ČSÚ (ČSÚ)
Akcie ve světě  |  13.08.2020 09:03:51

13.08.2020 Vývoj indexů cen v zahraničním obchodě - 2. čtvrtletí 2020


Kód: 013011-20
Informace o produktu
Kód: 013011-20
Periodicita: Čtvrtletní
Název produktu: Vývoj indexů cen v zahraničním obchodě
Poznámka: Anglická verze až +4 pracovní dny; data za Q1 a Q4: +2 dny; Q2: +3 dny.
Anotace: Čtvrtletní vývoj indexů cen v zahraničním obchodě.
Územní členění: Stát
Kontakt: vladimir.klimes@czso.cz
Nosič: Web
Typ produktu: Analýza
Cena:
Verze: Česko-anglická
Typ termínu vydání: 41. kalendářní den po období
Datum vydání: 13.05.2020, 13.08.2020, 10.11.2020, 12.02.2021
Rok: 2020

Přílohy

 • cizc081320analyza.docx
 • cizc081320analyza.pdf
 • cizc081320analyza.zip
Archiv:
 • rok 2020 | 2. čtvrtletí 2020 | 1. čtvrtletí 2020
 • rok 2019 | 4. čtvrtletí 2019 | 3. čtvrtletí 2019 | 2. čtvrtletí 2019 | 1. čtvrtletí 2019
 • rok 2018 | 4. čtvrtletí 2018 | 3. čtvrtletí 2018 | 2. čtvrtletí 2018 | 1. čtvrtletí 2018
 • rok 2017 | 4. čtvrtletí 2017 | 3. čtvrtletí 2017 | 2. čtvrtletí 2017 | 1. čtvrtletí 2017
 • rok 2016 | 4. čtvrtletí 2016 | 3. čtvrtletí 2016 | 2. čtvrtletí 2016 | 1. čtvrtletí 2016
 • rok 2015 | 4. čtvrtletí 2015 | 3. čtvrtletí 2015 | 2. čtvrtletí 2015 | 1. čtvrtletí 2015
 • rok 2014 | 4. čtvrtletí 2014 | 3. čtvrtletí 2014 | 2. čtvrtletí 2014 | 1. čtvrtletí 2014
 • rok 2013 | 4. čtvrtletí 2013 | 3. čtvrtletí 2013 | 2. čtvrtletí 2013 | 1. čtvrtletí 2013
 • rok 2012 | 4. čtvrtletí 2012 | 3. čtvrtletí 2012 | 2. čtvrtletí 2012 | 1. čtvrtletí 2012
 • rok 2011 | 4. čtvrtletí 2011 | 3. čtvrtletí 2011 | 2. čtvrtletí 2011 | 1. čtvrtletí 2011
 • rok 2010 | 4. čtvrtletí | 3. čtvrtletí | 2. čtvrtletí | 1. čtvrtletí
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 13.08.2020
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.13. 8. 2020

Vývoj indexů cen v zahraničním obchodě
ve 2. čtvrtletí 2020

Ceny vývozu se ve 2. čtvrtletí 2020 proti 1. čtvrtletí 2020 zvýšily o 3,9 %, ceny dovozu o 1,7 %, směnné relace dosáhly hodnoty 102,2 %. Meziročně ceny vývozu ve 2. čtvrtletí vzrostly o 2,6 %, ceny dovozu se snížily o 0,5 %, směnné relace dosáhly hodnoty 103,1 %.

Mezičtvrtletní hodnocení

Ceny vývozu se ve 2. čtvrtletí 2020 proti 1. čtvrtletí 2020 zvýšily o 3,9 %. Ceny strojů a dopravních prostředků vzrostly o 5,2 %, ceny průmyslového spotřebního zboží a ceny polotovarů[1] shodně o 4,7 %. Klesly pouze ceny minerálních paliv o 18,0 % (zejména ropných výrobků).

Ceny dovozu ve 2. čtvrtletí 2020 proti 1. čtvrtletí 2020 vzrostly o 1,7 %. Nejvíce rostly ceny ostatních surovin[2] o 5,7 %, strojů a dopravních prostředků o 4,9 %, polotovarů o 3,7 % a ceny průmyslového spotřebního zboží o 3,3 %. Pokles zaznamenaly pouze ceny minerálních paliv o 30,4 % (především ropy a ropných výrobků).

Směnné relace ve 2. čtvrtletí 2020 proti 1. čtvrtletí 2020 dosáhly hodnoty 102,2 %. Nejvyšších pozitivních hodnot směnných relací dosáhla minerální paliva (117,8 %), nápoje a tabák (102,8 %) a průmyslové spotřební zboží (101,4 %). Negativní hodnoty zaznamenaly pouze ostatní suroviny (97,8 %) a chemikálie (99,4 %).

Vývoj cen zahraničního obchodu se zbožím byl významně ovlivněn rovněž kurzem koruny k hlavním zahraničním měnám. Do mezičtvrtletního indexu kurzu byly zahrnuty dvě nejvýznamnější měny z hlediska českého zahraničního obchodu, tedy EUR a USD. Mezičtvrtletní indexy kurzů CZK k těmto měnám byly váženy váhou, která těmto zahraničním měnám přísluší v indexu vývozních cen, resp. dovozních cen.

Z výše uvedených grafů 2 a 3 je patrné, že v případě vývozu i dovozu jsou ceny zahraničního obchodu se zbožím vázány na kurzové vlivy. Kontrakty se zahraničními subjekty jsou zpravidla uzavírány na delší časové období a čím je období kontraktu delší, tím je vazba na kurzy silnější.

Meziroční hodnocení

Vývozní ceny se ve 2. čtvrtletí 2020 zvýšily o 2,6 % (v 1. čtvrtletí 2020 se snížily o 1,4 %). Ceny průmyslového spotřebního zboží rostly o 5,7 %, potravin o 5,4 % a ceny strojů a dopravních prostředků o 4,9 %. Naopak klesaly ceny minerálních paliv o 26,5 % (zvláště ropných výrobků), ostatních surovin o 8,5 % a ceny chemikálií o 1,4 %.

Dovozní ceny se ve 2. čtvrtletí 2020 snížily o 0,5 % (v 1. čtvrtletí 2020 o 1,7 %). Nejvíce klesaly ceny minerálních paliv o 40,1 % (zejména ropy a ropných výrobků), chemikálií o 2,1 % a ceny ostatních surovin o 1,4 %. Ceny potravin rostly o 6,9 %, strojů a dopravních prostředků o 4,9 % a ceny průmyslového spotřebního zboží o 3,7 %.

Směnné relace meziročně ve 2. čtvrtletí 2020 dosáhly hodnoty 103,1 % (v 1. čtvrtletí 2020 hodnota 100,3 %) a zůstaly v pozitivních hodnotách – viz graf 4. Nejvyšších pozitivních hodnot směnných relací dosáhla minerální paliva (122,7 %), nápoje a tabák (108,9 %) a průmyslové spotřební zboží (101,9 %). Negativní hodnoty směnných relací zaznamenaly pouze ostatní suroviny (92,8 %) a potraviny (98,6 %).


Meziroční kurzově očištěné indexy cen zahraničního obchodu se zbožím

ČSÚ počítá také meziroční indexy cen zahraničního obchodu se zbožím očištěné o kurzové vlivy. Postupuje se tak, že ceny v cizích měnách vykázané za aktuální měsíc jsou přepočteny na české koruny kurzem stejného měsíce minulého roku. Spolu s cenami vykazovanými v CZK vstupují do výpočtu váženého průměru. Tento kurzově očištěný bazický cenový index je vztažen k neočištěnému bazickému cenovému indexu stejného měsíce minulého roku, tím je spočten měsíční meziroční očištěný cenový index. Od roku 2017 se analogicky počítají také čtvrtletní očištěné indexy. Rozdíly mezi očištěnými a neočištěnými cenovými indexy mohou být značné, dobře viditelné jsou z grafů 6 a 7, například v druhém čtvrtletí roku 2020.

Použitá metoda neumožňuje 100% kurzové očištění, protože ne všechny realizace v cizích měnách jsou v cizích měnách také vykazovány; tento podíl nepřesahuje 30 %. Z uvedeného vyplývá, že při plném kurzovém očištění by se rozdíly mezi publikovanými cenovými indexy a kurzově očištěnými cenovými indexy pravděpodobně dále zvětšovaly.

Z výše popsaných kurzově očištěných indexů lze vytvořit také kurzově očištěný rozklad přírůstků indexů cen. Tabulka 1 uvádí publikovaný a kurzově očištěný rozklad přírůstků indexů cen vývozu a dovozu, s rozšířením o nejvýznamnější dvoumístné skupiny SITC 7. Tento rozklad dobře ilustruje, kolika procentními body každá skupina "kurzově přispívala" do indexu.

Obecně platí, že kurzový vliv snižuje cenové indexy zahraničního obchodu se zbožím, pokud koruna v úhrnu proti zahraničním měnám posiluje. Naopak kurzový vliv působí na zvyšování indexů cen, pokud koruna v úhrnu proti zahraničním měnám oslabuje.

Z následujících grafů 6 a 7 je patrné, jak významně kurzový vliv působil na výši indexů cen vývozu a dovozu.

Z grafu 8 je patrné působení kurzového vlivu na meziroční směnné relace.

Graf 9 ukazuje vývoj hodnoty směnných relací, pokud se ze sledování vyloučí skupina minerálních paliv. V tomto grafu můžeme pozorovat vliv minerálních paliv, který do 4. čtvrtletí 2016 zvyšoval celkovou hodnotu meziročních směnných relací. V 1. čtvrtletí 2017 se situace obrátila a minerální paliva začala směnné relace snižovat, a to až do 1. čtvrtletí 2019. Ve 2. čtvrtletí 2019 minerální paliva výjimečně neměla na směnné relace žádný vliv a od 3. čtvrtletí 2019 minerální paliva opět začala směnné relace zvyšovat. Souvisí to pochopitelně s vývojem cen na světových trzích, zejména ropy. Dovozní ceny, které mají proti cenám vývozním vyšší podíl surovin, reagují citlivěji na cenové turbulence. Při růstu cen surovin se proto směnné relace zpravidla snižují, a naopak při poklesu cen surovin směnné relace rostou.

Závěrečné shrnutí

Kurzový vliv meziročně ve 2. čtvrtletí 2020 výrazně zvýšil index vývozních cen a zmírnil pokles indexu dovozních cen. Vývozní ceny meziročně rostly, zatímco dovozní ceny klesaly, proto směnné relace dosáhly pozitivních hodnot. S vyloučením kurzového vlivu byly směnné relace výjimečně shodné jako směnné relace publikované, tedy také pozitivní. Hodnoty bez kurzového vlivu odpovídají kurzově očištěným indexům – viz grafy 6, 7 a 8.Závěrečná tabulka uvádí publikované neočištěné indexy cen zahraničního obchodu se zbožím.

Zpracoval: Ing. Vladimír Klimeš, odbor statistiky cen

tel. 274 054 102, e-mail: vladimir.klimes@czso.cz[1] Názvem polotovary jsou v textu označovány tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu (SITC 6).

[2] Názvem ostatní suroviny jsou v textu označovány suroviny nepoživatelné, s výjimkou paliv (SITC 2).

Hodnocení článku: 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0

13.08.2020 Vývoj indexů cen v zahraničním obchodě - 2. čtvrtletí 2020

Diskuze a názory uživatelů na téma: 13.08.2020 Vývoj indexů cen v zahraničním obchodě - 2. čtvrtletí 2020

Na dané téma nejsou žádné názory.


Poslední zprávy z rubriky Akcie ve světě:

Pá 13:03  EK se bude dále soudit s Apple o 13 mld. EUR daňový doplatek Vladimír Urbánek (Kurzy.cz)
Pá 10:44  Tržby Costco ve 4FYQ rostly o 11,4%, zisk na 3,04 USD Vladimír Urbánek (Kurzy.cz)
Pá   9:16  Wall Sreet 24.9. - jako na houpačce Research (J&T BANKA)

Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | M Mobil verze
Menu Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Pojištění Koronavirus

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Uživatel:
Upravit profil
Přihlášení
Jméno:
Heslo:
Zapomenuté heslo ?
Registrace nového uživatele