ČSÚ (ČSÚ)
Auto Moto  |  29.04.2019 10:00:00

Plzeňský kraj má nejnižší nehodovost na tisíc obyvatel v ČR


 

V roce 2018 bylo v Plzeňském kraji registrováno 9 923 trestných činů, což je v porovnání s předchozím rokem o 2 % více. Nejvíce trestných činů bylo spácháno v okrese Plzeň?-?město, jednalo se téměř o 50 % z celkového počtu registrovaných trestných činů v kraji. Na silnicích v Plzeňském kraji došlo v roce 2018 k 3 673 dopravním nehodám, smrtelně bylo zraněno 44 osob, 93 osob s těžkým a 1 730 osob s lehkým zraněním. Způsobené věcné škody dosáhly výše 248,1 mil. . V roce 2018 vzniklo na území Plzeňského kraje 1 199 požárů, při nichž bylo zraněno 100 osob, z toho 5 osob bylo zraněno smrtelně. Přímá škoda na majetku dosáhla částky 219,2 mil. , během zásahů hasičských záchranných sborů byl před požárem uchráněn majetek ve výši 632,1 mil. .

Kriminalita v Plzeňském kraji

Podle údajů Policejního prezidia ČR bylo v Plzeňském kraji v roce 2018 spácháno 9 923 trestných činů, přičemž v meziročním srovnání se počet trestných činů za předchozí 2 roky zvýšil. V roce 2016 byl zaznamenán nejnižší počet trestných činů (9 679) oproti roku 1999, kdy bylo registrováno nejvíce trestných činů (18 446) v celé řadě sledování. V celorepublikovém měřítku se Plzeňský kraj podílí 5,2 % na celkové registrované trestné činnosti a řadí se na šesté místo.

Celkové procento objasněnosti v Plzeňském kraji od roku 1999 se pohybuje v rozmezí 42–54 %. V roce 2018 objasnila policie 48,5 % registrovaných trestných činů, čímž se Plzeňský kraj řadí po Hl. městě Praze, Jihomoravském a Středočeském kraji na 4. místo s nejnižším podílem objasněných případů.

 

Z pohledu regionálního uspořádání uvnitř kraje je registrováno nejvíce trestných činů v okrese Plzeň?-?město (4 942), v Plzeňském kraji se tento okres podílí téměř polovinou (49,8 %) registrovaných trestných činů. Nejnižší podíl trestné činnosti byl zaznamenán v okrese Rokycany (6,2 %). Přestože byl v okrese Domažlice zaznamenán pokles registrovaných trestných činů proti předchozímu roku, celkově Plzeňský kraj registroval v meziročním srovnání navýšení trestných činů.

Nejvíce trestných činů se podařilo objasnit policejním orgánům v okrese Klatovy (63,9 %), nejméně potom v okrese Plzeň?-?město (38,1 %). Ve srovnání s rokem 2017 největší progres procenta objasněnosti trestních činů zaznamenal okres Rokycany, nárůst o 8 %, potom okresy Domažlice (o 5,5 %) a Klatovy (o 1,8 %). Celkově došlo v Plzeňském regionu oproti roku 2017 k navýšení procenta objasněnosti trestných činů o půl procentního bodu.

Většina registrovaných trestných činů je klasifikována obecným činem a v Plzeňském kraji představoval v roce 2018 jejich podíl na celkovém počtu trestných činů 72,6 %. Více než třetinu z obecných činů tvoří prosté krádeže (37,2 %). Hospodářská kriminalita se v kraji podílela 11,6 % z celkového počtu registrovaných trestných činů. V porovnání s rokem předchozím kriminalisté zaznamenali pokles hospodářských činů o 125, naopak u obecných činů navýšení (o 130 trestných činů).

Dopravní nehody v Plzeňském kraji

V Plzeňském kraji bylo celkem zaznamenáno 3 673 dopravních nehod a v celorepublikovém porovnání je Plzeňský kraj po kraji Karlovarském druhým regionem s nejnižším počtem dopravních nehod. Od roku 2014 dopravních nehod přibývá, jedná se o nárůst o 26,4 % od zmíněného roku, v meziročním srovnání let 2018 a 2017 činil nárůst 2,3 %. Nehodovost v přepočtu na 1 000 obyvatel v roce 2018 byla v kraji nejvyšší od roku 2009, přesto má Plzeňský kraj nejnižší nehodovost (v přepočtu na 1 000 obyvatel) ve srovnání s ostatními kraji (druhá nejnižší nehodovost byla v Jihomoravském a třetí v Jihočeském kraji).

Věcné škody na majetku způsobené dopravními nehodami v roce 2018 dosáhly v kraji částky 248,1 mil.  a v mezikrajském porovnání se Plzeňský kraj řadí na čtvrté nejnižší místo. Ve srovnání s rokem 2017 se částka za majetkové škody v roce 2018 navýšila téměř o 5 mil.  (nárůst o 2 %).

Při dopravních nehodách bylo v roce 2018 usmrceno 44 osob, osob s těžkým zraněním bylo 93, o 10 osob více než v předchozím roce. U nehod s lehkým zraněním v meziročním srovnání byl zaznamenán pokles o 5,4 % (o 98 osob méně). Plzeňský kraj se řadí za kraj Jihočeský na druhé místo s tragickými následky dopravních nehod (12 úmrtí na 1 tis. nehod).

Požáry v Plzeňském kraji

Zdrojem údajů o požárech a zásahů hasičských záchranných sborů pro ČSÚ jsou data zpracovaná hasičskými záchrannými sbory. V roce 2018 došlo k většímu počtu požárů než v předchozích dvou letech. Tak jako v roce 2015, i v roce 2018 měl nemalý podíl na vyšším počtu vzniklých požárů vliv dlouhotrvajícího sucha a vyšších teplot v průběhu letních měsíců, v meziročním srovnání to znamená navýšení o 21,2 %. Za posledních 10 let to byl druhý nejvyšší počet požárů, nejvíce požárů vzniklo již ve zmíněném roce 2015 (1 244). Mezi kraji se Plzeňský region řadí na páté místo s nejvyšším počtem požárů v přepočtu na 1 000 obyvatel (2,1 požárů na tis. obyvatel). Z pohledu celé republiky se kraj podílí 5,8 % na celkovém počtu požárů.

Škoda způsobená požáry v roce 2018 byla vyčíslena na 219,2 mil. , v meziročním srovnání to znamená více než dvojnásobné zvýšení. Z celorepublikového pohledu přepočtená hodnota škody na 1 požár činila v Plzeňském kraji téměř 183 tis.  a převyšuje o více než 44 tis.  republikový průměr (138,5 tis. ). Před požárem byl v Plzeňském regionu uchráněn majetek v hodnotě 632,1 mil. , což v meziročním srovnání značí o 58,6 % více.

V roce 2018 bylo při požárech v Plzeňském kraji zraněno 100 osob, v poslední dekádě je to nejvyšší počet zraněných osob a v meziročním srovnání navýšení počtu zraněných téměř o polovinu.

Z regionálního pohledu byl největší podíl požárů zaznamenán v okrese Plzeň?-?město (26,8 %). V přepočtu na 1 000 obyvatel dosáhl okres Plzeň?-?město naopak nejnižší hodnoty (1,7 požáru na tis. obyvatel). Nejvyšší hodnotu v přepočtu na tis. obyvatel zaznamenal okres Tachov (3,1), následovaly okresy Rokycany (2,4), Plzeň?-?sever (2,3) a Domažlice (2,2).

Na přímých škodách způsobených požáry se téměř z poloviny podílel okres Plzeň-město, přímá škoda zde dosáhla částky 104,3 mil. . Škody způsobené požáry byly naopak nejnižší v okresech Plzeň?-?sever a Rokycany, kde nepřesáhly 10 mil. . Relativní ukazatel přímé škody na 1 požár byl nejvyšší v okresech Plzeň?-?jih (388,3 tis. ) a Plzeň?-?město (324,9 tis. ).

Téměř třetinový podíl uchráněného majetku kraje před požáry se vyskytoval v okrese Rokycany a v přepočtu k vzniklým škodám tvořil majetek v tomto okrese 19,5 násobek vzniklých škod.

Jednotky požární ochrany zaznamenaly v roce 2018 nejvíce zásahů u dopravních nehod (1 681) za posledních 10 let a vyjížděly k 543 planým poplachům na území Plzeňského kraje.

 

 

Kontakt:

Ing. Lenka Hamouzová
Krajská správa ČSÚ v Plzni
T: 377 612 145
E-mail: lenka.hamouzova@czso.cz

 

 

Přílohy

  • Kriminalita, nehody, požáry v Plzeňském kraji v roce 2018
  • Kriminalita v PLK 1. až 4. čtvrtletí 2018
  • Vybrané údaje o dopravních nehodách v PLK
  • Dopravní nehody podle krajů 1. až 4. čtvrtletí 2018
  • Požáry v PLK 1. až 4. čtvrtletí 2018
  • Vybrané údaje o požárech v PLK
 

29. 4. 2019

Kriminalita, dopravní nehody a požáry v Plzeňském kraji v roce 2018

V roce 2018 bylo v Plzeňském kraji registrováno 9 923 trestných činů, což je v porovnání s předchozím rokem o 2 % více. Nejvíce trestných činů bylo spácháno v okrese Plzeň-město, jednalo se téměř o 50 % z celkového počtu registrovaných trestných činů v kraji. Na silnicích v Plzeňském kraji došlo v roce 2018 k 3 673 dopravním nehodám, smrtelně bylo zraněno 44 osob, 93 osob s těžkým a 1 730 osob s lehkým zraněním. Způsobené věcné škody dosáhly výše 248,1 mil. . V roce 2018 vzniklo na území Plzeňského kraje 1 199 požárů, při nichž bylo zraněno 100 osob, z toho 5 osob bylo zraněno smrtelně. Přímá škoda na majetku dosáhla částky 219,2 mil. , během zásahů hasičských záchranných sborů byl před požárem uchráněn majetek ve výši 632,1 mil. .

Kriminalita v Plzeňském kraji

Podle údajů Policejního prezidia ČR bylo v Plzeňském kraji v roce 2018 spácháno 9 923 trestných činů, přičemž v meziročním srovnání se počet trestných činů za předchozí 2 roky zvýšil. V roce 2016 byl zaznamenán nejnižší počet trestných činů (9 679) oproti roku 1999, kdy bylo registrováno nejvíce trestných činů (18 446) v celé řadě sledování. V celorepublikovém měřítku se Plzeňský kraj podílí 5,2 % na celkové registrované trestné činnosti a řadí se na šesté místo.

 

Celkové procento objasněnosti v Plzeňském kraji od roku 1999 se pohybuje v rozmezí 42–54 %. V roce 2018 objasnila policie 48,5 % registrovaných trestných činů, čímž se Plzeňský kraj řadí po Hl. městě Praze, Jihomoravském a Středočeském kraji na 4. místo s nejnižším podílem objasněných případů.

 

Vývoj kriminality v Plzeňském kraji od roku 1999

Pramen: Policejní prezidium ČR

 Poznámka: Objasněné trestné činy v roce 2006bez 70 trestných činů objasněných cizineckou a pohraniční policií.                                                                                             

 

 

Z pohledu regionálního uspořádání uvnitř kraje je registrováno nejvíce trestných činů v okrese Plzeň-město (4 942), v Plzeňském kraji se tento okres podílí téměř polovinou (49,8 %) registrovaných trestných činů. Nejnižší podíl trestné činnosti byl zaznamenán v okrese Rokycany (6,2 %). Přestože byl v okrese Domažlice zaznamenán pokles registrovaných trestných činů proti předchozímu roku, celkově Plzeňský kraj registroval v meziročním srovnání navýšení trestných činů.

 

Nejvíce trestných činů se podařilo objasnit policejním orgánům v okrese Klatovy (63,9 %), nejméně potom v okrese Plzeň-město (38,1 %). Ve srovnání s rokem 2017 největší progres procenta objasněnosti trestních činů zaznamenal okres Rokycany, nárůst o 8 %, potom okresy Domažlice (o 5,5 %) a Klatovy (o 1,8 %). Celkově došlo v Plzeňském regionu oproti roku 2017 k navýšení procenta objasněnosti trestných činů o půl procentního bodu.

 

Kriminalita v Plzeňském kraji a jeho okresech v 1. až 4. čtvrtletí 2018

Pramen: Policejní prezidium ČR

(předběžné údaje)

 

Registrované trestné činy celkem

 

 

z toho

 

 

Objasněné trestné

činy

obecné činy

 

z toho

 

hospodářské činy

násilné

činy

krádeže vloupáním

krádeže

prosté

ostatní

majetkové činy

Kraj celkem v tom okresy:

Domažlice

Klatovy

Plzeň-město

Plzeň-jih + Plzeň-sever

Rokycany Tachov

9 923

854 1 065

4 942

1 457 613

992

7 207

522

631

3 980 960

418

696

793

70

95

364

138

70

56

1 309

110

91

670

225

75

138

2 682

143

158

1 760 252

116

253

834

53

99

496

73

42

71

1 150

136

173

502

173

77

89

4 812

533

681

1 884 806

348

560

 

Většina registrovaných trestných činů je klasifikována obecným činem a v Plzeňském kraji představoval v roce 2018 jejich podíl na celkovém počtu trestných činů 72,6 %. Více než třetinu z obecných činů tvoří prosté krádeže (37,2 %). Hospodářská kriminalita se v kraji podílela 11,6 % z celkového počtu registrovaných trestných činů. V porovnání s rokem předchozím kriminalisté zaznamenali pokles hospodářských činů o 125, naopak u obecných činů navýšení (o 130 trestných činů).

 

Dopravní nehody v Plzeňském kraji 

V Plzeňském kraji bylo celkem zaznamenáno 3 673 dopravních nehod a v celorepublikovém porovnání je Plzeňský kraj po kraji Karlovarském druhým regionem s nejnižším počtem dopravních nehod. Od roku 2014 dopravních nehod přibývá, jedná se o nárůst o 26,4 % od zmíněného roku, v meziročním srovnání let 2018 a 2017 činil nárůst 2,3 %. Nehodovost v přepočtu na 1 000 obyvatel v roce 2018 byla v kraji nejvyšší od roku 2009, přesto má Plzeňský kraj nejnižší nehodovost (v přepočtu na 1 000 obyvatel) ve srovnání s ostatními kraji (druhá nejnižší nehodovost byla v Jihomoravském a třetí v Jihočeském kraji).

 

Dopravní nehody v Plzeňském kraji v letech 2009 až 2018

 Poznámka: V roce 2009 změna pravidel pro hlášení dopravní nehody Policií ČR - zranění nebo škoda nad 100 tis.                                                                   

 

Věcné škody na majetku způsobené dopravními nehodami v roce 2018 dosáhly v kraji částky 248,1 mil. a v mezikrajském porovnání se Plzeňský kraj řadí na čtvrté nejnižší místo. Ve srovnání s rokem 2017 se částka za majetkové škody v roce 2018 navýšila téměř o 5 mil. (nárůst o 2 %).

 

Vybrané údaje o dopravních nehodách v Plzeňském kraji

Pramen: Policejní prezidium ČR

 

2014

2015

2016

2017

2018

index

2018/2017

Dopravní nehody

2 905

3 205

3 352

3 590

3 673

102,3

Dopravní nehody na 1 000 obyvatel

5,1

5,6

5,8

6,2

6,3

101,7

Usmrcené osoby

40

39

41

53

44

83,0

Osoby zraněné

1 630

1 795

1 960

1 911

1 823

95,4

v tom: lehce

1 517

1 693

1 853

1 828

1 730

94,6

těžce

113

102

107

83

93

112,0

Věcná škoda (mil. )

248,2

254,3

266,7

243,2

248,1

102,0

 

 

Při dopravních nehodách bylo v roce 2018 usmrceno 44 osob, osob s těžkým zraněním bylo 93, o 10 osob více než v předchozím roce. U nehod s lehkým zraněním v meziročním srovnání byl zaznamenán pokles o 5,4 % (o 98 osob méně). Plzeňský kraj se řadí za kraj Jihočeský na druhé místo s tragickými následky dopravních nehod (12 úmrtí na 1 tis. nehod).

 

Dopravní nehody podle krajů v 1. až 4. čtvrtletí 2018

Pramen: Policejní prezidium ČR

(předběžné údaje)

 

Dopravní nehody

Usmrcené osoby

Zraněné osoby

v tom

Věcná škoda

(mil. )

celkem

index

2018/2017

celkem

index

2018/2017

těžce

lehce

celkem

index

2018/2017

Česká republika v tom kraje:

Hl. m. Praha

Středočeský

Jihočeský

104 764

22 767

14 866 4 360

100,9

98,9 101,1

101,4

565

31

106

59

112,6

182,4

168,3

113,5

27 680

2 347

3 745

2 223

2 465

182

403

256

25 215

2 165

3 342

1 967

6 547,9

1 627,1

1 009,8 360,1

103,7

104,0

98,9 110,2

Plzeňský

3 673

102,3

44

83,0

1 823

93

1 730

248,1

102,0

Karlovarský

Ústecký

Liberecký

Královéhradecký

Pardubický Vysočina

Jihomoravský

Olomoucký

Zlínský

Moravskoslezský

2 977

10 820 4 558

5 074

4 348

4 448

7 689

5 251

4 228

9 705

100,3

101,7

102,6

98,3 109,5

100,6

101,3

101,7

100,3

100,8

21

37

21

18

33

35

49

35

22

54

175,0 78,7

87,5

75,0

110,0 12,7

83,1

145,8

91,7 122,7

656 2 111

1 343

1 509

1 679

1 628

3 102

1 579

1 504

2 431

60

186

94 176

142

116

326

93 122

216

596 1 925

1 249

1 333

1 537

1 512

2 776

1 486

1 382

2 215

144,5

524,9

220,5

315,5

251,4

317,7

495,1

297,1

217,5

518,6

93,8 108,1

109,4

96,7 107,5

107,6

104,6

104,2

102,6

105,0

 

 

Požáry v Plzeňském kraji 

Zdrojem údajů o požárech a zásahů hasičských záchranných sborů pro ČSÚ jsou data zpracovaná hasičskými záchrannými sbory. V roce 2018 došlo k většímu počtu požárů než v předchozích dvou letech. Tak jako v roce 2015, i v roce 2018 měl nemalý podíl na vyšším počtu vzniklých požárů vliv dlouhotrvajícího sucha a vyšších teplot v průběhu letních měsíců, v meziročním srovnání to znamená navýšení o 21,2 %. Za posledních 10 let to byl druhý nejvyšší počet požárů, nejvíce požárů vzniklo již ve zmíněném roce 2015 (1 244). Mezi kraji se Plzeňský region řadí na páté místo s nejvyšším počtem požárů v přepočtu na 1 000 obyvatel (2,1 požárů na tis. obyvatel). Z pohledu celé republiky se kraj podílí 5,8 % na celkovém počtu požárů.

 

Škoda způsobená požáry v roce 2018 byla vyčíslena na 219,2 mil. , v meziročním srovnání to znamená více než dvojnásobné zvýšení. Z celorepublikového pohledu přepočtená hodnota škody na 1 požár činila v Plzeňském kraji téměř 183 tis. a převyšuje o více než 44 tis. republikový průměr (138,5 tis. ). Před požárem byl v Plzeňském regionu uchráněn majetek v hodnotě 632,1 mil. , což v meziročním srovnání značí o 58,6 % více.

 

V roce 2018 bylo při požárech v Plzeňském kraji zraněno 100 osob, v poslední dekádě je to nejvyšší počet zraněných osob a v meziročním srovnání navýšení počtu zraněných téměř o polovinu.

 

Požáry v Plzeňském kraji v letech 2009 až 2018

 

 

Z regionálního pohledu byl největší podíl požárů zaznamenán v okrese Plzeň-město (26,8 %). V přepočtu na 1 000 obyvatel dosáhl okres Plzeň-město naopak nejnižší hodnoty (1,7 požáru na tis. obyvatel). Nejvyšší hodnotu v přepočtu na tis. obyvatel zaznamenal okres Tachov (3,1), následovaly okresy Rokycany (2,4), Plzeň-sever (2,3) a Domažlice (2,2).

 

Požáry v Plzeňském kraji a jeho okresech v 1. až 4. čtvrtletí 2018

Pramen: Hasičský záchranný sbor ČR

 

Požáry

Přímá škoda

Uchráněné hodnoty celkem

(tis. )

Usmrcené osoby

Zraněné osoby

celkem

index

2018/2017

na  1000

obyvatel

celkem

(tis. )

na 1 požár

()

celkem

z toho

v přímé souvislosti

Kraj celkem v tom okresy:

Domažlice

Klatovy

Plzeň-město

Plzeň-jih

Plzeň-sever

Rokycany

Tachov

1 199

135

164

321

119

181

115

164

121,2

115,4

114,7

114,6

120,2

135,1

125,0

132,3

2,1

2,2

1,9

1,7

1,9

2,3

2,4

3,1

219 193

15 643

15 577

104 296

46 213 9 391

9 890 18 184

182 813

115 874

94 979 324 908

388 347 51 882

86 000 110 876

632 134

61 162

43 397

188 249 80 453

28 226

192 575 38 072

5

 -

1

1

 -

 -

2

1

3

 -

1

1

 -

 -

1

 -

100

8 11

45

16 5

3 12

 

 

 

Na přímých škodách způsobených požáry se téměř z poloviny podílel okres Plzeň-město, přímá škoda zde dosáhla částky 104,3 mil. . Škody způsobené požáry byly naopak nejnižší v okresech Plzeň-sever a Rokycany, kde nepřesáhly 10 mil. . Relativní ukazatel přímé škody na 1 požár byl nejvyšší v okresech Plzeň-jih (388,3 tis. ) a Plzeň-město (324,9 tis. ). Téměř třetinový podíl uchráněného majetku kraje před požáry se vyskytoval v okrese Rokycany a v přepočtu k vzniklým škodám tvořil majetek v tomto okrese 19,5 násobek vzniklých škod.

 

Vybrané údaje o požárech v Plzeňském kraji

Pramen: Hasičský záchranný sbor ČR

 

2014

2015

2016

2017

2018

index

2018/2017

Požáry

938

1 244

935

989

1 199

121,2

Požáry na 1 000 obyvatel

1,6

2,2

1,6

1,7

2,1

120,5

Usmrcené osoby

4

2

10

3

5

166,7

Zraněné osoby

50

98

46

55

100

181,8

Přímá škoda (tis. )

213 393

106 803

297 867

103 722

219 193

211,3

Přímá škoda na 1 požár ()

227 497

85 855

318 574

104 876

182 813

174,3

Uchráněné hodnoty celkem (tis. )

443 570

494 556

1 660 193

398 476

632 134

158,6

Zásahy jednotek požární ochrany

6 168

7 442

7 387

7 836

8 576

109,4

z toho:

požáry1)

904

1 204

903

962

1 169

121,5

dopravní nehody

1 308

1 521

1 648

1 670

1 681

100,7

plané poplachy

385

460

431

446

543

121,7

1) údaje pouze za požáry s účastí jednotek požární ochrany                                                                                                     

 

Jednotky požární ochrany zaznamenaly v roce 2018 nejvíce zásahů u dopravních nehod (1 681) za posledních 10 let a vyjížděly k 543 planým poplachům na území Plzeňského kraje.

 

 

Kontakt:

Ing. Lenka Hamouzová

Krajská správa ČSÚ v Plzni

Tel.: 377 612 145

E-mail: lenka.hamouzova@czso.cz

 

 

Hodnocení článku: 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0

Plzeňský kraj má nejnižší nehodovost na tisíc obyvatel v ČR

Diskuze a názory uživatelů na téma: Plzeňský kraj má nejnižší nehodovost na tisíc obyvatel v ČR

Na dané téma nejsou žádné názory.


Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Úřad práce

Investice

Podílové fondy

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies