MONETA Money Bank (MONETA)
Akcie v ČR  |  31.07.2020 08:08:12

Konsolidované výsledky Skupiny MONETA za první pololetí 2020


Skupina MONETA zvýšila svůj zisk před zohledněním nákladů na riziko o 48,5 procent na úroveň 3,9 miliardy oproti první polovině loňského roku. Čistý zisk ve výši 1,2 miliardy ovlivnila vyšší tvorba opravných položek (2,5 miliardy) v důsledku pandemie COVID-19.

Provozní výnosy Skupiny dosáhly 6,6 miliard , což představuje meziroční nárůst o 27,7 procent. Za výsledkem stojí jednak mimořádný zisk z akvizice, konsolidace výsledků nedávno akvírovaných subjektů společnosti Wüstenrot a také organický růst. Provozní náklady zůstaly v porovnání se stejným obdobím loňského roku zhruba na stejné úrovni ve výši 2,7 miliardy . Celkový zisk před zohledněním nákladů na riziko dosáhl 3,9 miliard , meziročně tak vzrostl o 48,5 procent. Za první polovinu roku MONETA vytvořila celkové opravné položky ve výši 2,5 miliardy . Z toho tvorba opravných položek v souvislosti s potenciálními riziky vyplývajícími z následků pandemie COVID-19 byla ve výši 1,9 miliardy . Čistý zisk tak dosáhl 1,2 miliard , a vedl k návratnosti hmotného kapitálu na úrovni 10,5 procent.

Výsledky první poloviny roku 2020 byly výrazně posíleny čistým akvizičním ziskem ve výši 0,9 miliardy , který je tvořen rozdílem mezi přebytkem nabytých čistých aktiv nad pořizovací cenou akvírovaných společností ve výši 1,1 miliardy , a vytvořenými opravnými položkami na úvěrové ztráty u nově akvírovaného portfolia ve výši 259 milionů . Kromě toho MONETA vykazuje silný poměr kapitálové přiměřenosti na úrovni 17,4 procent, doprovázený vynikající likviditou s likvidním poměrem ve výši 216,8 procent. MONETA pokračuje v růstu úvěrových aktivit meziročně o 47,5 procent a výrazně tak překračuje růst trhu. Růst depozitního portfolia Skupiny MONETA činil meziročně 63,2 procenta. Klientská základna skupiny se díky organickému a akvizičnímu růstu zvýšila na 1,4 milionu klientů.

Míra nesplácených úvěrů klesla z 1,8 procent na konci roku 2019 na současnou úroveň 1,6 procent (3,6 mld ). V důsledku pandemie COVID-19 MONETA překlasifikovala úvěrové expozice do Fáze 2 v objemu 11,9 miliardy . Překlasifikování těchto úvěrů a zhoršené makroekonomické prognózy zvýšily míru očekávaných budoucích úvěrových ztrát. V současné době nicméně MONETA nezaznamenala žádný nárůst splátek po splatnosti nebo delikventních úvěrů.

S počtem deseti ocenění za digitální a produktové inovace v rámci soutěže Zlatá koruna se MONETA stala nejoceňovanější bankou České republiky. Úsilí banky v oblasti enviromentální, sociální a správy společnosti bylo uznáno i v zahraničí, MSCI World Index zvýšil naše hodnocení z původního BB na BBB. MONETA se také stala významným partnerem České zemědělské univerzity (ČZU) a jejího projektu Chytrá krajina, který se zaměřuje na udržitelnost životního prostředí v České republice. Ve druhém čtvrtletí roku 2020 také MONETA zřídila poradní orgán představenstva společnosti, MON FAIR, jehož zaměřením je rovnost žen a mužů, inkluze a diverzita.

Následující témata pokrývají klíčový vývoj Skupiny v oblasti ziskovosti, růst rozvahy, klientské základny a řízení kapitálu:

ZISKOVOST
– Zisk před zohledněním nákladů na riziko dosáhl 3,9 miliard , což je o 48,5 procent více než v první polovině loňského roku. Čistý zisk dosáhl 1,2 miliardy a vedl k návratnosti hmotného kapitálu na úroveň 10,5 procent.
– Celkové provozní výnosy vzrostly meziročně o 27,7 procent na 6,6 miliard . Přispěl k tomu jednak růst čistých úrokových výnosů (meziročně o 5,7 procent) a také jednorázový zisk z akvizice ve výši 1,1 mld. .
– Provozní náklady vzrostly meziročně pouze o 6,3 procent díky jejich cílenému řízení a navzdory inflačnímu prostředí a akvizici. Bez zohlednění akvizice by došlo k meziročnímu snížení provozních nákladů o 2,5 procenta.
– Náklady na riziko jsou na úrovni 2,69 procent průměrného konsolidovaného čistého úvěrového portfolia a byly významně ovlivněny tvorbou opravných položek na potenciální úvěrové ztráty v souvislosti s pandemií COVID-19 (zhoršení makroekonomického prostředí a moratorium na splacení úvěru) ve výši 1,9 miliardy a také jednorázovou tvorbou opravných položek na nově akvírované portfolio ve výši 259 mil. .

ROZVAHA A KLIENTSKÁ ZÁKLADNA
Retailové úvěry: akcelerovaný meziroční růst o 73,8 procent v retailových úvěrech především díky akvizici hypotečního portfolia a spotřebitelských úvěrů
Hypoteční portfolio se meziročně zvýšilo o 135,4 procent na 87,7 miliardy a dosáhlo tržního podílu na úrovni 6,6 procent ve srovnání s 3,3 procenty na konci loňského roku
– Spotřebitelské úvěry se meziročně zvýšily o 28,2 procent na 50,4 miliardy .
Retailové vklady a aktiva ve správě: balance retailových vkladů se meziročně zvýšila o 90,1 procent na 188,5 miliardy , aktiva ve správě pak meziročně vzrostla o 22,5 procent na 14,2 miliardy .
Komerční úvěry meziroční vzrostly o 14,7 procenta na 75,7 miliard .
Úvěry pro živnostníky a podnikatele meziročně vzrostly o 20,2 procent na 7,2 miliardy
– Portfolio úvěrů malých a středních podniků (SME) se meziročně zvýšilo o 14,1 procent na 68,5 miliardy .
Komerční vklady: balance komerčních vkladů meziročně vzrostla o 17,0 procent na 67,7 miliardy díky silnému růstu jak v segmentu malých a středních podniků (SME), tak i segmentu živnostníků a podnikatelů.
Digitální platforma: MONETA i nadále podporuje klienty, aby využívali platformu digitálního bankovnictví. To se projevilo solidním růstem online půjček, který vedl k 42,8procentnímu podílu na celkovém objemu všech sjednaných spotřebitelských úvěrů a k podílu ve výši 27,5 procent u všech sjednaných úvěrových produktů živnostníků a podnikatelů.
Klientská základna: díky akvizici a organickému růstu vzrostla klientská základna Skupiny MONETA meziročně o 38,5 procent na 1,4 milionu zákazníků.

ŘÍZENÍ KAPITÁLU
– Poměr konsolidované kapitálové přiměřenosti se i po akvizici udržel na silných 17,4 procentech.
– Rizikově vážená aktiva vzrostla od konce roku 2019 o 22,2 procent a dosáhla výše 153,5 miliard oproti růstu úvěrů v čisté výši o 39,1 procent od konce roku 2019.
– MONETA dokázala ve velmi rychlém čase implementovat tzv. supporting faktor úlev pro výpočet rizikově vážených aktiv pro malé a střední podniky, který byl schválen Evropským parlamentem v Nařízení 2020/873 ze dne 24. 6. 2020 umožňující jeho aplikaci od 27. 6. 2020, což vedlo k uvolnění kapitálu ve výši 533 milionů .
– Hustota rizikově vážených aktiv (RWA) se zejména díky změně úvěrového portfolia a implementaci výše zmíněného SME tzv. supporting faktoru snížila na 56,6 procent.
– Celkový regulatorní kapitálový požadavek se od 1. července snížil na 13,4 procent v důsledku snížení proticyklické rezervy o 50 bazických bodů.
– Na základě toho se vedení banky rozhodlo snížit svůj cíl kapitálové přiměřenosti na 14,4 procent z předchozích 14,9 procent.
– Na základě důrazných doporučení regulátorů a nejasností a rizik souvisejících s dalším vývojem a ekonomickými důsledky COVID-19 je dividendová politika pozastavena.
– Vedení banky i nadále plánuje výplatu dividendy na úrovni 80 procent čistého zisku.

REAKCE SKUPINY MONETA NA VLÁDNÍ OPATŘENÍ V SOUVISLOSTI S COVID-19
Moratorium na odklad splátek: MONETA i nadále umožňovala svým klientům dočasně odložit splácení úvěrových závazků podle právních předpisů přijatých parlamentem ČR, které vstoupily v platnost dne 17. dubna 2020.
– K 30. červnu 2020 MONETA eviduje pod tímto moratoriem objem úvěrového portfolia ve výši 34 miliard (22,5 mld. v retailovém segmentu a 11,5 mld. v komerčním segmentu), což odpovídá 15procentnímu podílu na celkovém úvěrovém portfoliu Skupiny MONETA.
– 18,2 miliard je kryto v rámci tříměsíčního moratoria (dobrovolné moratorium poskytované Skupinou MONETA i moratorium podporované státem) a 15,8 miliardy v rámci moratoria na šest měsíců.
Garanční programy: I v průběhu druhého čtvrtletí roku 2020 byla MONETA aktivní ve vládních záručních programech pro klienty z řad malých a středních podniků i živnostníků, přičemž v příslušných produktových kategoriích dosahuje výsledků nad svým obvyklým tržním podílem.
– MONETA zpracovala žádosti o úvěr v garantovaných programech COVID II a COVID Praha ve výši 1,8 mld. V počtu schválených žádostí dosáhla 13procentního tržního podílu.
– V rámci programu COVID III obdržela MONETA alokaci ve výši 10,8 miliard a aktivně vybízí své klienty k maximálnímu využití tohoto programu.

Tomáš Spurný, generální ředitel a předseda představenstva, komentoval finanční výsledky Skupiny MONETA za první pololetí roku 2020:

„MONETA pokračuje v plnění svých strategických cílů i přes tuto nečekanou krizi. Jsem hrdý a vděčný našim zaměstnancům za to, že i přes náročné podmínky zajistili plynulý chod naší banky. Nepochybuji o tom, že úspěšně překonáme výzvy, které tato bezprecedentní situace přináší. Moje důvěra vyplývá z našeho zaměření na udržitelnost a dlouhodobý pokrok. Přesto nás čekají těžké časy a my to musíme mít na paměti“.

TRŽNÍ VÝHLED
MONETA aktualizovala svůj tříletý plán, níže pak uvádí výhled minimálních cílů, založený na odhadech v souvislosti s dopady pandemie COVID-19.

Na základě současných předpovědí makroekonomické situace předpokládá vedení Skupiny MONETA dopad pandemie COVID-19 na kumulativní čistý zisk Skupiny MONETA v letech 20202022 ve výši 5,2 miliardy . To odpovídá rozdílu mezi zveřejněnými ekonomickými výhledy Skupiny MONETA v před-koronavirovém období (konsolidovaný zisk 13,8 miliardy ) a aktuálním výhledem konsolidovaného zisku (8,6 miliardy ). Důvodem jsou nižší úrokové sazby a potenciálně výrazně vyšší předpokládané úvěrové ztráty z nevýkonných pohledávek v následujících třech letech.

Prezentace k výsledkům za první pololetí 2020 začne v pátek 31. července 2020 v 15:00 hodin středoevropského času.

 

MONETA Money Bank

MONETA Money Bank, a.s., je přední nezávislou českou bankou poskytující služby svým zákazníkům prostřednictvím celostátní pobočkové sítě. Od svého vstupu na Pražskou burzu cenných papírů v roce 2016 má banka silnou pozici v retailovém a zemědělském sektoru a svoje služby zaměřuje na malé a střední podniky. Mimo to banka poskytuje další produkty jako pojištění nebo investiční fondy. Klienti MONETA Money Bank tvoří přes 9 % populace České republiky a využívají její multikanálovou strategii, která zahrnuje více než 230 poboček, přes 630 bankomatů, digitální bankovní aplikaci, která je špičkou na trhu, a dále vlastní call centrum, smluvní prodejce automobilů, finanční zprostředkovatele a leasingové partnery.

Více informací na: www.moneta.cz

Hodnocení článku: 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0

Konsolidované výsledky Skupiny MONETA za první pololetí 2020

Diskuze a názory uživatelů na téma: Konsolidované výsledky Skupiny MONETA za první pololetí 2020

Na dané téma nejsou žádné názory.Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Koronavirus

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Dovolená

Semafor, Cestování

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2020

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies