Inzerce (AliaWeb)
Valná hromada  |  25.05.2018 11:10:00

Oficiální sdělení: Valná hromada TONAK a.s. (25.5.2018)

Titulek: Aliaweb


TONAK a.s., se sídlem Zborovská 823, Nový Jičín, IČO 00013226

 

Představenstvo obchodní společnosti

TONAK a.s.,

se sídlem Nový Jičín, Zborovská 823/65, PSČ 741 01, IČ:00013226,

zaps. v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B., vložka 110

svolává

řádnou valnou hromadu,


která se bude konat dne 28. 6. 2018 od 10.00 hodin

ve vzorkovně společnosti TONAK a.s., Zborovská 823/65, 741 01 Nový Jičín

   

Pořad jednání:

 
 1. Zahájení valné hromady

 2. Kontrola usnášeníschopnosti

 3. Seznámení s pravidly jednání a se způsobem rozhodování valné hromady

 4. Volba orgánů valné hromady

 5. Zpráva představenstva společnosti o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2017, o stavu jejího majetku, o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za období od 01.01.2017 do 31.12.2017, o řádné účetní závěrce a návrh na rozdělení zisku

 6. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti, k výsledku hospodaření společnosti za rok 2017,

  k řádné účetní závěrce a k návrhu na rozdělení zisku

 7. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání zprávy představenstva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za období od 01.01.2017 do 31.12.2017 a seznámení valné hromady se stanoviskem dozorčí rady k předložené zprávě

 8. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2017

 9. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2017

 10. Rozhodnutí o určení auditora pro ověření účetní závěrky na rok 2018, 2019 a 2020

 11. Volba člena dozorčí rady akciové společnosti pana ing. Jaroslava Hořínka

 12. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady pana ing. Jaroslava Hořínka

 13. Závěr valné hromady

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 21. 6. 2018. Právo účastnit se valné hromady má akcionář, který bude k rozhodnému dni zapsán ve výpisu z evidence zaknihovaných akcií společnosti.

Prezence akcionářů proběhne dne 28. 6. 2018 v době od 9.00 hodin v místě konání valné hromady.

Akcionář – fyzická osoba se prokáže průkazem totožnosti. V případě zastupování předloží zmocněnec navíc plnou moc s ověřeným podpisem akcionáře. Zástupce právnické osoby se prokáže průkazem totožnosti a originálem výpisu z obchodního rejstříku ne starším tří měsíců, popř. jeho ověřenou fotokopií. Není-li osobně přítomen statutární zástupce, prokáže se zmocněnec navíc písemnou plnou mocí s ověřeným podpisem oprávněného člena statutárního orgánu. Doklady v cizím jazyce musí být opatřeny úředním překladem do jazyka českého.

Podmínky pro výkon hlasovacího práva: na jednu akcii připadá jeden hlas.

Akcionáři nepřísluší náhrada nákladů, které mu vzniknou v souvislosti s účastí na valné hromadě.

Hlavní údaje z řádné účetní závěrky za rok 2017 (v tis. Kč)

 

Aktiva celkem: 420 165

Dlouhodobý majetek: 148 295

Oběžná aktiva: 265 117

Náklady příštích období: 865

Vlastní kapitál: 188 711

Cizí zdroje: 225 541

Výdaje příštích období: 5 382

Výsledek hospodaření za účetní období: zisk 8 262

 

 

 

Výroční zpráva za rok 2017 a veškeré další dokumenty předkládané valné hromadě jsou k nahlédnutí akcionářům na sekretariátu předsedy představenstva v sídle společnosti Zborovská 823, Nový Jičín v pracovní dny, počínaje dnem 28. 5. 2018 vždy od 8.00 do 14.00 hodin a na internetových stránkách společnosti www.tonak.cz.


 

  ……………………………………………….

  Ing. Lenka Urbánková Jarešová

           předseda představenstva TONAK a.s.
 

 

 
 

Návrhy usnesení valné hromady (včetně zdůvodnění) nebo vyjádření představenstva k navrhovaným záležitostem pořadu jednání valné hromady:

   

ad 4)

Volba orgánů valné hromady

Návrh usnesení:

Řádná valná hromada společnosti TONAK a.s. volí níže uvedené osoby do orgánů valné hromady:

Předseda řádné valné hromady:    JUDr. Dagmar Jahnová

Zapisovatel:  Alena Segeťová

Ověřovatelé zápisu:  Bc. Alena Franková

 Ing. Aleš Aujezdský

Osoby pověřené sčítáním hlasů:  Eva Knopová

 

Zdůvodnění:

Volba osob do orgánů valné hromady společnosti vychází z požadavku platné právní úpravy na zajištění řádného průběhu valné hromady.

Osoby navrhované představenstvem společnosti do orgánů valné hromady se svou nominací souhlasí a mají dostatečnou kvalifikaci a zkušenost k výkonu těchto funkcí.

 

ad 5)

Zpráva představenstva společnosti o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2017, o stavu jejího majetku za rok 2017, o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za období od 01.01.2017 do 31.12.2017, o řádné účetní závěrce a návrh na rozdělení zisku

Stanovisko představenstva:

Předmětem bodu 5. pořadu jednání valné hromady společnosti TONAK a.s. je projednání zprávy představenstva společnosti, která bude součástí výroční zprávy za rok 2017.

Zpráva představuje pravdivý a věrný obraz o podnikatelské činnosti společnosti stavu a jejího majetku, o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za období od 01.01.2017 do 31.12.2017, dále obsahuje informace o řádné účetní závěrce za rok 2017 a návrh na rozdělení zisku za rok 2017, o jejichž schválení bude valná hromada rozhodovat v samostatných bodech pořadu valné hromady.

 

ad 6)

Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti, k výsledku hospodaření společnosti za rok 2017, k řádné účetní závěrce a k návrhu na rozdělení zisku

Stanovisko představenstva:

Předmětem bodu 6. pořadu jednání valné hromady společnosti TONAK a.s. je projednání zprávy o kontrolní činnosti dozorčí rady a.s. a vyjádření dozorčí rady společnosti TONAK a.s. ke zprávě představenstva společnosti, k výsledkům řádné účetní závěrky a k návrhu na rozdělení zisku společnosti za rok 2017.

Zpráva není předmětem hlasování akcionářů společnosti.

 

ad 7)

Zpráva dozorčí rady o přezkoumání zprávy představenstva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za období od 01.01.2017 do 31.12.2017 a seznámení valné hromady se stanoviskem dozorčí rady k předložené zprávě

Stanovisko představenstva:

Předmětem bodu 7. pořadu jednání valné hromady společnosti TONAK a.s. je seznámení valné hromady s výsledkem přezkoumání zprávy představenstva a.s. o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za období od 01.01.2017 do 31.12.2017  a seznámení valné hromady se stanoviskem dozorčí rady k předložené zprávě.

Zpráva není předmětem hlasování akcionářů společnosti.

 

ad 8)

Schválení řádné účetní závěrky za rok 2017

návrh usnesení:

Řádná valná hromada společnosti TONAK a.s. schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti TONAK a.s. k 31.12.2017

Zdůvodnění:

Společnost TONAK a.s. je povinna na základě platných právních předpisů sestavovat každý rok k 31.12. řádnou účetní závěrku a předkládat ji ke schválení valné hromadě společnosti.

Řádná účetní závěrka je k dispozici k nahlédnutí v sídle společnosti TONAK a.s. a na internetových stránkách společnosti /www.tonak.cz/.


ad 9)

Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2017

návrh usnesení:

Řádná valná hromada společnosti TONAK a.s. schvaluje rozdělení zisku společnosti za rok 2017 ve výši …8 261 510,00 Kč tak, aby 5 % zisku ve výši 413 075,50 Kč bylo použito na tvorbu rezervního fondu a zbytek ve výši 7 848 434,50 Kč byl použit na pokrytí ztrát z minulých let.

Zdůvodnění:

Společnost TONAK a.s. dle platných stanov společnosti vytváří rezervní fond z čistého zisku společnosti, a to přídělem 5 % čistého zisku a zbylou část zisku použije na pokrytí ztrát z minulých let.


ad 10)

Rozhodnutí o určení auditora pro ověření účetní závěrky na rok 2018, 2019 a 2020

Usnesení:

Řádná valná hromada společnosti TONAK a.s. schvaluje auditora pro ověření účetní závěrky na rok 2018, 2019 a 2020

auditorskou firmou BDO Audit s.r.o., IČ: 453 14 381, se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1980/5, PSČ 140 00, zaps. v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 7279

Zdůvodnění:

Dle platných právních předpisů schvaluje auditorskou firmu pro ověření účetních závěrek valná hromada.

 

ad 11)

Volba člena dozorčí rady akciové společnosti pana ing. Jaroslava Hořínka

návrh usnesení:

Řádná valná hromada společnosti TONAK a.s. volí za člena dozorčí rady ing. Jaroslava Hořínka, nar. 31.07.1950, bytem Nad Soutokem 271, 252 44 Psáry s účinnosti od 28.06.2018.

Zdůvodnění:

S ohledem na skutečnost, že funkční období ing. Jaroslava Hořínka skončilo dnem 24.6.2018 zvolila valná hromada na návrh akcionáře ing. Jaroslava Hořínka za člena dozorčí rady na další funkční období.

 

ad 12)

Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady pana ing. Jaroslava Hořínka

návrh usnesení:

Řádná valná hromada společnosti TONAK a.s. schvaluje:

Smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady s panem ing. Jaroslavem Hořínkem, a to ve znění předloženém valné hromadě.


Zdůvodnění:

Znění schvalované smlouvy o výkonu funkce je k dispozici k nahlédnutí v sídle společnosti TONAK a.s. a na internetových stránkách společnosti www.tonak.cz.

Odměna za výkon funkce člena dozorčí rady ing. Jaroslava Hořínka je stanovena v dosavadní výši, tj. pevná měsíční odměna činí …15.000,-- Kč, dále mají členové dozorčí rady nárok na cestovní náhrady v souladu s pracovněprávními předpisy, úhradu pojistného a popř. na výplatu tantiém.
 

 

Oficiální sdělení: Valná hromada TONAK a.s. (25.5.2018)

Diskuze a názory uživatelů na téma: Oficiální sdělení: Valná hromada TONAK a.s. (25.5.2018)

Na dané téma nejsou žádné názory.
Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Důchody

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Podílové fondy

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies