ČSÚ (ČSÚ)
Z regionů  |  11.09.2019 00:00:00

Královéhradecký kraj měl k 30. 6. 2019 celkem 551 165 obyvatel


 

Počet obyvatel se v Královéhradeckém kraji během prvního pololetí 2019 zvýšil důsledkem kladného migračního salda, do třech okresů kraje se více obyvatel přistěhovalo, než odstěhovalo. Přirozenou měnou došlo k úbytku obyvatelstva, pouze v jednom z pěti okresů kraje se více obyvatel narodilo, než zemřelo. Absolutní i relativní počet živě narozených i zemřelých se meziročně snížil.

 

Podle výsledků předběžné statistické bilance dosáhl počet obyvatel Královéhradeckého kraje k 30. 6. 2019 celkem 551 165 osob, z toho 279 338 žen, tj. 50,7 %. Od počátku roku 2019 se počet obyvatel zvýšil celkem o 144 osob, celkově přibylo obyvatelstvo ve třech okresech kraje, zatímco v okresech Náchod a Trutnov byl zaznamenán celkový úbytek obyvatel. Přirozenou měnou v kraji ubylo 234 obyvatel, více zemřelých než narozených vykázaly čtyři okresy kraje, pouze v okrese Náchod přibyly přirozenou měnou 2 osoby. Důsledkem stěhování se počet obyvatel zvýšil o 378 osob, přírůstek obyvatel v důsledku stěhování byl vykázán v okresech Hradec Králové, Jičín a Rychnov nad Kněžnou, ve zbývajících dvou okresech kraje bylo migrační saldo záporné.

Animovaný graf: Přírůstek / úbytek obyvatel v Královéhradeckém kraji v období 1995 až 1. pololetí 2019

V průběhu prvního pololetí 2019 se v Královéhradeckém kraji živě narodilo 2 748 dětí, tj. 10,1 dětí na 1 000 obyvatel středního stavu (1 419 chlapců a 1 329 dívek). V porovnání se stejným obdobím roku 2018 je to o 86 dětí méně. V manželství se narodilo 1 347 dětí, tj. 49,0 %. Nejvíce dětí (1 272, tj. 46,3 %) se narodilo jako prvorozených, 1 043 dětí (tj. 38,0 %) se narodilo jako druhých v pořadí, zbývajících 433 dětí (tj. 15,8 %) se narodilo jako třetí a další sourozenec. Nejvíce dětí se narodilo v absolutním vyjádření v okrese Hradec Králové (846  dětí), v relativním vyjádření bylo nejvíce živě narozených zaznamenáno v okrese Náchod (10,6 ‰).

V kraji zemřelo během prvních šesti měsíců roku 2019 celkem 2 982 obyvatel, v přepočtu na 1 000 obyvatel středního stavu to bylo 10,9 osob. Proti stejnému období roku 2018 se počet zemřelých snížil o 192 osob. Absolutně i relativně nejvíce obyvatel zemřelo v okrese Hradec Králové (899 osob, tj. 11,1 ‰).

 

Animovaný graf: Pohyb obyvatelstva v okresech Královéhradeckého kraje v 1. pololetí 2019

K 30. 6. 2019 bylo v kraji uzavřeno 1 133 sňatků, což bylo o 25 sňatků více než ke konci června 2018. V relativním vyjádření bylo uzavřeno 4,1 sňatků na 1 000 obyvatel středního stavu. Z hlediska meziokresního srovnání bylo absolutně i relativně nejvíce sňatků uzavřeno v okrese Hradec Králové (345 sňatků, tj. 4,25 ‰).

Ve sledovaném období bylo v kraji 647 manželství ukončeno rozvodem. Na 1 000 obyvatel středního stavu bylo v kraji rozvedeno 2,4 manželství. Nejvíce manželství bylo rozvedeno v absolutním vyjádření v okrese Hradec Králové (176 rozvodů), v relativním vyjádření v okrese Jičín (2,6 ‰).

V prvním až druhém čtvrtletí 2019 v kraji celkově přibylo obyvatel, celkový přírůstek činil 144 osob, zatímco ve srovnatelném období roku 2018 byl v kraji zaznamenán celkový úbytek 401 obyvatel. Počet obyvatel se zvýšil ve třech okresech kraje, celkový úbytek byl zaznamenán v okresech Náchod (úbytek 149 osob) a Trutnov (úbytek 96 osob). Absolutně přibylo nejvíce obyvatel v okrese Hradec Králové (196 osob), relativně v okrese Rychnov nad Kněžnou (2,5 ‰).

Přirozenou měnou v kraji ubylo 234 obyvatel, v prvním pololetí 2018 činil přirozený úbytek 340 osob. Přirozený úbytek obyvatel vykázaly čtyři z pěti okresů kraje, pouze v okrese Náchod byl počet narozených o dvě osoby vyšší, než počet zemřelých. Důsledkem přirozené měny ubylo absolutně i relativně nejvíce obyvatel v okrese Trutnov (úbytek 95 obyvatel, tj. 1,6).

K 30. 6. 2019 byl v kraji zaznamenán přírůstek stěhováním 378 obyvatel, zatímco ke konci prvního pololetí 2018 činilo migrační saldo -61 obyvatel. Přírůstek obyvatel stěhováním byl zaznamenán v okresech Hradec Králové, Jičín a Rychnov nad Kněžnou, v okresech Náchod a Trutnov se počet obyvatel důsledkem stěhování snížil. Absolutně se počet obyvatel důsledkem stěhování nejvíce zvýšil v okrese Hradec Králové (přírůstek 249 obyvatel), relativně v okrese Rychnov nad Kněžnou (4,0 ).

Z kraje se v průběhu prvního pololetí 2019 vystěhovalo celkem 2 541 obyvatel, z toho 2 202 do ostatních krajů ČR a 339 do ciziny. Do ciziny se stěhovalo více mužů než žen (71,1 %). Do kraje se přistěhovalo 2 919 obyvatel, z toho 1 865 z jiných krajů ČR a 1 054 obyvatel z ciziny. Podíl přistěhovalých mužů z ciziny byl opět vyšší než podíl přistěhovalých žen (muži 67,7 %).

mezikrajském srovnání, v přepočtu základních demografických událostí na 1 000 obyvatel středního stavu, zaujal Královéhradecký kraj relativním počtem sňatků 4,1 ‰ desáté místo, nejvíce sňatků na 1 000 obyvatel bylo uzavřeno v Jihomoravském kraji (4,5 ‰), nejméně v kraji Zlínském (4,0 ‰). Rozvodovost kraje byla pátá nejvyšší v ČR, hodnota 2,4 ‰ byla o 0,1 p.b. vyšší než celorepublikový průměr. Relativní počet živě narozených (10,1 ‰) zařadil Královéhradecký kraj na devátou příčku (průměr ČR 10,4 ‰), relativně nejvíce dětí se narodilo v Hl. m. Praze (11,0 ‰), nejméně dětí se relativně narodilo v Karlovarském kraji (9,4 ‰). Relativní počet zemřelých v kraji dosáhl hodnoty 10,9 ‰, touto hodnotou zaujal kraj opět deváté místo. Nejméně zemřelých na 1 000 obyvatel středního stavu bylo zjištěno v Hl. m. Praze (9,3 ‰), nejvíce osob v relativním vyjádření zemřelo v Moravskoslezském kraji (11,7 ‰).

V pořadí přirozených přírůstků obyvatel Královéhradecký kraj s úbytkem 0,9 ‰ obsadil osmé místo, kladný přirozený přírůstek obyvatel byl zaznamenán pouze ve čtyřech krajích, nejvyšší v Hl. m. Praze (1,7 ‰). Nejvyšší úbytek obyvatel přirozenou měnou vykázal k  30. 6.  2019  Karlovarský kraj (úbytek 2,3 ‰). V pořadí krajů z hlediska přírůstku obyvatel stěhováním zaujal Královéhradecký kraj deváté místo (přírůstek 1,4 ‰), Středočeský kraj s přírůstkem 11,0 ‰ první místo. Nejvyšší relativní úbytek obyvatel v důsledku stěhování (14. místo) byl zaznamenán v Moravskoslezském kraji, kde migrační úbytek dosáhl ve sledovaném období hodnoty -1,2 ‰. Při porovnání celkového přírůstku se Královéhradecký kraj s hodnotou 0,5 ‰ umístil opět na devátém místě, nejvyšší celkový přírůstek obyvatel byl vykázán ve Středočeském kraji (11,5 ‰), nejvyšší celkový úbytek obyvatel byl v prvním pololetí 2019 zaznamenán v Moravskoslezském kraji (úbytek 3,1 ‰). Celkově přibylo obyvatelstvo v devíti krajích, v České republice byl zaznamenán celkový přírůstek obyvatel 18 841 osob, tj. 3,6 ‰.

 

Animovaný graf: Demografické události v Královéhradeckém kraji v 1. pololetí 2017, 2018 a 2019

 

Další informace naleznete v publikaci Stav a pohyb obyvatelstva v ČR - 1. pololetí 2019

 

Kontakt:

Mgr. Jana Bečvářová

Krajská správa ČSÚ v Hradci Králové

e-mail: jana.becvarova@czso.cz

tel: 495 762 322

 

Přílohy

 

11. 9. 2019

Královéhradecký kraj měl k 30. 6. 2019 celkem 551 165 obyvatel

Počet obyvatel se v Královéhradeckém kraji během prvního pololetí 2019 zvýšil důsledkem kladného migračního salda, do třech okresů kraje se více obyvatel přistěhovalo, než odstěhovalo. Přirozenou měnou došlo k úbytku obyvatelstva, pouze v jednom z pěti okresů kraje se více obyvatel narodilo, než zemřelo. Absolutní i relativní počet živě narozených i zemřelých se meziročně snížil.

 

Podle výsledků předběžné statistické bilance dosáhl počet obyvatel Královéhradeckého kraje k 30. 6. 2019 celkem 551 165 osob, z toho 279 338 žen, tj. 50,7 %. Od počátku roku 2019 se počet obyvatel zvýšil celkem o 144 osob, celkově přibylo obyvatelstvo ve třech okresech kraje, zatímco v okresech Náchod a Trutnov byl zaznamenán celkový úbytek obyvatel. Přirozenou měnou v kraji ubylo 234 obyvatel, více zemřelých než narozených vykázaly čtyři okresy kraje, pouze v okrese Náchod přibyly přirozenou měnou 2 osoby. Důsledkem stěhování se počet obyvatel zvýšil o 378 osob, přírůstek obyvatel v důsledku stěhování byl vykázán v okresech Hradec Králové, Jičín a Rychnov nad Kněžnou, ve zbývajících dvou okresech kraje bylo migrační saldo záporné.

 

 

V průběhu prvního pololetí 2019 se v Královéhradeckém kraji živě narodilo 2 748 dětí, tj. 10,1 dětí na 1 000 obyvatel středního stavu (1 419 chlapců a 1 329 dívek). V porovnání se stejným obdobím roku 2018 je to o 86 dětí méně. V manželství se narodilo 1 347 dětí, tj. 49,0 %. Nejvíce dětí (1 272, tj. 46,3 %) se narodilo jako prvorozených, 1 043 dětí (tj. 38,0 %) se narodilo jako druhých v pořadí, zbývajících 433 dětí (tj. 15,8 %) se narodilo jako třetí a další sourozenec. Nejvíce dětí se narodilo v absolutním vyjádření v okrese Hradec Králové (846  dětí), v relativním vyjádření bylo nejvíce živě narozených zaznamenáno v okrese Náchod (10,6 ‰). 

V kraji zemřelo během prvních šesti měsíců roku 2019 celkem 2 982 obyvatel, v přepočtu na 1 000 obyvatel středního stavu to bylo 10,9 osob. Proti stejnému období roku 2018 se počet zemřelých snížil o 192 osob. Absolutně i relativně nejvíce obyvatel zemřelo v okrese Hradec Králové (899 osob, tj. 11,1 ‰).

 

 

 

K 30. 6. 2019 bylo v kraji uzavřeno 1 133 sňatků, což bylo o 25 sňatků více než ke konci června 2018. V relativním vyjádření bylo uzavřeno 4,1 sňatků na 1 000 obyvatel středního stavu. Z hlediska meziokresního srovnání bylo absolutně i relativně nejvíce sňatků uzavřeno v okrese Hradec Králové (345 sňatků, tj. 4,25 ‰).

 

Ve sledovaném období bylo v kraji 647 manželství ukončeno rozvodem. Na 1 000 obyvatel středního stavu bylo v kraji rozvedeno 2,4 manželství. Nejvíce manželství bylo rozvedeno v absolutním vyjádření v okrese Hradec Králové (176 rozvodů), v relativním vyjádření v okrese Jičín (2,6 ‰).

 

V prvním až druhém čtvrtletí 2019 v kraji celkově přibylo obyvatel, celkový přírůstek činil

144 osob, zatímco ve srovnatelném období roku 2018 byl v kraji zaznamenán celkový úbytek 401 obyvatel. Počet obyvatel se zvýšil ve třech okresech kraje, celkový úbytek byl zaznamenán v okresech Náchod (úbytek 149 osob) a Trutnov (úbytek 96 osob). Absolutně přibylo nejvíce obyvatel v okrese Hradec Králové (196 osob), relativně v okrese Rychnov nad Kněžnou (2,5 ‰).

 

Přirozenou měnou v kraji ubylo 234 obyvatel, v prvním pololetí 2018 činil přirozený úbytek

340 osob. Přirozený úbytek obyvatel vykázaly čtyři z pěti okresů kraje, pouze v okrese Náchod byl počet narozených o dvě osoby vyšší, než počet zemřelých. Důsledkem přirozené měny ubylo absolutně i relativně nejvíce obyvatel v okrese Trutnov (úbytek 95 obyvatel, tj. 1,6‰).

 

K 30. 6. 2019 byl v kraji zaznamenán přírůstek stěhováním 378 obyvatel, zatímco ke konci prvního pololetí 2018 činilo migrační saldo -61 obyvatel. Přírůstek obyvatel stěhováním byl zaznamenán v okresech Hradec Králové, Jičín a Rychnov nad Kněžnou, v okresech Náchod a Trutnov se počet obyvatel důsledkem stěhování snížil. Absolutně se počet obyvatel důsledkem stěhování nejvíce zvýšil v okrese Hradec Králové (přírůstek 249 obyvatel), relativně v okrese Rychnov nad Kněžnou (4,0 ‰).

 

Z kraje se v průběhu prvního pololetí 2019 vystěhovalo celkem 2 541 obyvatel, z toho

2 202 do ostatních krajů ČR a 339 do ciziny. Do ciziny se stěhovalo více mužů než žen

(71,1 %). Do kraje se přistěhovalo 2 919 obyvatel, z toho 1 865 z jiných krajů ČR a 1 054 obyvatel z ciziny. Podíl přistěhovalých mužů z ciziny byl opět vyšší než podíl přistěhovalých žen (muži 67,7 %).

 

V mezikrajském srovnání, v přepočtu základních demografických událostí na 1 000 obyvatel středního stavu, zaujal Královéhradecký kraj relativním počtem sňatků 4,1 ‰ desáté místo, nejvíce sňatků na 1 000 obyvatel bylo uzavřeno v Jihomoravském kraji (4,5 ‰), nejméně v kraji Zlínském (4,0 ‰). Rozvodovost kraje byla pátá nejvyšší v ČR, hodnota 2,4 ‰ byla o 0,1 p.b. vyšší než celorepublikový průměr. Relativní počet živě narozených (10,1 ‰) zařadil Královéhradecký kraj na devátou příčku (průměr ČR 10,4 ‰), relativně nejvíce dětí se narodilo v Hl. m. Praze (11,0 ‰), nejméně dětí se relativně narodilo v Karlovarském kraji (9,4 ‰). Relativní počet zemřelých v kraji dosáhl hodnoty 10,9 ‰, touto hodnotou zaujal kraj opět deváté místo. Nejméně zemřelých na 1 000 obyvatel středního stavu bylo zjištěno v Hl. m. Praze (9,3 ‰), nejvíce osob v relativním vyjádření zemřelo v Moravskoslezském kraji (11,7 ‰).

 

V pořadí přirozených přírůstků obyvatel Královéhradecký kraj s úbytkem 0,9 ‰ obsadil osmé místo, kladný přirozený přírůstek obyvatel byl zaznamenán pouze ve čtyřech krajích, nejvyšší v Hl. m. Praze (1,7 ‰). Nejvyšší úbytek obyvatel přirozenou měnou vykázal k  30. 6.  2019  Karlovarský kraj (úbytek 2,3 ‰). V pořadí krajů z hlediska přírůstku obyvatel stěhováním zaujal Královéhradecký kraj deváté místo (přírůstek 1,4 ‰), Středočeský kraj s přírůstkem 11,0 ‰ první místo. Nejvyšší relativní úbytek obyvatel v důsledku stěhování (14. místo) byl zaznamenán v Moravskoslezském kraji, kde migrační úbytek dosáhl ve sledovaném období hodnoty -1,2 ‰. Při porovnání celkového přírůstku se Královéhradecký kraj s hodnotou 0,5 ‰ umístil opět na devátém místě, nejvyšší celkový přírůstek obyvatel byl vykázán ve Středočeském kraji (11,5 ‰), nejvyšší celkový úbytek obyvatel byl v prvním pololetí 2019 zaznamenán v Moravskoslezském kraji (úbytek 3,1 ‰). Celkově přibylo obyvatelstvo v devíti krajích, v České republice byl zaznamenán celkový přírůstek obyvatel 18 841 osob, tj. 3,6 ‰.

 

 

 

 

Další informace naleznete v publikaci Stav a pohyb obyvatelstva v ČR - 1. pololetí 2019 

Kontakt: 

Mgr. Jana Bečvářová

Krajská správa ČSÚ v Hradci Králové e-mail: jana.becvarova@czso.cz tel: 495 762 322

Hodnocení článku: 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0

Královéhradecký kraj měl k 30. 6. 2019 celkem 551 165 obyvatel

Diskuze a názory uživatelů na téma: Královéhradecký kraj měl k 30. 6. 2019 celkem 551 165 obyvatel

Na dané téma nejsou žádné názory.
Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2020

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies