ČSÚ (ČSÚ)
Z regionů  |  13.05.2019 10:00:00

Důchody v Pardubickém kraji v roce 2018


 

13. 5. 2019

V Pardubickém kraji pobíralo v prosinci 2018 některý z důchodů 147,8 tisíce osob, z toho 121,9 tisíce osob pobíralo starobní důchod sólo nebo v kombinaci s  pozůstalostním důchodem. Průměrná výše starobního důchodu sólo dosáhla částky 12 190 , starobní důchodci muži pobírali v průměru 13 361 , starobní důchod žen činil 11 111 . Mezi všemi důchodci v kraji bylo 22 stoletých a starších žen.

V Pardubickém kraji v prosinci 2018 splňovalo podmínky pro výplatu některého z důchodů 147 772 osob. Mezi všemi příjemci důchodů převažovaly ženy z 59 % (86 764 žen), muži tvořili 41 % (61 008 mužů). Celkový počet osob pobírajících důchod v roce 2018 v Pardubickém kraji meziročně vzrostl o 222 osoby; zatímco počet mužů se meziročně zvýšil (nárůst o 345 osob), počet žen poklesl (o 123 osob). Poměr osob pobírajících některý z důchodů podle pohlaví v jednotlivých letech není stabilní, podíl mužů pobírajících důchod se v porovnání s ženami plynule zvyšuje. Zatímco v roce 2018 činil podíl mužů 41 %, v roce 2006 byl podíl 38%.

Z celkového počtu příjemců důchodů pobíralo starobní důchod vyplácený sólo a starobní důchod v kombinaci s pozůstalostním důchodem (tj. vdovským nebo vdoveckým) 82,5 % osob. Vdovský a vdovecký důchod sólo nebo v kombinaci s přímým důchodem (tj. starobním nebo invalidním) pobíralo 21,8 % všech příjemců některého z důchodů; zatímco podíl příjemkyň vdovského důchodu činil 31,2 % ze všech žen pobírajících nějaký důchod, podíl příjemců vdoveckých důchodů (sólo a v kombinaci s přímým důchodem) byl pouze 8,4%. Invalidní důchody (sólo a v kombinaci s pozůstalostním důchodem) v roce 2018 připadly 15,4 % příjemců některého z důchodů a sirotčí důchod pobíralo 1,3 % osob.

Počet příjemců a průměrná výše důchodů podle druhu v Pardubickém kraji
v letech 2010 – 2018 (stav v prosinci)

Porovnáním počtu příjemců důchodů podle hlavních kategorií v letech 2010 a 2018 (viz předchozí tabulka) vidíme největší nárůst u příjemců starobních důchodů plných, jejichž počet v Pardubickém kraji vzrostl o 8 964 osob (tj. o 10,9 %). Další kategorií s nárůstem počtu příjemců jsou důchody pro invaliditu 2. stupně, které zaznamenaly zvýšení o 1 069 osob (tj. o 36,5 %). Poslední kategorií, která zaznamenala od roku 2010 početní nárůst, byli příjemci vdoveckých důchodů, jejichž počet se zvýšil o 188 osob (tj. o 3,8 %). Pokles počtu příjemců zaznamenaly ostatní důchodové kategorie. Početně největší snížení se týkalo příjemců důchodů pro invaliditu 3. stupně o 2 956 osob (tj. o 23,6 %).

Příjemci důchodů podle pohlaví a druhu pobíraného důchodu v Pardubickém kraji v prosinci 2018

Z genderového pohledu na příjemce důchodů v Pardubickém kraji v roce 2018 tvořili mezi muži největší podíl příjemci důchodů starobních (plných a poměrných vyplácených sólo a v kombinaci s vdoveckým důchodem), a to 79,6 %. U žen starobní důchod (plný a poměrný vyplácený sólo a v kombinaci s vdovským důchodem) převažuje ještě výrazněji, pobírá jej 84,5 % ze všech příjemkyň některého z důchodů. Druhý největší podíl mezi muži tvoří příjemci důchodů pro invaliditu 3. stupně – 8,6 %, za nimiž následují příjemci důchodů pro invaliditu 1. stupně – 6,6 %. Mezi příjemkyněmi důchodů tvoří druhý nejvyšší podíl příjemkyně důchodů pro invaliditu 1. stupně (5,7 %).

Průměrná výše důchodů podle jejich druhu a pohlaví příjemce v Pardubickém kraji v prosinci 2018

Průměrná měsíční výše důchodů stoupla absolutně oproti roku 2017 v kraji u všech sledovaných důchodových kategorií. Nejvíce meziročně vzrostla průměrná výše vdoveckých důchodů kombinovaných s přímým důchodem (tj. starobním nebo invalidním) o 636 , tj. o 4,5 %; následoval nárůst průměrné výše u důchodů starobních plných (sólo) o 561 , tj. o 4,8 %. U důchodů invalidních došlo k nejvyššímu meziročnímu zvýšení u důchodu pro invaliditu 3. stupně (sólo) o 428 , tj. o 4,0 %.

V republikovém srovnání průměrné výše důchodů v jednotlivých kategoriích v roce 2018 si nejlépe stojí Hlavní město Praha, kde nejvyšší hodnoty připadaly na důchody starobní plné (sólo), vdovské a vdovecké kombinované s přímým důchodem i vdovecké důchody (sólo) a důchody sirotčí. Důchody starobní poměrné (sólo) měly nejvyšší hodnotu v Královéhradeckém kraji, důchody pro invaliditu 3. stupně sólo byly nejvyšší ve Zlínském kraji, důchody pro invaliditu 1. a 2. stupně sólo byly nejvyšší v Kraji Vysočinadůchody vdovské sólo v Moravskoslezském kraji. 

Průměrná výše důchodů podle druhu v krajích České republiky v prosinci 2018

Starobní důchod plný (sólo) v Pardubickém kraji v prosinci 2018 dosáhl průměrné měsíční výše 12 190 , což bylo o 245 méně, než činil republikový průměr a zároveň čtvrtá nejnižší hodnota v mezikrajském srovnání. Nejvyšší starobní důchody byly vyplaceny v Hlavním městě Praze (13 299 ) a Středočeském kraji (12 605 ); nejnižší starobní důchody pobírali důchodci v Karlovarském (12 054 ) a v Olomouckém kraji (12 063 ).

Porovnáním průměrné hodnoty starobních důchodů plných sólo vyplacených na konci roku 2018 mužům 76 okresech ČR a Hlavním městě Praze vidíme na níže uvedeném kartogramu nejvyšší vyplacené částky v okresech Moravskoslezského kraje (Karviná, Ostrava-město a Frýdek-Místek) a Hlavním městě Praze. Nejvyšší průměrná hodnota v rámci Pardubického kraje byla dosažena v okrese Pardubice, který se umístil na 30. nejvyšší pozici, okres Svitavy s nejnižší hodnotou v rámci kraje na 11. nejnižší pozici. Nejnižší průměrné hodnoty starobních důchodů mužů  v okresním srovnání byly v roce 2018 vyplaceny v okresech Znojmo (v Jihomoravském kraji), Jeseník (v Olomouckém kraji) a Bruntál (v Moravskoslezském kraji). Rozdíl mezi nejvyšší průměrnou hodnotou starobního důchodu mužů v roce 2018, která byla dosažena v okrese Karviná, a nejnižší hodnotou dosaženou v okrese Znojmo, činil 2 573 .

meziokresního srovnání průměrných měsíčních starobních důchodů plných vyplácených ženám sólo na konci roku 2018 spatřujeme nejvyšší hodnoty v Hlavním městě Praze, okrese Praha-západ (ve Středočeském kraji) a Brně-městě (v Jihomoravském kraji). S nejvyšší hodnotou v Pardubickém kraji se okres Pardubice zařadil na 22. nejvyšší pořadové místo a s nejnižší hodnotou v rámci kraje se okres Svitavy umístil na 21. nejnižším místě. Nejnižší průměrné hodnoty starobních důchodů žen byly evidovány v okrese Karviná (v Moravskoslezském kraji), Znojmo (v Jihomoravském kraji) a Jeseník (v Olomouckém kraji). Rozdíl mezi nejvyšší průměrnou hodnotou starobních důchodů žen dosaženou v Hlavním městě Praze a nejnižší průměrnou hodnotou vyplacenou v okrese Karviná činil 1 902 .

V souvislosti s prodloužením věku odchodu do důchodu a obtížnějším uplatněním osob v předdůchodovém věku na trhu práce se v posledních letech trvale zvyšuje počet lidí, kteří odchází do předčasného starobního důchodu. V roce 2018 pobíralo předčasný starobní důchod sólo a v kombinaci s vdovským nebo vdoveckým důchodem v Pardubickém kraji 31,2 % starobních důchodců, což představuje 2. nejvyšší podíl v mezikrajském srovnání za Krajem Vysočina. Nejnižší podíl příjemců předčasného starobního důchodu na počtu příjemců starobního důchodu sólo a v kombinaci s pozůstalostním důchodem byl v roce 2018 evidován v Hlavním městě Praze (13,7 %) a Středočeském kraji (22,7 %).

Příjemci předčasných starobních důchodů v Pardubickém kraji podle pohlaví

Předčasný starobní důchod sólo a v kombinaci s pozůstalostním důchodem v prosinci roku 2018 v Pardubickém kraji pobíralo 38,0 tisíc osob (16,7 tisíce mužů a 21,3 tisíce žen); počet příjemců celkem byl proti roku 2010 o 12,4 tisíc osob vyšší. Mezi příjemci předčasných důchodů v kraji na konci roku 2018 převažovaly ženy (56,0 %). Nejvyšší podíl osob pobírajících předčasný starobní důchod mezi okresy Pardubického kraje byl v prosinci 2018 zaznamenán v okrese Ústí nad Orlicí (33,7 %) a Svitavy (33,6 %), nejnižší podíly v okrese Chrudim (29,1 %) a Pardubice (29,2 %).

Podíl příjemců předčasného starobního důchodu na počtu příjemců starobního důchodu včetně souběhu s pozůstalostním důchodem v Pardubickém kraji a jeho okresech (stav v prosinci)

Vdovské a vdovecké důchody

Pozůstalostní důchod, nebo-li vdovský a vdovecký sólo nebo v kombinaci s přímým důchodem (tj. starobním nebo invalidním) pobíralo na konci roku 2018 v Pardubickém kraji celkem 32,2 tisíce osob. Žen pobírajících vdovský důchod sólo a v kombinaci s přímým důchodem bylo v prosinci 2018 v Pardubickém kraji celkem 27,1 tis., a to bylo 5 krát více, než činil počet mužů s vdoveckým důchodem sólo a v kombinaci s přímým důchodem (5,1 tis. osob). Z porovnání počtu příjemkyň vdovských důchodů od roku 2010 je patrný klesající trend (pokles o 6 %), u mužů vdovců je trend rostoucí (od roku 2010 nárůst o 4 %).

Invalidní důchody

Kategorie důchodů invalidních vykazuje dlouhodobě pokles počtu příjemců. Od roku 2010 počet důchodců invalidních (pro invaliditu prvního, druhého i třetího stupně) sólo v kraji poklesl o 8 % na 22,4 osob na konci roku 2018. Důchody pro invaliditu 3. stupně pobíralo v kraji 43 % ze všech invalidních důchodců (9,6 tis. osob). Počet příjemců důchodů pro invaliditu 2. stupně tvořil více než šestinu ze všech invalidních důchodců (4 tis. osob) a příjemci důchodů pro invaliditu 1. stupně sólo představovali 40 % invalidních důchodců (8,8 tis. osob). Kromě příjemců výhradně invalidního důchodu, další 404 osoby v kraji pobírají invalidní důchod v kombinaci s vdovským nebo vdoveckým důchodem.

Všechny údaje použité v tomto příspěvku (včetně dat v tabulkách, grafech a kartogramech) vycházejí ze zdrojů České správy sociálního zabezpečení, resp. Ministerstva práce a sociálních věcí, od nichž ČSÚ datové podklady přebírá. Všechny údaje jsou uváděny podle stavu v prosinci daného roku.  

 

Přílohy

 • Důchody v Pardubickém kraji v roce 2018 – komentář v PDF
 • Tematické odkazy:

 • Statistické ročenky MPSV z oblasti práce a sociálních věcí Odkaz [nové okno]
 • Statistické ročenky ČSSZ Odkaz [nové okno]
 • Další související informace na stránkách KS ČSÚ v Pardubicích
 • Kontakt:
  Ing. Monika Mikanová
  Oddělení informačních služeb KS ČSÚ v Pardubicích
  Tel.: 466 743 421
  E-mail: monika.mikanova@czso.cz
 

13. 5. 2019

Důchody v Pardubickém kraji v roce 2018

V Pardubickém kraji pobíralo v prosinci 2018 některý z důchodů 147,8 tisíce osob, z toho 121,9 tisíce osob pobíralo starobní důchod sólo nebo v kombinaci s  pozůstalostním důchodem. Průměrná výše starobního důchodu sólo dosáhla částky 12 190 , starobní důchodci muži pobírali v průměru 13 361 , starobní důchod žen činil 11 111 . Mezi všemi důchodci v kraji bylo 22 stoletých a starších žen.

V Pardubickém kraji v prosinci 2018 splňovalo podmínky pro výplatu některého z důchodů 147 772 osob. Mezi všemi příjemci důchodů převažovaly ženy z 59 % (86 764 žen), muži tvořili 41 % (61 008 mužů). Celkový počet osob pobírajících důchod v roce 2018 v Pardubickém kraji meziročně vzrostl o 222 osoby; zatímco počet mužů se meziročně zvýšil (nárůst o 345 osob), počet žen poklesl (o 123 osob). Poměr osob pobírajících některý z důchodů podle pohlaví v jednotlivých letech není stabilní, podíl mužů pobírajících důchod se v porovnání s ženami plynule zvyšuje. Zatímco v roce 2018 činil podíl mužů 41 %, v roce 2006 byl podíl 38%.

 

Z celkového počtu příjemců důchodů pobíralo starobní důchod vyplácený sólo a starobní důchod v kombinaci s pozůstalostním důchodem (tj. vdovským nebo vdoveckým) 82,5 % osob. Vdovský a vdovecký důchod sólo nebo v kombinaci s přímým důchodem (tj. starobním nebo invalidním)  pobíralo 21,8 % všech příjemců některého z důchodů; zatímco podíl příjemkyň vdovského důchodu činil 31,2 % ze všech žen pobírajících nějaký důchod, podíl příjemců vdoveckých důchodů (sólo a v kombinaci s přímým důchodem) byl pouze 8,4%. Invalidní důchody (sólo a v kombinaci s pozůstalostním důchodem) v roce 2018 připadly 15,4 % příjemců některého z důchodů a sirotčí důchod pobíralo 1,3 % osob. 

Počet příjemců a průměrná výše důchodů podle druhu v Pardubickém kraji  v letech 2010 – 2018 (stav v prosinci) 

 

2010

2012

2014

2016

2017

2018

Příjemci důchodů celkem v tom pobírající důchody:

starobní plný1) z toho: předčasný trvale krácený1) předčasný dočasně krácený1)

starobní poměrné1) pro invaliditu 3. stupně1) pro invaliditu 2. stupně1) pro invaliditu 1. stupně1) sólo

vdovské                         2)

kombinované

sólo

vdovecké                       2)

kombinované

sirotčí

dle druhu důchodu:

starobní 1) z toho: předčasný trvale krácený1) předčasný dočasně krácený1)

starobní poměrné1) pro invaliditu 3. stupně1) pro invaliditu 2. stupně1) pro invaliditu 1. stupně1) sólo

vdovské                         2)

kombinované

sólo

vdovecké                       2)

kombinované

sirotčí

 

Příjemci důchodů

 

142 802

82 215

22 752

145

94

12 546 2 928

8 931

1 653

27 289

326 4 612

2 208

145 065

86 346

27 774

126

77

11 026 3 263

8 451

1 480

27 045

312 4 781

2 284

145 266

87 504

29 831

106

71

10 235 3 459

8 595

1 311

26 794

312 4 792

2 193

147 055

89 896

31 571 90

74

10 001 3 763

8 608

1 112

26 543

295 4 792

1 971

147 550

90 645

32 136 86

74 9 828

3 903

8 713

1 033

26 342

272 4 829

1 911

147 772

91 179

32 498 76

79 9 590

3 997

8 809

967

26 146

265 4 861

1 879

 

Průměrná měsíční výše důchodu (v )

 

9 913

9 084

8 110

4 602

9 622

6 853

6 156

6 583

10 857

5 628

12 094 5 217

10 557 9 710

8 471

4 499

10 117 6 743

6 013

6 931

11 517

6 025

12 864 5 535

10 853 9 977

8 807

4 320

10 257 6 710

5 899

7 070

11 781

6 285

13 202 5 673

11 241

10 296 9 057

4 299

10 442 6 766

5 880

7 313

12 120

6 497

13 656 5 840

11 629

10 642 9 343

4 325

10 718 6 967

5 997

7 505

12 499

6 829

14 104 6 049

12 190

11 137 9 800

4 470

11 146 7 246

6 214

7 841

13 044

7 197

14 740 6 359

1) příjemci důchodu sólo bez souběhu s vdovským nebo vdoveckým důchodem

2) důchod vdovský nebo vdovecký kombinovaný s přímým důchodem (tj. starobním nebo invalidním)  

Porovnáním počtu příjemců důchodů podle hlavních kategorií v letech 2010 a 2018 (viz předchozí tabulka) vidíme největší nárůst u příjemců starobních důchodů plných, jejichž počet v Pardubickém kraji vzrostl o 8 964 osob (tj. o 10,9 %). Další kategorií s nárůstem počtu příjemců jsou důchody pro invaliditu 2. stupně, které zaznamenaly zvýšení o 1 069 osob (tj. o 36,5 %). Poslední kategorií, která zaznamenala od roku 2010 početní nárůst, byli příjemci vdoveckých důchodů, jejichž počet se zvýšil o 188 osob (tj. o 3,8 %). Pokles počtu příjemců zaznamenaly ostatní důchodové kategorie. Početně největší snížení se týkalo příjemců důchodů pro invaliditu 3. stupně o 2 956 osob (tj. o 23,6 %).

 

Příjemci důchodů podle pohlaví a druhu pobíraného důchodu v Pardubickém kraji v prosinci 2018

Ženy

 

Z genderového pohledu na příjemce důchodů v Pardubickém kraji v roce 2018 tvořili mezi muži největší podíl příjemci důchodů starobních (plných a poměrných vyplácených sólo a v kombinaci s vdoveckým důchodem), a to 79,6 %. U žen starobní důchod (plný a poměrný vyplácený sólo a v kombinaci s vdovským důchodem) převažuje ještě výrazněji, pobírá jej 84,5 % ze všech příjemkyň některého z důchodů. Druhý největší podíl mezi muži tvoří příjemci důchodů pro invaliditu 3. stupně – 8,6 %, za nimiž následují příjemci důchodů pro invaliditu 1. stupně – 6,6 %. Mezi příjemkyněmi důchodů tvoří druhý nejvyšší podíl příjemkyně důchodů pro invaliditu 1. stupně (5,7 %).

Průměrná výše důchodů podle jejich druhu a pohlaví příjemce v Pardubickém kraji v prosinci 2018

 sólo              sólo              sólo              sólo              sólo              sólo           v komb.

1) důchod vdovecký nebo vdovský kombinovaný s přímým důchodem (tj. starobním nebo invalidním)

 

Průměrná měsíční výše důchodů stoupla absolutně oproti roku 2017 v kraji u všech sledovaných důchodových kategorií. Nejvíce meziročně vzrostla průměrná výše vdoveckých důchodů kombinovaných s přímým důchodem (tj. starobním nebo invalidním) o 636 , tj. o 4,5 %; následoval nárůst průměrné výše u důchodů starobních plných (sólo) o 561 , tj. o 4,8 %. U důchodů invalidních došlo k nejvyššímu meziročnímu zvýšení u důchodu pro invaliditu 3. stupně (sólo) o 428 , tj. o 4,0 %. 

V republikovém srovnání průměrné výše důchodů v jednotlivých kategoriích v roce 2018 si nejlépe stojí Hlavní město Praha, kde nejvyšší hodnoty připadaly na důchody starobní plné (sólo), vdovské a vdovecké kombinované s přímým důchodem i vdovecké důchody (sólo) a důchody sirotčí. Důchody starobní poměrné (sólo) měly nejvyšší hodnotu v Královéhradeckém kraji, důchody pro invaliditu 3. stupně sólo byly nejvyšší ve Zlínském kraji, důchody pro invaliditu 1. a 2. stupně sólo byly nejvyšší v Kraji Vysočina a důchody vdovské sólo v Moravskoslezském kraji.   

Průměrná výše důchodů podle druhu v krajích České republiky v prosinci 2018

v

 

Průměrná měsíční výše důchodů

 

 

starobní (sólo)[1])

invalidní (sólo)1)

vdovský

vdovecký

sirotčí

plný

poměrný

pro

invaliditu

3. stupně

pro

invaliditu

2. stupně

pro

invaliditu

1. stupně

sólo

kombinovaný2)

sólo

kombinovaný2)

Česká republika v tom kraje:

Hl. m. Praha Středočeský

Jihočeský

Plzeňský

Karlovarský

Ústecký

Liberecký

Královéhradecký Pardubický v tom okresy:

12 435

13 299

12 605

12 325

12 380

12 054

12 272

12 301

12 282

12 190

4 480

4 535

4 575

4 395

4 478

4 465

4 524

4 339

4 968

4 470

11 059

10 830

11 143

11 076

11 254

10 803

10 881

11 018

11 111

11 146

7 205

7 087

7 253

7 178

7 255

7 085

7 097

7 178

7 217

7 246

6 207

6 058

6 210

6 232

6 169

6 028

6 048

6 195

6 240

6 214

8 029

8 117

8 091

7 834

7 964

7 658

7 888

7 810

7 892

7 841

13 246

14 432

13 251

13 189

13 193

13 134

13 242

13 241

13 172

13 044

7 137

7 341

7 322

7 265

7 118

6 861

6 823

7 160

7 202

7 197

15 175

16 252

15 251

14 921

15 047

14 950

15 171

14 948

14 851

14 740

6 351

6 554

6 509

6 382

6 386

5 950

5 978

6 307

6 385

6 359

Chrudim

Pardubice Svitavy

Ústí nad Orlicí

12 141

12 360

12 011

12 154

4 711

4 328

4 148

4 742

11 237

11 011

11 330

10 939

7 318

7 156

7 360

7 086

6 222

6 140

6 259

6 235

7 787

7 986

7 819

7 707

12 933

13 241

12 964

12 958

7 061

7 113

7 338

7 349

14 636

15 175

14 459

14 489

6 225

6 599

6 412

6 142

Vysočina

Jihomoravský

Olomoucký

Zlínský

Moravskoslezský

12 164

12 279

12 063

12 207

12 503

4 236

4 603

4 326

4 383

4 270

11 219

11 058

10 906

11 262

11 071

7 454

7 224

7 134

7 342

7 165

6 366

6 227

6 162

6 296

6 331

7 929

7 877

7 857

7 940

8 465

12 957

13 095

12 955

12 942

13 039

7 200

7 071

7 145

7 200

6 898

14 655

14 965

14 679

14 855

15 692

6 545

6 301

6 289

6 471

6 316

Porovnáním průměrné hodnoty starobních důchodů plných sólo vyplacených na konci roku 2018 mužům v 76 okresech ČR a Hlavním městě Praze vidíme na níže uvedeném kartogramu nejvyšší vyplacené částky v okresech Moravskoslezského kraje (Karviná, Ostrava-město a Frýdek-Místek) a Hlavním městě Praze. Nejvyšší průměrná hodnota v rámci Pardubického kraje byla dosažena  v okrese Pardubice, který se umístil na 30. nejvyšší pozici, okres Svitavy s nejnižší hodnotou v rámci kraje na 11. nejnižší pozici. Nejnižší průměrné hodnoty starobních důchodů mužů  v okresním srovnání byly v roce 2018 vyplaceny v okresech Znojmo (v Jihomoravském kraji), Jeseník (v Olomouckém kraji) a Bruntál (v Moravskoslezském kraji). Rozdíl mezi nejvyšší průměrnou hodnotou starobního důchodu mužů v roce 2018, která byla dosažena v okrese Karviná, a nejnižší hodnotou dosaženou v okrese Znojmo, činil 2 573 . 

 

Z meziokresního srovnání průměrných měsíčních starobních důchodů plných vyplácených ženám sólo na konci roku 2018 spatřujeme nejvyšší hodnoty v Hlavním městě Praze, okrese Praha-západ (ve Středočeském kraji) a Brně-městě (v Jihomoravském kraji). S nejvyšší hodnotou v Pardubickém kraji se okres Pardubice zařadil na 22. nejvyšší pořadové místo a s nejnižší hodnotou v rámci kraje se okres Svitavy umístil na 21. nejnižším místě. Nejnižší průměrné hodnoty starobních důchodů žen byly evidovány v okrese Karviná

(v Moravskoslezském kraji), Znojmo (v Jihomoravském kraji) a Jeseník (v Olomouckém kraji). Rozdíl mezi nejvyšší průměrnou hodnotou starobních důchodů žen dosaženou v Hlavním městě Praze a nejnižší průměrnou hodnotou vyplacenou v okrese Karviná činil 1 902 .

 

V souvislosti s prodloužením věku odchodu do důchodu a obtížnějším uplatněním osob v předdůchodovém věku na trhu práce se v posledních letech trvale zvyšuje počet lidí, kteří odchází do předčasného starobního důchodu. V roce 2018 pobíralo předčasný starobní důchod sólo a v kombinaci s vdovským nebo vdoveckým důchodem v Pardubickém kraji 31,2 % starobních důchodců, což představuje 2. nejvyšší podíl v mezikrajském srovnání za Krajem Vysočina. Nejnižší podíl příjemců předčasného starobního důchodu na počtu příjemců starobního důchodu sólo a v kombinaci s pozůstalostním důchodem byl v roce 2018 evidován v Hlavním městě Praze (13,7 %) a Středočeském kraji (22,7 %). 

Příjemci předčasných starobních důchodů v Pardubickém kraji podle pohlaví

Pramen: Česká správa sociálního zabezpečení

 

2010

2012

2014

2016

2017

2018

Příjemci starobních důchodů celkem (plných nebo poměrných) včetně souběhu s vdovským důchodem z toho příjmci předčasných starobních důchodů[2]) v %

Příjemkyně starobních důchodů celkem (plných nebo poměrných) včetně souběhu s vdoveckým důchodem z toho příjmkyně předčasných starobních důchodů1) v %

 

 

muži

 

 

42 169

10 825 25,7

44 625

13 537 30,4

45 661

14 853 32,5

47 306

15 984 33,8

48 016

16 396 34,2

48 570

16 728 34,5

 

 

ženy

 

 

71 209

14 757 20,8

72 949

17 695 24,3

72 910

19 114 26,3

73 525

20 411 27,8

73 439

20 910 28,5

73 291

21 300 29,1

Předčasný starobní důchod sólo a v kombinaci s pozůstalostním důchodem v prosinci roku 2018 v Pardubickém kraji pobíralo 38,0 tisíc osob (16,7 tisíce mužů a 21,3 tisíce žen); počet příjemců celkem byl proti roku 2010 o 12,4 tisíc osob vyšší. Mezi příjemci předčasných důchodů v kraji na konci roku 2018 převažovaly ženy (56,0 %). Nejvyšší podíl osob pobírajících předčasný starobní důchod mezi okresy Pardubického kraje byl v prosinci 2018 zaznamenán v okrese Ústí nad Orlicí (33,7 %) a Svitavy (33,6 %), nejnižší podíly v okrese Chrudim (29,1 %) a Pardubice (29,2 %). 

Podíl příjemců předčasného starobního důchodu na počtu příjemců starobního důchodu včetně souběhu s pozůstalostním důchodem v Pardubickém kraji a jeho okresech (stav v prosinci) 

 

Vdovské a vdovecké důchody

Pozůstalostní důchod, nebo-li vdovský a vdovecký sólo nebo v kombinaci s přímým důchodem (tj. starobním nebo invalidním) pobíralo na konci roku 2018 v Pardubickém kraji celkem 32,2 tisíce osob. Žen pobírajících vdovský důchod sólo a v kombinaci s přímým důchodem bylo v prosinci 2018 v Pardubickém kraji celkem 27,1 tis., a to bylo 5 krát více, než činil počet mužů s vdoveckým důchodem sólo a v kombinaci s přímým důchodem (5,1 tis. osob). Z porovnání počtu příjemkyň vdovských důchodů od roku 2010 je patrný klesající trend (pokles o 6 %), u mužů vdovců je trend rostoucí (od roku 2010 nárůst o 4 %).  

Invalidní důchody

Kategorie důchodů invalidních vykazuje dlouhodobě pokles počtu příjemců. Od roku 2010 počet důchodců invalidních (pro invaliditu prvního, druhého i třetího stupně) sólo v kraji poklesl o 8 % na 22,4 osob na konci roku 2018. Důchody pro invaliditu 3. stupně pobíralo v kraji 43 % ze všech invalidních důchodců (9,6 tis. osob). Počet příjemců důchodů pro invaliditu 2. stupně tvořil více než šestinu ze všech invalidních důchodců (4 tis. osob) a příjemci důchodů pro invaliditu 1. stupně sólo představovali 40 % invalidních důchodců (8,8 tis. osob). Kromě příjemců výhradně invalidního důchodu, další 404 osoby v kraji pobírají invalidní důchod v kombinaci s vdovským nebo vdoveckým důchodem.

Všechny údaje použité v tomto příspěvku (včetně dat v tabulkách, grafech a kartogramech) vycházejí ze zdrojů České správy sociálního zabezpečení, resp. Ministerstva práce a sociálních věcí, od nichž ČSÚ datové podklady přebírá. Všechny údaje jsou uváděny podle stavu v prosinci daného roku. 

 

Tematické odkazy:

Statistické ročenky MPSV z oblasti práce a sociálních věcí 

Statistické ročenky ČSSZ 

Další související informace na stránkách KS ČSÚ v Pardubicích 

 

Kontakt:

Ing. Monika Mikanová

Oddělení informačních služeb KS ČSÚ v Pardubicích

Tel.: 466 743 421

E-mail: monika.mikanova@czso.cz

 [1] ) bez souběhu s vdovským nebo vdoveckým důchodem 2) důchod vdovský nebo vdovecký kombinovaný s přímým důchodem (tj. starobním nebo invalidním)

 

Starobní důchod plný (sólo) v Pardubickém kraji v prosinci 2018 dosáhl průměrné měsíční výše 12 190 , což bylo o 245 méně, než činil republikový průměr a zároveň čtvrtá nejnižší hodnota v mezikrajském srovnání. Nejvyšší starobní důchody byly vyplaceny v Hlavním městě Praze (13 299 ) a Středočeském kraji (12 605 ); nejnižší starobní důchody pobírali důchodci v Karlovarském (12 054 ) a v Olomouckém kraji (12 063 ). 

[2] ) plné, včetně souběhu s vdovským nebo vdoveckým důchodem

 

Hodnocení článku: 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0

Důchody v Pardubickém kraji v roce 2018

Diskuze a názory uživatelů na téma: Důchody v Pardubickém kraji v roce 2018

Na dané téma nejsou žádné názory.


Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Důchody

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Podílové fondy

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies