mzv.cz (MZv ČR)
Cestování  |  24.10.2020 12:50:00

Aktuální podmínky pro cestování Belgie/ČR (24.10.2020)

Aktuální podmínky pro cestování Belgie/ČR

23.10.2020 / 00:45 | Aktualizováno: 24.10.2020 / 12:50

Od 1. srpna musí cestující přijíždějící do Belgie vyplnit „Public Health Passenger Locator Form“. K 23. září od 16:00 je celá ČR z belgického pohledu "červenou zónou" . Belgie je na českém semaforu zelená (od 22. 19 jsou cesty do ČR možné jen v nezbytně nutných případech). V Belgii je z hlediska prevence požadováno dodržování 6 základních pravidel individuálního chování, především dodržování osobního odstupu min. 1,5 m a povinnost nošení roušek. Vzhledem k nárůstu počtu nakažených COVID-19 byla v Belgii přijata dvojitá strategie, která zahrnuje zodpovědnost jak federálních, tak regionálních představitelů.

1. VYCESTOVÁNÍ Z ČESKÉ REPUBLIKY A NÁVRAT DO ČESKÉ REPUBLIKY

Informace jsou pravidelně aktualizovány na stránkách MZV : Informace k cestám do zahraničí v souvislosti se šířením koronaviru ve světě


2. VSTUP NA ÚZEMÍ BELGIE

Občané a rezidenti Belgie, jiného státu EU, schengenského prostoru nebo Spojeného království a jejich rodinní příslušníci se mohou do Belgie vždy vrátit nebo sem přicestovat. Každý cestující musí před příjezdem do Belgie vyplnit formulář PLF.

Asymptomatičtí cestující vracející se z červených zón (ČR je od 23. září z belgického pohledu zařazena celá mezi "červené zóny") musí po svém příjezdu nastoupit do 10denní karantény. Karanténa se nevztahuje na osoby cestující za nezbytným účelem, nicméně pouze v rámci a rozsahu činností úzce souvisejících s jejich funkcí. (Více viz bod 4)

Barevný systém pro cestování podle tzv. semaforu je průběžně aktualizován na stránkách belgického Ministerstva zahraničních věcí s ohledem na aktuální situaci v jednotlivých zemích (od 25. 9. 2020 formou interaktivní mapy): https://diplomatie.belgium.be/fr


3. TRANZIT

Pro tranzit se i nadále doporučuje volba pokud možno nejpřímější trasy při dodržování osobního odstupu v autě (necestují-li spolu v jednom vozidle osoby tzv. rozšířené sociální buňky) a potvrzení o tom, že zemí projíždíte pouze za účelem tranzitu.

Pokud cestou do Belgie pouze projíždíte přes červené zóny, tranzit všemi dopravními prostředky je možný bez následných podmínek a opatření po návratu.

Tranzit přes Německo - informace Velvyslanectví SRN v Praze
Informace k tranzitu přes Německo či další země naleznete v Rozcestníku MZV.


4. PŘÍJEZDOVÁ OPATŘENÍ (PLF FORM, KARANTÉNA, TEST)

ZCELA ZÁSADNÍ JE PŘED CESTOU DO BELGIE VYPLNĚNÍ PLF form

Každý cestující od věku 16 let, který přijíždí do Belgie, bez ohledu na to, jaký je jeho status, země původu, účel cesty nebo použité dopravní prostředky, musí 48 hodin před příjezdem vyplnit samostatný formulář PLF (Public Health Passenger Locator Form). Preferováno je vyplnění v online podobě: https://travel.info-coronavirus.be/public-health-passenger-locator-form. Pouze děti do 16 let, které cestují s dospělou osobou, mohou být uvedeny na formuláři spolu s dospělým.

Není-li možné vyplnit PLF online, je možné ho stáhnout v PDF: https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/FR/Documents/BELGIUM_PassengerLocatorForm.PDF a odevzdat v den příjezdu příslušným orgánům podle toho, jak do Belgie přijedete. (Pokud přiletíte do Belgie letadlem (přicestujete lodí): Vytištěný formulář musí být vyplněn před nástupem na palubu a předložen dopravci. Při cestě ze země mimo schengenský prostor musí být formulář předložen pohraniční policii. Pokud vstoupíte do Belgie jiným způsobem (autobus, vlak, auto): V den svého příjezdu do Belgie musíte odeslat formulář na PLFBelgium@health.fgov.be)

Výjimka z povinnosti vyplnění PLF: osoby, které cestují jinak než letecky či lodí a jejichž pobyt v Belgii nepřesáhne 48 hodin v Belgii nebo kteří zůstali méně než 48 hodin mimo Belgii.

Ve formuláři uvede cestující podle skutečnosti mimo jiné informace o tom, ve kterém regionu/regionech pobýval 14 dní před příjezdem do Belgie a zároveň informaci o leteckém spoji či jiném způsobu dopravy. Od 1.10. je součástí PLF také autoevaluační dotazník. Po jeho vyplnění bude automaticky vypočítáno skóre za účelem vyhodnocení rizika, kterému byla osoba vystavena během cesty/pobytu v zahraničí, a vyhodnocení nutnosti podrobit se testu a karanténě.

Je nutné vyplnit celý formulář čitelně a pravdivě. V případě nevyplnění formuláře může být odmítnut vstup na území a zahájeno trestní řízení.

KARANTÉNA A TEST

Na základě poskytnutých informací v PLF form obdrží/neobdrží cestující z červené zóny prostřednictvím SMS kód k provedení testu a odkaz k registraci, který obsahuje rovněž základní informace ke karanténě a opatřením odkáže je na testovací centra v příslušném regionu: https://testcovid.be/ (Osoby, které nemají belgické národní číslo, budou vyzvány, aby si sjednaly termín testu telefonicky). Cestující, kteří obdrželi výše zmíněný aktivační kód za test zaplatí kolem 46,81 EUR (pokud však cestující má belgické zdravotní pojištění, test by měl být hrazen přímo pojišťovnou: https://www.info-coronavirus.be/en/testing/). Pokud bude pobyt cestujícího v Belgii kratší než 48 hodin, neobdrží žádnou SMS; nemusí do karantény ani na test. Vyžaduje se však odpovědné jednání, aby se předešlo zbytečným rizikům.

Pro zmírnění tlaku na testovací střediska a laboratoře se belgičtí ministři zdravotnictví na zasedání 19. 10. rozhodli přijmout novou screeningovou strategii nejméně do 15. listopadu. Asymptomatické osoby již nejsou testovány, ale musí respektovat 10denní karanténu. Nově jsou testovány pouze osoby se symptomy, pečovatelé, lidé starší 65 let a komunity, ve kterých došlo k nejméně dvěma prokázaným kontaminacím. Pro osoby, které měly vysoce rizikový kontakt, nebo se vracejí z červených zón, ale nevykazují žádné příznaky, bude platit 10denní karanténa.

Výjimky z karantény:

Karanténa je pravidlem pro VŠECHNA přicestování z červených zón (s výjimkou pobytu v zahraničí méně než 48 hodin nebo pobytu v Belgii méně než 48 hodin); dočasně se lze z povinnosti karantény vyvázat, jde-li o podstatný důvod nebo podstatnou činnost, nesnese-li věc odkladu. Pro jakoukoliv další činnost s takovou činností/důvodem nesouvisející musí osoba respektovat karanténu.

Například:
a) zahraniční student může před zahájením studia zůstat v karanténě; osoba cestující na pohřeb může jít na pohřební obřad, ale musí zůstat v karanténě po zbytek svého pobytu. Při těchto činnostech, kdy dočasně osoba není v karanténě, musí pečlivě respektovat všechna ochranná opatření.

Pokud pobyt cestujícího v Belgii trvá kratší dobu než karanténní období, může dotyčný opustit zemi v plánovaném termínu (aniž by dokončil karanténu).

Kompletní přehled stávajících opatření: https://www.info-coronavirus.be/en/faq/.


6. OPATŘENÍ NA ÚZEMÍ BELGIE

V Belgii je z hlediska prevence požadováno dodržování 6 základních pravidel individuálního chování, především dodržování osobního odstupu min. 1,5 m od osob, které nejsou členy stejné domácnosti, či tzv. sociální buňky, povinnost nošení roušek a pokud možno upřednostňování práce z domova. Vzhledem k nárůstu počtu nakažených COVID-19 byla v Belgii přijata strategie, která zahrnuje zodpovědnost jak federálních, tak regionálních představitelů.

1) Hygienická opatření zůstávají zásadní (časté mytí rukou, používání desinfekčního gelu, v případě nemoci kontaktovat lékaře telefonicky a zůstat v maximální míře doma, povinnost nošení roušky...)
2) Outdoorové aktivity by měly být pokud možno upřednostňovány. Popřípadě musí být interiér dostatečně větraný;
3) Zvláštní zřetel musí být věnován osobám rizikových skupin vůči nimž je nutné aplikovat další preventivní opatření;
4) Dodržování bezpečnostní vzdálenosti zůstává v platnosti s výjimkou osob v jedné domácnosti, dětí do 12 let a osob, s nimiž máme bližší kontakt v rámci tzv. sociální buňky (Blízké kontakty jsou od 19. 10. omezeny na maximálně 1 osobu nad rámec osob stejné domácnosti).
5) Setkání soukromé nebo rodinné povahy jsou od 9. 10. omezena na maximálně 4 osoby (po dobu dvou týdnů vždy stejné), nepočítají se děti do 12 let. Počet osob, které se mohou veřejně shromažďovat při akcích je od 1. 9. 2020 stanoven na 200 osob uvnitř a 400 venku. Veřejné akce jsou povoleny pouze za předpokladu respektování přísných pravidel (viz www.covideventriskmodel.be).
6) Důrazně se doporučuje upřednostňování práce z domova

Roušky:
Platí povinnost nošení roušek (nebo jiné alternativy umožňující zakrytí úst a nosu) v hromadné dopravě (MHD, zastávky, nádraží, letiště apod.) pro osoby od 12 let. Roušku je potřeba nosit i tam, kde nelze dodržet vzdálenost 1,5 m (při určitých druzích pracovních činností; ve většině veřejných, uzavřených prostor jako jsou obchody, nákupní centra, kina, muzea, knihovny, herny, soudní budovy, veřejné budovy v částech přístupných veřejnosti, v pohostinství s výjímkou u stolu atd… , na frekventovaných místech jako tržiště, nákupní ulice, apod.) a dalších místech určených obecním úřadem. Povinnost roušky neplatí pro děti mladší 12 let. O dalších místech může být rozhodnuto obcí.

Nákupy a pohostinství:

Malé trhy zůstávají otevřené, ale konzumace jídla a pití je striktně zakázána. Bleší trhy a malé vánoční trhy jsou zakázány. Kavárny a restaurace jsou uzavřeny od 19. 10. po dobu čtyř týdnů. Vyzvedávání objednávek s sebou je možné do 22:00. Recepce a bankety pořádané profesionálním cateringem jsou zakázány, s výjimkou hotelů (pro ubytované klienty) a pohřebních hostin (maximálně 40 osob). Večerky musí být uzavřeny ve 22:00. Prodej alkoholu je po 20:00 zakázán, zároveň platí zákaz konzumace alkoholu na veřejnosti. Od 19. 10. platí zákaz vycházení mezi půlnocí a 5:00, s výjimkou neodkladných cest, jako jsou např. cesty z naléhavých zdravotních důvodů, služební cesty a cesta z domova do práce.

Trasování:

K 30. září je spuštěna trasovací mobilní aplikace CoronaAlert: https://coronalert.be/en/

Testování:

V případě příznaků by se měl pacient okamžitě izolovat po dobu 7 dnů a kontaktovat svého lékaře, aby mohl co nejrychleji absolvovat test. V případě negativního výsledku může pacient opustit karanténu, jakmile to jeho zdravotní situace dovolí. V případě pozitivního testu je karanténa prodloužena. Karanténa a testy jsou v kompetenci belgických místních úřadů (obcí a regionů), proto je třeba ověřit vždy aktuální pravidla v místě bydliště v Belgii. Specifika platných pravidel pro každý region/jazykové společenství lze nalézt na následujících odkazech:

Valonsko
Vlámsko
Brusel hlavní město
germanofonní společenství

Kompletní přehled stávajících opatření: https://www.info-coronavirus.be/en/faq/.


7. DOPRAVA

K cestám mezi Belgií a ČR je možné využít mezinárodní jízdenku Českých drah (nejrychlejší spoj +- 11hod).

Od 15. 6. zahajuje provoz v obou směrech obvyklá autobusová linka RegioJet, od 18. 6. Flixbus z Prahy do Bruselu a od 19. 6. opačným směrem.

Provoz na bruselském letišti Zaventem je v omezené kapacitě obnoven. Za současných okolností je vstup na terminál povolen pouze cestujícím, zaměstnancům letiště a osobám, které potřebují vyřídit změnu letenky na přepážce. Doprovázet cestujícího do odletové haly nebo vyzvednout cestujícího v příletové hale není prozatím možné (nejedná-li se o osobu vyžadující speciální asistenci).

Stále dochází k častým změnám v letecké dopravě, aktuálně je rušena řada letů na lince Brusel-Praha (v obou směrech).

Informace k létání z Belgie: https://www.brusselsairport.be/en/passengers/the-impact-of-the-coronavirus/your-travel-options

Letecká společnost Brussels Airlines aktuálně ruší letecké operace mezi Bruselem a Prahou v 1. polovině října. Znovuobnovení leteckých spojů na této lince je předpokládáno od 19.10. 2020.
Czech Airlines plánuje zahájit letecké spoje na lince Praha - Brusel k 17.12.2020.

Společnost Ryanair, která operuje lety mezi Charleroi a Prahou obnovila provoz ze 40 % od 1. srpna (aktuálně nabízí lety v pátek a v neděli).

*Nabídka spojů se může lišit od výše uvedeného, konzultujte laskavě přímo stránky dopravce.


8. DOPORUČENÍ

Důrazně upozorňujeme na to, že v Belgii mohou být v různých částech odlišná restriktivní opatření, která se mohou rychle měnit (například lokální omezení pohybu nebo povinnost nošení roušky v určité zóně). Ve vlastním zájmu proto důrazně doporučujeme zkontrolovat omezení regionů a měst, kam budete cestovat, jelikož nařizování lokálních opatření mají ve své pravomoci. Nedodržení karantény nebo jiných opatření může být pokutováno až do částky 4.000 EUR či odnětím svobody na dobu až šesti měsíců.

Pojištění:

V případě onemocnění je třeba telefonicky kontaktovat obvodního lékaře. V případě reálného podezření z nákazy COVID-19 budete testováni. V případě pozitivního testu budou zmapovány a vyhledávány Vaše blízké kontakty za účelem zamezení dalšího šíření infekční nemoci.

Před jakoukoliv cestou doporučujeme kontaktovat zdravotní pojišťovnu a ověřit si, zda všeobecné či sjednané cestovní pojištění pokrývá případné náklady spojené s nečekanou karanténou nebo léčbou COVID-19 a repatriací. Pokud nikoliv, pak doporučujeme sjednání dostačujícího připojištění.

https://europa.eu/youreurope/citizens/health/unplanned-healthcare/index_cs.htm

https://www.kancelarzp.cz/cs/2-uncategorised/596-hrazen%C3%AD-l%C3%A9%C4%8Dby-v-zahrani%C4%8D%C3%AD-v-souvislosti-s-koronavirem


9. ODKAZY NA MÍSTNÍ INSTITUCE

informace pro DIPLOMATICKÉ MISE viz podrobně na webu MZV Belgie: https://diplomatie.belgium.be/en/services/protocol/covid-19
Public Health Passenger Locator Form: https://travel.info-coronavirus.be/public-health-passenger-locator-form
Interaktivní mapa MZV BE: https://diplomatie.belgium.be/en
Informace k opatřením, karanténě a cestování: https://www.info-coronavirus.be/en/

Pokud máte doplňující dotazy týkající se formuláře, testování a povinnosti karantény v Belgii, kontaktujte belgické Ministerstvo zdravotnictví na čísle 0800 14 689 nebo e-mailem na adresu info.coronavirus@health.fgov.be

Pro Vaše doplňující dotazy k cestování lze v pracovní dny od 9:00-17:00 kontaktovat informační linku belgického MZV: +32 (0)2 501 4000 (v NL/AJ a

WANDA - Institut pro studium tropických nemocí

SCIENSANO - institut zdraví
EPISTAT - Detailní statistiky

Velvyslanectví Belgie v Praze

https://reopen.europa.eu/cs/map/BEL


Průběžně sledujte aktualizované informace o cestování MZV:

Rozcestník informací k cestování

Zasílání novinek emailem

Registrace v systému DROZD (Dobrovolná registrace občanů České republiky při cestách do zahraničí)

Situace se neustále mění, proto doporučujeme sledovat webové stránky Ministerstva vnitra ČR, které jsou průběžně aktualizovány.Hodnocení článku: 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0

Aktuální podmínky pro cestování Belgie/ČR (24.10.2020)

Diskuze a názory uživatelů na téma: Aktuální podmínky pro cestování Belgie/ČR (24.10.2020)

Na dané téma nejsou žádné názory.


Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | M Mobil verze
Menu Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce COVID Diskuze

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange