ČSÚ (ČSÚ)
Z regionů  |  15.04.2020 00:00:00

Důchody v Pardubickém kraji v roce 2019


 
 

15. 4. 2020

Pardubickém kraji pobíralo v prosinci 2019 některý z důchodů 147,7 tisíce osob, z toho 122,1 tis. osob pobíralo starobní důchod sólo nebo v kombinaci s pozůstalostním důchodem. Průměrná výše starobního důchodu sólo dosáhla částky 13 238 , starobní důchodci muži pobírali v průměru 14 461 , starobní důchod žen činil 12 101 .

Pardubickém kraji v prosinci 2019 splňovalo podmínky pro výplatu některého z důchodů 147 695 osob. Mezi všemi příjemci důchodů převažovaly ženy z 58,5 % (86 464 žen), muži tvořili 41,5 % (61 231 mužů). Celkový počet osob pobírajících důchod v roce 2019 v Pardubickém kraji meziročně poklesl o 77 osob; zatímco počet mužů se meziročně zvýšil (nárůst o 223 osob), počet žen poklesl (o 300 osob). Poměr osob pobírajících některý z důchodů podle pohlaví v jednotlivých letech není stabilní, podíl mužů pobírajících důchod se v porovnání se ženami plynule zvyšuje. Zatímco v roce 2019 činil podíl mužů 41 %, v roce 2006 byl podíl pouze 38%.

Příjemci důchodů v okresech v prosinci 2019

Dle jednotlivých kategorií z celkového počtu příjemců důchodů pobíralo starobní důchod vyplácený sólo a v kombinaci s pozůstalostním důchodem (tj. vdovským nebo vdoveckým) 82,7 % osob. Vdovskývdovecký důchod sólo a v kombinaci s přímým důchodem (tj. starobním nebo invalidním) pobíralo 21,7 % všech příjemců některého z důchodů; zatímco podíl příjemkyň vdovského důchodu (sólo a v kombinaci s přímým důchodem) činil 31,0 % ze všech žen pobírajících nějaký důchod, podíl příjemců vdoveckých důchodů byl pouze 8,5%. Invalidní důchody (sólo a v kombinaci s pozůstalostním důchodem) v roce 2019 připadly 15,3 % příjemců některého z důchodů a sirotčí důchod pobíralo 1,3 % osob.

Počet příjemců a průměrná výše důchodů podle druhu v Pardubickém kraji v letech 2010 – 2019 (stav v prosinci)

Porovnáním počtu příjemců důchodů podle hlavních kategorií v letech 2010 a 2019 (viz předchozí tabulka) vidíme největší nárůst u příjemců starobních důchodů plných, jejichž počet v Pardubickém kraji vzrostl o 9 389 osob (tj. o 11,4 %). Další kategorií s nárůstem počtu příjemců jsou důchody pro invaliditu 2. stupně, které zaznamenaly zvýšení o 1 104 osob (tj. o 37,7 %) a mírný nárůst evidujeme i u důchodů pro invaliditu 1. stupně (o 52 osoby, tj. o 0,6 %). Poslední kategorií, která zaznamenala od roku 2010 početní nárůst, byli příjemci vdoveckých důchodů sólo a v kombinaci s přímým důchodem, jejichž počet se zvýšil o 248 osob (tj. o 5,0 %).

Pokles počtu příjemců zaznamenaly mezi roky 2010 a 2019 v Pardubickém kraji ostatní důchodové kategorie. Početně největší snížení se týkalo příjemců důchodů pro invaliditu 3. stupně o 3 405 osob (tj. o 27,1 %) a příjemkyň důchodů vdovských sólo a v kombinaci s přímým důchodem (o 2 132 osoby, tj. o 7,4 %). Úbytek příjemců byl ve sledovaném období zaznamenán i u důchodů sirotčích (o 355 osob, tj. o 16,1 %).

Příjemci důchodů podle pohlaví a druhu pobíraného důchoduPardubickém kraji v prosinci 2019genderového pohledu na příjemce důchodůPardubickém kraji v roce 2019 tvořili mezi muži největší podíl příjemci důchodů starobních (plných a poměrných vyplácených sólo a v kombinaci s vdoveckým důchodem), a to 80,1 %. U žen starobní důchod (plný a poměrný vyplácený sólo a v kombinaci s vdovským důchodem) převažuje ještě výrazněji, pobírá jej 84,5 % ze všech příjemkyň některého z důchodů. Druhý největší podíl mezi muži tvoří příjemci důchodů pro invaliditu 3. stupně – 8,1 %, za nimiž následují příjemci důchodů pro invaliditu 1. stupně – 6,6 %. Mezi příjemkyněmi důchodů tvoří druhý nejvyšší podíl příjemkyně důchodů pro invaliditu 1. stupně (5,9 %).

Průměrná výše důchodů podle jejich druhu a pohlaví příjemce v Pardubickém kraji v prosinci 2019

 

Průměrná měsíční výše důchodů stoupla oproti roku 2018 v kraji u všech sledovaných důchodových kategorií. Stejně jako v předchozím období, nejvíce meziročně v absolutním vyjádření vzrostla průměrná výše vdoveckých důchodů kombinovaných s přímým důchodem o 1 351 (o 9,2 %). Následovala kategorie důchodů vdovských v kombinaci s přímým důchodem, která vykázala nárůst průměrné výše o 1 210 (o 9,3 %). U důchodů invalidních došlo k nejvyššímu absolutnímu meziročnímu zvýšení u důchodu pro invaliditu 3. stupně (sólo) o 853  (o 7,7 %).

Porovnáním průměrné výše důchodů v jednotlivých kategoriíchkrajích ČR v roce 2019 si nejlépe stojí Hlavní město Praha, kde nejvyšší hodnoty připadaly na důchody starobní plné (sólo), vdovské a vdovecké kombinované s přímým důchodemdůchody sirotčí. Důchody starobní poměrné (sólo) měly nejvyšší hodnotu v Královéhradeckém kraji, důchody pro invaliditu 3. stupně sólo byly nejvyšší ve Zlínském kraji, důchody pro invaliditu 1. a 2. stupně sólo byly nejvyšší v Kraji Vysočina. Důchody pozůstalostní vyplácené sólo byly nejvyšší ve Středočeském kraji – vdovecké a v Moravskoslezském kraji – vdovské.

Průměrná výše důchodů podle druhu v krajích České republiky v prosinci 2019

Starobní důchod plný (sólo) v Pardubickém kraji v prosinci 2019 dosáhl průměrné měsíční výše 13 238 , což bylo o 249 méně, než činil republikový průměr a zároveň čtvrtá nejnižší hodnota v mezikrajském srovnání. Nejvyšší starobní důchody byly vyplaceny v Hlavním městě Praze (14 384 ) a Středočeském kraji (13 669 ); nejnižší starobní důchody pobírali důchodci v Karlovarském (13 066 ) a v Olomouckém kraji (13 108 ).

Porovnáním průměrné hodnoty starobních důchodů plných sólo vyplacených na konci roku 2019 mužům v 76 okresech ČR a Hlavním městě Praze vidíme na níže uvedeném kartogramu nejvyšší vyplacené částky v okresech Moravskoslezského kraje (Karviná, Ostrava-město a Frýdek-Místek) a Hlavním městě Praze. Nejvyšší průměrná hodnota v rámci Pardubického kraje byla dosažena v okrese Pardubice, který se umístil na 28. nejvyšší pozici, okres Svitavy s nejnižší hodnotou v rámci kraje na 12. nejnižší pozici. Nejnižší průměrné hodnoty starobních důchodů mužů v okresním srovnání byly v roce 2019 vyplaceny v okresech Znojmo (v Jihomoravském kraji), Jeseník (v Olomouckém kraji) a Cheb (v Karlovarském kraji). Rozdíl mezi nejvyšší průměrnou hodnotou starobního důchodu mužů v roce 2019, která byla dosažena v okrese Karviná, a nejnižší hodnotou dosaženou v okrese Znojmo, činil 2 631 .

meziokresního srovnání průměrných měsíčních starobních důchodů plných vyplácených ženám sólo na konci roku 2019 spatřujeme nejvyšší hodnoty v Hlavním městě Praze, okrese Praha-západ (ve Středočeském kraji) a Brně-městě (v Jihomoravském kraji). S nejvyšší hodnotou v Pardubickém kraji se okres Pardubice zařadil na 23. nejvyšší pořadové místo a s nejnižší hodnotou v rámci kraje se okres Svitavy umístil na 21. nejnižším místě. Nejnižší průměrné hodnoty starobních důchodů žen byly evidovány v okrese Karviná (v Moravskoslezském kraji), Znojmo (v Jihomoravském kraji) a Jeseník (v Olomouckém kraji). Rozdíl mezi nejvyšší průměrnou hodnotou starobních důchodů žen dosaženou v Hlavním městě Praze a nejnižší průměrnou hodnotou vyplacenou v okrese Karviná činil 1 970 .

V souvislosti s prodloužením věku odchodu do důchodu a obtížnějším uplatněním osob v předdůchodovém věku na trhu práce se v posledních letech trvale zvyšuje počet lidí, kteří odchází do předčasného starobního důchodu. V roce 2019 pobíralo předčasný starobní důchod sólo a v kombinaci s vdovským nebo vdoveckým důchodemPardubickém kraji 31,8 % starobních důchodců, což představuje 2. nejvyšší podíl v mezikrajském srovnání za Krajem Vysočina (33,8 %). Nejnižší podíl příjemců předčasného starobního důchodu na počtu příjemců starobního důchodu sólo a v kombinaci s pozůstalostním důchodem byl v roce 2019 evidován v Hlavním městě Praze (13,8 %) a Středočeském kraji (23,0 %).

Růst počtu osob v předčasném starobním důchodu je patrný z porovnání dat za roky 2010 a 2019, mezi kterými došlo ke zvýšení o 50,0 % na republikové úrovni, v Pardubickém kraji byl nárůst nepatrně vyšší (o 51,7 %). Pro srovnání ve sledovaném období se zvýšil celkový počet příjemců starobních důchodů na republikové úrovni o 7,2 % a v Pardubickém kraji o 7,8 %.

genderového pohledu tvořily v České republice v roce 2019 mezi osobami v předčasném starobním důchodu vyšší podíl ženy (57,1 %), než muži (42,9 %). V Pardubickém kraji byly ženy v nižším zastoupení (56,0 %), než činil republikový průměr. Zatímco počet žen v předčasném starobním důchodu se mezi roky 2010 a 2019 v Česku zvýšil o 45,1 %, počet mužů vzrostl o 57,1 %. V Pardubickém kraji je nárůst počtu osob v předčasném starobním důchodu ve srovnání s republikovým tempem dynamičtější, u žen činil mezi roky 2010 a 2019 nárůst 47,2 %, u mužů dokonce 57,9 %.

Příjemci předčasných starobních důchodůPardubickém kraji podle pohlaví (stav v prosinci)

Předčasný starobní důchod sólo a v kombinaci s pozůstalostním důchodem v prosinci roku 2019 Pardubickém kraji pobíralo 38,8 tisíce osob (17,1 tisíce mužů a 21,7 tisíce žen); celkový počet příjemců proti roku 2010 vzrostl o 13,2 tisíce osob. Nejvyšší podíl osob pobírajících předčasný starobní důchod mezi okresy Pardubického kraje byl v prosinci 2019 zaznamenán v okrese Ústí nad Orlicí (34,4 %) a Svitavy (34,0 %), nejnižší podíly v okrese Pardubice (29,6 %) a Chrudim (29,9 %).

Podíl příjemců předčasných starobních důchodů na celkovém počtu příjemců starobních důchodůPardubickém kraji a jeho okresech (stav v prosinci)
(bez poměrných důchodů, včetně souběhu s vdovským nebo vdoveckým důchodem)

Vdovské a vdovecké důchody
Pozůstalostní důchod neboli vdovskývdovecký důchod sólo nebo v kombinaci s přímým důchodem (tj. starobním nebo invalidním) pobíralo na konci roku 2019 v Pardubickém kraji celkem 32,0 tisíce osob. Žen pobírajících vdovský důchod sólo a v kombinaci s přímým důchodem bylo v prosinci 2019 v Pardubickém kraji celkem 26,8 tis., a to bylo 5 krát více, než činil počet mužů s vdoveckým důchodem sólo a v kombinaci s přímým důchodem (5,2 tis. osob). Z porovnání počtu příjemkyň vdovských důchodů od roku 2010 je patrný klesající trend (pokles o 7,4 %), u mužů vdovců je trend rostoucí (od roku 2010 nárůst o 5,0 %).

Invalidní důchody
Kategorie důchodů invalidních vykazuje dlouhodobě pokles počtu příjemců. Od roku 2010 počet důchodců invalidních sólo v kraji poklesl o 9,2 % na 22,2 tis. osob na konci roku 2019. Důchody pro invaliditu 3. stupně pobíralo v kraji 41,3 % ze všech invalidních důchodců (9,1 tis. osob) a ve srovnání s rokem 2010 se jejich počet snížil o 27,1 %. Počet příjemců důchodů pro invaliditu 2. stupně tvořil více než šestinu ze všech invalidních důchodců (4,0 tis. osob) a jejich počet od roku 2010 vzrostl o 37,7 %.  Příjemci důchodů pro invaliditu 1. stupně sólo představovali 40,5 % invalidních důchodců (9,0 tis. osob) a jejich počet byl oproti roku 2010 o 0,6 % vyšší. Kromě příjemců výhradně invalidního důchodu, další 373 osoby v kraji pobírají invalidní důchod v kombinaci s vdovským nebo vdoveckým důchodem.

Všechny údaje použité v tomto příspěvku (včetně dat v tabulkách, grafech a kartogramech) vycházejí ze zdrojů České správy sociálního zabezpečení, resp. Ministerstva práce a sociálních věcí, od nichž ČSÚ datové podklady přebírá. Všechny údaje jsou uváděny podle stavu v prosinci daného roku.


 
Hodnocení článku: 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0

Důchody v Pardubickém kraji v roce 2019

Diskuze a názory uživatelů na téma: Důchody v Pardubickém kraji v roce 2019

Na dané téma nejsou žádné názory.

Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Koronavirus

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2020

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies