mzv.cz (MZv ČR)
Ze světa  |  19.05.2020 15:18:00

Rozhodnutí rumunské vlády č. 24 o vyhlášení stavu pohotovosti a přijatá opatření - koronavirus v Rumunsku


Rozhodnutí rumunské vlády č. 24 o vyhlášení stavu pohotovosti a přijatá opatření

19.05.2020 / 13:48 | Aktualizováno: 19.05.2020 / 15:18

Rumunská vláda schválila dne 14. 5. 2020 vyhlášení stavu pohotovosti na území Rumunska po dobu 30 dnů. Níže uvádíme přehled nejdůležitějších opatření platných po dobu jeho trvání.

ROZHODNUTÍ č. 24 ze 14. 05. 2020 o vyhlášení stavu pohotovosti na celostátní úrovni a opatřeních pro prevenci a kontrolu infekcí v souvislosti s epidemiologickou situací, vyvolanou virem SARSCoV-2

S účinností od 15. 05. 2020 je na celostátním území vyhlášen stav pohotovosti po dobu 30 dnů.

OPATŘENÍ PLATNÁ PO DOBU STAVU POHOTOVOSTI

1. S účinností od 15. 05. 2020 je v obchodních prostorech, ve veřejné dopravě, v práci a v jiných uzavřených prostorách stanovena povinnost nošení roušky tak, aby byl zakryt nos a ústa.

2. Veřejné instituce a úřady, jakož i veřejné a soukromé hospodářské subjekty, mají povinnost organizovat činnost tak, aby práce byla prováděna z domova zaměstnanců, a pokud to prováděná činnost neumožňuje, přijmout opatření pro sledování teploty vlastního personálu a návštěvníků na kontrolních bodech u vchodu do budovy, povinnou dezinfekci rukou před nástupem na pracoviště, dodržování pravidel, týkajících se činnosti v kancelářích s otevřenými prostorami (open space) a pravidel, týkajících se provozu ubytovacích jednotek, flexibilní pracovní dobu /začátek pracovní doby je třeba odsunout o hodinu, po dobu nejméně 3 hodin a nejvíce 20% pracovníku v každé skupině/.

3. Veřejné instituce a hospodářské subjekty, které vykonávají obchodní / pracovní činnosti s veřejností a které zahrnují přístup lidí do budov, jsou povinny přijmout následující opatření: zajistit při přístupu minimální plochu 4 m2 pro každého klienta /osobu a fyzický odstup od ostatních zhruba 2 metry, zakázat vstupu osobám, jejichž tělesná teplota, měřená při vstupu do areálu přesahuje 37,3 °C, zajistit dezinfekci povrchů a zabránit hromadění lidí, zejména v oblasti pokladen / přepážek.

4. Provozovatelé veřejné a soukromé osobní dopravy mají povinnost upravit svou činnost tak, aby dodržovali zvláštní pravidla.

5. (1) K zabránění šíření infekcí SARS-CoV-2 je zakázáno pořádání shromáždění, demonstrací, koncertů nebo jakýchkoli jiných shromáždění na otevřených prostranstvích, jakož i kulturní, vědecké, umělecké, sportovní, zábavní akce, /včetně činnosti bazénů a lázeňských zařízení/.

(2) Výjimkou od ustanovení odst. 1 jsou následující činnosti: a) náboženské obřady za účasti věřících jen v otevřených prostorách nebo soukromé náboženské akce v uzavřených prostorách (s účastí maximálně 16 osob) se mohou pořádat v souladu se zavedenými preventivními a ochrannými opatřeními. Náboženské obřady, pořádané ve volném prostranství, nejsou považovány za veřejná shromáždění; b) činnosti osobní péče, prováděné ve speciálně určených zařízeních a v souladu s preventivními a ochrannými opatřeními; c) výcvikové činnosti a tréninky profesionálních sportovců ve výcvikových zařízeních, prováděné v souladu s preventivními a ochrannými opatřeními; d) kulturní činnosti, prováděné ve speciálně určených prostorách, respektive na úrovni muzeí, knihoven a výstavních sálů, pořádané v souladu s preventivními a ochrannými opatřeními; e) rekreační a sportovní aktivity ve volném prostranství, jako je cyklistika, turistika, běh, sjezd na divoké vodě, horolezectví, lov, rybaření apod., které se provádějí za účasti max. 3 osob, sdílejících společné bydliště.

6. (1) Činnost provozoven stravovacích služeb je dočasně pozastavena ve společných jídelnách uvnitř restaurací, hotelů, motelů, penzionů, kaváren nebo na jiných veřejných místech, včetně letních zahrádek.

(2) Výjimkou od ustanovení odst. 1 jsou činnosti, které zajištuji přípravu potravin, jakož i uvádění potravin a alkoholických i nealkoholických nápojů na trh bez zákazníků / „drive-in“, „room service“, „take away “atd./

7. (1) Činnost maloobchodního prodeje výrobků a služeb v nákupních centrech o zastavěné ploše více než 15 000 metrů čtverečních je dočasně pozastavena.

(2) Výjimkou od ustanovení odst. 1 jsou následující činnosti: a) prodej potravin, veterinárních nebo farmaceutických výrobků, čistírny a oční ordinace; b) prodej elektronických a domácích spotřebičů, pokud se zajistí zásilka domů; c) činnost obchodů s přístupem přímo z ulice /i když jsou součástí obchodního centra/.

8. Provoz sociálních zařízeni nesmí být přerušen.

9. (1) Stále platí zákaz vstupu cizích občanů a osob bez státní příslušnosti na území Rumunska přes hraniční přechody státní hranice..

(2) Výjimkou od ustanovení odst. 1 jsou: a) rodinní příslušníci rumunských občanů;

b) rodinní příslušníci občanů jiných členských států Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru nebo Švýcarské konfederace s bydlištěm v Rumunsku;

c) osoby, které mají dlouhodobé vízum, povolení k pobytu nebo doklad rovnocenný povolení k pobytu vydané rumunskými orgány nebo orgány jiných států v souladu s právem Evropské unie; d) osoby pohybující se za výkonem povolání, doložen vízem, povolením k pobytu nebo jiným rovnocenným dokladem; e) diplomatičtí nebo konzulární pracovníci, pracovníci mezinárodních organizací, vojenského sboru nebo pracovníci, kteří mohou poskytnout humanitární pomoc; f) cestující v tranzitu, včetně cestujících repatriovaných v důsledku konzulární ochrany; g) cestující z naléhavých důvodů (lékařských nebo rodinných); h) osoby, které potřebují mezinárodní ochranu nebo jiné humanitární důvody.

10. S účinností od 15. května 2020 je prodlouženo pozastavení veškeré letecké dopravy z a do Rakouska, Belgie, Švýcarska, Francie, Německa, Iránu, Italie, Anglie, Nizozemska, Španělska, Spojených Států, Turecka po dobu 14 dnů.

11. (1) Do 1. června 2020 je pozastavena mezinárodní silniční doprava osob z a do Italie, Španělska, Francie, Německa, Rakouska, Belgie, Švýcarska, Anglie, Nizozemska a Turecka.

(2) Ustanovení čl. (1) neplatí pro mezinárodní silniční dopravu osob, příležitostnou dopravou v případě splnění následujících kumulativních /tzn. všech/ podmínek:

a) jsou dopravované jedině osoby, které mají platnou pracovní smlouvu na území cílové země, mají platné pobytové právo v cílové zemi, nebo se vrací do Rumunska ze zemí, kde pracovaly nebo bydlely;

b) existuje souhlas, schválení nebo stanovisko tranzitních států a cílového státu ohledně uskutečnění cesty;

c) provozovatel mezinárodní silniční dopravy musí informovat Rumunskou silniční autoritu - Autoritatea Rutieră Română (ARR) https://www.arr.ro/, resp. https://www.arr.ro/covid19 v rámci Ministerstva dopravy, infrastruktury a spojů, o uskutečnění cesty minimálně 24 hod. před začátkem cesty, jakož i o ostatních informacích; provozovatel musí sdílet souhlas tranzitních států a cílového státu ohledně uskutečnění cesty;

d) provozovatel mezinárodní silniční dopravy, který uskuteční cestu spolu s personální agenturou a s osobami, které se musí přepravovat, jsou odpovědni za veškeré opatření ochrany a bezpečnosti cestujících a řidičům a respektování norem a doporučení odpovědných orgánů tak, aby se zabránilo shromáždění osob.

12. Činnost zubních ordinací je obnovena s dodržováním opatření k prevenci a kontrole šíření infekcí.

13. Obnovuje se poskytování ambulantní lékařské péče.

14. (1) S účinností od 15. 05. 2020 se nařizuje povinná domácí karanténa pro všechny osoby přijíždějící z ciziny.

(2) Ustanovení odst. 1 se nevztahují na: a) řidiče nákladních vozidel s maximální povolenou kapacitou vyšší než 2,4 tun; b) poslance Evropského parlamentu, zaměstnance národního systému veřejného pořádku a národní bezpečnosti; c) piloty letadel a letové posádky; d) zaměstnance železnic; e) námořníky vystupující z plavidel vnitrozemské plavby; f) přeshraniční pracovníky; g) zaměstnance rumunských firem, kteří provádějí práce podle uzavřených smluv mimo území Rumunska, při návratu do země, pokud nemají příznaky COVID-19; h) zástupce zahraničních společností, které mají dceřiné společnosti/pobočky / zastoupení na území Rumunska, pokud při vstupu na území Rumunska nemají příznaky COVID-19; a mohou prokázat smluvní vztahy s hospodářskými subjekty na území Rumunska i) osoby vstupující do Rumunska za účelem poskytování činností spojených s používáním, instalací, zprovozněním, údržbou, servisem zdravotnického vybavení a technologie, jakož i zařízení v oblasti vědy, ekonomiky, obrany, veřejného pořádku a národní bezpečnosti, pokud nemají příznaky COVID-19; a mohou prokázat smluvní vztahy s uživatelem na území Rumunska.

j) členy diplomatických misí, konzulárních úřadů a jiných mezinárodních misí akreditovaných v Bukurešti, držitele diplomatických pasů, jakož i na členy rumunských diplomatických a konzulárních sborů a na držitele diplomatických a služebních pasů, pokud při vstupu na území Rumunska nemají příznaky COVID-19.

(3) Za nedodržení domácí karantény bude uvalena 14ti denní institucionalizovaná izolace s povinnosti uhrazení nákladů.

15. Rozhodnutím velitele mise na základě rozboru ředitelství veřejného zdraví a žádosti krajského výboru pro mimořádné situace lze nařídit karanténu některých budov, oblastí, nebo lokalit.

16. Dočasné uzavření některých přechodů státních hranic je zcela nebo částečně zachováno takto:

Rumunsko - maďarská hranice:

Turnu, župa Arad (s výjimkou pohybu přeshraničních pracovníků);

Salonta, župa Bihor – železniční a silniční přechod (s výjimkou pohybu přeshraničních pracovníků přes silniční přechod);

Săcuieni, župa Bihor (s výjimkou pohybu přeshraničních pracovníků);

Valea lui Mihai, župa Bihor - železniční a silniční přechod (s výjimkou železniční nákladní dopravy);

Carei, župa Satu Mare.


Rumunsko - bulharská hranice:

Negru Vodă, župa Constan?a;

Lipni?a, župa Constan?a;

Dobromir, župa Constan?a;

Zimnicea, župa Teleorman;

Turnu Măgurele, župa Teleorman;

Bechet, župa Dolj (s výjimkou nákladní dopravy).

 

Rumunsko - ukrajinská hranice:

Sighetu Marma?iei, župa Maramure?;

Isaccea, župa Tulcea.

 

Rumunsko - moldavská hranice:

Rădău?i-Prut, župa Boto?ani;

Oancea, župa Gala?i.

 

Rumunsko - srbská hranice:

Por?ile de Fier II, župa Mehedin?i;

Drobeta-Turnu Severin, župa Mehedin?i (s výjimkou nákladní dopravy);

Or?ova, župa Mehedin?i;

Moldova Nouă, župa Cara?-Severin;

Naidă?, župa Cara?-Severin;

Vălcani, župa Timi?;

Stamora-Moravi?a, župa Timi? - feroviar (s výjimkou nákladní dopravy);

Lunga, župa Timi?;

Foeni, župa Timi?;

Jimbolia, župa Timi? - feroviar (s výjimkou nákladní dopravy).

17. (1) S účinností od 15. 05. 2020 je povolený volný pohyb občanů mimo domácnost, uvnitř lokalit v souladu s opatřeními, která mají zabránit šíření infekce a zabránit vytváření skupin chodců větších než 3 osob /které nepatří do stejné rodiny/.

(2) S účinností od 15. 05. 2020 se povoluje znovuotevření parků pro veřejnost, s výjimkou dětských hřišť a v souladu s obecnými preventivními a ochrannými opatřeními.

(3) Zakazuje se vycházet/vyjíždět z místa bydliště s následujícími výjimkami: a) cesta za výkonem povolání; b) cesta za humanitárními účely nebo za výkonem dobrovolnické činnosti; c) cesta za účelem vykonávání zemědělských prací; d) cesta za účelem prodeje zemědělsko-potravinářských výrobků; e) cesta za účelem správy majetku v jiné lokalitě nebo vydání dokumentů nezbytných k získání práv; f) cesty do zdravotnických zařízení; g) cesta nezbytná k zajištění péče o děti, o zvířata, pomoc starším, nemocným nebo zdravotně postiženým nebo cesty spojené s úmrtí člena rodiny; h) cesta za účelem lékařské péče; i) cesta za účelem rekreační a sportovní aktivity ve volném prostranství, jako je cyklistika, turistika, běh, sjezd na divoké vodě, horolezectví, lov, rybaření apod., která se provádí za účasti max. 3 osob, sdílejících společné bydliště; j) cestování za účelem účasti na rodinných akcích s omezeným počtem osob a dodržování pravidel fyzického odstupu; k) cesta za účelem opravy vozidla.

(4) K odůvodnění pohybu mimo bydliště je třeba předložit předem vyplněné čestné prohlášení.

18. Všechny základní, střední a vysoké školy zůstávají uzavřené.

19. Sanitní služby zůstávají pod dozorem župních inspektorátů pro mimořádné situace.

20. Po dobu působení stavu pohotovosti ministerstvo národní obrany na požádání podpoří ministerstvo vnitra personálními i materiálními prostředky.Více zpráv k tématu Koronavirus COVID-19

Hodnocení článku: 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0

Rozhodnutí rumunské vlády č. 24 o vyhlášení stavu pohotovosti a přijatá opatření - koronavirus v Rumunsku

Diskuze a názory uživatelů na téma: Rozhodnutí rumunské vlády č. 24 o vyhlášení stavu pohotovosti a přijatá opatření - koronavirus v Rumunsku

Na dané téma nejsou žádné názory.Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Koronavirus

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2020

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies