ČSÚ (ČSÚ)
Makroekonomika  |  11.01.2019 09:04:26

11.01.2019 Čtvrtletní sektorové účty - 3. čtvrtletí 2018


Kód: 050057-18
Informace o produktu
Kód: 050057-18
Periodicita: Čtvrtletní
Název produktu: Čtvrtletní sektorové účty
Poznámka: Data za 2Q: +4 dny, 3Q: +12 dnů, 4Q: +3 dny
Anotace: Úplná soustava čtvrtletních nefinančních účtů; zpřesnění údajů o tvorbě a užití HDP
Územní členění: Stát
Kontakt: vladimir.kermiet@czso.cz
Nosič: Web
Typ produktu: Rychlá informace
Cena:
Verze: Česko-anglická
Typ termínu vydání: 90. kalendářní den po období
Datum vydání: 29.06.2018, 02.10.2018, 11.01.2019, 02.04.2019
Rok: 2018

Podle sezónně očištěných údajů úhrn peněžních a nepeněžních příjmů domácností proti předchozímu čtvrtletí reálně vzrostl o 1,4 %. Reálná spotřeba na obyvatele se mezičtvrtletně zvýšila o 1,6 % a míra úspor mírně poklesla o 0,2 procentního bodu. Míra investic nefinančních podniků se snížila proti předchozímu čtvrtletí o 0,3 procentního bodu.


Nefinanční podniky: pokračoval růst mzdových nákladů

Míra zisku1 ve 3. čtvrtletí byla 46,8 %, což je o 0,1 procentního bodu (p. b.) méně než v předchozím čtvrtletí a o 2,9 p. b. méně než před rokem. Celkové mzdové náklady nefinančních podniků vzrostly meziročně o 8,5 %. Míra investic2 se proti předchozímu čtvrtletí snížila o 0,3 p. b. a dosáhla 29,0 %. Meziročně vzrostla o 1,0 p. b.


Domácnosti: vzrostly příjmy i výdaje

Úhrn peněžních a nepeněžních příjmů domácností na obyvatele3 reálně vzrostl ve 3. čtvrtletí proti předchozímu čtvrtletí o 1,4 %, meziročně o 2,8 %. Reálná spotřeba domácností na obyvatele4 vzrostla mezičtvrtletně o 1,6 %, meziročně pak o 2,2 %.

Průměrný měsíční příjem domácností na obyvatele v nominálním vyjádření5 byl 26 442 6, z toho 4 599 6 tvořily individuální služby a zboží7 poskytnuté vládními institucemi a neziskovými institucemi sloužícími domácnostem.

Průměrný měsíční příjem ze zaměstnání8 dosáhl ve 3. čtvrtletí hodnoty 32 439 6 a oproti předchozímu čtvrtletí se reálně zvýšil o 1,0 %, meziročně o 6,1 %.

Průměrná měsíční spotřeba domácností na obyvatele v nominálním vyjádření9 dosáhla částky 24 533 6.

Výsledkem rychlejšího růstu výdajů domácností než jejich příjmů proti předchozímu čtvrtletí byla nižší míra úspor10, mezičtvrtletně klesla o 0,2 p. b. na 10,1 %. Míra investic v sektoru domácností se oproti předchozímu čtvrtletí nezměnila a činily 9,1 %.


Zpřesnění odhadu HDP

Dle revizní politiky byly nově publikovány roční národní účty za rok 2017, které jsou nyní plně v souladu s notifikační verzí účtů za sektor vládních institucí z října 2018. Toto zpřesnění bylo bez vlivu na celková tempa růstu HDP ve 3. čtvrtletí 2018. HDP mezičtvrtletně vzrostl o 0,6 % a meziročně o 2,4 %. Časové řady o tvorbě a užití HDP naleznete na webových stránkách: https://www.czso.cz/csu/czso/hdp_cr.

 

Poznámky:
1.   Míra zisku nefinančních podniků je definována jako podíl hrubého provozního přebytku k hrubé přidané hodnotě (B.2g/B.1g). Tento ukazatel reprezentuje ziskovost výrobních faktorů z výrobního procesu.
2.  
Míra investic nefinančních podniků je definována jako podíl hrubé tvorby fixního kapitálu k hrubé přidané hodnotě (P.51g/B.1g). Tento ukazatel vyjadřuje podíl investic do nefinančních aktiv (budovy, stroje, aj.) a hodnoty vytvořené v průběhu výrobního procesu.
3.  
Úhrn reálných peněžních a nepeněžních příjmů domácností na obyvatele je definován jako podíl upraveného hrubého disponibilního důchodu domácností v nominálním vyjádření a středního stavu obyvatelstva a přeceněný deflátorem (cenovým indexem) výdajů na konečnou spotřebu domácností.
4.  
Reálná spotřeba domácností na obyvatele je definována jako podíl skutečné konečné spotřeby domácností v nominálním vyjádření a středního stavu obyvatelstva a přeceněný deflátorem (cenovým indexem) výdajů na konečnou spotřebu domácností.
5.  
Průměrný měsíční příjem domácností na osobu v nominálním vyjádření je definován jako podíl upraveného disponibilního důchodu domácností a středního stavu obyvatelstva.
6.  
Sezónně neočištěný údaj.
7.  
Individuální služby a zboží poskytnuté domácnostem vládními institucemi a neziskovými institucemi sloužícími domácnostem (NISD) představují hodnotu výrobků a služeb poskytnutých ve formě zdravotní a sociální péče, vzdělání, bydlení apod. Jsou to zejména naturální dávky související se zdravotním pojištěním (platby za zdravotní pomůcky, lékařské, zubní ošetření, operace, apod.) hrazené zdravotními pojišťovnami těm, kdo toto zboží a služby poskytují. Naturální sociální transfery (D.63) dále zahrnují věcné dávky poskytované obcemi (včetně refundací schválených výdajů domácností za určité druhy výrobků a služeb) a veškeré hodnoty netržních služeb vládních institucí a NISD poskytnutých pro individuální spotřebu. Stejná částka je v sektoru domácností imputována na straně příjmů (upravený disponibilní důchod) i na straně výdajů (skutečná konečná spotřeba domácností).
8.  
Průměrný měsíční příjem ze zaměstnání je definován jako podíl mezd a platů za národní hospodářství (D. 11) v průměru za měsíc a počtu zaměstnanců přepočtených na plný úvazek. Ukazatel mezd a platů zahrnuje veškeré příjmy ze zaměstnání, a to v peněžní i naturální podobě (zaměstnanecké benefity) bez ohledu na to, jestli byly oficiálně přiznány nebo ne. Ukazatel počtu zaměstnanců na plný úvazek zahrnuje veškeré formy zaměstnání, formální i neformální. Jsou zde zahrnuty i různé formy dohod. Do propočtu nejsou zahrnuty úvazky pracujících majitelů firem, kteří se dle definic národního účetnictví (NÚ) zahrnují do kategorie zaměstnanců.
9.  
Průměrná měsíční spotřeba domácností na obyvatele v nominálním vyjádření je definována jako podíl skutečné konečné spotřeby domácností a středního stavu obyvatelstva.
10.   
Míra úspor domácností je definována jako podíl hrubých úspor a hrubého disponibilního důchodu se zahrnutím úpravy o čistý podíl domácností na rezervách penzijních fondů (B.8g/(B.6g+D.8)). Hrubé úspory představují část hrubého disponibilního důchodu, který nebyl spotřebován ve formě výdajů na konečnou spotřebu.

Kontaktní osoba: Ing. Vladimír Kermiet, ředitel Odboru národních účtů, tel. 274 054 247, e-mail: vladimir.kermiet@czso.cz
Aktuálnost použitých datových zdrojů: 18. prosince 2018
Internetové stránky ČSÚ: https://www.czso.cz/csu/czso/ctvrtletni-narodni-ucty-tvorba-a-uziti-hdp-a-predbezny-odhad-hdp
Termín zveřejnění další informace: 2. dubna 2019 (Čtvrtletní sektorové účty za 4. čtvrtletí 2018)


Údaje čtvrtletních sektorových účtů jsou sezónně očištěny, pokud není výslovně uvedeno jinak.

Rychlé informace Eurostatu ke čtvrtletním sektorovým účtům jsou zveřejňovány později. Poslední publikované informace za 2. čtvrtletí roku 2018 jsou k dispozici na:
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-press-releases/-/2-04102018-AP,
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-press-releases/-/2-04102018-BP,
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-press-releases/-/2-26102018-AP.

Údaje čtvrtletních sektorových účtů jsou publikovány na stránkách ČSÚ v tabulkách Transakce s produkty a rozdělovací transakce podle sektorů:
http://apl.czso.cz/pll/rocenka/rocenkavyber.kvart_qsa?mylang=CZ

a čtvrtletní nefinanční sektorové účty (běžné a kapitálové účty, sezónně neočištěné): http://apl.czso.cz/pll/rocenka/rocenkavyber.kvart_qsa_mat?mylang=CZ.

 

Přílohy

 • ccsu011119.docx
 • Přílohy:
 • Tab. 1 Vybrané ukazatele čtvrtletních sektorových účtů (sezónně neočištěné údaje)
 • Tab. 2 Vybrané ukazatele čtvrtletních sektorových účtů - meziroční změna (sezónně neočištěné údaje)
 • Tab. 3 Vybrané ukazatele čtvrtletních sektorových účtů (sezónně očištěné údaje)
 • Tab. 4 Vybrané ukazatele čtvrtletních sektorových účtů - mezičtvrtletní změna (sezónně očištěné údaje)
 • Graf 1 Průměrný měsíční příjem domácností ze zaměstnání – sezónně očištěno
 • Graf 2 Reálné příjmy a spotřební výdaje domácností – sezónně očištěno
 • Tiskové sdělení: Domácnostem se dále dařilo – příjmy i výdaje rostly
 • Vyjádření Vladimíra Kermieta, ředitele odboru národních účtů ČSÚ
  (soubor mp3)
Archiv:
 • rok 2018 | 3. čtvrtletí 2018 | 2. čtvrtletí 2018 | 1. čtvrtletí 2018
 • rok 2017 | 4. čtvrtletí 2017 | 3. čtvrtletí 2017 | 2. čtvrtletí 2017 | 1. čtvrtletí 2017
 • rok 2016 | 4. čtvrtletí 2016 | 3. čtvrtletí 2016 | 2. čtvrtletí 2016 | 1. čtvrtletí 2016
 • rok 2015 | 4. čtvrtletí 2015 | 3. čtvrtletí 2015 | 2. čtvrtletí 2015 | 1. čtvrtletí 2015
 • rok 2014 | 4. čtvrtletí 2014 | 3. čtvrtletí 2014 | 2. čtvrtletí 2014 | 1. čtvrtletí 2014
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 11.01.2019
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.11. 1. 2019

Domácnostem se dále dařilo – příjmy i výdaje rostly

Čtvrtletní sektorové účty – 3. čtvrtletí 2018

Podle sezónně očištěných údajů úhrn peněžních a nepeněžních příjmů domácností proti předchozímu čtvrtletí reálně vzrostl o 1,4 %. Reálná spotřeba na obyvatele se mezičtvrtletně zvýšila o 1,6 % a míra úspor mírně poklesla o 0,2 procentního bodu. Míra investic nefinančních podniků se snížila proti předchozímu čtvrtletí o 0,3 procentního bodu.

Nefinanční podniky: pokračoval růst mzdových nákladů

Míra zisku1 ve 3. čtvrtletí byla 46,8 %, což je o 0,1 procentního bodu (p. b.) méně než v předchozím čtvrtletí a o 2,9 p. b. méně než před rokem. Celkové mzdové náklady nefinančních podniků vzrostly meziročně o 8,5 %. Míra investic2 se proti předchozímu čtvrtletí snížila o 0,3 p. b. a dosáhla 29,0 %. Meziročně vzrostla o 1,0 p. b.

Domácnosti: vzrostly příjmy i výdaje

Úhrn peněžních a nepeněžních příjmů domácností na obyvatele3 reálně vzrostl ve 3. čtvrtletí proti předchozímu čtvrtletí o 1,4 %, meziročně o 2,8 %. Reálná spotřeba domácností na obyvatele4 vzrostla mezičtvrtletně o 1,6 %, meziročně pak o 2,2 %.

Průměrný měsíční příjem domácností na obyvatele v nominálním vyjádření5 byl 26 442 6, z toho 4 599 6 tvořily individuální služby a zboží7 poskytnuté vládními institucemi a neziskovými institucemi sloužícími domácnostem.

Průměrný měsíční příjem ze zaměstnání8 dosáhl ve 3. čtvrtletí hodnoty 32 439 6 a oproti předchozímu čtvrtletí se reálně zvýšil o 1,0 %, meziročně o 6,1 %.

Průměrná měsíční spotřeba domácností na obyvatele v nominálním vyjádření9 dosáhla částky 24 533 6.

Výsledkem rychlejšího růstu výdajů domácností než jejich příjmů proti předchozímu čtvrtletí byla nižší míra úspor10, mezičtvrtletně klesla o 0,2 p. b. na 10,1 %. Míra investic v sektoru domácností se oproti předchozímu čtvrtletí nezměnila a činily 9,1 %.

Zpřesnění odhadu HDP

Dle revizní politiky byly nově publikovány roční národní účty za rok 2017, které jsou nyní plně v souladu s notifikační verzí účtů za sektor vládních institucí z října 2018. Toto zpřesnění bylo bez vlivu na celková tempa růstu HDP ve 3. čtvrtletí 2018. HDP mezičtvrtletně vzrostl o 0,6 % a meziročně o 2,4 %. Časové řady o tvorbě a užití HDP naleznete na webových stránkách: https://www.czso.cz/csu/czso/hdp_cr.

Poznámky:

1. Míra zisku nefinančních podniků je definována jako podíl hrubého provozního přebytku k hrubé přidané hodnotě (B.2g/B.1g). Tento ukazatel reprezentuje ziskovost výrobních faktorů z výrobního procesu.

2. Míra investic nefinančních podniků je definována jako podíl hrubé tvorby fixního kapitálu k hrubé přidané hodnotě (P.51g/B.1g). Tento ukazatel vyjadřuje podíl investic do nefinančních aktiv (budovy, stroje, aj.) a hodnoty vytvořené v průběhu výrobního procesu.

3. Úhrn reálných peněžních a nepeněžních příjmů domácností na obyvatele je definován jako podíl upraveného hrubého disponibilního důchodu domácností v nominálním vyjádření a středního stavu obyvatelstva a přeceněný deflátorem (cenovým indexem) výdajů na konečnou spotřebu domácností.

4. Reálná spotřeba domácností na obyvatele je definována jako podíl skutečné konečné spotřeby domácností v nominálním vyjádření a středního stavu obyvatelstva a přeceněný deflátorem (cenovým indexem) výdajů na konečnou spotřebu domácností.

5. Průměrný měsíční příjem domácností na osobu v nominálním vyjádření je definován jako podíl upraveného disponibilního důchodu domácností a středního stavu obyvatelstva.

6. Sezónně neočištěný údaj.

7. Individuální služby a zboží poskytnuté domácnostem vládními institucemi a neziskovými institucemi sloužícími domácnostem (NISD) představují hodnotu výrobků a služeb poskytnutých ve formě zdravotní a sociální péče, vzdělání, bydlení apod. Jsou to zejména naturální dávky související se zdravotním pojištěním (platby za zdravotní pomůcky, lékařské, zubní ošetření, operace, apod.) hrazené zdravotními pojišťovnami těm, kdo toto zboží a služby poskytují. Naturální sociální transfery (D.63) dále zahrnují věcné dávky poskytované obcemi (včetně refundací schválených výdajů domácností za určité druhy výrobků a služeb) a veškeré hodnoty netržních služeb vládních institucí a NISD poskytnutých pro individuální spotřebu. Stejná částka je v sektoru domácností imputována na straně příjmů (upravený disponibilní důchod) i na straně výdajů (skutečná konečná spotřeba domácností).

8. Průměrný měsíční příjem ze zaměstnání je definován jako podíl mezd a platů za národní hospodářství (D. 11) v průměru za měsíc a počtu zaměstnanců přepočtených na plný úvazek. Ukazatel mezd a platů zahrnuje veškeré příjmy ze zaměstnání, a to v peněžní i naturální podobě (zaměstnanecké benefity) bez ohledu na to, jestli byly oficiálně přiznány nebo ne. Ukazatel počtu zaměstnanců na plný úvazek zahrnuje veškeré formy zaměstnání, formální i neformální. Jsou zde zahrnuty i různé formy dohod. Do propočtu nejsou zahrnuty úvazky pracujících majitelů firem, kteří se dle definic národního účetnictví (NÚ) zahrnují do kategorie zaměstnanců.

9. Průměrná měsíční spotřeba domácností na obyvatele v nominálním vyjádření je definována jako podíl skutečné konečné spotřeby domácností a středního stavu obyvatelstva.

10. Míra úspor domácností je definována jako podíl hrubých úspor a hrubého disponibilního důchodu se zahrnutím úpravy o čistý podíl domácností na rezervách penzijních fondů (B.8g/(B.6g+D.8)). Hrubé úspory představují část hrubého disponibilního důchodu, který nebyl spotřebován ve formě výdajů na konečnou spotřebu.

Kontaktní osoba:                                             Ing. Vladimír Kermiet, ředitel Odboru národních účtů,

                                                                            tel. 274 054 247, e-mail: vladimir.kermiet@czso.cz

Aktuálnost použitých datových zdrojů:        18. prosince 2018

Internetové stránky ČSÚ:                               https://www.czso.cz/csu/czso/ctvrtletni-narodni-ucty-tvorba-a-uziti-hdp-a-predbezny-odhad-hdp

Termín zveřejnění další informace:              2. dubna 2019 (Čtvrtletní sektorové účty za 4. čtvrtletí 2018)

Údaje čtvrtletních sektorových účtů jsou sezónně očištěny, pokud není výslovně uvedeno jinak.

Rychlé informace Eurostatu ke čtvrtletním sektorovým účtům jsou zveřejňovány později. Poslední publikované informace za 2. čtvrtletí roku 2018 jsou k dispozici na:

https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-press-releases/-/2-04102018-AP,

https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-press-releases/-/2-04102018-BP,

https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-press-releases/-/2-26102018-AP.

Údaje čtvrtletních sektorových účtů jsou publikovány na stránkách ČSÚ v tabulkách Transakce s produkty a rozdělovací transakce podle sektorů:

http://apl.czso.cz/pll/rocenka/rocenkavyber.kvart_qsa?mylang=CZ

a čtvrtletní nefinanční sektorové účty (běžné a kapitálové účty, sezónně neočištěné): http://apl.czso.cz/pll/rocenka/rocenkavyber.kvart_qsa_mat?mylang=CZ.

Hodnocení článku: 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0

11.01.2019 Čtvrtletní sektorové účty - 3. čtvrtletí 2018

Diskuze a názory uživatelů na téma: 11.01.2019 Čtvrtletní sektorové účty - 3. čtvrtletí 2018

Na dané téma nejsou žádné názory.
Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Důchody

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Podílové fondy

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies