ČSÚ (ČSÚ)
Z regionů  |  12.06.2019 10:00:00

Počet obyvatel Olomouckého kraje vykazuje setrvalý pokles - Demografický vývoj v kraji v 1. čtvrtletí 2019


 

12. 6. 2019

Počet obyvatel Olomouckého kraje podle předběžné statistické bilance vykazuje setrvalý pokles. K 31. březnu letošního roku bylo v kraji evidováno 632,1 tisíc obyvatel. Během 1. čtvrtletí kraj přišel o 393 osob především díky vyššímu počtu zemřelých nad narozenými (o 363 osob) a také vyšším počtem vystěhovalých nad přistěhovalými (o 30 osob).

Zatímco v celé České republice počet obyvatel během 1. čtvrtletí vzrostl o 3,0 tisíce na 10 652,8 tisíc obyvatel, Olomoucký kraj patřil k šestici krajů s poklesem počtu obyvatel. Podle předběžných výsledků v kraji žilo na konci března 632 099 osob. Pokles o 393 obyvatel za první tři měsíce letošního roku představoval v přepočtu snížení o 2,5 osob na 1 000 obyvatel středního stavu. Jediným okresem v kraji, u kterého došlo k minimálnímu zvýšení počtu obyvatel, byl okres Olomouc (nárůst o 15 osob). Ostatní okresy zaznamenaly úbytek obyvatel. Absolutně nejvíce ubylo obyvatel okresu Přerov (198 osob). V relativním vyjádření ubylo nejvíce osob v okrese Jeseník (11,4 osob na 1 000 obyvatel středního stavu), což bylo nejvíce v porovnání se všemi okresy v republice.

Pohyb obyvatel podle krajů v 1. čtvrtletí 2019
Zdroj: ČSÚ (předběžné údaje)

K přirozenému úbytku počtu obyvatel došlo ve všech krajích ČR s výjimkou hlavního města Prahy. Ve všech okresech kraje byl také vyšší počet zemřelých než narozených. Naproti tomu k úbytku obyvatel stěhováním došlo během 1. čtvrtletí pouze v Olomouckém kraji (úbytek 30 osob) a v Moravskoslezském kraji (úbytek 594 osob). A z okresů kraje ubylo obyvatel jen v okrese Jeseník (úbytek 79 osob) a v okrese Přerov (úbytek 85 osob).

V 1. čtvrtletí se v kraji živě narodilo 1 458 dětí. Bylo to o 123 dětí méně než v 1. čtvrtletí předchozího roku (o 7,8 % méně). Na 1 000 obyvatel středního stavu připadlo 9,4 narozených dětí, zatímco republikový průměr činil 10,0 dětí na 1 000 obyvatel. K tomuto průměru se přiblížili pouze v okrese Olomouc, kde se narodilo nejvíce dětí. Nejméně 8,7 dětí na 1 000 obyvatel bylo zjištěno v okrese Prostějov. Nejvíce z živě narozených dětí se narodilo prvorodičkám (46,8 %). Dalších 37,0 % dětí se narodilo jako druhé v pořadí a jen 16,3 % se narodilo maminkám jako třetí nebo další v pořadí.

Celkem se 733 dětí narodilo vdaným matkám (50,3 %) a 725 svobodným, rozvedeným nebo i ovdovělým matkám. Větší podíl narozených mimo manželství byl v okresech Jeseník (57,8 %), Šumperk a Přerov (shodně 54,1 %). V okresech Olomouc (45,5 %) a Prostějov (46,8 %) nepřekročil poloviční počet z živě narozených dětí.

Za 1. čtvrtletí zemřelo v kraji 1 821 osob, a to bylo o 191 osob méně v porovnání se stejným obdobím loňského roku (pokles o 9,5 %). V přepočtu na 1 000 obyvatel středního stavu zemřelo 11,7 osob, což bylo více než činil republikový průměr (11,4 zemřelých osob na 1 000 obyvatel). Téměř polovina zemřelých byla starší 80 let (45,8 %). V kraji zemřely 3 děti ve věku do 1 roku života a z toho 1 dítě zemřelo do 28 dnů po narození.

 

Počet sňatků, které se uskuteční během ledna, února a března je každoročně velmi nízký, v letošním roce jich bylo 200. Bylo to o 25 sňatků méně než v minulém roce v tomto období.

Za 1. čtvrtletí dodaly příslušné soudy rozhodnutí o 341 rozvodech manželství z Olomouckého kraje. Ve srovnání s loňským 1. čtvrtletím to bylo o 20 rozvodů méně. Ze 46,3 % došlo k rozvodu na základě podaného společného návrhu manželů, na návrh ženy bylo rozvedeno 30,8 % manželství a na návrh muže 22,9 %. Ve většině případů se jednalo o první rozvod jak u mužů (u 85,6 %), tak u žen (u 83,3 %). V 202 případech rozvodů bylo rozvedeno manželství s nezletilými dětmi (59,2 %).

Do Olomouckého kraje se přistěhovalo 1 483 nových obyvatel, což bylo o 331 osob více než před rokem (o 28,7 % více). Z jiných krajů ČR přišlo 1 012 osob (68,2 %) a z ciziny 471 (31,8 %). Naproti tomu se vystěhovalo 1 513 obyvatel kraje, z nichž většina do jiného kraje ČR (84,9 %) a jen 228 se vystěhovalo do ciziny (15,1 %). Ve srovnání s 1. čtvrtletím 2018 se vystěhovalo o 165 osob více (tj. o 12,2 % více). Dalších 2 887 obyvatel kraje se stěhovalo v rámci Olomouckého kraje.

Pohyb obyvatel podle krajů v 1. čtvrtletí 2019
Zdroj: ČSÚ (předběžné údaje)

Více informací naleznete na internetových stránkách ČSÚ v Rychlé informaci.

 

 

Kontakt:
Jarmila Benešová
Oddělení informačních služeb
Tel.: 585 731 516
E-mail: jarmila.benesova@czso.cz

 

Poznámky:

Veškeré zpracovávané a publikované údaje se týkají všech obyvatel, kteří mají v ČR trvalé bydliště, a to bez ohledu na státní občanství. Od roku 2001 (v návaznosti na Sčítání lidu, domů a bytů 2001) údaje zahrnují také cizince s vízy k pobytu nad 90 dnů (podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců) a cizince s přiznaným azylem (podle zákona č. 325/1999 Sb., o azylu). Od 1. 5. 2004, v návaznosti na tzv. euronovelu zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců, se údaje týkají též občanů zemí EU s přechodným pobytem na území ČR a občanů třetích zemí s povolením k dlouhodobému pobytu. Údaje zohledňují rovněž události (sňatky, narození a úmrtí) českých občanů s trvalým pobytem na území ČR, které nastaly v cizině.

Veškeré údaje za rok 2019 jsou předběžné.

Přílohy

  • Demografický vývoj v Olomouckém kraji v 1. čtvrtletí 2019 - komentář
  • Pohyb obyvatel podle krajů v 1. čtvrtletí 2019
  • Počet obyvatel podle krajů v 1. čtvrtletí 2019
  • Graf - Přírůstek/úbytek obyvatelstva v okresech Olomouckého kraje v 1. čtvrtletí 2019
  • Graf - Pohyb obyvatelstva v Olomouckém kraji v 1. čtvrtletí
  • Graf - Živě narozené děti podle legitimity a podle krajů v 1. čtvrtletí 2019
 

12. 6. 2019

Demografický vývoj v Olomouckém kraji  v 1. čtvrtletí 2019

Počet obyvatel Olomouckého kraje podle předběžné statistické bilance vykazuje setrvalý pokles. K 31. březnu letošního roku bylo v kraji evidováno 632,1 tisíc obyvatel. Během 1. čtvrtletí kraj přišel o 393 osob především díky vyššímu počtu zemřelých nad narozenými (o 363 osob) a také vyšším počtem vystěhovalých nad přistěhovalými (o 30 osob).

Zatímco v celé České republice počet obyvatel během 1. čtvrtletí vzrostl o 3,0 tisíce na 10 652,8 tisíc obyvatel, Olomoucký kraj patřil k šestici krajů s poklesem počtu obyvatel. Podle předběžných výsledků v kraji žilo na konci března 632 099 osob. Pokles o 393 obyvatel za první tři měsíce letošního roku představoval v přepočtu snížení o 2,5 osob na 1 000 obyvatel středního stavu. Jediným okresem v kraji, u kterého došlo k minimálnímu zvýšení počtu obyvatel, byl okres Olomouc (nárůst o 15 osob). Ostatní okresy zaznamenaly úbytek obyvatel. Absolutně nejvíce ubylo obyvatel okresu Přerov (198 osob). V relativním vyjádření ubylo nejvíce osob v okrese Jeseník (11,4 osob na 1 000 obyvatel středního stavu), což bylo nejvíce v porovnání se všemi okresy v republice.

Pohyb obyvatel podle krajů v 1. čtvrtletí 2019 

Zdroj: ČSÚ (předběžné údaje)

 

Sňatky

Rozvody

Živě narození

Zemřelí

Přirozený přírůstek/ úbytek

Přistěhovalí

Vystěhovalí

Přírůstek/ úbytek stěhováním

Celkový

přírůstek/ úbytek

Česká republika

3 763

5 740

26 364

29 952

-3 588

16 703

10 103

6 600

3 012

v tom kraje:

Hl. m. Praha

488

527

3 414

3 178

236

10 172

9 858

314

550

Středočeský

476

755

3 502

3 589

-87

8 456

4 848

3 608

3 521

Jihočeský

231

344

1 620

1 853

-233

1 931

1 630

301

68

Plzeňský

217

312

1 404

1 729

-325

2 634

1 250

1 384

1 059

Karlovarský

127

170

662

904

-242

1 032

979

53

-189

Ústecký

301

475

1 932

2 497

-565

2 362

2 104

258

-307

Liberecký

135

338

1 100

1 219

-119

1 515

1 300

215

96

Královéhradecký

165

312

1 332

1 538

-206

1 502

1 400

102

-104

Pardubický

162

302

1 323

1 493

-170

1 950

1 513

437

267

Kraj Vysočina

174

281

1 358

1 477

-119

1 350

1 116

234

115

Jihomoravský

421

621

3 127

3 307

-180

3 459

3 169

290

110

Olomoucký

200

341

1 458

1 821

-363

1 483

1 513

-30

-393

v tom okresy:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeseník

19

19

83

112

-29

147

226

-79

-108

Olomouc

76

139

580

645

-65

878

798

80

15

Prostějov

28

41

233

310

-77

373

331

42

-35

Přerov

46

75

281

394

-113

375

460

-85

-198

Šumperk

31

67

281

360

-79

313

301

12

-67

Zlínský

189

286

1 332

1 677

-345

1 207

1 179

28

-317

Moravskoslezský

477

676

2 800

3 670

-870

1 582

2 176

-594

-1 464

 

K přirozenému úbytku počtu obyvatel došlo ve všech krajích ČR s výjimkou hlavního města Prahy. Ve všech okresech kraje byl také vyšší počet zemřelých než narozených. Naproti tomu k úbytku obyvatel stěhováním došlo během 1. čtvrtletí pouze v Olomouckém kraji (úbytek 30 osob) a v Moravskoslezském kraji (úbytek 594 osob). A z okresů kraje ubylo obyvatel jen v okrese Jeseník (úbytek 79 osob) a v okrese Přerov (úbytek 85 osob).

Přírůstek/úbytek obyvatelstva v okresech Olomouckého kraje

v 1. čtvrtletí 2019

 

V 1. čtvrtletí se v kraji živě narodilo 1 458 dětí. Bylo to o 123 dětí méně než v 1. čtvrtletí předchozího roku (o 7,8 % méně). Na 1 000 obyvatel středního stavu připadlo 9,4 narozených dětí, zatímco republikový průměr činil 10,0 dětí na 1 000 obyvatel. K tomuto průměru se přiblížili pouze v okrese Olomouc, kde se narodilo nejvíce dětí. Nejméně 8,7 dětí na 1 000 obyvatel bylo zjištěno v okrese Prostějov. Nejvíce z živě narozených dětí se narodilo prvorodičkám (46,8 %). Dalších 37,0 % dětí se narodilo jako druhé v pořadí a jen 16,3 % se narodilo maminkám jako třetí nebo další v pořadí. 

Živě narozené děti podle legitimity a krajů v 1. čtvrtletí 2019

 

Celkem se 733 dětí narodilo vdaným matkám (50,3 %) a 725 svobodným, rozvedeným nebo i ovdovělým matkám. Větší podíl narozených mimo manželství byl v okresech Jeseník (57,8 %), Šumperk a Přerov (shodně 54,1 %). V okresech Olomouc (45,5 %) a Prostějov (46,8 %) nepřekročil poloviční počet z živě narozených dětí.

Za 1. čtvrtletí zemřelo v kraji 1 821 osob, a to bylo o 191 osob méně v porovnání se stejným obdobím loňského roku (pokles o 9,5 %). V přepočtu na 1 000 obyvatel středního stavu zemřelo 11,7 osob, což bylo více než činil republikový průměr (11,4 zemřelých osob na 1 000 obyvatel). Téměř polovina zemřelých byla starší 80 let (45,8 %). V kraji zemřely 3 děti ve věku do 1 roku života a z toho 1 dítě zemřelo do 28 dnů po narození.

Pohyb obyvatelstva v Olomouckém kraji v 1. čtvrtletí

 

Počet sňatků, které se uskuteční během ledna, února a března je každoročně velmi nízký, v letošním roce jich bylo 200. Bylo to o 25 sňatků méně než v minulém roce v tomto období. 

Za 1. čtvrtletí dodaly příslušné soudy rozhodnutí o 341 rozvodech manželství z Olomouckého kraje. Ve srovnání s loňským 1. čtvrtletím to bylo o 20 rozvodů méně. Ze 46,3 % došlo k rozvodu na základě podaného společného návrhu manželů, na návrh ženy bylo rozvedeno 30,8 % manželství a na návrh muže 22,9 %. Ve většině případů se jednalo o první rozvod jak u mužů (u 85,6 %), tak u žen (u 83,3 %). V 202 případech rozvodů bylo rozvedeno manželství s nezletilými dětmi (59,2 %).

Do Olomouckého kraje se přistěhovalo 1 483 nových obyvatel, což bylo o 331 osob více než před rokem (o 28,7 % více). Z jiných krajů ČR přišlo 1 012 osob (68,2 %) a z ciziny 471 (31,8 %). Naproti tomu se vystěhovalo 1 513 obyvatel kraje, z nichž většina do jiného kraje ČR (84,9 %) a jen 228 se vystěhovalo do ciziny (15,1 %). Ve srovnání s 1. čtvrtletím 2018 se vystěhovalo o 165 osob více (tj. o 12,2 % více). Dalších 2 887 obyvatel kraje se stěhovalo v rámci Olomouckého kraje.

 

Počet obyvatel podle krajů v 1. čtvrtletí 2019 

Zdroj: ČSÚ (předběžné údaje)

 

Stav na počátku období

1. ledna 2019

Stav ke konci obd 31. března 2019

obí

celkem

muži

ženy

celkem

muži

ženy

Česká republika

10 649 800

5 244 194

5 405 606

10 652 812

5 247 083

5 405 729

v tom kraje:

Hl. m. Praha

1 308 632

638 009

670 623

1 309 182

638 518

670 664

Středočeský

1 369 332

676 696

692 636

1 372 853

678 612

694 241

Jihočeský

642 133

317 268

324 865

642 201

317 384

324 817

Plzeňský

584 672

290 226

294 446

585 731

290 888

294 843

Karlovarský

294 896

145 674

149 222

294 707

145 548

149 159

Ústecký

820 789

407 395

413 394

820 482

407 347

413 135

Liberecký

442 356

217 791

224 565

442 452

217 931

224 521

Královéhradecký

551 021

271 591

279 430

550 917

271 604

279 313

Pardubický

520 316

257 948

262 368

520 583

258 240

262 343

Kraj Vysočina

509 274

253 061

256 213

509 389

253 174

256 215

Jihomoravský

1 187 667

582 516

605 151

1 187 777

582 798

604 979

Olomoucký

632 492

309 620

322 872

632 099

309 478

322 621

v tom okresy:

 

 

 

 

 

 

Jeseník

38 330

19 043

19 287

38 222

19 011

19 211

Olomouc

234 939

114 423

120 516

234 954

114 434

120 520

Prostějov

108 587

52 964

55 623

108 552

52 982

55 570

Přerov

129 925

63 829

66 096

129 727

63 737

65 990

Šumperk

120 711

59 361

61 350

120 644

59 314

61 330

Zlínský

582 921

285 883

297 038

582 604

285 777

296 827

Moravskoslezský

1 203 299

590 516

612 783

1 201 835

589 784

612 051

 

Více informací naleznete na internetových stránkách ČSÚ v Rychlé informaci.

 

 

Kontakt:

Jarmila Benešová

Oddělení informačních služeb

Tel.: 585 731 516

E-mail: jarmila.benesova@czso.cz 

 

Poznámky:

Veškeré zpracovávané a publikované údaje se týkají všech obyvatel, kteří mají v ČR trvalé bydliště, a to bez ohledu na státní občanství. Od roku 2001 (v návaznosti na Sčítání lidu, domů a bytů 2001) údaje zahrnují také cizince s vízy k pobytu nad 90 dnů (podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců) a cizince s přiznaným azylem (podle zákona č. 325/1999 Sb., o azylu). Od 1. 5. 2004, v návaznosti na tzv. euronovelu zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců, se údaje týkají též občanů zemí EU s přechodným pobytem na území ČR a občanů třetích zemí s povolením k dlouhodobému pobytu. Údaje zohledňují rovněž události (sňatky, narození a úmrtí) českých občanů s trvalým pobytem na území ČR, které nastaly v cizině.

Veškeré údaje za rok 2019 jsou předběžné.

Hodnocení článku: 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0

Počet obyvatel Olomouckého kraje vykazuje setrvalý pokles - Demografický vývoj v kraji v 1. čtvrtletí 2019

Diskuze a názory uživatelů na téma: Počet obyvatel Olomouckého kraje vykazuje setrvalý pokles - Demografický vývoj v kraji v 1. čtvrtletí 2019

Na dané téma nejsou žádné názory.
Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Úřad práce

Investice

Podílové fondy

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies