Markéta Höfferová (Kurzy.cz)
Akcie v ČR  |  31.07.2020 08:11:44

Erste Group ohlásila pololetní výsledky: silná kapitalizace, podíl kmenového kapitálu Tier 1 dosáhl rekordních 14,2 procenta


„Rád bych poděkoval všem našim zaměstnancům v Rakousku i v regionu střední a východní Evropy za jejich vynikající práci v těch nejtěžších podmínkách, kterou v posledních několika měsících odvedli. Jsme jednou z předních finančních institucí ve střední a východní Evropě a naše kroky byly proto klíčové pro udržení ekonomik v regionu v chodu. Erste Group posloužila jako prostředník pro převod více než 16 miliard eur vyplacených v rámci vládních opatření a udržela otevřené téměř všechny své pobočky, zatímco George se těšil rekordní míře využití. Tím a pomocí mnoha dalších kroků jsme zajistili, že jsou naplňovány finanční potřeby jednotlivců i firem v našem regionu,“ řekl Bernd Spalt, předseda představenstva Erste Group Bank AG.

„Také během této bezprecedentní krize vytrvala skupina Erste Group ve svém pevném odhodlání zajistit zdraví našich zaměstnanců a využít všech svých zdrojů k podpoře našich klientů.

Jak tento vývoj ovlivnil naše finanční výsledky v první polovině roku 2020?

Stručně řečeno, jak naše provozní výnosy, tak naše provozní náklady mírně poklesly. Výnosy za první čtvrtletí přitom poklesly meziročně mnohem více než za druhé čtvrtletí. Pokud jde o tradičně stabilní složky výnosů, čistý úrokový zisk ve výkazním období meziročně mírně vzrostl, zatímco čisté výnosy z poplatků a provizí již mírně poklesly. Za celý rok 2020 však očekáváme, že trend obou položek mírně poklesne v důsledku nižších úrokových sazeb a objemů a snížené hospodářské činnosti. Náklady za celý rok by se oproti roku 2019 měly mírně zlepšit.

Vývoj nákladů na rizika byl evidentně hlavním faktorem, který v první polovině roku 2020 ovlivnil naše zisky. Ačkoli náš podíl rizikových úvěrů zůstal na historickém minimu 2,4 procenta, bděle jsme plánovali do budoucna, abychom v co největší míře již nyní, s předstihem zohlednili očekávané zhoršení kvality aktiv. Proto jsme ve druhém čtvrtletí vytvářeli značné rezervy ve výši 613,7 milionu eur, což odpovídá 148 bazickým bodům průměrných hrubých klientských úvěrů. Za celý rok v této chvíli očekáváme míru 65 až 80 bazických bodů. V důsledku toho poklesl náš čistý zisk za prvních šest měsíců na 294 milionů eur.

Příliv vkladů byl i nadále silný a podobně na tom byl objem úvěrů. Objem však narostl díky vládním opatřením, například moratoriím na úvěry a zaručeným úvěrům. Bez nich by byl růst úvěrů podstatně pomalejší. Zejména bych pak rád vyzdvihl silnou kapitalizaci skupiny Erste Group: na konci června 2020 dosáhl náš poměr kmenového kapitálu tier 1 (finální) rekordních 14,2 procenta. To je podstatně více než náš střednědobý cíl ve výši 13,5 procenta a hodně nad minimálním regulatorním požadavkem.

Naši zákazníci se na nás mohou spolehnout jako na silného partnera i v této bezprecedentní době. Věříme, že silné výsledky, jichž dosáhly naše místní dceřiné společnosti, a tedy i celá skupina Erste Group, v posledním roce, nám pomohou vyrovnat se s krátkodobými i střednědobými problémy, které s sebou nesou hospodářské dopady globální krize s Covid-19.“

V předběžné zprávě vedení se porovnávají finanční výsledky za období od ledna do června 2020 s výsledky za období leden až červen 2019 a rozvahové údaje k 30. červnu 2020 s údaji k 31. prosinci 2019.

STRUČNÝ PŘEHLED VÝSLEDKŮ

Čistý úrokový výnos vzrostl – zejména v Rakousku, ale také v Rumunsku – na 2 396,9 milionu EUR (+2,9 %; 2 329,7 milionu EUR). Čistý výnos z poplatků a provizí poklesl na 956,7 milionu EUR ( − 2,4 %; 980,4 milionu EUR), vzhledem k tomu, že nižší příjmy z platebních služeb a úvěrů byly pouze částečně kompenzovány vyššími příjmy z ostatních kategorií poplatků a provizí. Zatímco čistý zisk z obchodních operací podstatně poklesl, a to na − 19,2 milionu EUR (310,1 milionu EUR), položka čistý zisk/ztráta z finančních nástrojů vykazovaných v reálné hodnotě do zisku nebo ztráty se zlepšila na 28,5 milionu EUR ( − 140,1 milionu EUR), když byl vývoj obou položek ovlivněn především oceňováním v důsledku volatility trhů způsobené pandemií Covid-19. Provozní výnosy poklesly na 3 471,9 milionu EUR ( − 3,4 %; 3 592,9 milionu EUR). Všeobecné administrativní náklady poklesly na 2 114,7 milionu EUR ( − 1,5 %; 2 146,0 milionu EUR). Zatímco personální náklady vzrostly na 1 265,5 milionu (+0,8 %; 1 255,9 milionu EUR), ostatní administrativní náklady se snížily na 583,3 milionu EUR ( − 6,7 %; 625,5 milionu EUR). Téměř veškeré platby do systémů pojištění vkladů, které se předpokládají v roce 2020, ve výši 92,3 milionu EUR (92,9 milionu EUR) – byly již do ostatních administrativních nákladů zahrnuty. Odpisy dosáhly 265,9 milionu EUR (264,6 milionu EUR). Celkově provozní výnosy poklesly na 1 357,2 milionu EUR ( − 6,2 %; 1 446,9 milionu EUR). Poměrnákladů k výnosům se zvýšil na 60,9 % (59,7 %).

Vzhledem k čistým alokacím dosáhla z tráta ze znehodnocení finančních nástrojů − 675,4 milionu EUR, neboli 82 bazických bodů průměrných hrubých klientských úvěrů (čisté uvolnění ve výši 42,8 milionu EUR neboli 2 bazické body). Alokace na rezervy na úvěry a na přijaté závazky a poskytnuté záruky rostly na všech klíčových trzích. Tento markantní nárůst alokací na rezervy byl způsoben především zhoršením makroekonomického výhledu v důsledku Covid-19. Kladný vliv měly vysoké příjmy z inkasovaných úvěrů v Rumunsku, které již byly odepsány. Podíl rizikových úvěrů na základě hrubých zákaznických úvěrů se zlepšil na 2,4 % (2,5 %). Podíl krytí rizikových úvěrů se zvýšil na 91,1 % (77,1 %).

Ostatní provozní výsledek se zlepšil na − 169,9 milionu EUR ( − 351,0 milionu EUR). Výdaje na každoroční příspěvky do rezolučního fondu, které jsou součástí této položky, vzrosty – zejména v Rakousku – na 93,7 milionu EUR (76,3 milionu EUR). Nárůst bankovních daní a daní z finančních transakcí na 83,0 milionu EUR (64,7 milionu EUR) lze připsat zejména zdvojnásobení bankovních daní na Slovensku na 33,8 milionu EUR (16,0 milionu EUR) v důsledku nabytí platnosti změn zákona přijatých v roce 2019 k 1. lednu 2020. Bankovní daň v Maďarsku za celý rok 2020 činila 14,3 milionu EUR (12,6 milionu EUR). Ve srovnatelném období zahrnovaly další provozní výsledky alokace na rezervy ve výši 150,8 milionu EUR, které byly vytvořeny na ztráty očekávané v důsledku rozhodnutí nejvyššího soudu o obchodní činnosti dceřiné společnosti v Rumunsku.

Daň z příjmu poklesla na 140,3 milionu EUR (212,7 milionu EUR). Platby minoritním akcionářům poklesly na 76,1 milionu EUR (205,2 milionu EUR) díky podstatně nižším příspěvkům z výnosů spořitelen. Čistý zisk náležející vlastníkům mateřské společnosti činil 293,8 milionu EUR ( − 59,9 %; 731,9 milionu EUR).

Vlastní kapitál celkem , bez instrumentů AT1, stoupl na 19,2 mld. EUR (19,0 mld. EUR). Po regulačních odpočtech a filtrování v souladu s CRR vzrostl kmenový kapitál tier 1 (CET1, finální) na 16,4 mld. EUR (16,3 mld. EUR), když celkové vlastní prostředky (finální) činily 22,0 mld. EUR (22,0 mld. EUR). Výše uvedené údaje již zahrnují prozatímní zisk. Celková rizika – rizikově vážená aktiva, včetně kreditních, tržních a operačních rizik, (CRR, finální) – poklesla na 115,3 mld. EUR (118,6 mld. EUR). Poměr kmenového kapitálu tier 1 (CET1, finální) vzrostl na 14,2 % (13,7 %), poměr celkového kapitálu na 19,1 % (18,5 %).

Aktiva celkem stoupla na 264,7 mld. EUR (245,7 mld. EUR). Na straně aktiv vzrostla pokladní hotovost a hotovost u centrálních bank na 18,4 mld. EUR (10,7 mld. EUR) a úvěry a jiné pohledávky za bankami vzrostly na 27,4 mld. EUR (23,1 mld. EUR). Úvěry a jiné pohledávky za klienty vzrostly na 163,7 mld. EUR (+2,2 %; 160,3 mld. EUR). Na pasivní straně podstatně vzrostly vklady bank, a to na 22,0 mld. EUR (13,1 mld. EUR) v důsledku zvýšení refinancování od ECB (TLTRO). V růstu pokračovaly i vklady klientů – zejména v České republice a v Rakousku – na 182,7 mld. EUR (+5,1 %; EUR 173,8 mld. EUR). Poměr úvěrů ke vkladům činil 89,6 % (92,2 %).

výhled

Rok 2020 byl v celém světě charakterizován pandemií COVID-19. Dalekosáhlá hospodářská a sociální omezení zavedená s cílem zabránit šíření koronaviru způsobila značný hospodářský otřes. Makroekonomický pokles je přímým důsledkem nejrůznějších stupňů izolace ve veřejném životě zavedených vládami po celém světě. S cílem zmírnit někdy dramatické negativní důsledky karantény přijaly všechny státy rozsáhlé balíčky pomoci, od dluhových moratorií na bankovní úvěry přes záruky a překlenovací financování, zkrácené formy práce a odklady daní až po přímé platby. Centrální banky snížily úrokové sazby, nabídly likviditu v dříve nevídaném měřítku a rozhodly se nakupovat státní i korporátní dluhopisy. Bankovní regulátoři zmírnili kapitálové požadavky a doporučili pragmatický výklad standardů finančního účetnictví i odložení výplat dividend na pozdější datum.

V tomto prostředí se v Rakousku a ve střední a východní Evropě očekává v roce 2020 markantní propad hrubého hospodářského produktu, a to mezi čtyřmi a devíti procenty. V roce 2021 by mělo následovat oživení. To však nebude postupovat lineárně, nýbrž v závislosti na vývoji situace v oblasti veřejného zdraví a na přijatých administrativních opatřeních. Očekává se, že provozní výnosy v důsledku snížené hospodářské činnosti poklesnou. Zejména se očekává, že čisté úrokové výnosy za rok 2020 poklesnou v důsledku podstatného snížení sazeb v České republice, Rumunsku, Maďarsku a Srbsku, nižšímu organickému růstu úvěrů, změnám ve složení portfolia s nižšími maržemi u státem zaručených transakcí a negativními měnovými vlivy. Očekává se, že čistý výnos z poplatků a provizí bude negativně dotčen slabší hospodářskou činností. Pokles čistého zisku z obchodních operací a zisku z finančních nástrojů vykazovaných v reálné hodnotě byl předpovídán ještě před vypuknutím koronavirové krize v důsledku silných pozitivních výsledků ocenění vykázaných v roce 2019. V tomto prostředí by se měly meziročně zlepšovat provozní náklady, a to díky snížení cestovních nákladů, úsporám dosaženým vyšší efektivitou a kladným vlivům kurzů. V roce 2020 bude zisk ovlivněn především náklady na rizika: očekává se, že rezervy na rizika za celý rok dosáhnou mezi 65 a 80 bazickými body průměrných hrubých klientských úvěrů. Cílem představenstva Erste Group je vynaložit co největší část nákladů na rizika předem, budou-li to dovolovat makroekonomické údaje a prognózy, vývoj ratingu společnosti a hodnocení portfolia retailových zákazníků. Při absenci odpisů goodwill by se měly ostatní provozní výsledky v roce 2020 zlepšit oproti roku 2019, kdy byly zatíženy značnými jednorázovými vlivy. Míra zdanění pravděpodobně poroste vzhledem k tomu, že se očekává pokles zisků v zemích s nízkými daňovými sazbami. Celkově se v roce 2020 očekává značný pokles čistého zisku.

Očekává se také, že poměr kmenového kapitálu tier 1 (CET1 ratio) zůstane beze změn, a to na solidní úrovni, která nabídne dostatek manévrovacího prostoru pro případné zhoršení hospodářského vývoje. Střednědobým cílem skupiny Erste Group je i nadále poměr kmenového kapitálu tier 1 ve výši 13,5 %. Erste Group má v plánu výplatu dividend za rok 2019 a je rozhodnuta vyplatit dividendu za finanční rok 2019 i 2020, jakmile přestane platit zákaz výplaty dividend uložený orgánem dohledu do 1. ledna 2021. Vše bude samozřejmě záviset i na hospodářských a obchodních výhledech.

Potenciální rizika tohoto doporučení představují delší než očekávaná délka krize v souvislosti s Covid-19, vliv jiného než očekávaného vývoje úrokových sazeb, politická či regulační opatření namířená proti bankám a geopolitický a globální hospodářský vývoj. Kromě toho by mohlo zhoršování hospodářského prostředí vést k odpisům goodwill. Skupina Erste Group je rovněž vystavena právním rizikům, která se mohou objevit bez ohledu na hospodářské prostředí.

Hodnocení článku: 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0

Erste Group ohlásila pololetní výsledky: silná kapitalizace, podíl kmenového kapitálu Tier 1 dosáhl rekordních 14,2 procenta (2)

Diskuze a názory uživatelů na téma: Erste Group ohlásila pololetní výsledky: silná kapitalizace, podíl kmenového kapitálu Tier 1 dosáhl rekordních 14,2 procenta


Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Koronavirus

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Dovolená

Semafor, Cestování

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2020

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies