ČSÚ (ČSÚ)
Makroekonomika  |  16.01.2020 10:45:26

16.01.2020 Aktuální makroekonomické údaje za Liberecký kraj


16. 1. 2020

Aktuální makroekonomické údaje za Liberecký kraj

Hrubý domácí produkt na 1 obyvatele v Libereckém kraji v roce 2018 dosáhl hodnoty 386 789 a představoval tak 77,2 % republikového průměru. V rámci mezikrajského srovnání se jedná o 3. nejnižší hodnotu.

Hrubý domácí produkt na zaměstnaného v Libereckém kraji

HDP na zaměstnaného

HDP na zaměstnaného (ČR = 100 %)

 

Hrubý domácí produkt (HDP) je základním národohospodářským ukazatelem užívaným pro měření výkonnosti ekonomiky na daném území. V roce 2018 dosáhl v Libereckém kraji hodnoty 170 809 mil. (v běžných cenách), tj. 3,2 % republikového HDP (5 323 556 mil. ). V mezikrajském srovnání byl příspěvek našeho kraje v roce 2018 druhý nejnižší. Pouze 1,8 % se na tvorbě republikového HDP podílel Karlovarský kraj, naopak více než jedna čtvrtina byla vytvořena v Hlavním městě Praze. Více než 10% podíl vykázal Středočeský (11,6 %) a Jihomoravský kraj (10,8 %). 

Meziroční nominální nárůst HDP v Libereckém kraji činil 6,2 %. Ve srovnání s rokem 2017 došlo ke zvýšení tohoto ukazatele také ve všech zbývajících krajích. Nejvyšší přírůstek byl vykázán v Jihomoravském kraji (+8,3 %), nejnižší v Královéhradeckém kraji (+2,0 %). Za celou Českou republiku HDP nominálně vzrostl o 5,5 %. Reálně (ve stálých cenách, tzn. po očištění od inflace) HDP v Libereckém kraji meziročně vzrostl o 4,0 %. Hrubý domácí produkt ve stálých cenách meziročně vzrostl téměř ve všech ostatních krajích. Výjimkou byl Karlovarský kraj, ve kterém došlo k poklesu o 1,2 %. Nejdynamičtěji se z tohoto pohledu vyvíjela ekonomika v Jihomoravském kraji, který zaznamenal 5,3% meziroční zvýšení HDP. Nejméně ekonomika zrychlila v Plzeňském kraji (+0,4 %). 

 

Vývoj regionálního hrubého domácího produktu ve stálých cenách (předchozí rok = 100 %)

 

HDP v přepočtu na jednoho obyvatele Libereckého kraje v roce 2018 dosáhl 386 789 (tj. meziročně více o 6,1 %) a představoval 77,2 % republikového průměru (500 973 ). V rámci mezikrajského srovnání se jedná o 3. nejnižší hodnotu, poslední příčka pomyslného žebříčku patří Karlovarskému kraji s 64,6 %. Naopak hodnota za Hlavní město Praha republikový průměr převýšila více než dvojnásobně a žádný jiný kraj již na republikovou hodnotu nedosáhl. 

Hrubý domácí produkt na 1 obyvatele v Libereckém kraji

Česká republika Liberecký kraj

 

Vývoj regionálního hrubého domácího produktu velmi úzce souvisí s vývojem regionální hrubé přidané hodnoty (HPH), která je jeho součástí. Hodnota tohoto ukazatele v Libereckém kraji činila v roce 2018 v běžných cenách 153 658 mil. a meziročně se zvýšila o 6,5 %. Dlouhodobě se nejvýznamněji na HPH (s výjimkou let 2015 a 2016) podílí odvětví služeb – v roce 2018 z 51,6 %. Průmysl představoval 40,7 %, stavebnictví 5,8 % a primární sektor 1,8 % krajské hrubé přidané hodnoty. Zastoupení terciálního sektoru meziročně vzrostlo o 1,5 p. b., zvýšil se také podíl  primárního sektoru.(+0,1 p. b.) a stavebnictví (+0,6 p. b.). Naopak zastoupení průmyslu vykázalo pokles o 2,1 p. b.

Hrubý domácí produkt na 1 obyvatele v podle krajů v roce 2018 (ČR = 100)

Liberecký kraj má ve srovnání se strukturou hrubé přidané hodnoty České republiky vyšší podíl sekundárního sektoru (o 10,7 p. b. více než průměr ČR) a naopak nižší podíl primární (o 0,4 p. b.) a terciární sféry (o 10,3 p. b.). V mezikrajském srovnání byl podíl sekundárního sektoru na HPH v Libereckém kraji v roce 2018 ve výši 46,6 % druhý nejvyšší, a to po Zlínském kraji (50,5 %). Nejméně se tento sektor podílel na HPH v Hlavním městě Praze (15,4 %). V případě primárního sektoru obsadil Liberecký kraj s 1,8% podílem v pomyslném žebříčku třetí nejnižší pozici, a to po Hlavním městě Praze (0,4 %) a Moravskoslezském kraji (1,7 %). Nejvyšší podíl vykázaly typicky zemědělské kraje – Kraj Vysočina (5,7 %) a Jihočeský kraj (4,7 %). V případě podílu terciárního sektoru patřila našemu kraji čtvrtá nejnižší pozice. Nejvíce na tvorbu HPH služby přispívají v Hlavním městě Praze (84,3 %), nejméně ve Zlínském kraji (46,9 %).

Odvětvová struktura hrubé přidané hodnoty v Libereckém kraji a ČR

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

zemědělství, lesnictví a rybářství

průmysl

stavebnictví                                                                       

obchod, doprava, ubytování a pohostinství

informační a komunikační činnosti                                    

peněžnictví a pojišťovnictví

činnosti v oblasti nemovitostí                                            

profesní, vědecké, technické a administrativní činnosti

   

 veřejná správa, vzdělání, zdravotní a sociální péče           ostatní činnosti

 

Čistý disponibilní důchod domácností (ČDDD) odráží úroveň materiálního bohatství domácností trvale bydlících v daném regionu. V roce 2018 dosáhl v Libereckém kraji v běžných cenách úrovně 100 435 mil. a meziročně vzrostl o 6,0 %, tj. třetí nejnižší relativní přírůstek mezi kraji. Nejvyšší meziroční nárůst zaznamenal Středočeský kraj (+9,4 %), k nejnižšímu nárůstu došlo  v Karlovarském kraji (+4,5 %).

Podíl sektorů na tvorbě hrubé přidané hodnoty podle krajů v roce 2018

primér

sekundér

terciér

Čistý disponibilní důchod domácností v přepočtu na 1 obyvatele v našem kraji činil 227 430 , o 18 936 se pohybuje pod republikovým průměrem (246 366 ). Ten převýšily pouze Hlavní město Praha (324 945 ) a Středočeský kraj (258 543 ). Tím je také dáno pořadí krajů na předních příčkách pomyslného žebříčku. S hodnotou 215 963 ho uzavírá Ústecký kraj, Liberecký kraj vykázal 4. nejnižší hodnotu. 

Ukazatel tvorby hrubého fixního kapitálu (THFK) charakterizuje investiční aktivity v regionu. V roce 2017 jeho objem v Libereckém kraji dosáhl hodnoty 33 280 mil. . V rámci mezikrajského srovnání se jednalo o druhou nejnižší částku, méně investoval pouze Karlovarský kraj

(20 109 mil. ). První místo žebříčku již tradičně obsadilo Hlavní město Praha (398 894 mil. ). 

Čistý disponibilní důchod domácností na 1 obyvatele v podle krajů v roce 2018 (ČR = 100 %)

Tvorba hrubého fixního kapitálu na 1 obyvatele v Libereckém kraji se dlouhodobě nachází pod republikovým průměrem – v roce 2017 představovala 75 476 , tj. o 42 591 méně než THFK na 1 obyvatele České republiky. V pořadí krajů náš region obsadil druhou nejhorší pozici po Karlovarském kraji (67 911 ). Nadprůměrný objem investic přepočtený na 1 obyvatele vykázalo Hlavní město Praha (310 048 , tj. 2,6krát více než republikový průměr) a Středočeský kraj (121 114 ).

Kontakt:

Bc. Stanislava Riegerová

Krajská správa ČSÚ v Liberci

Oddělení informačních služeb e-mail: infoservislbc@czso.cz tel.: 485 238 811

Makroekonomické ukazatele v Libereckém kraji

 

1995

2000

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Hrubý domácí produkt (HDP) v mil.

60 471

90 355

114 121

120 805

125 424

127 912

123 421

126 493

129 025

131 580

132 469

139 430

148 017

153 730

160 808

170 809

v mil. EUR

1 743

2 538

3 832

4 262

4 517

5 128

4 669

5 003

5 247

5 232

5 099

5 064

5 426

5 687

6 108

6 660

v mil. PPS1)

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

7 292

7 477

7 610

8 089

8 598

8 735

9 047

9 552

vývoj ve srovnatelných cenách, předchozí rok = 100

 .

105,0

112,7

106,5

101,3

103,4

93,4

104,8

103,0

99,8

98,7

101,6

105,1

102,4

104,1

104,0

podíl kraje na HDP České republiky (%)

3,8

3,8

3,5

3,4

3,3

3,2

3,1

3,2

3,2

3,2

3,2

3,2

3,2

3,2

3,2

3,2

Hrubý domácí produkt na 1 obyvatele v

140 984

210 562

266 471

281 071

290 260

293 518

281 630

287 822

294 489

300 005

302 114

317 744

337 052

349 244

364 699

386 789

v EUR

4 048

5 897

8 924

9 896

10 427

11 739

10 629

11 357

11 976

11 929

11 629

11 539

12 356

12 919

13 853

15 081

v PPS1)

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

16 644

17 047

17 356

18 435

19 580

19 844

20 518

21 631

průměr ČR = 100

91,8

90,9

83,5

82,1

78,0

76,1

75,2

76,4

76,6

77,7

77,5

77,5

77,3

77,4

76,5

77,2

průměr EU 282) v PPS1) = 100

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

63,5

64,1

64,8

66,8

67,3

67,7

68,2

69,9

Hrubý domácí produkt na 1 zaměstnaného v v

277 557

452 694

565 381

602 197

621 185

647 115

638 065

650 805

665 513

699 477

706 580

715 125

750 555

765 576

823 166

859 148

průměr ČR = 100

89,3

92,5

85,2

85,5

82,4

83,7

83,0

83,1

83,2

87,3

87,6

84,7

84,6

84,5

87,2

87,4

Hrubý domácí produkt na 1 zaměstnance v v

321 295

536 270

671 095

719 450

728 477

756 706

753 279

752 169

803 629

823 415

813 327

828 584

867 723

873 660

934 724

997 774

průměr ČR = 100

91,2

93,6

85,9

86,7

82,1

83,6

83,1

80,7

84,3

86,3

85,3

83,2

83,4

82,4

84,8

87,2

Hrubá přidaná hodnota (HPH) v mil.

54 907

82 286

103 144

109 743

113 529

115 995

111 606

114 383

116 441

118 247

118 576

126 065

133 195

138 184

144 300

153 658

v tom podíl odvětví (%):

A      Zemědělství, lesnictví          a rybářství

2,9

2,3

1,7

1,6

1,5

1,3

1,5

1,5

1,9

2,2

2,2

2,3

2,0

2,0

1,7

1,8

B-E   Průmysl    

34,5

39,7

43,6

42,9

41,7

40,2

38,3

37,3

38,0

39,8

40,8

41,5

43,9

43,0

42,9

40,7

F      Stavebnictví

9,8

8,4

6,4

6,7

7,0

7,1

6,9

6,9

6,3

5,9

5,7

5,6

5,5

5,7

5,3

5,8

G-U  Služby

52,8

49,7

48,3

48,8

49,8

51,3

53,3

54,3

53,8

52,1

51,3

50,6

48,6

49,3

50,2

51,6

Čistý disponibilní důchod domácností (ČDDD) v mil.

32 727

51 075

64 890

69 615

72 914

75 877

79 175

81 172

79 838

80 375

80 548

83 565

86 957

91 984

94 711

100 435

podíl kraje na ČDDD

České republiky (%)

4,0

4,1

4,0

4,0

3,9

3,8

3,9

3,9

3,9

3,9

3,9

3,9

3,9

3,9

3,9

3,8

Čistý disponibilní důchod domácností na 1 obyvatele v

76 301

119 025

151 517

161 970

168 740

174 114

180 667

184 699

182 224

183 256

183 701

190 434

198 011

208 970

214 796

227 430

průměr ČR = 100

96,6

97,2

95,5

95,5

94,2

91,5

92,6

94,1

92,6

92,3

92,6

92,9

92,7

94,4

93,3

92,3

1)

PPS - standard kupní síly

2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

EU28 - 28 členských států EU

Hodnocení článku: 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0

16.01.2020 Aktuální makroekonomické údaje za Liberecký kraj

Diskuze a názory uživatelů na téma: 16.01.2020 Aktuální makroekonomické údaje za Liberecký kraj

Na dané téma nejsou žádné názory.


Poslední zprávy z rubriky Makroekonomika:

Ne   9:02  Mnuchin (MF USA): Problémy Boeingu mohou snížit HDP až o 0,5% Vladimír Urbánek (Kurzy.cz)
Ne   9:00  Zisky pro ČNB = zisky pro CZK Research (Česká spořitelna)
Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2020

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies