Vlada.cz (Vláda)
Dotace  |  05.08.2020 12:02:44

Vyhlášení dotačního řízení na rok 2021 (program Podpora veřejně prospěšných aktivit nestátních neziskových organizací v oblasti rovnosti žen a mužů)


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výzva k podání žádosti o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu Podpora veřejně prospěšných

aktivit nestátních neziskových organizací v oblasti rovnosti žen a mužů pro rok 2021 čj. 25255/2020-UVCR

  

 

 

 

 

 

 

  

 

             

Čl. 1 Úvodní ustanovení

1. Úřad vlády České republiky (dále jen „Úřad vlády“) zveřejňuje dne 5. srpna 2020 Výzvu k podání žádosti o poskytnutí dotace (dále jen „Žádost“) v rámci dotačního programu Podpora veřejně prospěšných aktivit nestátních neziskových organizací v oblasti rovnosti žen a mužů pro rok 2021, čj. 25255/2020-UVCR (dále jen „Výzva“).

2. Dotace na základě této Výzvy jsou poskytovány v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „rozpočtová pravidla“), zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a dále pak:

a) Vládní strategií pro rovnost žen a mužů v České republice na léta 2014 – 2020, schválenou usnesením vlády ze dne 12. listopadu 2014 č. 931 (dále jen „Vládní strategie“);

b) Hlavními oblastmi státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím na podporu veřejně prospěšných činností, schválenými usnesením vlády

ze dne 22. června 2020 č. 681 pro rok 2021;

c) Statutem Rady vlády pro rovnost žen a mužů, schváleným usnesením vlády ze dne 10. října 2001 č. 1033, ve znění pozdějších usnesení vlády.

3. Dotace poskytnutá v rámci této Výzvy je určena na období od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2021.

Čl. 2 Věcné zaměření Výzvy a účel dotace

1. Dotace v programu Podpora veřejně prospěšných aktivit nestátních neziskových organizací v oblasti rovnosti žen a mužů pro rok 2021 se poskytuje za účelem podpory aktivit vedoucích k rovnosti žen a mužů, a to zejména v návaznosti na cíle a opatření vytyčené Vládní strategií pro rovnost žen a mužů v České republice na léta 2014 – 2020 (dále jen „Vládní strategie“).

2. Z programu lze podpořit projekty směřující k řešení problémů, které Vládní strategie identifikuje v následujících oblastech:

a) institucionální zabezpečení rovnosti žen a mužů;

b) vyrovnané zastoupení žen a mužů v rozhodovacích pozicích;

c) rovnost žen a mužů na trhu práce a v podnikání;  

d) slaďování pracovního, soukromého a rodinného života; 

e) vzdělávání, výzkum a rovnost žen a mužů ve znalostní společnosti; 

f) důstojnost a integrita žen a mužů; 

g) rovnost žen a mužů ve vnějších vztazích; 

h) všední život a životní styl;

i) horizontální strategické priority, jakými jsou 

i. genderové stereotypy a vztahy; 

ii. legislativa v oblasti rovnosti žen a mužů; 

iii. sběr statistických dat; 

iv. muži a rovnost žen a mužů;

v. spolupráce s partnery. 

3. Pro rok 2021 budou v souladu s čl. 3 odst. 6 Směrnice vedoucího Úřadu vlády České republiky č. 13/2020 o poskytování neinvestičních dotací k financování programů v oblasti lidských práv a ve vazbě na aktuální společenskou potřebu upřednostněny (tzn. bodově zvýhodněny – blíže viz příloha č. 5) projekty, které se zaměřují na následující oblasti:

a) Řešení negativních dopadů rozšíření onemocnění covid-19 na rovnost žen a mužů, zejména vztahujících se ke zdraví, postavení žen a mužů na trhu práce a v ekonomice, přístupu ke spravedlnosti a genderově podmíněnému násilí a dalším relevantním aspektům těchto dopadů. Aktuální společenská potřebnost řešení genderových dopadů krize spojených s rozšířením onemocnění covid-19 je odůvodněna ve zjištěních a doporučeních Sociologického ústavu[1] a Národohospodářského ústavu2 Akademie věd ČR, Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj,[2] Evropského institutu pro rovnost žen a mužů[3] (a dalších relevantní institucí a orgánů).

b) Prevence a potírání domácího a genderově podmíněného násilí (ve vazbě na specifický cíl Strategie 6.1, 6.2 a 6.6), a to v tématech pokrytých Akčním plánem prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 20192022[4]. Aktuální společenská potřebnost této oblasti je odůvodněna v kapitole č. 2 tohoto akčního plánu. Bodově zvýhodněna nebudou témata podporovaná z výzvy a malého grantového schématu v rámci programu „Lidská práva, začleňování Romů a domácí a genderově podmíněné násilí“ financovaném z Norských fondů - jedná se o tyto tematické oblasti: i. zřizování nových specializovaných služeb pro oběti genderově podmíněného násilí, ii. podpora kapacit intervenčních center, iii. realizace osvětových kampaní za účelem potírání genderových stereotypů, sexismu a klíčových příčin domácího a genderově podmíněného násilí, potírání nových forem genderově podmíněného násilí a motivace mužů k zapojení se do potírání těchto forem násilí a podpory rovnosti žen a mužů, iv. zvyšování kapacit organizací poskytujících intervence pro násilné osoby.

Čl. 3 Alokace Výzvy

1. Předpokládaná výše alokovaných prostředků pro rok 2021 činí 7.000.000 . Tato výše se však vzhledem k procesu schvalování státního rozpočtu na rok 2021 může změnit.

Čl. 4 Okruh oprávněných Žadatelů

1. Do dotačního řízení se mohou přihlásit Žadatelé s právní formou:

a) spolek podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, přičemž Žadatelem nemůže být pobočný spolek hlavního spolku;

b) ústav podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;

c) účelové zařízení registrované církve a náboženské společnosti založené církví a náboženskou společností pro poskytování charitativních služeb podle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů;

d) obecně prospěšná společnost podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;

e) nadace nebo nadační fond podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

2. Dotaci lze poskytnout pouze organizaci, která byla zřízena alespoň jeden rok před podáním Žádosti.

3. Dotaci lze poskytnout pouze organizaci, která má alespoň jeden rok zkušeností se stejným nebo obdobným typem aktivit, na které žádá dotaci.

Čl. 5 Další požadavky, které musí Žadatel naplnit

1. Žadatel musí být přímo zodpovědný za přípravu a řízení projektu, nesmí působit jako prostředník. 

2. Požadovaná částka dotace musí být Žadatelem stanovena maximálně do výše 500.000 .

3. Žadatel (v případě podpoření projektu) nesmí z dotace poskytovat finanční prostředky jiným fyzickým nebo právnickým osobám s výjimkou těch, které poskytují výkony a služby spojené s realizací schváleného projektu, a to podle schváleného rozpočtu dotace.

4. Žadatel musí mít řádně splněné povinnosti stanovené zákonem č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob o evidenci svěřenských fondů, ve znění pozdějších předpisů.

5. Žadatel ke dni podání Žádosti nesmí mít žádné splatné závazky ve vztahu ke státnímu rozpočtu, ke státním fondům, zdravotní pojišťovně, orgánům sociálního zabezpečení nebo rozpočtu územního samosprávného celku.

6. U Žadatele ke dni podání Žádosti nesmí vůči jeho majetku probíhat, nebo v posledních 3 letech neproběhlo, insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo byla zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů. 

7. Žadatel odpovídá za správnost a úplnost údajů uvedených v Žádosti. 

8. Žadatel odpovídá za to, že veškeré osobní údaje uvedené v Žádosti byly zpracovány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a podle zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů.

Čl. 6 Způsob použití dotace

1. Poskytnutá dotace je účelovou dotací ke krytí nejvýše 70 % celkových nákladů/výdajů projektu, na jehož realizaci je dotace poskytnuta. Pokud je týž projekt financován dotacemi z dalších státních zdrojů (z kapitoly dalšího ústředního či jiného orgánu státní správy nebo ze státního fondu), nesmí celková výše dotací ze státních zdrojů překročit 70 % celkových nákladů/výdajů projektu.

2. Příjemce dotace je povinen finanční prostředky uvedené v rozpočtu projektu (jenž bude nedílnou součástí rozhodnutí o poskytnutí dotace) použít výhradně k realizaci projektu a naplnění výstupů uvedených v Přehledu výstupů projektu (jenž bude nedílnou součástí rozhodnutí o poskytnutí dotace), které vedou k naplnění účelu, na který byla dotace poskytnuta. 

3. Příjemce dotace je povinen při realizaci projektu postupovat v souladu se strategickými a koncepčními dokumenty týkajícími se daného dotačního programu či jinými materiály, pokud jsou pro příjemce dotace relevantní (např. strategické či koncepční dokumenty krajů, obcí).

4. Z dotace nelze hradit, tj. za neuznatelné náklady/výdaje je považováno:

a) část hrubých mezd nebo platů (včetně zákonných náhrad, které je zaměstnavatel povinen vyplácet), která v ročním průměru přesahuje maximální výši hrubé mzdy nebo platu stanovené v tabulce č. 1, přičemž zařazení člena realizačního týmu do třídy se určí analogicky podle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů. Pokud člen realizačního týmu pracuje na projektu na méně než 1,0 úvazku a kratší dobu než celý rok, pak se poměrně krátí i výše limitu uznatelnosti nákladů/výdajů na jeho mzdu nebo plat;

Tabulka č. 1 Maximální výše hrubé mzdy/platu hrazené z dotace

Maximální výše hrubé mzdy/platu hrazené z dotace

Kvalifikační předpoklady

Platová třída

Maximální výše měsíční mzdy/platu při úvazku 1,0 hrazená z dotace

základní vzdělání nebo základy vzdělání

1.

22 060

základní vzdělání nebo základy vzdělání

2.

23 700

střední vzdělání

3.

25 420

střední vzdělání s výučným listem nebo střední vzdělání

4.

27 300

střední vzdělání s výučným listem

5.

29 320

střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo výučným listem 

6.

31 540

střední vzdělání s maturitní zkouškou

7.

33 960

střední vzdělání s maturitní zkouškou

8.

36 600

vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní

9.

39 460

zkouškou

vysokoškolské vzdělání – Bc. nebo vyšší odborné vzdělání

10.

42 520

vysokoškolské vzdělání – Mgr. nebo Bc.

11.

45 960

vysokoškolské vzdělání – Mgr. nebo Bc.

12.

49 540

vysokoškolské vzdělání – Mgr.

13.

53 460

 

b) část odměn z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (DPČ, DPP), včetně zákonných náhrad, které je zaměstnavatel povinen vyplácet, u kterých při přepočtu na hodinové odměny, při obdobném použití maximální výše hrubé mzdy nebo platu stanovené v tabulce č. 1 dochází k překročení uvedeného limitu (limity pro maximální výše hodinových odměn na DPČ/DPP jsou uvedeny v tabulce č. 2);

 

Tabulka č. 2 Maximální výše odměny na DPČ/DPP hrazené z dotace

Maximální výše odměny na DPČ/DPP hrazené z dotace

Kvalifikační předpoklady

Platová třída

Maximální hodinová odměna pro pracovníka na DPČ/DPP hrazená z dotace

základní vzdělání nebo základy vzdělání

1.

131

základní vzdělání nebo základy vzdělání

2.

141

střední vzdělání

3.

151

střední vzdělání s výučným listem nebo střední vzdělání

4.

162

střední vzdělání s výučným listem

5.

174

střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo výučným listem

6.

187

střední vzdělání s maturitní zkouškou

7.

202

střední vzdělání s maturitní zkouškou

8.

217

vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou

9.

234

vysokoškolské vzdělání – Bc. nebo vyšší odborné vzdělání

10.

253

vysokoškolské vzdělání – Mgr. nebo Bc.

11.

273

vysokoškolské vzdělání – Mgr. nebo Bc.

12.

294

vysokoškolské vzdělání – Mgr.

13.

318

 

c) pojistné na sociální zabezpečení, pojistné na veřejné zdravotní pojištění, které hradí zaměstnavatel za své zaměstnance a pojistné na povinné zákonné pojištění zaměstnanců, pokud přesahují výši uznatelných nákladů/výdajů požadovaných z dotace na hrubé mzdy, platy nebo odměny;

d) náklady/výdaje na stravování zaměstnanců, včetně poukázek na stravování; e) stipendia;

f) odpisy majetku, tvorba rezerv a opravných položek;

g) náklady/výdaje na reprezentaci, recepce a podobné akce s výjimkou nákladů/výdajů na občerstvení u akcí předem plánovaných v projektu, jako jsou odborné konference, workshopy, semináře a obdobné akce. Cenový limit pro stravování/občerstvení účastníků je stanoven na 200 na den a osobu v případě celodenní tuzemské akce

(tj. akce, která se uskuteční v rámci jednoho dne a trvá minimálně 8 hodin). V případě,

že se nebude jednat o celodenní akci, musí být limitní částka v odpovídajícím poměru zkrácena (za každou celou hodinu akce si příjemce dotace může nárokovat maximálně 25 na osobu);

h) náklady/výdaje na stravování a občerstvení osob z cílové skupiny, které přesáhnou limit pro stravování/občerstvení 200 na den a osobu v případě celodenní tuzemské akce (tj. akce, která se uskuteční v rámci jednoho dne a trvá minimálně 8 hodin). V případě, že se nebude jednat o celodenní akci, musí být limitní částka v odpovídajícím poměru zkrácena (za každou celou hodinu akce si příjemce dotace může nárokovat maximálně 25 na osobu);

 

i) náklady/výdaje na vzdělávání zaměstnanců zaměřené na administrativu a zajištění běžného chodu zaměstnavatele;

j) náklady/výdaje na práce související s přímou lektorskou činností lektorů a dalších školitelů (náklady/výdaje na přípravu), jejichž rozsah překračuje 2násobek počtu hodin stanovených na přímou lektorskou činnost;

k) náklady/výdaje na stravné při poskytnutí cestovních náhrad při tuzemské pracovní cestě, které přesáhnou výši stravného uvedenou v §163 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů;

 

l) náklady/výdaje na provedení účetního auditu; 

m) náklady/výdaje na sportovní, rekondiční a rekreační pobyty a vybavení na ně;

n) náklady/výdaje na tabákové výrobky a alkoholické nápoje;

o) daň z přidané hodnoty, u níž je možno uplatnit odpočet;

p) daně, soudní poplatky, penále a pokuty;

q) náklady/výdaje na zdravotní péči o klienty, pokud je hrazena z veřejného zdravotního pojištění;

r) pořízení dlouhodobého hmotného majetku s pořizovací cenou vyšší než 40.000 a provozně technickou funkcí delší než 1 rok a dlouhodobého nehmotného majetku, s pořizovací cenou vyšší než 60.000 a dobou použitelnosti delší než 1 rok;

s) tvorbu základního kapitálu;

t) náklady/výdaje spojené s pojištěním majetku a s pořízením majetku formou leasingu;

u) náklady/výdaje na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, tzv. povinné ručení;

v) rozhlasové a televizní poplatky;

w) bankovní poplatky;

x) náklady/výdaje, jež nelze prokázat příslušnými účetními doklady;

y) náklady/výdaje spojené s výkonem funkce člena či členky poradních orgánů vlády, kterými jsou Vládní výbor pro osoby se zdravotním postižením, Rada vlády pro záležitosti romské menšiny, Rada vlády pro národnostní menšiny, Rada vlády pro rovnost žen a mužů, Rada vlády pro nestátní neziskové organizace, jejich výbory a pracovní skupiny.

5. Návod k vyplnění rozpočtu dotace tvoří přílohu č. 1 této Výzvy.

6. Informace o cenách obvyklých týkajících se zařízení a vybavení pořizovaných z poskytnuté dotace, kterými je Žadatel / příjemce dotace povinen se při sestavování rozpočtu i během čerpání dotace řídit, tvoří přílohu č. 2 této Výzvy.

7. Příjemce dotace je dále povinen:

a) vést účetnictví, případně jednoduché účetnictví (dále jen „účetnictví“) v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcími předpisy;6

 

b) vést účetnictví úplně, průkazně a pravdivě tak, aby jednotlivé druhy uznatelných nákladů/výdajů byly vedeny odděleně od ostatních nákladů/výdajů;

 

c) vést účetnictví zvlášť k projektu (celkové náklady/výdaje projektu vč. spolufinancování) a zvlášť k dotaci (náklady/výdaje hrazené z dotace poskytnuté Úřadem vlády) dokládající řádné zaúčtování nákladů/výdajů jednotlivých položek finančních prostředků;

 

d) zřetelně označit účetní doklady prokazující využití finančních prostředků dotace

(např. číslem jednacím rozhodnutí, účelovým znakem);

 

e) vynakládat poskytnuté finanční prostředky z dotace účelně, hospodárně a efektivně, přičemž:

i. účelností se rozumí použití finančních prostředků z dotace, které zajistí optimální míru dosažení účelu, pro který je projekt realizován;

ii. hospodárností se rozumí minimalizace výdajů finančních prostředků z dotace k zajištění cíle projektu při dodržení odpovídající kvality stanoveného cíle;

iii. efektivností se rozumí použití finančních prostředků z dotace, kdy je dosaženo nejlepších možných výstupů (např. rozsah, kvalita) ve srovnání s objemem prostředků na zajištění těchto výstupů;

                                                          

6 Pro dotační řízení na rok 2021 mohou příjemci dotací, za podmínek stanovených v § 1f zákona  č. 563/1991 Sb., o účetnictví (dále jen „zákon o účetnictví“) vést jednoduché účetnictví.  Dle § 2 zákona o účetnictví jsou předmětem jednoduchého účetnictví výdaje a příjmy, majetek a závazky. V případě, že příjemce dotace nesplňuje podmínky pro vedení jednoduchého účetnictví, vede účetnictví v plném rozsahu nebo

ve zjednodušeném             rozsahu.                          Příjemci             dotací,             kteří            vedou             účetnictví 

v plném rozsahu nebo ve zjednodušeném rozsahu, účtují podvojnými zápisy o stavu a pohybu majetku a jiných aktiv, závazků včetně dluhů a jiných pasiv, dále o nákladech a výnosech a o výsledku hospodaření.

 

f) v kalendářním roce, na který byla dotace poskytnuta, použít dotaci pouze ke krytí uznatelných nákladů/výdajů projektu, skutečně vynaložených v přímé a bezprostřední souvislosti s realizací projektu. Poskytnuté finanční prostředky lze použít ke krytí uznatelných nákladů/výdajů vzniklých od počátku kalendářního roku do konce kalendářního roku, na který byla dotace poskytnuta. Uznatelnými náklady/výdaje jsou také náklady/výdaje zaúčtované v měsíci prosinci kalendářního roku, na který byla dotace poskytnuta, a které budou uhrazeny v lednu následujícího kalendářního roku. Jedná se zejména o osobní náklady/výdaje projektu, telekomunikační služby, nájemné a energie;[5] 

 

g) při financování projektu dotacemi z více státních zdrojů anebo i z rozpočtů územních samosprávných celků nepoužít duplicitní úhradu stejného nákladu z různých zdrojů;

 

h) dodržovat druhy vykonávané práce uvedené v Žádosti;

 

i) nepoužít dotaci za účelem tvorby zisku;

 

j) nefinancovat z prostředků dotace jiné fyzické nebo právnické osoby, s výjimkou těch, které poskytují výkony a služby spojené s realizací schváleného projektu;

 

k) při vynakládání uznatelných nákladů/výdajů dodržovat příslušné právní předpisy, včetně zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů;

 

l) při vynakládání uznatelných nákladů/výdajů dodržet údaje uvedené ve sloupci rozpočtu projektu s názvem Rozpočet dotace ÚV ČR (v ) a hradit pouze náklady/výdaje uvedené ve Specifikaci rozpočtu dotace s touto možnou odchylkou:

 

Při realizaci projektu mohou být při dodržení ostatních podmínek, za kterých je dotace poskytnuta, jednotlivé položky konečné podoby rozpočtu dotace překročeny v rozpětí do 20 %, a to při nezměněné výši poskytnuté dotace a za předpokladu, že ve stejném rozsahu (ve stejné absolutní částce), v jakém je určitá položka rozpočtu překročena, je jiná položka, popřípadě jiné položky, uspořeny. Položky rozpočtu jsou součástí skupin položek. Skupinami položek se rozumí: Materiál celkem, Energie celkem, Opravy a udržování celkem, Cestovné celkem, Služby celkem, OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM. Při těchto změnách je nutné zachovat strukturu konečné podoby schváleného rozpočtu, tzn. hradit pouze náklady/výdaje uvedené ve Specifikaci rozpočtu dotace. Nelze tedy do rozpočtu dotace doplnit další náklady/výdaje nebo použít dotaci na položku s nulovou hodnotou. V případě skupiny položek OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM je možné za předpokladu, že budou dodrženy ostatní podmínky, za kterých je dotace poskytnuta, z dotace hradit i druhy vykonávané práce, které byly uvedeny v Žádosti a na které si původně příjemce nežádal podporu, a přesouvat prostředky mezi jednotlivými položkami nebo použít položku s nulovou hodnotou, avšak v součtu nesmí být skupina položek OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM navýšena o více než 20 %.

m) oznámit rozhodnutí o předčasném ukončení realizace projektu v průběhu kalendářního roku, na který byla dotace poskytnuta, a to do 14 dnů ode dne rozhodnutí projekt nerealizovat;

n) informovat o zániku příjemce dotace v průběhu kalendářního roku, na který byla dotace poskytnuta, a to nejpozději ke dni, k němuž je příjemce dotace povinen provést účetní závěrku;

o) informovat v listinné či elektronické podobě o změnách všech identifikačních údajů uvedených v předložené Žádosti, ke kterým došlo po podání Žádosti anebo v průběhu realizace projektu, na který byla dotace poskytnuta, a to nejpozději do 14 dnů od této změny;

 

p) při zveřejňování výsledků své činnosti (např. knižní publikace, výroční zprávy, mediální výstupy), vycházejících z realizace projektu, na který byla dotace poskytnuta, do zveřejňovaného textu uvést, že „projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky“;

q) v závěrečné zprávě o realizaci projektu informovat o změnách provedených dle písm. l).

Čl. 7 Povinné náležitosti Žádosti

1. Žádost obsahuje náležitosti dle § 14 odst. 3 rozpočtových pravidel, přičemž tyto náležitosti Žadatel vyplní přímo do Žádosti ve webové aplikaci. Jedná se o:

a) název, adresu sídla a identifikační číslo Žadatele;

b) název a adresu poskytovatele;

c) požadovanou částku; 

d) účel, na který chce Žadatel žádané prostředky použít;

e) lhůtu, v níž má být dosaženo účelu dotace;

f) informaci o identifikaci:

i. osob jednajících jménem právnické osoby, která je Žadatelem, s uvedením, zda jednají jako její statutární orgán nebo jednají na základě udělené plné moci;

ii. osob s podílem v právnické osobě, která je Žadatelem;

iii. osob, v nichž má právnická osoba, která je Žadatelem, podíl, a o výši tohoto podílu;

 

g) identifikaci Výzvy, na jejímž základě je Žádost podávána;

h) čestné prohlášení o pravdivosti a úplnosti údajů;

i) čestné prohlášení Žadatele o bezdlužnosti;

j) čestné prohlášení o tom, že vůči majetku Žadatele neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující;

k) čestné prohlášení, že Žadatel má alespoň jeden rok zkušeností se stejným nebo obdobným typem aktivit, na které žádá dotaci;

l) čestné prohlášení, že veškeré osobní údaje uvedené v Žádosti byly zpracovány  v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) ze dne 27. dubna 2016  o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů;

m) čestné prohlášení o seznámení se s Výzvou; 

n) další podklady nutné pro rozhodnutí poskytovatele, kterými jsou:

i. název projektu;

ii. popis projektu včetně jeho cílů, výstupů a aktivit;

iii. harmonogram projektu;

iv. popis projektového týmu;

v. rozpočet projektu dle nákladových/výdajových položek obsahující:

1. provozní náklady/výdaje[6];

2. osobní náklady/výdaje; vi. celkový rozpočet projektu;

vii. předpokládané zdroje financování projektu;

2. K Žádosti Žadatel připojí povinné přílohy, kterými jsou:

i. bankovní identifikace účtu (tj. kopie smlouvy s bankou nebo kopie potvrzení banky o vedení účtu Žadatele), na který má být dotace převedena; 

ii. originál plné moci nebo její ověřená kopie nebo jiný obdobný doklad, pokud bude dokumenty podepisovat osoba zmocněná statutárním orgánem;

iii. vyplněný Přehled výstupů projektu;

iv. čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis.

 

3. Povinné přílohy dle odst. 2 Žadatel vloží do webové aplikace do části 5. Přílohy projektu.

4. Žadatel je až do ukončení řízení o poskytnutí dotace povinen oznámit Úřadu vlády změny údajů uvedených v Žádosti.

Čl. 8 Způsob podávání Žádosti

1. Žádost se podává elektronicky prostřednictvím webové aplikace dostupné na webové stránce www.dotace-lidskaprava.vlada.cz. Návod k registraci do webové aplikace je přílohou č. 3 této Výzvy.

 

Za včasné podání Žádosti se považuje elektronické odeslání Žádosti ve webové aplikaci za podmínky, že je do 5 dnů od elektronického odeslání Žádosti ve webové aplikaci doručen Úřadu vlády podepsaný krycí list.[7]

2. Krycím listem se rozumí „Potvrzení podání elektronického návrhu projektu do IS Patriot“ vygenerované webovou aplikací. Tento krycí list musí být podepsán členem/členkou statutárního orgánu Žadatele nebo jí/m pověřenou/zmocněnou osobou (v případě podpisu jinou osobou, než je člen/ka statutárního orgánu, přiloží Žadatel originál pověření / plné moci nebo její ověřenou kopii).

3. Krycí list lze zaslat písemně, v elektronické podobě, podepsaný uznávaným elektronickým podpisem, a to prostřednictvím datové schránky nebo podat na podatelně Úřadu vlády.

4. Za den doručení krycího listu prostřednictvím datové schránky se považuje den jeho dodání do datové schránky Úřadu vlády. V případě zaslání krycího listu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb se za den doručení považuje datum otisku razítka podací pošty na obálce. V případě podání krycího listu v elektronické podobě  s podepsaným uznávaným elektronickým podpisem se za den doručení považuje jeho dodání do e-mailové schránky Úřadu vlády. V případě podání krycího listu na podatelně Úřadu vlády se za den doručení považuje datum otisku razítka podatelny Úřadu vlády.

5. V případě zaslání krycího listu do datové schránky Úřadu vlády zprávu označte „ŽÁDOST - Podpora veřejně prospěšných aktivit nestátních neziskových organizací v oblasti rovnosti žen a mužů 2021“. ID datové schránky Úřadu vlády je: trfaa33.

6. V případě zaslání krycího listu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb zprávu označte „ŽÁDOST - Podpora veřejně prospěšných aktivit nestátních neziskových organizací v oblasti rovnosti žen a mužů 2021“ a zašlete na adresu:

Úřad vlády ČR 

Odbor rovnosti žen a mužů – RRP nábř. E. Beneše 4

118 01 Praha 1 – Malá Strana

7. V případě zaslání krycího listu v elektronické podobě s podepsaným uznávaným elektronickým podpisem zprávu označte „ŽÁDOST – Podpora veřejně prospěšných aktivit nestátních neziskových organizací v oblasti rovnosti žen a mužů 2021“ a zašlete na e-mailovou adresu: posta@vlada.cz.

8. Jedna Žádost může být spojena pouze s jedním Žadatelem, přičemž maximální počet podaných Žádostí není omezen.

9. K Žádosti podané před zveřejněním Výzvy se nepřihlíží.

10. Žadatelům se důrazně doporučuje zřízení datové schránky pro urychlení komunikace s Úřadem vlády.

Čl. 9 Lhůta pro podání Žádosti

1. Žádost musí být elektronicky podána ve webové aplikaci nejpozději do 21. září 2020.

 

2. Krycí list musí být doručen do 5 dnů od elektronického podání Žádosti ve webové aplikaci.

Čl. 10 Řízení o poskytnutí dotace

1. Na poskytnutí dotace není právní nárok.

2. Řízení vede Úřad vlády. 

3. Účastníkem řízení o poskytnutí dotace je pouze Žadatel.

4. Příjemci dotace je umožněno do spolufinancování projektu zahrnout práci dobrovolníků,[8] a to až do výše 10 % celkových rozpočtovaných nákladů/výdajů projektu, na který je dotace požadována (viz příloha č. 4 této Výzvy). Pro výkon dobrovolnické činnosti je povinen příjemce dotace vést průkaznou evidenci odvedené dobrovolnické činnosti jednotlivých dobrovolníků, a to alespoň v rozsahu datum zaevidování, jméno, příjmení a datum narození dobrovolníka, předmět činnosti, místo a časový rozsah vykonávaného dobrovolnictví v jednotlivých dnech. Výše hodinové sazby dobrovolníků, kterou lze zahrnout do spolufinancování projektů na rok 2021, činí 174 /hod.

5. Poskytnutá dotace v tomto programu je veřejnou podporou malého rozsahu ve smyslu nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití čl. 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis (Úř. věst. L 352,

24. 12. 2013, s. 1).

6. Bude-li Žádost trpět vadami, jež budou identifikovány v rámci formálního hodnocení, bude Žadatel vyzván k jejich odstranění. K tomu mu bude poskytnuta přiměřená lhůta. Úřad vlády může na žádost Žadatele stanovenou lhůtu prodloužit.

7. Úřad vlády si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu řízení o poskytnutí dotace vyzvat Žadatele k doložení dalších podkladů nebo údajů nezbytných pro vydání rozhodnutí.  K doložení dalších podkladů poskytne Úřad vlády Žadateli lhůtu přiměřenou povaze vyžádaných dalších podkladů.

8. Úřad vlády si vyhrazuje právo v průběhu řízení o poskytnutí dotace Žadateli doporučit úpravu Žádosti, lze-li předpokládat, že upravené Žádosti bude zcela vyhověno. K této úpravě bude Žadateli poskytnuta přiměřená lhůta. Úřad vlády může na žádost Žadatele stanovenou lhůtu prodloužit. Vyhoví-li Žadatel tomuto doporučení, posuzuje Úřad vlády upravenou Žádost.

9. Dotace nebude poskytnuta Žadateli, členem jehož statutárního orgánu je zaměstnankyně či zaměstnanec Úřadu vlády, který se podílí anebo se vzhledem ke svému služebnímu nebo pracovnímu zařazení může podílet na dotačním řízení programu, ve kterém žádá o dotaci subjekt.

10. Úřad vlády usnesením řízení zastaví v případě, že:

 

a) Žádost nebyla podána ve stanovené lhůtě;

b) Žadatel neodpovídá okruhu oprávněných Žadatelů;

c) neodstraní-li Žadatel vady ve stanovené lhůtě;

d) zanikl-li Žadatel přede dnem vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace;

e) nastane jiný důvod stanovený § 66 odst. 1 správního řádu.

11. Pokud poskytovatel řízení o poskytnutí dotace nezastaví, vydá rozhodnutí, kterým: a) zcela poskytne dotaci;

b) zcela zamítne Žádost;

c) dotaci zčásti poskytne a zároveň Žádost ve zbytku zamítne.

12. Změna rozhodnutí je možná pouze postupem a za podmínek stanovených v § 14o rozpočtových pravidel, a to na základě písemné žádosti příjemce dotace, popřípadě změnou rozhodnutí v přezkumném řízení podle § 153 odst. 1 písm. a) správního řádu.

13. Žádosti, která byla pravomocně zcela nebo zčásti zamítnuta, lze novým rozhodnutím zcela vyhovět, případně zčásti vyhovět a ve zbytku ji zamítnout, souhlasí-li s tím Žadatel.

14. Úřad vlády na základě ustanovení § 14l rozpočtových pravidel nepřipouští, aby za zaniklého Žadatele nastoupil do probíhajícího řízení právní nástupce. 

Čl. 11 Způsob a kritéria hodnocení Žádosti

1. Hodnocení Žádosti probíhá ve třech fázích:

a) formální hodnocení; 

b) věcné hodnocení; 

c) jednání Komise pro hodnocení projektů v rámci dotačního programu Podpora veřejně prospěšných aktivit nestátních neziskových organizací v oblasti rovnosti žen a mužů (dále jen „Komise“).

2. Formální hodnocení provádí příslušný útvar. Konkrétní kritéria formálního hodnocení jsou stanovena v příloze č. 5 této Výzvy. 

3. Žádost, která splní podmínky formálního hodnocení, bude postoupena k věcnému hodnocení. Konkrétní kritéria věcného hodnocení jsou stanovena v příloze č. 5 této Výzvy.  

4. V rámci věcného hodnocení je zpracováván posudek hodnotitele/hodnotitelky (dále jen „hodnotitel“) k Žádosti. Každá Žádost je hodnocena minimálně dvěma hodnotiteli, přičemž v rámci věcného hodnocení je možné získat od každého z hodnotitelů maximálně 100 bodů. Pokud je rozdíl v bodovém hodnocení hodnotitelů větší než 25 bodů, je Žádost předložena k hodnocení třetímu hodnotiteli. Do celkového hodnocení se následně započítávají hodnocení třetího hodnotitele a hodnocení dalšího z hodnotitelů, které se svým hodnocením více blíží bodovému hodnocení třetího hodnotitele.

5. Posudky hodnotitelů k Žádostem jsou vždy součástí podkladů pro jednání Komise. 

6. Součástí podkladů pro jednání Komise je také posouzení účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti projektu, které provádí příslušný útvar. Ve vyjádření se poskytovatel zaměří zejména na uznatelnost nákladů/výdajů, a pokud to považuje za účelné, vyjádří se též k jednotlivým návrhům hodnotitelů. 

7. Komise jedná o každé Žádosti zvlášť a posuzuje ji s využitím podkladů, které příslušný útvar připravil.

8. Komise při svém jednání postupuje sestupně od Žádosti, která získala v rámci věcného hodnocení nejvíce bodů. Pořadí Žádostí je sestaveno dle průměrného počtu získaných bodů od dvou hodnotitelů, přičemž pořadí projednávaných Žádostí nemůže být během jednání Komise změněno.

9. Předseda/předsedkyně Komise, s ohledem na finanční požadavek Žadatele a rozpravu Komise ve vztahu k projednávané Žádosti, navrhne výši dotace, o níž poté Komise hlasuje. Pokud se Komise rozhodne doporučit Žadateli úpravu Žádosti, svá doporučení ke krácení a úpravě Žádosti dostatečně a jednoznačně odůvodní. Stejně tak Komise odůvodní, pokud se rozhodne navrhnout dotaci zčásti nebo zcela zamítnout. 

10. O výsledku jednání Komise se vždy pořizuje zápis, jehož součástí je i přehled hlasování o jednotlivých Žádostech.

11. Návrhy Komise budou účastníkům řízení oznámeny (pravděpodobně na konci kalendářního roku 2020).

Čl. 12 Řízení o odnětí dotace

1. Za podmínek stanovených v ustanovení § 15 rozpočtových pravidel, může být zahájeno řízení o odnětí dotace

2. Na řízení o odnětí dotace se vztahují obecné právní předpisy o správním řízení.

Čl. 13 Finanční vypořádání a vyúčtování dotace

1. Příjemce dotace, který v průběhu kalendářního roku předčasně ukončí realizaci projektu, na který mu byla poskytnuta dotace, anebo s realizací projektu nezačne, oznámí spolu s odůvodněním tuto skutečnost v písemné podobě Úřadu vlády do 14 dní ode dne předčasného ukončení projektu, resp. ode dne svého rozhodnutí projekt nerealizovat, a od téhož dne do 30 dní vrátí buď poměrnou část dotace odpovídající období

od skončení realizace projektu do konce kalendářního roku, anebo celou poskytnutou dotaci, a to na účet Úřadu vlády, z něhož mu byla dotace poskytnuta. 

2. Příjemce dotace, který v průběhu kalendářního roku, na který mu byla poskytnuta dotace, zanikne nebo se transformuje na právní formu, která není v daném dotačním programu oprávněným žadatelem, vrátí nejpozději ke dni, k němuž je povinen provést účetní závěrku, na účet Úřadu vlády, z něhož mu byla dotace poskytnuta, poměrnou část dotace, odpovídající období ode dne provedení účetní závěrky do konce kalendářního roku. K témuž dni oznámí v listinné podobě tuto skutečnost Úřadu vlády.

3. Číslo účtu u České národní banky pro vratky finančních prostředků do státního rozpočtu na základě finančního vypořádání v průběhu kalendářního roku je 4320001/0710.

4. Pokud v případech podle odst. 1 a 2 byl projekt, na který byla poskytnuta dotace, alespoň z části realizován, příjemce dotace současně s provedením vratky dotace předloží Úřadu vlády závěrečnou zprávu o realizaci projektu.

5. Příjemce dotace je povinen do 15. února kalendářního roku následujícího po roce, na který byla dotace poskytnuta, podat Úřadu vlády prostřednictvím webové aplikace:

a) finanční vypořádání dotace podle vyhlášky o finančním vypořádání. Vypořádáním dotace se rozumí předložení přehledu o čerpání a použití prostředků a vrácení nepoužitých prostředků (provedení vratky), včetně komentáře k vratce. Finanční vypořádání dotace se podává na příslušných formulářích a způsobem uvedeným ve vyhlášce o finančním vypořádání;

b) závěrečnou zprávu o realizaci projektu, na který byla dotace poskytnuta. Součástí závěrečné zprávy o realizaci projektu jsou také údaje pro vyúčtování dotace a informace o změnách provedených v průběhu realizace projektu;

c) kopie účetních sestav – zvlášť k projektu (celkové náklady/výdaje projektu vč. spolufinancování) a zvlášť k dotaci (náklady/výdaje hrazené z dotace poskytnuté Úřadem vlády) dokládající řádné zaúčtování nákladů/výdajů jednotlivých položek finančních prostředků;

d) v případě zahrnutí práce dobrovolníků do spoluúčasti projektu rovněž přehled dobrovolníků a jimi vykonané práce, podle pokynu zveřejněného ve Výzvě;

e) případně další podklady, k jejichž předložení jej příslušný útvar vyzve.

6. Po elektronickém odeslání dokumentů uvedených v odst. 5 je příjemce dotace povinen zaslat Úřadu vlády „Potvrzení odeslání závěrečné zprávy do IS Patriot“ (dále jen „krycí list k závěrečné zprávě“) vygenerované webovou aplikací

7. Krycí list k závěrečné zprávě musí být podepsán členem či členkou statutárního orgánu příjemce dotace nebo jí/m pověřenou/zmocněnou osobou (v případě podpisu jinou osobou, než je člen/ka statutárního orgánu, přiloží příjemce dotace originál pověření / plné moci nebo její ověřenou kopii podepsanou zmocněncem i zmocnitelem). 

8. Za včasné podání závěrečné zprávy o realizaci projektu se považuje elektronické odeslání závěrečné zprávy ve webové aplikaci do 15. února následujícího roku, na který byla dotace poskytnuta, za podmínky, že je krycí list do 5 dnů od elektronického odeslání dokumentů ve webové aplikaci zaslán Úřadu vlády.[9]

9. Za den doručení krycího listu k závěrečné zprávě prostřednictvím datové schránky se považuje den jeho dodání do datové schránky Úřadu vlády. V případě zaslání krycího listu k závěrečné zprávě prostřednictvím provozovatele poštovních služeb se za den doručení považuje datum otisku razítka podací pošty na obálce. V případě podání krycího listu k závěrečné zprávě v elektronické podobě s podepsaným uznávaným elektronickým podpisem se za den doručení považuje jeho dodání do e-mailové schránky Úřadu vlády. V případě podání krycího listu k závěrečné zprávě na podatelně Úřadu vlády se za den doručení považuje datum otisku razítka podatelny Úřadu vlády.

10. V případě vratky dotace za rok, v němž byl projekt realizován, je příjemce dotace povinen vratku vyčíslenou v dokladech v odst. 5 převést do 15. února následujícího kalendářního roku na účet cizích prostředků Úřadu vlády (depozitní účet). Číslo účtu u České národní banky pro vratky finančních prostředků do státního rozpočtu na základě finančního vypořádání po skončení kalendářního roku, na který byla dotace poskytnuta, je 6015 - 4320001/0710. Vratka dotace po skončení kalendářního roku se rovná té části prostředků dotace, která nebyla použita příjemcem dotace v kalendářním roce, na který mu byla dotace poskytnuta.

Čl. 14 Kontrola použití dotace

1. Úřad vlády je oprávněn kontrolovat použití prostředků dotace ze státního rozpočtu.

2. Příjemce dotace umožní Úřadu vlády provedení kontroly hospodaření s veřejnými prostředky, a to v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. 

3. Porušení podmínek pro použití dotace a povinností příjemce dotace bude klasifikováno jako porušení rozpočtové kázně podle § 44 a § 44a rozpočtových pravidel. Odvody za porušení podmínek pro použití dotace a povinností příjemce dotace jsou uvedeny v příloze č. 6 této Výzvy.

Čl. 15 Podávání informací

1. Informace o Výzvě a dotačním programu Podpora veřejně prospěšných aktivit nestátních neziskových organizací v oblasti rovnosti žen a mužů podává Mgr. Lucie Hradecká na adrese hradecka.lucie@vlada.cz, telefonu +420 296 153 538 či +420 606 080 427.

Čl. 16 Přílohy

Součástí této Výzvy jsou tyto přílohy:

 

1. Návod k vyplnění rozpočtu projektu

2. Informace o cenách obvyklých týkajících se zařízení a vybavení pořizovaných z poskytnuté dotace pro rok 2021

3. Návod k registraci do webové aplikace

4. Informace o možnosti zahrnutí práce dobrovolníků do spolufinancování projektu

5. Kritéria formálního a věcného hodnocení žádosti

6. Odvody za porušení podmínek a povinností při čerpání dotace

7. Formulář Přehledu výstupů projektu

8. Vzor vyplněného Přehledu výstupů projektu 

9. Jednací řád Komise

10. Směrnice vedoucího Úřadu vlády České republiky č. 13/2020 o poskytování neinvestičních dotací k financování programů v oblasti lidských práv[4] Akční plán prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 20192022 byl schválen usnesením vlády ČR ze dne 6. května 2019 č. 318. Akční plán je dostupný zde: http://www.vlada.cz/cz/-173446/.

[5] Netýká se příjemců dotace, kteří vedou jednoduché účetnictví. V případě, že příjemce dotace vede jednoduché účetnictví, musí být všechny výdaje uhrazeny v kalendářním roce, na který byla dotace poskytnuta.

[6] Náklady/výdaje musí mít vždy neinvestiční charakter.

[7] Dle § 40 písm. c) správního řádu připadne-li konec lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší příští pracovní den; to neplatí, jde-li o lhůtu určenou podle hodin.

[8] Za dobrovolnickou činnost se pro účely této výzvy považuje veřejně prospěšná činnost, která je vykonávána dobrovolnicí či dobrovolníkem, který dosáhl alespoň 15 let věku, ze svobodné vůle, ve svém volném čase a bez nároku na odměnu, protislužbu nebo jiné zvýhodnění. Za dobrovolnickou činnost se nepovažuje činnost, která je vykonávána z důvodu plnění povinností vyplývajících z právních či jiných předpisů nebo je vykonávána v rámci podnikatelské nebo jiné výdělečné činnosti.

 

[9] Dle § 40 písm. c) správního řádu připadne-li konec lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší příští pracovní den; to neplatí, jde-li o lhůtu určenou podle hodin.

 

Hodnocení článku: 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0

Vyhlášení dotačního řízení na rok 2021 (program Podpora veřejně prospěšných aktivit nestátních neziskových organizací v oblasti rovnosti žen a mužů)

Diskuze a názory uživatelů na téma: Vyhlášení dotačního řízení na rok 2021 (program Podpora veřejně prospěšných aktivit nestátních neziskových organizací v oblasti rovnosti žen a mužů)

Na dané téma nejsou žádné názory.

Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | M Mobil verze
Menu Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Pojištění Koronavirus

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Uživatel:
Upravit profil
Přihlášení
Jméno:
Heslo:
Zapomenuté heslo ?
Registrace nového uživatele