mzcr.cz (MZ ČR)
Dotace  |  15.05.2020 08:44:46

Výzva k předkládání žádostí o grant na individuální projekty v oblasti Podpory duševního zdraví dětí a dospívajících


Program Zdraví

 


Oblast podpory: Podpora duševního zdraví dětí a dospívajících

 

 

 

Otevřená výzva k předkládání žádostí o grant na projekty z Fondů EHP 2014-2021

          


Ministerstvo financí jako Zprostředkovatel programu ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví - Partnerem programu  vyhlašuje dne 15. května 2020 otevřenou výzvu k předkládání žádostí o grant na projekty z Fondů EHP 2014-2021 v rámci programu Zdraví (dále jen „výzva“) se zaměřením aktivit potencionálních projektů - žádostí o grant - do oblastí specifikovaných níže.

I. Identifikace a časové nastavení výzvy

Zprostředkovatel programu

Ministerstvo financí České republiky

Kód výzvy

ZDOVA1

Název výzvy

Podpora duševního zdraví dětí a dospívajících

Datum vyhlášení výzvy

15. 5. 2020

Datum a čas zahájení příjmu žádostí o grant v IS CEDR

15. 5. 2020 v 9:00

Datum a čas ukončení příjmu žádostí o grant v IS CEDR

31. 7. 2020 ve 12:00

II. Cíl a zaměření výzvy

Psychiatrická péče v České republice byla dlouhodobě podfinancována a nebyla jí věnována dostatečná pozornost. Docházelo ke stigmatizaci pacientů a psychiatrické péče jako celku. Na zlepšení péče o duševně nemocné a podporu destigmatizace a deinstitucionalizace psychiatrické péče se v rámci Norských fondů 2009-2014 zaměřil program „Iniciativy v oblasti veřejného zdraví“. Na tyto aktivity nepřímo navázala reforma péče o duševní zdraví v České republice, jejímž cílem je zvýšit kvalitu života lidem s duševním onemocněním pomocí zlepšení kvality, dostupnosti a provázanosti potřebných zdravotních a sociálních služeb. I přes realizaci těchto opatření je v rámci péče o duševní zdraví mnoho důležitých oblastí, které jsou opomenuty. Jedná se především o péči o duševní zdraví u dětí a dospívajících. Realizace preventivních a intervenčních aktivit zaměřených na dětskou a adolescentní populaci má potenciál zásadního omezení výskytu a progrese duševních onemocnění v následujícím průběhu života.

Cílem výzvy je podpořit snížení rizika výskytu, eskalace a chronifikace duševních problémů u dětí a dospívajících, a to pomocí realizace aktivit zaměřených na prevenci, včasný záchyt a diagnostiku, efektivní intervenci u subklinických a klinických forem duševních obtíží u dětí a dospívajících, dále opatření na posilování a systemizaci spolupráce mezi odbornostmi, jež se angažují v péči o duševní zdraví, a aktivit na zvyšování povědomí o problematice duševního zdraví u nezletilých.

III. Alokace výzvy

Finanční alokace výzvy rozhodná pro výběr projektů k financování je 134 302 597 CZK. Granty se udělují v .

IV.          Oprávnění žadatelé

V rámci výzvy mohou podávat žádost o grant následující oprávnění žadatelé:

Poskytovatelé primární, specializované a/nebo stacionární ambulantní péče stejně jako následné a/nebo dlouhodobé lůžkové péče podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování ve znění pozdějších předpisů v oblasti dětské a dorostové psychiatrie a/nebo dětské klinické psychologie; Státní příspěvkové organizace zřízené Ministerstvem zdravotnictví provádějící vzdělávací, vědeckou a/nebo výzkumnou činnost zaměřenou na duševní choroby a/nebo duševní zdraví.

Školy a školská zařízení (tj. právnická osoba vykonávající činnost školy a školského zařízení zapsaná ve školském rejstříku), školská poradenská zařízení, školská zařízení pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy a preventivně výchovnou činnost a vysoké školy zřízené podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů; Školy a školská zařízení zřizovaná církvemi a náboženskými společnostmi, jejichž předmětem činnosti je poskytování vzdělávání nebo školských služeb podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ve znění pozdějších předpisů.

Podmínkou pro podání žádosti o grant je minimálně roční působnost organizace žadatele ve výše uvedeném oprávněném oboru působnosti, tedy buď poskytování zdravotní péče, nebo školská činnost.

Žadatelem může být pouze právnická osoba, soukromá i veřejná, komerční či nekomerční, založená/zřízená v souladu s legislativou České republiky. Nestátní (Nevládní) neziskové organizace (NNO)[1] ani fyzické osoby nejsou v rámci výzvy oprávněnými žadateli. NNO se definují jako právnické osoby soukromého práva, které patří mezi formalizované struktury občanské společnosti a naplňují znaky uvedené v dokumentu Státní politika vůči neziskovým organizacím na léta 2015 – 2020.[2]

Každý žadatel může podat maximálně 2 žádosti o grant, přičemž zaměření klíčových (odborných) aktivit každé z těchto žádostí o grant musí být zacíleno na implementaci odlišných oblastí uvedených v bodě VI této výzvy. Pokud žadatel podá více než 2 žádosti o grant, Zprostředkovatel bude brát v potaz první dvě žádosti o grant podle data jejich doručení v IS CEDR. 

Potenciální žadatelé nejsou oprávněni účastnit se výzvy pokud: 

jsou v likvidaci, v úpadku, hrozícím úpadku či je proti nim vedeno insolvenční řízení ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon); 

mají v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky nebo mají nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejném zdravotním pojištění nebo na sociálním zabezpečení nebo příspěvku na státní politiku zaměstnanosti [3]

mají závazky vůči státním a dalším veřejným rozpočtům;

na ně byl vydán inkasní příkaz po předcházejícím rozhodnutí Evropské komise prohlašujícím, že poskytnutá podpora je protiprávní a neslučitelná se společným trhem. 

Podmínky oprávněnosti žadatele jsou posuzovány během procesu posouzení formálních náležitostí a oprávněnosti žádosti o grant a musí být splněny k datu podání žádosti o grant. K otázce, zda splňují body v předchozím odstavci, se žadatelé vyjadřují v rámci čestného prohlášení v žádosti o grant.

V. Oprávnění partneři a podpora projektů v partnerství s donorskými státy

Jedním ze dvou hlavních cílů Fondů EHP 2014-2021 je posilování partnerství mezi českými subjekty a subjekty z donorských států, tj. Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Žádosti o grant je proto možné předkládat v partnerství s relevantními partnerskými institucemi z donorských zemí. Způsobilé výdaje na podporu a posílení partnerství mohou být zahrnuty do rozpočtu projektu.

Oprávněným partnerem projektu může být veřejný nebo soukromý právní subjekt komerční nebo nekomerční povahy, jakož i NNO se sídlem na území Islandu, Lichtenštejnska a Norska, stejně jako obdobné subjekty z České republiky a ostatních států přijímajících podporu z Finančních mechanismů EHP a Norska 2014-2021, nebo jakákoli mezivládní organizace, která se aktivně podílí na realizaci projektu a efektivně k ní přispívá. 

VI. Oprávněné aktivity, doba implementace projektu a udržitelnost

Nejzazší datum pro ukončení realizace projektu a veškerých jeho aktivit je 31. 12. 2023.[4]

 

Podpořeny budou projekty zaměřené minimálně na dvě z následujících oblastí:

1. Aktivity zaměřené na zlepšení dovedností rodičů a pečovatelů a zvyšování rodičovských kapacit s cílem prevence výskytu a zmírnění duševních problémů u dětí a dospívajících.

2. Zavedení nových a/nebo zdokonalení stávajících preventivních, screeningových, diagnostických, terapeutických, sociálněrehabilitačních a komunitně podpůrných metod a postupů v oblasti péče o duševní zdraví dětí a dospívajících. 

3. Vzdělávání dětí a dospívajících za účelem zlepšení jejich znalostí a dovedností týkajících se duševního zdraví a předcházení duševním problémům.

4. Vzdělávání a zvyšování odborných znalostí a dovedností zdravotnických pracovníků pečujících o děti s duševními poruchami stejně jako nezdravotnických odborníků, neformálních pečovatelů a pedagogů.

5. Informační a destigmatizační aktivity zvyšující povědomí odborné i laické veřejnosti o duševním zdraví a problematice duševních poruch u dětí a dospívajících.

 

Podrobný popis zaměření jednotlivých oblastí je uveden v příloze č. 1 této výzvy.

Pojem „děti a dospívající“ se vztahuje na cílovou skupinu dětí a dospívajících ve věku 0 – 19 let. Výše uvedené aktivity zaměřené na děti a dospívající se proto musí zaměřit na věkovou skupinu 0–19 let.

V žádosti o grant žadatel uvede, jak bude zajištěno využití výstupů projektu po ukončení realizace projektu. V projektech, v rámci kterých je pořizována investice, je doba udržitelnosti stanovena na 5 let. V ostatních případech je doba udržitelnosti stanovena na 2 roky. 

Aktivity se musí uskutečnit na území České republiky. V případě zapojení partnera z donorského státu mohou být relevantní aktivity realizovány rovněž na území donorských států.  

VII. Cíle programu a relevance projektu

Celkovým cílem programu je zlepšení prevence a snížení nerovností v oblasti zdraví.  Hlavním cílem této výzvy je podpora duševního zdraví a prevence duševních onemocnění u dětí a dospívajících.

Pro sledování vlivu a dopadu programu byly definovány očekávané výsledky a výstupy, jejichž indikátory umožňují měřit dopad programu. Projekty, které budou podpořeny v této a dalších výzvách programu, budou přispívat k jejich naplňování.

S ohledem na zaměření této výzvy žadatel v žádosti o grant popíše relevanci projektu k celkovému cíli programu a jeho přínos k:

Výsledku programu č. 1 (Zvýšení podpory duševního zdraví a pohody u dětí) a

Výstupu programu č. 1.1 (Realizované programy a/nebo intervence zaměřené na posílení rodičovských dovedností s cílem zlepšení duševního zdraví dětí a dospívajících), a/nebo 

Výstupu programu č. 1.2 (Uskutečnění intervencí v oblasti duševního zdraví u dětí a dospívajících a v jejich rodinách), a/nebo 

Výstupu programu 1.3 (Poskytnutí školení/tréninku na zvýšení dovedností v oblasti duševního zdraví) a/nebo  Výstupu programu 1.4 (Osvětové aktivity týkající se duševního zdraví uspořádány).

Žadatel dále v žádosti o grant zvolí ty výstupy a indikátory programu, které jsou pro jeho projekt relevantní a uvede plánovanou cílovou hodnotu (tj. hodnotu, které má být dosaženo díky realizaci projektu). Žadatel vybírá ze seznamu indikátorů programu vztahujících se k této výzvě, které jsou uvedeny v tabulce níže.

 

Indikátory

Celkový cíl programu

Zlepšení prevence a snížení nerovností v oblasti zdraví

Výsledek/ výstup programu

Indikátor

Bližší specifikace indikátoru – návaznost na podporované oblasti

Výsledek programu 1

 

Zvýšení podpory duševního zdraví a pohody

u dětí (povinný)  

 

Počet příjemců nově vytvořených nebo zkvalitněných služeb

 

 

 

Podíl vyškolených odborníků, kteří uvádí zlepšení svých kompetencí v oblasti léčby duševního zdraví

povinně volitelný indikátor, monitorovací indikátor, dosažená hodnota bude členěna podle pohlaví a etnické příslušnosti

povinně volitelný indikátor, monitorovací indikátor, dosažená hodnota bude členěna podle pohlaví

Výstup programu 1.1

 

Realizované programy a/nebo intervence zaměřené na posílení rodičovských dovedností s cílem zlepšení duševního zdraví dětí a dospívajících

 

(povinně volitelný)

 

Počet vytvořených „evidence based“ programů

oblast 1 

povinný indikátor, závazná cílová hodnota

Výstup programu 1.2

 

Uskutečnění intervencí v oblasti duševního zdraví u dětí a dospívajících a v jejich rodinách

 

(povinně volitelný)

Počet odpilotovaných nových programů/opatření pro děti a dospívající trpící duševními chorobami

Počet odpilotovaných preventivních

programů/opatření  pro děti a dospívající ohrožené rozvinutím duševního onemocnění

oblast 2 

povinně volitelný indikátor, závazná cílová hodnota

oblast 2 

povinně volitelný indikátor, závazná cílová hodnota

Výstup programu 1.3

 

Poskytnutí školení/tréninku na zvýšení dovedností v oblasti duševního zdraví

 

(povinně volitelný)

Počet dětí a dospívajících, jež absolvovali edukativní programy

Počet vytvořených studijních materiálů /školení v oblasti duševního zdraví pro profesionály včetně studentů

Počet pracovníků získajících certifikát/osvědčení o odbornosti v oblasti duševního zdraví

oblast 3 volitelný indikátor, závazná cílová hodnota

oblast 3 a 4

povinně volitelný indikátor, závazná cílová hodnota

oblast 4 

povinně volitelný indikátor, závazná cílová hodnota, dosažená hodnota bude členěna podle pohlaví a etnické příslušnosti

Počet pilotních škol s nově proškoleným/vzdělaným personálem v oblasti duševního zdraví

oblast 4 

povinně volitelný indikátor, závazná cílová hodnota

 

Výstup programu 1.4

 

Osvětové aktivity týkající se

duševního zdraví uspořádány

 

(povinně volitelný)

Počet realizovaných informačních kampaní zvyšující povědomí o problematice řešené v rámci projektu

oblast 5 

povinný indikátor, závazná cílová hodnota

 

Poznámka:

„Povinný“ znamená, že daný výsledek/výstup/indikátor výsledku/výstupu musí žadatel zvolit vždy.

„Povinně volitelný“ znamená, že alespoň jeden z daných výstupů/indikátorů výsledku/výstupu musí žadatel zvolit v souladu s plánovanými aktivitami dle kapitoly VI.

„Volitelný“ znamená, že daný indikátor výstupu může být vybrán, pokud je relevantní k plánovaným aktivitám dle kapitoly VI.

Každý žadatel v žádosti o grant realisticky stanoví plánované cílové hodnoty zvolených indikátorů. Naplňování cílových hodnot bude sledováno v průběhu realizace projektu prostřednictvím monitorovacích zpráv.

Výstupy programu a související cílové hodnoty indikátorů výstupů programu jsou závazné, protože mají přímou vazbu na aktivity projektu a jeho rozpočet.  

Realizace projektu přispívá k plnění výsledku programu, jehož dosažení může být závislé na faktorech mimo kontrolu konečného příjemce. Cílová hodnota indikátoru výsledku programu je monitorovací a v případě nenaplnění bude zdůvodnění uvedeno v příslušné monitorovací zprávě.

Kromě relevance projektu k programu žadatel v žádosti o grant definuje účel projektu v návaznosti na stanovený Výsledek programu č. 1 (Zvýšení podpory duševního zdraví a pohody u dětí) a dále také výstupy jednotlivých aktivit včetně souvisejících indikátorů výstupů aktivit. Tyto výstupy aktivit a související cílové hodnoty indikátorů jsou závazné, protože mají přímou vazbu na aktivity projektu a jeho rozpočet.

Žadatel může do žádosti dle svého uvážení uvést i další volitelné indikátory mimo výše uvedené povinné a povinně volitelné indikátory. Bližší informace ke způsobu stanovení výstupů aktivit/programu a výsledku programu, závaznosti indikátorů, stanovení dalších volitelných indikátorů, jejich popis a definice jsou uvedeny v Pokynu pro žadatele (příloha č. 2 této výzvy).

VIII.       Způsobilé výdaje 

Podrobná pravidla, jaké kategorie a typy výdajů jsou oprávněné a mohou být uplatněny jako způsobilé, jsou stanovena kapitole č. 8 Nařízení o implementaci Finančního mechanismu EHP 2014–2021 a dále popsána v Pokynu pro žadatele a Pokynu Národního kontaktního místa pro způsobilé výdaje v rámci Finančních mechanismů EHP/Norska 2014-2021.

Podíl investičních výdajů nesmí překročit 20 % z celkových způsobilých výdajů projektu. Investičními výdaji se pro účely této výzvy rozumí pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku a pořízení nemovitosti a/nebo pozemku dle specifikace v kapitole 3.1.3 resp. 3.1.5 Pokynu Národního kontaktního místa pro způsobilé výdaje v rámci Finančních mechanismů EHP/Norska 2014-2021. Zprostředkovatel programu rozhodl, že v rámci Fondů EHP 2014-2021 je pořizovací cena majetku, schváleného v žádosti o grant nebo ve změnové žádosti o grant, uznatelná jako oprávněný výdaj v plné výši, protože schválený majetek tvoří nedílnou a nezbytnou složku pro dosažení výsledků projektu. Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku nejsou oprávněným výdajem a nebude je možné uplatnit jako způsobilé.

Podíl výdajů na kapitoly stavební práce a dodávky (např. spotřební materiál, dodávka zařízení) nesmí překročit 40 % z celkových způsobilých výdajů projektu.

Výdaje na řízení projektu budou uvedeny v kapitole Management. Pro projekty s délkou realizace nad 24 měsíců je stanovena maximální alokace kapitoly Management ve výši 15 % celkových způsobilých výdajů projektu. Projekty s délkou realizace do 24 měsíců včetně mohou nastavit alokaci kapitoly Management na max. 10 % celkových způsobilých výdajů projektu.

 

IX. Výše grantu - spolufinancování - záloha - systém plateb

Minimální výše grantu je 5 140 000 (200 000 EUR), maximální výše grantu je 14 906 000 (580 000 EUR).

Směnný kurz stanovený Zprostředkovatelem pro výzvu je 25,70 /EUR.

Max. míra podpory je zachycena v tabulce níže.

 

Typ žadatele

Právní forma

Poznámka

Grant (Fondy EHP 2014-2021 + státní rozpočet)

Spolu-financování příjemcem grantu

Poskytovatelé primární, specializované a/nebo stacionární ambulantní péče stejně jako následné a/nebo dlouhodobé lůžkové péče podle zákona

č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování ve znění pozdějších předpisů v oblasti dětské a dorostové psychiatrie a/nebo dětské klinické psychologie

a.s.

Většinovým akcionářem je územní samosprávný celek, a/nebo Česká republika

100 % 0 %

Většinovým akcionářem není územní samosprávný celek, a/nebo Česká republika

60 % 40 %
Poskytovatelé primární, specializované a/nebo stacionární ambulantní péče stejně jako následné a/nebo dlouhodobé lůžkové péče podle zákona č.

 

 

s.r.o.

Většinovým podílníkem je územní samosprávný celek, a/nebo Česká republika

100 % 0 %

372/2011 Sb., o zdravotních
službách a podmínkách jejich poskytování ve znění pozdějších předpisů v oblasti dětské a dorostové psychiatrie a/nebo dětské klinické psychologie

Většinovým podílníkem není územní samosprávný celek, a/nebo Česká republika

60 % 40 %

Školy a školská zařízení (tj. právnická osoba vykonávající činnost školy a školského zařízení zapsaná ve školském rejstříku), školská poradenská zařízení, školská zařízení pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy a preventivně výchovnou činnost a vysoké školy zřízené podle zákona

č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

 

 

Většinovým podílníkem je územní samosprávný celek, a/nebo Česká republika

 

 

 

100 %

 

 

 

 

 

 

 

0 %

 

 

 

zákonů, ve znění pozdějších                          s.r.o.      

předpisů; Školy a školská zařízení zřizovaná církvemi a náboženskými společnostmi, jejichž předmětem činnosti je poskytování vzdělávání nebo školských služeb podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ve znění pozdějších předpisů

 

 

Většinovým podílníkem není územní samosprávný celek, a/nebo Česká republika

 

 

 

60 %

 

 

 

40 %

Školy a školská zařízení (tj.  právnická osoba vykonávající

činnost školy a školského zařízení                   

zapsaná ve školském rejstříku),

 

školská poradenská zařízení,

školská zařízení pro výkon ústavní                výchovy, ochranné výchovy a preventivně výchovnou činnost a    vysoké školy zřízené podle zákona

č. 111/1998 Sb., o vysokých školách        

 a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších          v.o.s.

předpisů; Školy a školská zařízení zřizovaná církvemi a náboženskými společnostmi, jejichž předmětem činnosti je poskytování vzdělávání nebo školských služeb podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ve znění pozdějších předpisů

 

60 %

 

40 %

Všichni ostatní oprávnění žadatelé                                       100 % 0 %

 

Poznámka:

Je-li žadatelem organizační složka státu (OSS) nebo státní příspěvková organizace (SPO), budou zprostředkovatelem programu refundovány pouze finanční prostředky z Fondů EHP, což činí 85 % z poskytnutého grantu. Zbývající část grantu financovaná ze státního rozpočtu, tedy 15 % z poskytnutého grantu, nebude zprostředkovatelem refundována. Část grantu financovaná ze státního rozpočtu (15 %) si v souladu s rozpočtovými pravidly rozpočtuje přímo OSS/SPO. Část grantu ve výši 15 % bude pro organizační složky státu a státní příspěvkové organizace zřízené Ministerstvem zdravotnictví hrazeno z rozpočtu Ministerstva zdravotnictví.

Seznam relevantních právních forem oprávněných žadatelů je uveden v příloze č. 3 této výzvy.

Konečné datum způsobilosti výdajů je 31. 12. 2023.[5]

Žadatel může požádat o zálohu na financování projektu do výše max. 60 % uděleného grantu. Žadatel zdůvodní požadavek na zálohové financování v žádosti o grant. V souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se zálohová platba neposkytuje organizačním složkám státu ani státním příspěvkovým organizacím. V souladu s Dohodou o programu se zálohová platba neposkytuje soukromoprávním subjektům.

Výdaje konečného příjemce budou vypláceny ex-post dle skutečně vynaložených výdajů (žádost o platbu bude předkládána společně s monitorovací zprávou; monitorovací zprávy se předkládají za období 4 měsíců). Konečný příjemce bude dokládat soupisy uhrazených dokladů včetně požadovaných příloh.

Každá Žádost o platbu (včetně zálohové) musí být členěna na investiční a neinvestiční výdaje s tím, že podíl neinvestičních výdajů v každé Žádosti o platbu musí činit minimálně 15 % z  výdajů k proplacení.

Na udělení grantu nemá žadatel právní nárok.

Zprostředkovatel programu si vyhrazuje právo nerozdělit celou alokaci výzvy.

X. Zpracování a předložení žádostí o grant 

Žádosti o grant bude možné vyplnit a předložit pouze elektronicky prostřednictvím informačního systému IS CEDR do 31. 7. 2020 do 12:00. 

Žádost o grant a její přílohy budou zpracovány v českém jazyce (pouze část Stručné shrnutí projektu a relevantní pole v žádosti budou zpracovány v anglickém jazyce) a ve standardizovaném formátu (je-li pro danou přílohu standardizovaný formát stanoven - viz Pokyn pro žadatele). Předpokládané výdaje projektu budou uvedeny v .

Informace potřebné pro zpracování a předložení žádosti o grant jsou obsaženy v této výzvě, Pokynu pro žadatele a popiskách a nápovědě v IS CEDR.

Pokyn pro žadatele je k dispozici na www.fondyehp.cz a www.mzcr.cz. 

K žádosti o grant musí být přiloženy veškeré požadované přílohy – viz Pokyn pro žadatele. Standardizované přílohy jsou ke stažení na www.fondyehp.cz a www.mzcr.cz.

Žadatel může být vyzván v průběhu hodnocení žádosti o grant k předložení listinné formy některých příloh (velkoformátové přílohy, výkresy, atp.).

Součástí povinných údajů k vyplnění v rámci žádosti o grant je poskytnutí informací o všech konzultantech zapojených do přípravy žádosti o grant.

Technické požadavky a doporučení

Vstup do systému IS CEDR je možný prostřednictvím: www.fondyehp.cz; tlačítko CEDR.

Pro komunikaci se Zprostředkovatelem programu – Ministerstvem financí a Partnerem programu Ministerstvem zdravotnictví je doporučeno využívání datové schránky. Komunikace prostřednictvím datové schránky je povinná v případě subjektů, které mají datovou schránku zřízenou ze zákona.

Žádost o grant a relevantní přílohy musí být opatřeny viditelným elektronickým podpisem prostřednictvím kvalifikovaného certifikátu

oprávněné osoby, tj. podpisem statutárního orgánu nebo člena statutárního orgánu, příp. jinou k tomu zmocněnou/pověřenou osobou. 

Pro případ technických potíží s přípravou a předložením žádosti o grant je možno kontaktovat osobu uvedenou na úvodní stránce IS CEDR; Kontakty.

Žádost o grant a její přílohy je možné v IS CEDR připravovat postupně, systém umožňuje průběžné ukládání již zpracovaných částí.

K vyplňování žádosti o grant je nutné přistupovat s vědomím, že v průběhu procesu hodnocení a výběru projektů se bude vycházet výhradně z informací, které žádost o grant a její přílohy obsahují. Všechny části žádosti o grant a přílohy je proto nutné vyplňovat pečlivě, konkrétně a srozumitelně. 

Doporučujeme žádost o grant předložit v dostatečném časovém předstihu před konečným termínem výzvy. Odkládání předložení žádosti o grant na poslední chvíli by mohlo způsobit potíže z důvodů možného přetížení systému.

XI. Veřejně dostupné dokumenty k realizaci Fondů EHP 2014-2021

Dokumenty (Nařízení, pokyny a metodiky) jsou přístupné na následujících webových stránkách:

Kancelář finančních mechanismů                                                                                                                                       www.eeagrants.org 

(zejména Nařízení o implementaci EHP a Norských fondů 2014-

2021 a Results Guidelines)

Národní kontaktní místo                                                                                                                                                            www.fondyehp.cz

(zejména Pokyn NKM pro způsobilé výdaje)

Zprostředkovatel programu                                                                                                                                         www.fondyehp.cz/zdravi 

Partner programu                                                                                                                                                                                www.mzcr.cz

 

XII. Proces hodnocení žádostí o grant a výběru projektů

Fáze procesu hodnocení projektů, které budou při výběru žádostí o grant předložených v rámci této výzvy uplatněny, zahrnují:

1) Posouzení formálních náležitostí a oprávněnosti

Posouzení formálních náležitostí a oprávněnosti provede Partner programu podle kritérií uvedených v bodech 1) a 2) části XIII této výzvy.

V případě zjištění nedostatků (např. úplnost a čitelnost) bude žadatel o těchto skutečnostech informován a vyzván prostřednictvím IS CEDR k provedení úprav příloh žádosti o grant v přiměřené lhůtě stanovené Partnerem programu. Ze strany žadatele bude možné provést pouze takové doplnění příloh, které nepovede ke změně kvality žádosti o grant. Vlastní žádost o grant po předložení již doplňovat nelze [6].

Žádosti o grant, které nesplní kritéria formálních náležitostí a oprávněnosti budou z dalšího hodnocení vyřazeny. O vyřazení z důvodu nesplnění formálních náležitosti a/nebo oprávněnosti bude žadatel vyrozuměn prostřednictvím IS CEDR. Proti vyřazení žádosti o grant z důvodu nesplnění formálních náležitostí a oprávněnosti má žadatel možnost se do 15 dnů od doručení zamítnutí žádosti o grant odvolat prostřednictvím IS CEDR.

2) Hodnocení kvality žádosti o grant externími hodnotiteli 

Každá žádost o grant je hodnocena dvěma externími hodnotiteli dle hodnoticích kritérií uvedených v bodě 3) části XIII této výzvy. Výsledné bodové hodnocení žádosti o grant je dáno aritmetickým průměrem bodového hodnocení obou hodnotitelů.

Pokud rozdíl mezi celkovým bodovým hodnocením hodnotitelů bude vyšší než 30 % hodnoty vyššího bodového hodnocení, bude žádost o grant hodnocena třetím hodnotitelem. Výsledné bodové hodnocení bude aritmetickým průměrem dvou hodnocení, která jsou si svou celkovou bodovou hodnotou nejblíže. Pokud nastane situace, že bodová hodnota třetího hodnocení bude přesně mezi bodovou hodnotou prvního a druhého hodnocení, výsledný aritmetický průměr se vypočítává z vyšších dvou hodnot.

3) Posouzení žádostí o grant hodnoticí komisí

Hodnoticí komisi je předložen seznam projektů, které byly hodnoceny z hlediska kvality a které překročily minimální 60 bodovou hranici nezbytnou pro postup do této fáze hodnocení. Další nezbytnou podmínkou pro postup do další fáze hodnocení, tedy posouzení žádosti o grant hodnoticí komisí, je zisk minimálně 13 bodů v rámci hodnoticího kritéria „Relevance a význam projektu“. Projekty jsou na seznamu seřazeny podle výsledného počtu bodů získaného v hodnocení externími hodnotiteli (aritmetický průměr hodnocení). Hodnoticí komise projedná předložené projekty a předloží seznam doporučených projektů, včetně projektů rezervních, Zprostředkovateli programu - Ministerstvu financí k verifikaci.

4) Verifikace Zprostředkovatelem programu

Zprostředkovatel programu provede verifikaci procesu hodnocení žádostí o grant včetně verifikace jednotlivých doporučených žádostí o grant.

5) Schválení/neschválení grantu

Na základě výsledku verifikace rozhodne Zprostředkovatel programu o schválení/ neschválení grantu a informuje žadatele o dalším postupu. Úspěšným žadatelům je vydán Dopis o schválení grantu a následně právní akt o přidělení finančních prostředků. Neúspěšní žadatelé jsou obesláni právním aktem o neudělení finančních prostředků.

Zahájení realizace schválených projektů se předpokládá přibližně 6 měsíců po ukončení příjmu žádostí (tj. v lednu/únoru 2021).

Informace o podmínkách veřejné podpory

Není možné financovat projekty, které by zakládaly nedovolenou veřejnou podporu podle článku 107 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie („SFEU“). Z tohoto důvodu budou v rámci této Výzvy uděleny pouze takové granty, které buď nezakládají veřejnou podporu vůbec (tj. nejsou kumulativně naplněny všechny znaky veřejné podpory ve smyslu článku 107 odst. 1 SFEU), případně představují veřejnou podporu slučitelnou s vnitřním trhem EU bez nutnosti předchozí notifikace Evropské komisi. Bližší podrobnosti stanoví Pokyn pro žadatele.

XIII.       Kritéria formálních náležitostí, oprávněnosti a kvality

1) Kritéria formálních náležitostí

Žádost o grant byla předložena v řádném termínu stanoveném ve výzvě.

Žádost o grant je zpracována v požadovaném jazyce v souladu s výzvou.

V žádosti o grant jsou vyplněny všechny povinné údaje.

Žádost je elektronicky podepsána zástupcem statutárního orgánu žadatele nebo zmocněnou osobou.

Všechny povinné přílohy jsou úplné a jsou doloženy v požadované formě v souladu s výzvou a Pokynem pro žadatele.

Žadatel podal maximálně 2 žádosti o grant [7].

Žadatel dodržel limit maximální míry dotace dle výzvy.

2) Kritéria oprávněnosti

Žadatel je oprávněný.

Partner/partneři jsou oprávnění (pokud se uplatňuje partnerství).

Projekt je v souladu se zaměřením výzvy (programová oblast, výsledek programu, výstup(y) programu).

Aktivity projektu jsou oprávněné.

Projekt je zaměřen alespoň na 2 oblasti dle bodu VI. výzvy.

Místo realizace projektu je v souladu s podmínkami výzvy.

Termín pro ukončení realizace projektu nepřesahuje nejzazší termín pro ukončení projektu stanovený ve výzvě.

Požadovaná výše grantu je v souladu se stanovenými podmínkami ve výzvě.

 

Podrobné informace o jednotlivých kritériích formálních náležitostí a oprávněnosti jsou uvedeny v příloze č. 4 – Kontrolní list.

 

3) Kritéria hodnocení kvality

 

Detailní hodnoticí kritéria kvality žádosti o grant

 

Kritérium hodnocení    Max. počet bodů daného kritéria (ze 100 možných) (y)

1

Schopnost a připravenost žadatele realizovat projekt

14

1.1 Administrativní kapacita – Žadatel (případně partner/partneři) má odpovídající administrativní kapacitu pro zajištění realizace projektu. 5

1.2 Organizační struktura řízení projektu je jasně popsána a zabezpečuje efektivní rozložení organizačních, řídicích a výkonných činností mezi jednotlivými členy projektového týmu na straně žadatele i dodavatele/ů externí asistence (pokud ji žadatel navrhuje). Velikost a organizační struktura řízení projektu odpovídá rozsahu projektu.

V případě partnerství v projektu jsou role jednotlivých partnerů při implementaci projektu jasně a podrobně popsány.

5
1.3 Žadatel má zkušenosti s řízením a dokončením minimálně jednoho podobně  projektu.  4

zaměřeného

 

2

Relevance a význam projektu 

21

2.1 Projekt významně přispívá k naplňování výsledku a výstupů Programu. (Projekt svým zaměřením může přispívat k několika výstupům Programu). 10
2.2 Projekt prokazatelně přispívá k naplňování cílů souvisejících koncepčních a strategických dokumentů (místní/regionální/sektorové), případně navazuje na výstupy již realizovaného projektu. 3
2.3 Zdůvodnění potřeby realizace projektu je opřeno o recentní a respektovanou vědeckou literaturu k tématu event. jinými podpůrnými dokumenty (např. analýzou potřeb). Stanovené výstupy aktivit jsou realistické a jsou v souladu s indikovanými souvisejícími výstupy programu. 3
2.4 Účel projektu je v souladu s požadovaným výsledkem programu. Dopad projektu odpovídá potřebám hlavní cílové skupiny, na kterou je projekt zaměřen.  Žadatel spolupracuje s cílovými skupinami během realizace projektu. 5

 

3         Struktura projektu, rizika, aktivity a výstupy 

38

3.1 Struktura projektu je jasně definována. Jednotlivé aktivity a jejich výstupy jsou v projektu jasně popsány včetně jejich návaznosti. Aktivity projektu jsou vzájemně komplementární. 12
3.2 Navržené aktivity projektu jsou nezbytné k naplnění účelu projektu a přispívají k výsledku a výstupu/výstupům programu.  11
3.3 Publicita projektu je jasně popsána, včetně jednotlivých aktivit k zajištění publicity. 3
3.4 Navržený harmonogram realizace projektu je jasný, realistický a odpovídá potřebám realizace aktivit z jejich obsahového hlediska a jejich vzájemné návaznosti. 4
3.5 Logický rámec projektu podává jasnou a přehlednou informaci o relevanci projektu k programu, včetně uvedených indikátorů a zdrojů pro jejich ověření (výstupy, výsledek). Výchozí i konečné hodnoty indikátorů jsou realistické, indikátory jsou 4

kvantifikované a objektivně měřitelné jak v množství, tak v čase. Zdroje ověření indikátorů jsou uvedeny a budou dostupné a vhodné pro ověření počátečních i cílových hodnot indikátorů. 

3.6 Rizika projektu jsou jasně definována a jsou relevantní včetně návrhu opatření k jejich eliminaci pro zajištění plynulé realizace projektu.

 

4

4

Hospodárnost a udržitelnost projektu

15

4.1 Položky uvedené v podrobném rozpočtu projektu jsou způsobilé a pro realizaci jednotlivých aktivit nezbytné

Je doložena jasná kvantifikace jednotek jednotlivých položek rozpočtu v měřitelných jednotkách.

Návrh jednotlivých položek rozpočtu je v souladu s projektem a jeho aktivitami, jejich množství/výše je přiměřená a odpovídá standardním nákladům v místě a čase, případně nákladům obdobných projektů.

Jednotkové ceny odpovídají ceně obvyklé na trhu.

             12
4.2 Udržitelnost výstupů projektu je popsána, dosahuje minimálně doby stanovené ve výzvě a je jasně popsán způsob, jakým jí bude dosaženo. 3

 

5        Specifické podmínky programu a horizontální (průřezová) témata

12

5.1 Projekt je zaměřen na řešení problematiky minoritních skupin, především Romů (ne - 0, týká se této oblasti – 2, významně přispívá – 4) 

Pozn. U tohoto kritéria se vybírá pouze jedna z možností.

4
5.2 Projekt přispívá k posilování bilaterálních vztahů s donorskými státy. 8


             Celkem                                                                                                                                                                                                 100

 

Minimální hranice výsledného průměrného bodového hodnocení pro postup do další fáze hodnocení je 60 bodů.

Minimální hranice průměrného bodového zisku za hodnoticí kritérium č. 2 (Relevance a význam projektu) pro postup do další fáze hodnocení je 13 bodů.  

Váhové bodové hodnocení – externí hodnotitel ohodnotí splnění každého kritéria 0  - 5 body (s výjimkou kritéria, kde se vybírá pouze jedna z možností (5.1)). Hodnota získaná pro každé kritérium je poté přepočtena na váhové hodnocení podle maximálního počtu bodů, které lze za dané kritérium získat. U každého kritéria hodnotitel zdůvodní přidělený počet bodů.

0 -  Projekt nesplňuje posuzované kritérium nebo jej nelze posoudit z důvodu chybějících nebo neúplných informací.

1 - Velmi špatný. Kritérium je splněno povrchně a neuspokojivě.

2 - Špatný. Ve vztahu k danému kritériu existují závažné a podstatné nedostatky. 

3 - Uspokojivý. I když se projekt daným kritériem široce zabývá, existují nedostatky, které by vyžadovaly nápravu.

4 - Dobrý. Projekt dobře odpovídá danému kritériu, i když jsou možná určitá zlepšení.

5 - Výborný. Návrh úspěšně řeší všechny aspekty daného kritéria. 

V rámci každého kritéria se následně provede váhový přepočet bodů přidělených hodnotitelem (x) přes váhový koeficient (maximální počet bodů daného kritéria je v tabulce výše) (y) dle vzorce (x/5 * y). 

 

XIV.       Informace o způsobu poskytování konzultací k výzvě 

Dotazy týkající se výzvy (např. podání žádosti o grant, podmínek výzvy, způsobu hodnocení a udělení finančních prostředků) lze vznášet písemně na uvedené pracovníky partnera programu. 

Petr Čermák, vedoucí oddělení finančních mechanismů (email: Petr.Cermak@mzcr.cz)

Tomáš Hrůza, oddělení finančních mechanismů (email: Tomas.Hruza@mzcr.cz)

Dotazy je možné vznášet nejdříve ode dne vyhlášení otevřené výzvy a nejpozději do 5 pracovních dnů před konečným termínem pro předložení žádosti o grant. Odpověď bude žadateli zaslána do 5 pracovních dnů, nejpozději v den ukončení výzvy. Pouze písemné odpovědi jsou závazné.

Často kladené dotazy a odpovědi budou zveřejňovány v sekci Dotazy a odpovědi na www.fondyehp.cz/zdravi/FAQ.

Informace o možnosti podat stížnost

Implementace Fondů EHP je založena na principech transparentnosti, otevřenosti a odpovědnosti s nulovou toleranci vůči korupci či zneužití fondů. Žadatel má v souladu s těmito principy právo podat stížnost týkající se podezření na zneužití či nesrovnalosti související s Fondy EHP. Stížnost může být podána těmito způsoby: elektronicky na email:  stiznosti-czp@mfcr.cz

písemně – poštou na adresu: 

Ministerstvo financí odbor 58 - Mezinárodní vztahy 

odd. 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - Příprava a koordinace  Letenská 15

118 10 Praha 1

 

XV. Seznam příloh

1. Podrobný popis zaměření jednotlivých oblastí

2. Pokyn pro žadatele

3. Seznam relevantních právních forem žadatelů

4. Kontrolní list: Otevřená výzva – Podpora duševního zdraví dětí a dospívajících[1] Tedy ani školy a školská zařízení s právní formou 141 Obecně prospěšná společnost, 161 Ústav a 706 Spolek 

[2] V souladu s článkem 1.6 písm. n) Nařízení o implementaci Finančního mechanismu EHP 2014 – 2021 se pro účely této výzvy náboženské a církevní instituce za NNO nepovažují a jsou oprávněnými žadateli.  

[3] Za splněné podmínky bezdlužnosti se považuje, pokud bylo poplatníkovi (plátci) daně povoleno posečkání daně nebo placení daně ve splátkách dle § 156 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, nebo placení pojistného a penále ve splátkách dle § 20a zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.  

[4] Ve výjimečných a odůvodněných případech bude v průběhu implementace projektu možné požádat Zprostředkovatele programu o změnu data ukončení projektu (prodloužení termínu realizace projektu) nejpozději do 30. 4. 2024.

[5] Ve výjimečných a odůvodněných případech bude možné v průběhu implementace projektu požádat Zprostředkovatele programu o změnu konečného data způsobilosti výdajů projektu (způsobilost výdajů projektu) maximálně do 30. 4. 2024.

[6] V případě nesprávného nastavení maximální míry dotace bude možná úprava žádosti této skutečnosti ze strany ZP.

[7] V případě, že žadatel podá více než 2 žádosti o grant, budou posuzovány pouze první dvě žádosti o grant, které byly předloženy časově jako první a druhá, a další žádosti o grant budou automaticky vyřazeny.

Hodnocení článku: 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0

Výzva k předkládání žádostí o grant na individuální projekty v oblasti Podpory duševního zdraví dětí a dospívajících

Diskuze a názory uživatelů na téma: Výzva k předkládání žádostí o grant na individuální projekty v oblasti Podpory duševního zdraví dětí a dospívajících

Na dané téma nejsou žádné názory.Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Koronavirus

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2020

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies