TNBiz (TNBiz)
Z domova  |  11.11.2019 17:23:28

Těžká rána pro inkluzi. Ministerstvo zvažuje propuštění tisíců lidí ve školstvíMinisterstvo školství plánuje podle Pedagogické komory výrazně snížit počet pedagogických asistentů, kteří pomáhají učitelům ve třídách při společném vzdělávání, takzvané inkluzi. To se ale komoře nelíbí, podle ní jsou asistenti velmi důležití. Zástupci komory navrhují i další změny ve školství, které by vyšly až na osm a půl miliardy.

Podle pedagogické komory chce ministerstvo školství v příštím roce snížit podporu inkluze o 400 milionů a v roce 2021 pak o 1,4 miliardy. Čísla jsou uvedené ve výhledu rozpočtu ministerstva školství na léta 2020 a 2021, které v pondělí zveřejnila Pedagogická komora. V roce 2021 by podle komory mohl počet pedagogických asistentů mohl klesnout o 2600.

"Učitelé budou ve třídách na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami sami. Snižování počtu pedagogických asistentů povede jen k dalšímu přetěžování učitelů a jejich odchodům ze školství," píše prezident Pedagogické komory Radek Sárközi v dopise pro ministerstvo školství.

V současnosti je podle Sárköziho v Česku při přepočtu na plné úvazky celkem 17 tisíc asistentů. "Od školního roku 2016/2017 jsou v rámci nedomyšlené inkluze do přeplněných tříd s 30 žáky zařazovány přednostně i děti se závažnými speciálními vzdělávacími potřebami. Učitelům výrazně pomáhají při výuce těchto žáků právě asistenti pedagoga," uvedl Sárközi.

Redakce TN.cz oslovila ministerstvo školství s žádostí o vyjádření, to zatím neodpovědělo. Pokud se tak stane, reakci zveřejníme v tomto článku. 

Pedagogická komora navrhuje tyto konkrétní změny:

1) Navýšení kapitoly školství o dvě miliardy korun na zvýšení nárokových příplatků za třídnictví a specializované činnosti (metodici prevence, logopedi, koordinátoři ICT…).

2) Navýšení kapitoly školství o pět miliard korun určených na odměny pro zaměstnance škol, což umožní zvýšení platů pedagogických pracovníků o 15 procent místo plánovaných 10 procent.

3)Navýšení kapitoly školství o jeden a půl miliardy korun určených na ostatní neinvestiční náklady (ONIV), z nichž školy hradí například pomůcky pro žáky, učebnice, plavecký výcvik, vzdělávání učitelů, náhrady v době prvních 14 dní nemoci zaměstnanců apod.
  

Otevřený dopis poslancům

 

Parlament ČR

Poslanecká sněmovna

Sněmovní 176/4

118 26 Praha 1 - Malá Strana

 

Žádost o navýšení kapitoly školství ve státním rozpočtu na rok 2020

 

Vážená paní poslankyně,

Vážený pane poslanče,

 

rád bych Vás požádal jakožto statutární zástupce Pedagogické komory, z. s., o navýšení kapitoly školství v zákoně o státním rozpočtu na rok 2020, který v současné době projednává Poslanecká sněmovna.

 

Aktuální návrh státního rozpočtu na rok 2020 v kapitole školství hodnotí Pedagogická komora jako pouze udržovací. Pokud by byl schválen v této podobě, nelze očekávat, že by nastartoval zlepšení kvality českého školství a výsledků vzdělávání českých žáků. Naopak se obáváme, že bude pokračovat zhoršování situace.

 

Průměrný plat českého učitele je ve výši pouhých 61 % průměrné mzdy vysokoškolsky vzdělaných zaměstnanců, což je nejméně ze všech zemí OECD. Například v sousedním Polsku je to více než 80 % a v Německu skoro 100 %. To je hlavní důvod, proč čerství absolventi do škol nenastupují a proč kvalifikovaní učitelé odcházejí mimo školství za lepším výdělkem nebo lepšími pracovními podmínkami, které nejsou ve školách kvůli dlouhodobému podfinancování dobré. V ČR je nadprůměrně vysoký počet žáků ve třídě i na učitele, což vede k soustavnému přetěžování pedagogů. Výrazný nárůst nároků na práci učitele způsobila nekvalitně nastavená legislativa v oblasti inkluzivního vzdělávání, aniž by za práci navíc, která je spojena s poskytováním podpůrných opatření žákům se speciálními vzdělávacími potřebami v běžných školách, byli učitelé finančně ohodnoceni.

 

Pedagogickým pracovníkům bylo původně slíbeno 15% navýšení platů pro rok 2020. Již roku 2003 zazněl slib 130 % průměrné mzdy v ČR pro učitele (v roce 2003 pobírali 105 %, v roce 2018 to bylo 110 %). Žádný z těchto slibů ale nebyl splněn. Dodatečným navýšením z jiné kapitoly státního rozpočtu ve prospěch školství, by se tento vnitřní dluh alespoň částečně snížil.

 

V současné situaci by postrádalo smyslu přesouvat finance uvnitř kapitoly školství (například z peněz na inkluzivní vzdělávání). Pokud je školství hlavní prioritou, měly by finance směřovat především do této oblasti. Investice do vzdělávání je totiž investicí do budoucnosti této země. Je to investice do dětí a žáků, tedy do budoucích generací. Jedná se o nejefektivnější investici s vysokou mírou návratnosti.

 

Pedagogická komora navrhuje tyto konkrétní změny:

 

1) Navýšení kapitoly školství o 2 miliardy korun na zvýšení nárokových příplatků za třídnictví a specializované činnosti (metodici prevence, logopedi, koordinátoři ICT…).

 

2) Navýšení kapitoly školství o 5 miliard korun určených na odměny pro zaměstnance škol, což umožní zvýšení platů pedagogických pracovníků o 15 % místo plánovaných 10 %.

 

3) Navýšení kapitoly školství o 1,5 miliardy korun určených na ostatní neinvestiční náklady (ONIV), z nichž školy hradí například pomůcky pro žáky, učebnice, plavecký výcvik, vzdělávání učitelů, náhrady v době prvních 14 dní nemoci zaměstnanců apod.

Komentář k bodu 1)

 

Příplatek za specializované činnosti (metodici prevence, logopedi, koordinátoři ICT…) se od roku 2004 nezvýšil a pohybuje se obvykle v minimální možné hranici 1 000 hrubého měsíčně, což je 50 za hodinu práce, tudíž hluboce pod hodinovou sazbou minimální mzdy. Jedná se o práci navíc, kterou dělají učitelé nad rámec plného úvazku (nemají sníženu míru přímé vyučovací činnosti). (Míru přímé pedagogické činnosti má sníženu výchovný poradce, což ovšem není specializovaná činnost s nárokem na specializační příplatek…) Pedagogická komora navrhuje, aby byl specializační příplatek zvýšen na minimálně 2 500 a aby na něj byly zajištěny finanční prostředky navíc už pro rok 2020, jedná se o 50 milionů korun. (Viz zákoník práce § 133.)

 

Příplatek za třídnictví aktuálně činí minimálně 500 hrubého měsíčně, což je 25 na den (případně 25 na hodinu), tudíž násobně méně, než je hodinová sazba minimální mzdy. V současnosti spadá práce třídních učitelů pod tzv. zvláštní příplatek, který se týká i mnoha dalších profesí, protože se přiznává za „zvýšenou míru neuropsychické zátěže“. Například na Slovensku je tento příplatek oddělen od ostatních příplatků a je definován samostatně, protože se nejedná ani tak o zvýšenou míru neuropsychické zátěže, práce třídního učitele spíše obnáší desítky hodin práce navíc oproti učiteli, který třídním učitelem není. Na Slovensku je tento příplatek zakotven v zákoně a činí 5 % platu (v případě, že má třídní učitel dvě třídy zároveň, je to dohromady 10 %). Pedagogická komora navrhuje, aby byl současný zvláštní příplatek „za zvýšenou míru neuropsychické zátěže“ nově přiznán všem pedagogickým pracovníkům (nyní na něj bohužel nedosáhnou například učitelky mateřských škol) a aby byl zároveň vytvořen nový příplatek za vedení třídy, který by byl v minimální výši 2 500 hrubého měsíčně nebo by byl vyjádřen procenty, jak se to osvědčilo na Slovensku. Finanční prostředky navíc je třeba zajistit už pro rok 2020, jedná se 2 miliardy korun (třídních učitelů je 65 000).

 

Komentář k bodu 2)

 

V minulosti byla navyšována učitelům tarifní část platu na úkor ostatních nenárokových složek platu. Zvýšily se tarifní tabulky, ale do škol nedoputovalo více peněz. Ředitelé škol byli tudíž nuceni snižovat osobní ohodnocení, a to často až k nule. Částka určená na odměny, která u státních zaměstnanců (např. na ministerstvech) tvoří průměrně 25 % platu, je v případě učitelek mateřských škol minimální, to se týká i základních škol a škol středních, i když některé z nich jsou na tom nyní o něco lépe (než bude v příštím roce spuštěna reforma financování regionálního školství).

 

Má-li mít ředitel školy prostor odměnit zaměstnance za práci navíc, je třeba zajisti finanční prostředky už pro rok 2020, jedná se 5 miliard korun (dodatečné navýšení o 5 procentních bodů oproti roku 2019 pro všechny pedagogické pracovníky). Pokud by byla částka ještě vyšší, bylo by možné zvýšit finanční prostředky určené na odměny i nepedagogickým pracovníkům, jejichž tarifní část platu je v současnosti velmi nízká a v některých případech je pod zaručenou, nebo dokonce pod minimální mzdou.

 

Komentář k bodu 3)

 

Normativ na žáka v rámci ostatních neinvestičních nákladů (ONIV) je již řadu let stejný (v jednom případě dokonce nižší než v roce 2007). Viz náseldující tabulka:

 

Věková kategorie

2007

2013

2019

3 – 5 let (MŠ)

386 na žáka

500 na žáka

541 na žáka

6 – 14 let (ZŠ)

1 028 na žáka

1 000 na žáka

1 136 na žáka

15 – 18 let (SŠ)

1 196 na žáka

1 070 na žáka

1 117 na žáka

19 – 21 let (VOŠ)

699 na žáka

700 na žáka

700 na žáka

 

Vzhledem k růstu cen i platů a skutečnosti, že se mají od roku 2020 z ONIV nově hradit podpůrná opatření v rámci inkluzivního vzdělávání do částky 500 na žáka, je třeba ostatní investiční výdaje navýšit minimálně na dvojnásobek. Finanční prostředky v celkové výši 1,5 miliardy korun navíc je třeba zajistit již pro rok 2020.

 

Financování inkluzivního vzdělávání

 

Závěrem si dovoluji upozornit Vás na změnu spočívající ve snížení financí na inkluzivní vzdělávání, kdy v rozpočtovém výhledu na roky 2021 a 2022 a materiálech k nim z MŠMT se plánuje výrazně snížit počet asistentů pedagoga. Jedná se propuštění 2 600 asistentů pedagoga, což je významné procento, a to už k roku 2021. Od školního roku 2016/2017 jsou v rámci nedomyšlené inkluze do přeplněných tříd s 30 žáky zařazovány přednostně i děti se závažnými speciálními vzdělávacími potřebami (lehké mentální postižení, psychiatrické diagnózy, závažná onemocnění...). Učitelům výrazně pomáhají při výuce těchto žáků asistenti pedagoga, kterých je již více než 17 000 (jedná se o přepočet na plné úvazky). Nově ale školy o tyto asistenty pedagoga přijdou, takže učitelé budou ve třídách na tyto žáky sami... V zahraniční je počet asistentů pedagoga mnohem vyšší než v České republice, snaha o jeho snižování je šetřením na tom nejhorším místě. Povede jen k dalšímu přetěžování učitelů a jejich odchodům ze školství. Učitelé opouštějí školství nejen kvůli finančním podmínkám, ale rovněž kvůli špatnému nastavení inkluzivního vzdělávání (skokové navýšení nároků na učitele bez speciálně-pedagogického vzdělání, nárůst byrokracie, žádné peníze pro učitele navíc za práci spojenou s poskytováním podpůrných opatření žákům se speciálním vzdělávacími potřebami…).

 

Přílohy:

 

Citace z doprovodného materiálu MŠMT k návrhu státního rozpočtu (kapitola MŠMT):

 

· Rok 2020 – mínus 400 milionů korun (omezení výdajů na společné vzdělávání v RgŠ)

· Rok 2021 – mínus 1,4 miliardy korun (omezení výdajů na společné vzdělávání v RgŠ)

 

Zdroj: https://1url.cz/oM8WM

 

Údaje z přílohy k výhledu státního rozpočtu na roky 2021 a 2022 (kapitola MŠMT):

 

Rok

Platy zaměstnanců a ostatní platby (celkem)

Z toho prostředky na platy

Počet míst

2020

111 535 864 049

110 306 554 928

255 507 zaměstnanců

2021

119 037 593 321

117 905 964 478

252 205 zaměstnanců

2022

119 035 567 236

117 903 938 393

252 201 zaměstnanců

 

Zdroj: https://1url.cz/XM8We

 

 

Zdroj: https://1url.cz/KM8qL

 

 

 

S pozdravem

 

V Praze dne 11. 11. 2019

 

 

 

 

 

Mgr. Radek Sárközi

prezident spolku

Pedagogická komora, z.s.

Tel.: 775 165 203

radek.sarkozi@pedagogicka-komora.cz

 

Pedagogická komora, z.s.

www.pedagogicka-komora.cz

 

Pedagogická komora, z.s.

Kosmická 742/11

149 00 Praha 4 - Háje

IČO: 06538584

info@pedagogicka-komora.cz

ID datové schránky: m5xqie7


Hodnocení článku: 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0

Těžká rána pro inkluzi. Ministerstvo zvažuje propuštění tisíců lidí ve školství (3)

Diskuze a názory uživatelů na téma: Těžká rána pro inkluzi. Ministerstvo zvažuje propuštění tisíců lidí ve školství
13.11. 01:01  Pravda česká vs pravda americká (Marvin)
12.11. 10:35  Celá inkluze je nesmysl (Přemek)
11.11. 22:21  No a co? (martas)Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies