ČSÚ (ČSÚ)
Makroekonomika  |  12.07.2019 15:06:43

12.07.2019 Nezaměstnanost v Olomouckém kraji k 30. 6. 2019


12. 7. 2019

Nezaměstnanost v Olomouckém kraji k 30. 6. 2019

Podíl nezaměstnaných osob v Olomouckém kraji se k 30. 6. 2019 snížil na 2,5 %. Jednalo se o nejnižší hodnotu v historii kraje. Úřad práce ČR registroval v kraji 11,0 tis. uchazečů, z nichž 10,1 tis. nemělo žádnou objektivní překážku pro přijetí zaměstnání (tzv. dosažitelní uchazeči). Nabídka volných pracovních míst Úřadu práce ČR obsahovala v Olomouckém kraji 10,9 tis. míst. Na 1 volné pracovní místo připadalo 0,9 dosažitelného uchazeče.

Podle údajů Úřadu práce ČR dosáhl k 30. 6. 2019 podíl nezaměstnaných osob v Olomouckém kraji 2,5 %. Meziměsíčně došlo k poklesu o 0,1 procentního bodu (p. b.), na kterém se podílely všechny okresy kraje. Nejvíce se podíl nezaměstnaných osob snížil v okresech Jeseník (o 0,3 p. b.), Přerov (o 0,2 p. b.) a Šumperk (o 0,2 p. b.). V meziročním srovnání se podíl nezaměstnaných osob v kraji snížil o 0,7 p. b. Pozitivní klesající trend charakterizoval v meziročním pohledu všech pět okresů Olomouckého kraje.

Základní charakteristika nezaměstnanosti podle krajů České republiky k 30. 6. 2019

Zdroj: Úřad práce ČR

Uchazeči o zaměstnání v evidenci úřadu práce

Pracovní místa

v evidenci úřadu práce

Dosažitelní uchazeči na jedno pracovní

místo

Podíl nezaměstnaných osob*) (v %)

celkem

z toho

dosažitelní vě věku

15-64 let

ženy

celkem

ženy

muži

Česká republika

195 723

175 891

105 544

342 510

0,5

2,6

2,8

2,3

v tom kraje:

Hl. město Praha

17 771

16 000

9 314

72 705

0,2

1,9

2,0

1,8

Středočeský

21 929

19 721

12 229

56 112

0,4

2,2

2,5

2,0

Jihočeský

8 234

7 140

4 655

19 352

0,4

1,7

2,0

1,5

Plzeňský

8 247

7 123

4 576

37 409

0,2

1,9

2,1

1,7

Karlovarský

5 531

4 939

2 922

8 144

0,6

2,6

2,8

2,4

Ústecký

22 398

20 256

12 738

16 554

1,2

3,8

4,5

3,2

Liberecký

8 647

7 536

4 791

11 759

0,6

2,7

3,0

2,4

Královéhradecký

7 518

6 635

4 093

14 109

0,5

1,9

2,1

1,7

Pardubický

6 192

5 542

3 388

26 130

0,2

1,7

1,9

1,5

Vysočina

8 078

7 331

4 465

11 287

0,6

2,2

2,6

1,9

Jihomoravský

26 232

23 604

14 089

26 816

0,9

3,1

3,4

2,8

Olomoucký

11 043

10 058

6 060

10 874

0,9

2,5

2,8

2,2

Zlínský

8 540

7 557

4 495

13 435

0,6

2,0

2,2

1,8

Moravskoslezský

35 363

32 449

17 729

17 824

1,8

4,2

4,2

4,1

*)

 Podíl nezaměstnaných osob - podíl dosažitelných uchazečů ve věku 15-64 let ze všech obyvatel stejného věku

Podíl nezaměstnaných osob v Olomouckém kraji zůstal již třetí měsíc v řadě pod republikovým průměrem. Na konci června byl 6. nejvyšší v České republice. Vyšší nezaměstnanost byla sledována v kraji Moravskoslezském, Ústeckém, Jihomoravském, Libereckém a Karlovarském. Nejnižší nezaměstnanost v ČR náležela kraji Pardubickému.

Při meziokresním srovnání podílů nezaměstnaných osob v ČR zaujal okres Prostějov 23. místo (1,9 %), okres Olomouc 35. místo (2,2 %), okres Šumperk 57. místo (2,7 %), okres Přerov 60. místo (3,0 %) a okres Jeseník 65. místo (3,3 %). Nejvyšší podíly nezaměstnaných osob v ČR příslušely k 30. 6. 2019 okresům Karviná (6,7 %) a Ostrava-město (5,0 %). Nejnižší podíly náležely okresům Praha-východ, Rychnov nad Kněžnou a Jindřichův Hradec (shodně 1,1 %).

Podíl nezaměstnaných osob

Podíl nezaměstnaných osob

ve vybraných městech v Olomouckém kraji a ČR (v %)

Olomouckého kraje (v %)

V krajském městě Olomouci stagnoval podíl nezaměstnaných osob na hranici 2,5 %. V Prostějově klesl na 2,2 % a v Přerově na 4,2 %. Mezi všemi 30 městy Olomouckého kraje byly nejnižší podíly zjištěny v Plumlově (1,4 %), Litovli (1,4 %), Tovačově (1,6 %) a Němčicích nad Hanou (1,6 %). Na opačném pólu pořadí se umístilo Staré Město (6,8 %), Vidnava (5,9 %), Hanušovice (5,9 %) a Žulová (5,7 %). Ve čtrnácti obcích Olomouckého kraje byla k 30. 6. 2019 nezaměstnanost nulová (Alojzov, Dolní Těšice, Hlásnice, Hrdibořice, Hruška, Jakubovice, Lhotka, Oldřichov, Oprostovice, Řídeč, Srbce, Svésedlice, Šléglov a Želechovice). Nejvyšší nezaměstnanost příslušela obcím Bílá Voda (10,5 %), Kopřivná (9,8 %) a Sobíšky (8,7 %).

Základní charakteristika nezaměstnanosti podle okresů Olomouckého kraje k 30. 6. 2019

Zdroj: Úřad práce ČR

Uchazeči o zaměstnání v evidenci úřadu práce

Pracovní místa

v evidenci úřadu práce

Dosažitelní uchazeči na jedno pracovní

místo

Podíl nezaměstnaných osob*) (v %)

celkem

z toho

dosažitelní vě věku

15-64 let

ženy

celkem

ženy

muži

Olomoucký kraj

11 043

10 058

6 060

10 874

0,9

2,5

2,8

2,2

v tom okresy:

Jeseník

958

823

480

370

2,2

3,3

3,5

3,2

Olomouc

3 617

3 336

1 916

4 281

0,8

2,2

2,4

2,1

Prostějov

1 442

1 294

832

2 562

0,5

1,9

2,2

1,5

Přerov

2 743

2 497

1 588

1 862

1,3

3,0

3,5

2,5

Šumperk

2 283

2 108

1 244

1 799

1,2

2,7

3,1

2,4

*)

 Podíl nezaměstnaných osob - podíl dosažitelných uchazečů ve věku 15-64 let ze všech obyvatel stejného věku

Úřad práce ČR evidoval k 30. 6. 2019 v Olomouckém kraji 11,0 tis. uchazečů o nové zaměstnání. Z tohoto počtu bylo 6,1 tis. žen (54,9 %). Převaha žen mezi nezaměstnanými charakterizovala všechny okresy Olomouckého kraje. Zatímco nejvyšší zastoupení žen mezi nezaměstnanými vykázal okres Přerov (57,9 %), jejich nejnižší podíl charakterizoval okres Jeseník (50,1 %). Z celkového počtu uchazečů bylo 3,5 % absolventů a mladistvých a 19,4 % osob se zdravotním postižením. K 30. 6. 2019 bylo v kraji evidováno 10,1 tis. dosažitelných uchazečů (tj. 91,1 % z celku). Jejich počet byl nižší meziměsíčně o 4,6 %, meziročně klesl o 22,3 %.

 

Nárok na podporu v nezaměstnanosti mělo v Olomouckém kraji 3,8 tis. uchazečů (tj. 34,5 % z celku). Průměrná měsíční výše činila 7 526 . Celkem 7,5 % uchazečů s přiznanou podporou pobíralo měsíčně do 3,5 tis. a 13,2 % uchazečů mělo nárok na více než 11,5 tis. za měsíc. V rámci kraje byl nejvyšší průměrný nárok na podporu v nezaměstnanosti vyplácen v okrese Šumperk (7 906 ), naopak nejnižší v okrese Jeseník (6 817 ).

 

Ze struktury uchazečů v posledních letech vyplývá, že se meziročně v kraji zvyšuje podíl krátkodobě registrovaných uchazečů na úkor dlouhodobě registrovaných. Zatímco ještě v červnu 2016 tvořil podíl uchazečů s evidencí do 3 měsíců 26,3 %, o tři roky později vzrostl na 40,0 %. Naopak podíl uchazečů s evidencí nad 24 měsíců se ve stejném období snížil z 31,1 % na 15,3 %. Meziročně se k 30. 6. 2019 zvýšil také podíl uchazečů s evidencí 3 až 6 měsíců (19,8 %), s evidencí 6 až 9 měsíců (11,2 %) a s evidencí 9 až 12 měsíců (5,6 %). Naopak zastoupení uchazečů s delší evidencí se postupně snižuje. V meziročním pohledu klesl podíl uchazečů s evidencí 12 až 24 měsíců (8,2 %) i nad zmíněných 24 měsíců. Průměrná délka evidence uchazeče s ukončenou evidencí činila 250 dní.

Pro Olomoucký kraj bylo k 30. 6. 2019 charakteristické nižší zastoupení uchazečů ve věku do 39 let (37,8 %), které bylo o 2,8 p. b. pod republikovým průměrem. Zvýšený podíl byl naopak zaznamenán především u věkové skupiny 55 až 59 let (16,1 %). To se promítlo do vyššího průměrného věku uchazeče v Olomouckém kraji (44,1 let), který byl třetí nejvyšší v ČR.

Uchazeči o zaměstnání podle Uchazeči o zaměstnání podle vzdělání v Olomouckém kraji vzdělání v krajích ČR k 30. 6. 2019

Základní vzdělání mělo v kraji 3,2 tis. registrovaných uchazečů (tj. 28,7 %, meziročně o 0,2 p. b. méně). Střední odborné vzdělání s výučním listem charakterizovalo 3,8 tis. uchazečů (tj. 34,4 %, meziročně o 1,7 p. b. méně) a úplné střední s maturitou (bez vyučení) 1,7 tis. uchazečů (tj. 15,3 %, meziročně o 0,7 p. b. více). Akademický či vědecký titul mělo 0,9 tis. registrovaných uchazečů (tj. 8,1 %, meziročně o 0,4 p. b. více). Podle hlavních tříd zaměstnání převažovali mezi uchazeči pomocní a nekvalifikovaní pracovníci (3,8 tis., tj. 34,0 %) a pracovníci ve službách a prodeji (2,5 tis., tj. 22,9 %).

Uchazeči o zaměstnání a volná pracovní místa v Olomouckém kraji

Nabídka volných pracovních míst v evidenci Úřadu práce ČR obsahovala k 30. 6. 2019 v Olomouckém kraji 10,9 tis. míst. V meziměsíčním pohledu se jejich počet zvýšil (o 1,2 %), meziročně naopak poklesl (o 4,4 %). Z celkového úhrnu bylo 28,7 % míst určeno pro absolventy a mladistvé a 5,1 % míst pro osoby se zdravotním postižením.

Počet dosažitelných uchazečů

Dosažitelní uchazeči podle pohlaví na jedno volné pracovní místo

v Olomouckém kraji v Olomouckém kraji a ČR

Podruhé za sebou počet volných pracovních míst v evidenci Úřadu práce ČR převýšil v Olomouckém kraji počet dosažitelných uchazečů. Díky tomu se na jedno volné pracovní místo hlásilo pouze 0,9 dosažitelného uchazeče, tj. nejméně v historii kraje. Meziměsíčně se zjištěný počet snížil o 0,1 dosažitelného uchazeče, meziročně o 0,2 dosažitelného uchazeče. Výborná kondice pracovního trhu je patrná i z prostého poměru všech registrovaných uchazečů na 1 volné pracovní místo, který byl k 30. 6. 2019 nejnižší v historii Olomouckého kraje. V okrese Jeseník bylo nově evidováno 2,2 dosažitelných uchazečů na 1 volné pracovní místo, v okrese Přerov 1,3 a v okrese Šumperk 1,2. Ve zbývající dvojici okresů již počet volných pracovních míst převýšil počet dosažitelných uchazečů. V okrese Olomouc připadalo na 1 volné pracovní místo 0,8 dosažitelného uchazeče a v okrese Prostějov 0,5 dosažitelného uchazeče. Republikový průměr činil 0,5 dosažitelného uchazeče na 1 volné pracovní místo.

 

 

Kontakt:

Jiří Frelich

Oddělení informačních služeb

Tel.: 585 731 527

E-mail: jiri.frelich@czso.cz

Hodnocení článku: 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0

12.07.2019 Nezaměstnanost v Olomouckém kraji k 30. 6. 2019

Diskuze a názory uživatelů na téma: 12.07.2019 Nezaměstnanost v Olomouckém kraji k 30. 6. 2019

Na dané téma nejsou žádné názory.


Poslední zprávy z rubriky Makroekonomika:

Út   9:48  Francie zadluženější než Itálie? Research (Česká spořitelna)
Po 10:49  Výhody recese Research (Investicniweb.cz)


Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Důchody

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Podílové fondy

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies