Markéta Höfferová (Kurzy.cz)
Akcie v ČR  |  28.02.2020 08:48:01

Erste Group vykázala za rok 2019 čistý zisk ve výši 1 460,4 mil. EUR (ROTE: 11,2 %) a navrhuje dividendu 1,5 EUR na akcii


Náš roční provozní výsledek ve výši téměř 3 miliard EUR, což představuje výrazný meziroční nárůst o 8,7 procenta, dokazuje, že Erste má zdravé jádro. V současné době je to v evropském bankovnictví docela vzácný jev, který nám poskytuje silný základ pro budoucí růst," říká Bernhard Spalt, generální ředitel Erste Group Bank AG.

„Jsme aktivní v ekonomicky nejdynamičtějším regionu v Evropě, kde země střední a východní Evropy vykazují růst HDP více než dvakrát vyšší než je průměr v eurozóně. Důležité je, že tento růst je většinou tažen domácí poptávkou, která je podporována nízkou mírou nezaměstnanosti a rostoucím reálným mzdám. Díky ekonomické odolnosti a růstu regionu, teritoriálnímu rozsahu naší působnosti, a síle naší značky jsme dokázali dosáhnout 7% nárůstu objemu vkladů i půjček. Naše provozní příjmy vzrostly dvakrát rychleji než náklady, nárůsty jsme zaznamenali ve všech zdrojích příjmů.

Pokračující příznivý vývoj v oblasti rizik přispěl k dalšímu zlepšení poměru NPL na 2,5 procenta, což odráželo fundamentální zdraví našich aktiv.

Jsme spokojeni s naší likviditní pozicí, stejně jako s naším kapitálem: náš poměr vlastního kapitálu Tier 1 činí 13,7 procenta, pohodlně nad regulatorními požadavky.

Rádi bychom se podělili o náš dobrý výsledek v roce 2019 s našimi akcionáři, a proto na výroční valné hromadě navrhneme zvýšení dividendy na 1,50 EUR za akcii.

 

HLAVNÍ ÚDAJE

Výkaz Z&Z za rok 2019 je porovnáván s rokem 2018; rozvaha k 31. prosinci 2019 je porovnávána s údaji k 31. prosinci 2018.

Čistý úrokový výnos vzrostl – hlavně v České republice, ale i v Rumunsku a Maďarsku – na 4 746,8 mil. EUR (+3,6 %; 4 582,0 mil. EUR). Čistý výnos z poplatků a provizí vzrostl na 2 000,1 mil. EUR (+4,8 %; 1 908,4 mil. EUR), především díky vyšším poplatkům z platebních služeb, pojišťovacích obchodů a správy aktiv. Zatímco čistý zisk z obchodních operací se výrazně zlepšil na 318,3 mil. EUR (1,7 mil. EUR), položka čistý zisk/ztráta z finančních nástrojů vykazovaných v reálné hodnotě do zisku nebo ztráty poklesla na 36,7 mil. EUR (195,4 mil. EUR). Vývoj obou položek byl ovlivněn účinky oceňování kvůli kolísání tržních úrokových sazeb. Provozní výnosy vzrostly na 7 243,8 mil. EUR (+4,7 %; 6 915,6 mil. EUR). Růst všeobecných administrativních nákladů na 4 283,3 mil. EUR (+2,4 %; 4 181,1 mil. EUR) byl způsoben hlavně zvýšením nákladů na zaměstnance na 2 537,1 mil. EUR (+2,5 %; 2 474,2 mil. EUR). Platby do systémů pojištění vkladů zahrnuté do ostatních správních nákladů vzrostly na 104,8 mil. EUR (88,6 mil. EUR). Růst odpisů majetku na 541,0 mil. EUR (472,0 mil. EUR) byl způsoben skutečností, že byl k 1. lednu 2019 poprvé použit nový standard účetního výkaznictví pro zachycení leasingu (IFRS 16), přičemž odpovídající pozitivní efekt byl zaznamenán v ostatních správních nákladech. Celkově se provozní výsledek zvýšil na 2 960,5 mil. EUR (+8,3 %; 2 734,6 mil. EUR) a poměr nákladů k výnosům se zlepšil na 59,1 % (60,5 %).

Z důvodu čistých alokací v Rakousku a na Slovensku jak v retailovém, tak i ve firemním segmentu dosáhl výsledek ze znehodnocení finančních nástrojů výše 39,2 mil. EUR neboli, upraveno o čistou alokaci do rezerv na závazky a poskytnuté záruky, 7 bazických bodů průměrných hrubých klientských úvěrů (čistá uvolnění ve výši 59,3 mil. EUR nebo 3 bazických bodů). Projevily se pozitivní dopady významných příjmů ze splacení již odepsaných úvěrů, zejména v České republice, Maďarsku a Rumunsku, jakož i z rozpuštěním rezerv na závazky a záruky poskytnuté v Rakousku, České republice a Rumunsku. Poměr rizikových úvěrů na základě hrubých klientských úvěrů se dále zlepšil na 2,5 % (3,2 %) a podíl krytí rizikových úvěrů na 77,1 % (73,4 %).

Ostatní provozní výsledek dosáhl výše 628,2 mil. EUR (304,5 mil. EUR). Toto zhoršení bylo způsobeno opravnou položkou ve výši 153,3 mil. EUR vytvořenou na ztráty očekávané v důsledku rozhodnutí nejvyššího soudu týkajícího se podnikatelské činnosti rumunské dceřiné společnosti, jakož i znehodnocení goodwillu na Slovensku ve výši 165,0 mil. EUR. Náklady na každoroční příspěvky do rezolučních fondů zahrnuté v této položce vzrostly – zejména v České republice – na 75,3 mil. EUR (70,3 mil. EUR). Daně a poplatky z bankovní činnosti se zvýšily na 128,0 mil. EUR (112,2 mil. EUR), včetně bankovní daně ve výši 11,0 mil. EUR, která je ve vykazovaném roce poprvé hrazena v Rumunsku.

Platby minoritním akcionářům se zvýšily z důvodu výrazně lepších výsledků na straně spořitelen na 440,7 mil. EUR (369,1 mil. EUR). Čistý zisk náležející vlastníkům mateřské společnosti poklesl na 1 460,4 mil. EUR (18,6 %; 1 793,4 mil. EUR) kvůli jednorázovým vlivům.

Vlastní kapitál celkem, bez instrumentů AT1, vzrostl na 19,0 mld. EUR (17,9 mld. EUR). Po regulačních odpočtech a filtrování v souladu s CRR činil kmenový kapitál tier 1 (CET1, CRR finální verze) 16,3 mld. EUR (+4,9 %; 15,5 mld. EUR), když celkové vlastní prostředky (CRR finální verze) se zvýšily na 21,9 mld. EUR (20,9 mld. EUR). Celková rizika (rizikově vážená aktiva, včetně kreditních, tržních a provozních rizik, CRR finální verze) stoupla na 118,6 mld. EUR (115,4 mld. EUR). Poměr kmenového kapitálu tier 1 (CET 1, CRR finální verze) činil 13,7 % (13,5 %), a poměr celkového kapitálu 18,5 % (18,1 %).

Aktiva vzrostla celkem na 245,7 mld. EUR (236,8 mld. EUR). Na straně aktiv výrazně poklesla pokladní hotovost a hotovost u centrálních bank na 10,7 mld. EUR (17,5 mld. EUR), zatímco úvěry a půjčky úvěrovým institucím vzrostly na 23,1 mld. EUR (19,1 mld. EUR). V souvislosti s pokračujícím růstem objemu úvěrů na všech hlavních trzích stouply úvěry a půjčky klientům na 160,3 mld. EUR (+7,3 %; 149,3 mld. EUR). Na straně pasiv poklesly vklady bank na 13,1 mld. EUR (17,7 mld. EUR), zatímco vklady klientů opět výrazně stouply – napříč všemi trhy Erste Group – na 173,8 mld. EUR (+6,9 %; 162,6 mld. EUR). Poměr úvěrů k vkladům činil 92,2 % (91,8 %).

VÝHLED

roce 2020Erste Group za cíl dosáhnout návratnosti hmotného kapitálu (ROTE) nad 10 %. Dosažení tohoto cíle by mělo napomoci předpokládané solidní, byť zmírňující tempo růstu makroekonomických ukazatelů na hlavních trzích v České republice, na Slovensku, v Maďarsku, Rumunsku, Chorvatsku, Srbsku a Rakousku a stále nízké rizikové náklady. Na našich trzích neočekáváme další růst výše úrokových sazeb. Na druhé straně může splnění tohoto cíle ohrozit globální nebo regionální zpomalení hospodářského růstu, jakož i potenciální – a dosud nevyčíslitelná – politická nebo regulační rizika.

roce 2020 by se měl pozitivní vývoj ekonomiky promítnout do tempa růstu (reálný růst HDP) kolem 3 % na hlavních trzích Erste Group ve střední a východní Evropě. Pokud jde o veškeré další hospodářské parametry, v současné době se očekává, že budou podobně robustní. Míra nezaměstnanosti by měla zůstat na historických minimech – v České republice a v Maďarsku již patří mezi nejnižší v celé EU. Předpokládá se, že inflace zůstane víceméně stabilní. Silná konkurenční pozice by měla ve většině zemí znovu vést k přebytkům na běžném účtu. Dále se očekává, že fiskální situace a úroveň veřejného dluhu zůstanou zdravé. Rakousko by mělo zaznamenat pokračující dynamický hospodářský růst tempem nad 2 %. Celkově je růst napříč všemi ekonomikami i nadále tažen domácí poptávkou. Příspěvek vývozu se předpokládá jako neutrální.

V této souvislosti Erste Group očekává růst čistých úvěrů kolem pěti procent. Čistý úrokový výnos by se tak měl v roce 2020 dále zvyšovat. Očekává se také, že vzroste druhá klíčová výnosová složka, tj. čistý výnos z poplatků a provizí. Stejně jako v roce 2019 by měla opět přijít určitá pozitivní dynamika ze správy fondů, zprostředkování pojištění a platebních služeb. Očekává se, že většina ostatních složek výnosů zůstane z velké části stabilní. S ohledem na obecnou volatilitu a dobré výsledky v roce 2019 se očekává, že stabilní čisté zisky z obchodních operací a aktiv oceňovaných reálnou hodnotou budou nižší. Celkově by provozní výnosy měly v roce 2020 pokračovat v růstu. Očekává se, že provozní náklady v roce 2020 vzrostou, a to i kvůli očekávanému dalšímu růstu mezd na všech hlavních trzích Erste Group. Erste Group však bude v roce 2020 i nadále investovat do IT a tím i do své budoucí konkurenceschopnosti. Důraz bude kladen na postupnou modernizaci IT, digitalizaci back office, jakož i na implementaci a rozšíření digitální platformy George v rámci celé skupiny. V roce 2020 bude pokračovat zavádění platformy George v Maďarsku a v Chorvatsku. Ambicí pro rok 2020 je dosažení kladného rozdílu mezi růstem výnosů a růstem nákladů, i když dosáhnout toho bude těžší než v roce 2019, jelikož stoupají tlaky na příjmy. Celkově se předpokládá, že provozní výsledek v roce 2020 mírně vzroste.

Rizikové náklady by v roce 2020 měly zůstat nízké díky stabilnímu prostředí nízkých úrokových sazeb. I když je v aktuální situaci obtížné činit přesné předpovědi, Erste Group předpokládá pro rok 2020 rizikové náklady pod úrovní 20 bazických bodů průměrných hrubých klientských úvěrů. Kvalitu aktiv by mělo podporovat solidní, byť zpomalující tempo makroekonomického vývoje, stejně jako dobře vyvážené diverzifikované úvěrové portfolio.

Za předpokladu daňové sazby nižší než 20 % a podobné úrovně plateb minoritním akcionářům si Erste Group dává za cíl dosáhnout návratnosti hmotného kapitálu (ROTE) nad 10 %.

Mezi potenciální rizika tohoto výhledu patří trendy ve vývoji úrokových sazeb, které se liší od očekávání, politická nebo regulační opatření cílená na banky, stejně jako i geopolitický a globální hospodářský vývoj.

 

Finanční údaje / Financial data

Income statement

 

 

 

 

 

 

in EUR million

Q4 18

Q3 19

Q4 19

 

2018

2019

Net interest income

1,210.0

1,187.7

1,229.5

 

4,582.0

4,746.8

Net fee and commission income

477.7

503.9

515.9

 

1,908.4

2,000.1

Net trading result and gains/losses from financial instruments at FVPL

78.3

60.0

63.9

 

193.7

293.8

Operating income

1,819.5

1,801.2

1,861.8

 

6,915.6

7,255.9

Operating expenses

-1,078.8

-1,014.9

-1,122.4

 

-4,181.1

-4,283.3

Operating result 

740.6

786.4

739.4

 

2,734.6

2,972.7

Impairment result from financial instruments

-42.9

0.1

-82.1

 

59.3

-39.2

Post-provision operating result

697.7

786.5

657.3

 

2,793.8

2,933.5

Net result attributable to owners of the parent

565.2

491.1

247.2

 

1,793.4

1,470.1

 

 

 

 

 

 

 

Net interest margin (on average interest-bearing assets)

2.33%

2.14%

2.20%

 

2.30%

2.18%

Cost/income ratio

59.3%

56.3%

60.3%

 

60.5%

59.0%

Provisioning ratio (on average gross customer loans)

0.12%

0.05%

0.17%

 

-0.03%

0.07%

Tax rate

-3.6%

18.5%

15.7%

 

13.3%

18.0%

Return on equity

16.0%

14.3%

5.5%

 

13.4%

10.0%

 

 

 

 

 

 

 

Balance sheet

 

 

 

 

 

 

in EUR million

Dec 18

Sep 19

Dec 19

 

Dec 18

Dec 19

Cash and cash balances

17,549

15,638

10,693

 

17,549

10,693

Trading, financial assets

43,930

45,895

44,295

 

43,930

44,295

Loans and advances to banks

19,103

25,241

23,055

 

19,103

23,055

Loans and advances to customers

149,321

157,841

160,270

 

149,321

160,270

Intangible assets

1,507

1,491

1,368

 

1,507

1,368

Miscellaneous assets

5,382

5,996

6,012

 

5,382

6,012

Total assets

236,792

252,101

245,693

 

236,792

245,693

 

 

 

 

 

 

 

Financial liabilities held for trading

2,508

2,751

2,421

 

2,508

2,421

Deposits from banks

17,658

19,936

13,141

 

17,658

13,141

Deposits from customers

162,638

172,511

173,846

 

162,638

173,846

Debt securities issued

29,738

30,103

30,371

 

29,738

30,371

Miscellaneous liabilities

5,381

6,670

5,437

 

5,381

5,437

Total equity

18,869

20,130

20,477

 

18,869

20,477

Total liabilities and equity

236,792

252,101

245,693

 

236,792

245,693

 

 

 

 

 

 

 

Loan/deposit ratio

91.8%

91.5%

92.2%

 

91.8%

92.2%

NPL ratio

3.2%

2.7%

2.5%

 

3.2%

2.5%

NPL coverage ratio (based on AC loans, ex collateral)

73.4%

76.9%

77.1%

 

73.4%

77.1%

Texas ratio

24.5%

21.0%

19.9%

 

24.5%

19.9%

CET1 ratio (phased-in)

13.5%

13.2%

13.8%

 

13.5%

13.8%

 

Hodnocení článku: 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0

Erste Group vykázala za rok 2019 čistý zisk ve výši 1 460,4 mil. EUR (ROTE: 11,2 %) a navrhuje dividendu 1,5 EUR na akcii

Diskuze a názory uživatelů na téma: Erste Group vykázala za rok 2019 čistý zisk ve výši 1 460,4 mil. EUR (ROTE: 11,2 %) a navrhuje dividendu 1,5 EUR na akcii

Na dané téma nejsou žádné názory.


Poslední zprávy z rubriky Akcie v ČR:

So   9:14  Komerční banka poskytla detailnější výhled Research (Česká spořitelna)
So   9:13  Avast: Šéf firmy Vlček realizoval opce Research (J&T BANKA)
So   9:03  ČEZ nemění svůj výhled a neuvažuje o nevyplacení dividendy Research (Česká spořitelna)

Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2020

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies