FS (Finanční správa)
Daně a účetnictví  |  11.03.2020 13:00:00

Informace GFŘ ke změnám sazeb DPH od 1. 5. 2020


Generální finanční ředitelství

Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1

Sekce metodiky a výkonu daní

Č. j. 2735/20/7100-20116-050822

Informace GFŘ ke změnám sazeb DPH od 1. 5. 2020

1. Úvod

 

S účinností od 1. 5. 2020, zákonem č. 256/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 256/2019 Sb.“), dochází ke změnám v § 47 odst. 5 a dále v přílohách č. 2, 2a, 3 a 3a k zákonu č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), kterými se u vybraných služeb a zboží mění sazby daně. K vybraným podstatným změnám podáváme doplňující informace. 

 

2. Rozšíření přílohy č. 2a k zákonu o DPH – seznam služeb podléhajících druhé snížené sazbě daně ve výši 10 %

 

S účinností od 1. 5. 2020 jsou nově zařazeny do přílohy č. 2a následující položky:

 

Rozšíření přílohy 2a od 1. 5. 2020

 

36.00.2            Úprava a rozvod vody prostřednictvím sítí

37  Odvádění a čištění odpadních vod včetně ostatních služeb souvisejících s těmito činnostmi 

56                    Stravovací služby, podávání nápojů, pokud 

§ nejsou jako stravovací služby osvobozeny od daně podle § 57 až 59,

§ se nejedná o podání alkoholických nápojů; to neplatí pro podávání nápojů uvedených pod kódem nomenklatury celního sazebníku 2203 00 10, nebo

§ se v rámci stravovací služby nebo podávání nápojů nejedná o podání tabákových výrobků uvedených pod kódy nomenklatury celního sazebníku kapitoly 24

77,85,91 Půjčování nebo nájem knih, brožur, letáků, prospektů, novin, časopisů, periodik, obrázkových knih, předloh ke kreslení, omalovánek, hudebnin a kartografických výrobků,  na jejichž dodání se uplatňuje druhá snížená sazba daně, pokud se jedná o veřejné knihovnické a informační nebo další služby poskytované podle knihovního zákona nebo obdobné služby poskytované podle jiného právního předpisu. 

81.21.10          Služby čištění vnitřních prostor prováděné v domácnostech

81.22.11          Služby mytí oken prováděné v domácnostech

88.10,88.91  Domácí péče o děti, staré, nemocné a zdravotně postižené občany

95.23               Opravy obuvi a kožených výrobků

95.29.11          Opravy a úpravy oděvů a textilních výrobků

95.29.12          Opravy jízdních kol

96.02               Kadeřnické a holičské služby

 

3. Sazba daně u stravovacích služeb a podávání nápojů

 

Za předpokladu splnění příslušných zákonných podmínek se v případě uskutečňování zdanitelných plnění spočívajících v poskytování stravovacích služeb a podávání nápojů, zařazených do číselného kódu klasifikace produkce CZ-CPA 56, s místem plnění v tuzemsku, uplatní nově od 1. 5. 2020 druhá snížená sazba daně.

 

Kritéria zařazení poskytované služby do kódu CZ-CPA 56 a kritéria odpovídajícího slovního popisu se souvisejícími příklady jsou již podrobně uvedena na webu FS v Informaci GFŘ k uplatňování sazeb DPH u stravovacích služeb od 1. 12. 2016 (č. j. 169368/16/7100-20116050484 ze dne 25. 11. 2016). V rámci novely zákona o DPH s účinností od 1. 5. 2020 dochází nicméně k úpravě sazby daně při dodání alkoholických nápojů – čepovaného piva v rámci stravovacích služeb nebo služeb podávání nápojů – viz dále část podávání nápojů. 

 

Vzhledem k uplatňování společných pravidel v oblasti daně z přidané hodnoty (dále též „DPH“) je při praktické aplikaci použití sazeb daně dále nezbytné vycházet také z právní úpravy na úrovni EU. Evropská právní úprava používá v dané oblasti termín restaurační služba, v rámci terminologie zákona o DPH je používán pojem stravovací služby, podávání nápojů (CZ-CPA 56), který je obsahově shodný.

 

Restauračními (a cateringovými službami) se dle článku 6 nařízení Rady EU[1] rozumí služby spočívající v dodání připravených nebo nepřipravených jídel nebo nápojů či obojího určených pro lidskou spotřebu spolu s dostatečnými podpůrnými službami umožňujícími jejich okamžitou spotřebu. Dodání jídel nebo nápojů či obojího je pouze jednou složkou celku, v němž služby převažují. Restaurační služby jsou poskytnutím takových služeb  v prostorách poskytovatele a cateringové služby jsou poskytnutím takových služeb mimo prostory poskytovatele. Za restaurační ani cateringovou službu se nepovažuje dodání připravených nebo nepřipravených jídel nebo nápojů či obojího, bez ohledu na to, zda s přepravou, či bez ní, které však nezahrnuje žádné další podpůrné služby.

 

Stravovací službou a podáváním nápojů se pro účely DPH rozumí služba, kterou detailněji vymezuje také konstantní judikatura Soudního dvora Evropské unie (dále jen „SDEU“) a to např. v judikátech C-231/94 Faaborg-Gelting-Linien, a C-497/09, C-499/09, C-501/09 a C-502/09 Manfred Bog. O stravovací službu a podávání nápojů se bude jednat za situace, kdy poskytnuté služby doplňují samotnou konzumaci potravin nebo nápojů a zvyšují užitek z jejich konzumace. Za doplňkové služby lze považovat např. služby obsluhy, poskytnutí prostor zvláště určených ke konzumaci včetně nábytku (stoly, židle), poskytnutí umyvatelného nádobí a příborů, poskytnutí toalet případně šaten nebo věšáků, úklid nádobí a prostor využitých zákazníkem (nutno posuzovat rozsah a kombinaci uvedených služeb, tj. není nutné, aby byly naplněny všechny současně).

 

V této souvislosti upozorňujeme, že jednotlivé položky spadající pod číselný kód CZ-CPA 56 mohou z pohledu daně přidané hodnoty představovat jak restaurační služby, tj. stravovací služby a podávání nápojů, tak i dodání zboží. Vzhledem k vymezení restauračních služeb z pohledu zákonné úpravy EU a judikatury SDEU je tedy nezbytné při posuzování možnosti uplatnění druhé snížené sazby vzít v úvahu nejenom kritérium zařazení do číselného kódu CZ-CPA 56, ale zároveň také podmínku poskytování dostatečných doplňkových služeb tak, aby byl současně naplněn výslovně uvedený slovní popis v příloze č. 2a k zákonu o DPH.

 

Podpůrně mohou poskytovatelé stravovacích služeb a podávání nápojů (restaurační služby) pro účely uplatnění druhé snížené sazby daně vycházet z povinnosti evidence tržeb dle zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb (dále jen „EET“). Na webových stránkách k EET (https://www.etrzby.cz/cs/Stravovani) lze nalézt vybrané modelové případy rozlišení stravovací služby a služby stravování - dodání zboží, které slouží jako pomůcka pro zatřídění do jednotlivých fází evidence tržeb (tržby z poskytování stravovací služby spadají do 1. fáze a tržby ze stravování - dodání zboží do 3. fáze).  V této souvislosti je nezbytné upozornit, že zatímco zákon o DPH využívá pro zařazení služeb klasifikaci produkce (CZ-CPA), pro účely EET je využívána klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE). Z tohoto rozdílného zařazení pak vyplývá skutečnost, že prodej jídla, které není vlastní výroby (tj. jídlo nepřipravené daným podnikatelem) nespadá do kódu CZ-NACE 56, ale do kódu CZ-NACE 47 (Maloobchod), a tudíž podléhá povinnosti EET až v rámci 2. fáze. Kód CZ-CPA 56 žádnou takovouto podmínku nestanovuje, a proto pro účely posouzení možnosti uplatnění druhé snížené sazby daně je vždy rozhodné posouzení rozsahu a kombinace výše uváděných doplňkových služeb.

 

 

Výjimky ze stravovací služby

 

Pokud bude prodejce prodávat jídla - připravená v kiosku, občerstvovacím vozidle, stánku s občerstvením (např. hamburgery, klobásy, kebaby, trdelníky, hranolky, popcorn, chipsy, tortilly atd.), která sice bude možné zkonzumovat na místě, ale bez poskytování souvisejících doplňkových služeb, pak se jedná o dodání zboží, nikoli o stravovací službu

 

Pokud je zboží primárně určeno k odnesení s sebou (tj. ke konzumaci mimo prostory prodávajícího), pak se opět nejedná o stravovací službu, ale o dodání zboží (např.

zabalené jídlo, pizza v krabici apod.).

 

Podávání nápojů 

 

Druhá snížená sazba daně ve výši 10 % se uplatní u podávání nealkoholických nápojů a čepovaného piva (ze sladu, v nádobách o obsahu převyšujícím 10 litrů, pod kódem nomenklatury celního sazebníku 2203 00 10), které bude při výše uvedených podmínkách možné posoudit jako restaurační službu (tj. podání v rámci stravovací služby – nápoje spolu s jídlem - nebo samostatně v rámci služby podávání nápojů). 

 

U ostatních situací podávání nápojů posuzovaných jako dodání zboží (čepované pivo určené k odnosu s sebou, čepované pivo u stánků bez služeb, balená voda, káva v kelímku apod.) se druhá snížená sazba daně neuplatní. Tato dodání budou podléhat nadále buď první snížené sazbě daně ve výši 15 % (nealkoholické nápoje) nebo základní sazbě daně ve výši 21 % (alkoholické nápoje).

 

Cateringové služby

 

Cateringové služby jsou sice ve většině případů ve světle judikatury SDEU v oblasti DPH posuzovány jako dodání zboží (potravin), nelze však vyloučit i posouzení těchto služeb jako stravovacích za předpokladu poskytování souvisejících (užitek zvyšujících) doplňkových služeb. Je tedy obvykle nutné individuálně zkoumat jejich obsah a vyhodnocovat, zda převažuje prvek dodání potravin nebo prvek poskytnutí (souvisejících) služeb (viz též rozsudek SDEU C-497/09).

 

 

4. Sazba daně na dodání vody

 

Do přílohy č. 3a k zákonu o DPH, která zahrnuje seznam zboží podléhajícího druhé snížené sazbě daně, je s účinností od 1. 5. 2020 nově zařazena položka pod kódem nomenklatury celního sazebníku 2201- pitná voda. Pitnou vodou se pro účely zákona o DPH dle souvisejícího textu rozumí pouze pitná voda dodávaná vodovodem. Pitná voda dodávaná jiným způsobem (např., balená, z nápojových automatů apod.) do přílohy č. 3a nespadá a podléhá sazbě 15 %. 

 

Druhá snížená sazba daně se také použije při dodání teplé vody, která byla vyrobena z pitné vody, dodávané vodovodem. 

 

V této souvislosti upozorňujeme, že novela zákona neobsahuje žádná přechodná ustanovení, která by stanovila povinnost rozdělit spotřebu pitné vody na období do 30. 4. 2020 a na období od 1. 5. 2020. Postupuje se standardním způsobem při změně sazeb daně – viz dále bod 6. 

 

 

5. Sazba daně u elektronicky poskytovaných služeb (§ 47 odst. 5 od 1. 5. 2020)

 

Druhá snížená sazba daně se uplatní u knih, brožur, letáků, prospektů, novin, časopisů, periodik, obrázkových knih, předloh ke kreslení, omalovánek, hudebnin a kartografických výrobků, které jsou elektronicky poskytovanou službou podle § 10i zákona o DPH. Dále musí být pro uplatnění druhé snížené sazby daně splněna druhá podmínka, a to ta, že se jedná o takové materiály, na které by se, pokud by byly obsaženy na hmotném nosiči, uplatnila druhá snížená sazba daně podle přílohy č. 3a k zákonu o DPH. Může se jednat o materiály určené ke stažení nebo zasílané prostřednictvím elektronické pošty, i o materiály zpřístupněné ke čtení on-line. Při posuzování sazebního zařazení nebude nutná existence hmotného nosiče jako ekvivalentu elektronické verze.

 

 

6. Přechodné období

 

S ohledem na účinnost zákona č. 256/2019 Sb. se bude nová úprava v oblasti sazeb daně aplikovat u těch zdanitelných plnění, která budou uskutečněna od 1. 5. 2020. V případě situací, kdy byla poskytnuta úplata přede dnem uskutečnění zdanitelného plnění a toto plnění bude uskutečněno až po 1. 5. 2020, uplatní se pro výpočet daně postup podle § 37a zákona o DPH

 

 

7. Závazné posouzení určení sazby daně u zdanitelného plnění

 

V případě nejistoty či nejasností jakou sazbu daně v případě zdanitelného plnění uplatnit, lze i nadále využít institutu tzv. závazného posouzení. Podání žádosti o závazné posouzení pak vychází především z § 47a a § 47b zákona o DPH, přičemž se pro podání žádosti a další procesní záležitosti spojené s řízením o závazném posouzení použijí příslušná ustanovení zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů. Žádost se může vztahovat pouze k jedné položce zboží či služby a její podání podléhá podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů správnímu poplatku ve výši 10 000 .

 

 

 

 

 

Ing. Jiří Fojtík ředitel sekce

 [1] Nařízení Rady (EU) č. 282/2011 ze dne 15. března 2011, kterým se stanoví prováděcí opatření ke směrnici 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, v přepracovaném znění

Hodnocení článku: 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0

Informace GFŘ ke změnám sazeb DPH od 1. 5. 2020

Diskuze a názory uživatelů na téma: Informace GFŘ ke změnám sazeb DPH od 1. 5. 2020

Na dané téma nejsou žádné názory.
Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Koronavirus

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2020

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies