Inzerce (AliaWeb)
Valná hromada  |  18.05.2018 12:35:00

Oficiální sdělení: Valná hromada REPROGEN, a.s. (18.5.2018)

Titulek: Aliaweb


REPROGEN, a.s., se sídlem Husova 607, Planá nad Lužnicí, IČO 46678450

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti REPROGEN, a.s.

Statutární ředitel obchodní společnosti

REPROGEN, a.s.

se sídlem na adrese Planá nad Lužnicí, Husova 607, PSČ 391 11,

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, sp. zn. B 516

Identifikační číslo: 46 67 84 50

(dále jen „společnost“),

svolává

v souladu s § 402 ve spojení s § 456 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) a v souladu se stanovami společnosti

řádnou valnou hromadu

(dále jen „valná hromada“),

která se bude konat dne 20. 6. 2018 od 13.00 hodin v sídle společnosti

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení, volba orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu, osob pověřených sčítáním hlasů).

2. Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2017 (součást výroční zprávy společnosti), seznámení se závěry zprávy o vztazích za rok 2017, řádná účetní závěrka k 31. 12. 2017, návrh na rozdělení zisku.

3. Zpráva správní rady o kontrolní činnosti včetně vyjádření k přezkoumání řádné účetní závěrky k 31. 12. 2017 a návrhu na rozdělení zisku a stanoviska k přezkoumání zprávy o vztazích za rok 2017.

4. Schválení zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2017, schválení řádné účetní závěrky k 31. 12. 2017, rozhodnutí o rozdělení zisku.

5. Volba člena správní rady na její doplnění v důsledku úmrtí člena správní rady na stávající funkční období, které končí v roce 2019.

6. Schválení smlouvy o výkonu funkce zvoleného člena správní rady.

7. Závěr.

Návrhy usnesení a jejich zdůvodnění:

Návrhy usnesení včetně zdůvodnění nebo vyjádření statutárního ředitele k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady jsou uvedeny v pozvánce níže a jsou její nedílnou součástí.

Rozhodný den k účasti na valné hromadě:

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je den konání valné hromady, tj. 20. 6. 2018. Význam rozhodného dne pro hlasování na valné hromadě spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře včetně hlasování má osoba, která je zapsána v seznamu akcionářů jako vlastník akcií společnosti k rozhodnému dni, nebo zástupce takovéto osoby.

Účast akcionáře na valné hromadě, zastoupení akcionáře:

Prezence akcionářů a zápis do listiny přítomných bude probíhat od 11.00 hod. v místě konání valné hromady.

Akcionář se může účastnit valné hromady osobně nebo v zastoupení. Jde-li o smluvní zastoupení, musí se zástupce prokázat plnou mocí pro zastupování akcionáře na valné hromadě, která musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla akcionářem udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách v určitém období. Podpis zastoupeného akcionáře na plné moci musí být úředně ověřen. Plnou moc dotyčná osoba odevzdá společnosti k archivaci.

Akcionář, příp. zástupce, se při prezenci prokáže platným průkazem totožnosti.

Člen statutárního orgánu akcionáře právnické osoby navíc předá aktuální výpis z příslušného veřejného rejstříku nebo jiný dokument osvědčující jeho právo jednat za právnickou osobu.

Zástupce akcionáře, jehož právo zastupovat akcionáře vyplývá z jiné skutečnosti než z plné moci, je povinen tuto skutečnost doložit.

Práva akcionáře v souvislosti s jeho účastí na valné hromadě:

Práva akcionáře v souvislosti s účastí na valné hromadě jsou upraveny ve stanovách společnosti, které jsou veřejně dostupné, a v ustanoveních zákona o obchodních korporacích a dalších právních předpisů.

 

Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, má právo požadovat a obdržet na ní od společnosti vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, popř. jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní, uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady, to vše za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích.

Vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, které jsou předmětem jednání valné hromady a jsou uplatněné v souladu se zákonem o obchodních korporacích a stanovami společnosti poskytne společnost akcionáři přímo na valné hromadě. Není-li to vzhledem ke složitosti vysvětlení možné, poskytne je společnost akcionářům ve lhůtě 15 dnů ode dne konání valné hromady, způsobem určeným stanovami společnosti. Pro přednesení žádosti o vysvětlení na valné hromadě platí pro každého akcionáře časové omezení 3 minuty. Předsedající může v důvodném případě připustit dobu delší.

Akcionář je oprávněn podat žádost o vysvětlení též písemně, přičemž její rozsah nesmí být delší než 200 slov. Písemná žádost o vysvětlení musí být podána po uveřejnění pozvánky na valnou hromadu a před jejím konáním.

Vysvětlení může být poskytnuto formou souhrnné odpovědi na více otázek obdobného obsahu. Platí, že vysvětlení se akcionáři dostalo i tehdy, pokud byla informace uveřejněna na internetových stránkách společnosti nejpozději v den předcházející dni konání valné hromady a je k dispozici akcionářům v místě konání valné hromady.

Hodlá-li akcionář uplatnit protinávrh k záležitostem pořadu jednání valné hromady, je povinen doručit ho společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady, nejpozději však ve lhůtě 7 dní před konáním valné hromady. To neplatí, jde-li o návrhy na volbu určitých osob do orgánů společnosti.

Způsob a místo získání dokumentů:

Akcionáři společnosti mohou počínaje dnem 18. května 2018 a konče dnem konání valné hromady (včetně):

- zdarma nahlédnout v sídle společnosti v pracovních dnech v době od 9.00 hodin do 10.00 hodin do řádné účetní závěrky k 31. 12. 2017, zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2017 (zpráva je součástí výroční zprávy za rok 2017), zprávy o vztazích za rok 2017, smlouvy o výkonu funkce člena správní rady a dalších dokumentů týkajících se pořadu jednání valné hromady, zejména návrhů usnesení předkládaných valné hromadě vč. zdůvodnění a případných vyjádření k navrženým záležitostem;

- získat na internetových stránkách společnosti www.reprogen.cz v elektronické podobě dokumenty týkající se pořadu jednání valné hromady, a to řádnou účetní závěrku k 31. 12. 2017, zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2017, zprávu o vztazích za rok 2017, stanovisko správní rady ke zprávě o vztazích a smlouvu o výkonu funkce člena správní rady: tyto dokumenty bude možno získat na internetových stránkách společnosti dále ještě alespoň po dobu 30 dní po konání valné hromady.

 

Návrhy usnesení včetně zdůvodnění nebo vyjádření statutárního ředitele k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady:

 

Návrh usnesení k bodu 1 pořadu – Zahájení, volba orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu, osob pověřených sčítáním hlasů).

 

Statutární ředitel navrhuje valné hromadě přijmout toto usnesení:

 

a) „Valná hromada volí předsedou valné hromady pana Ing. Martina Stejskala.“

 

Zdůvodnění:

Valná hromada volí v souladu s požadavky stanov společnosti a platnou právní úpravou předsedu valné hromady. Osobu navrhovanou do funkce předsedy valné hromady považuje statutární ředitel společnosti vzhledem k dosavadním zkušenostem za vhodnou pro výkon této funkce.

 

Statutární ředitel navrhuje valné hromadě dále v rámci této záležitosti přijmout toto usnesení:

 

b) „Valná hromada volí zapisovatelem Bc. Márii Drtinovou, ověřovateli zápisu pana Ing. Josefa Drtinu a paní Marcelu Cintlovou a osobami pověřenými sčítáním hlasů pana Ing. Jaroslava Smažíka a pana Antonína Svitáka.“


 Zdůvodnění:

Valná hromada volí orgány valné hromady ve složení zajišťujícím řádný průběh valné hromady. Návrh na obsazení orgánů vychází z požadavků stanov společnosti, platné právní úpravy a navazuje na dosavadní praxi společnosti. Navrhované osoby považuje statutární ředitel společnosti za vhodné osoby pro výkon této funkce.

 

 

Vyjádření statutárního ředitele k bodu 2. pořadu – Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2017 (součást výroční zprávy společnosti), seznámení se závěry zprávy o vztazích za rok 2017, řádná účetní závěrka k 31. 12. 2017, návrh na rozdělení zisku.

 

Vyjádření statutárního ředitele:

 

Statutární ředitel předkládá valné hromadě v souladu se stanovami společnosti zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku. Tato zpráva je součástí výroční zprávy společnosti za rok 2017. Předmětem bodu 2 pořadu jednání řádné valné hromady je projednání zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku s tím, že tato zpráva bude předmětem hlasování ze strany akcionářů společnosti v rámci bodu 4 pořadu jednání řádné valné hromady.

 

K výroční zprávě za rok 2017 je připojena též zpráva o vztazích zpracovaná podle § 82 a násl. zákona o obchodních korporacích; předmětem bodu 2 pořadu jednání řádné valné hromady je seznámení akcionářů společnosti se závěry zprávy o vztazích za rok 2017 podle § 84 odst. 1 zákona o obchodních korporacích. Zpráva o vztazích není předmětem hlasování ze strany akcionářů společnosti. Ze zprávy o vztazích za rok 2017 vyplývá, že společnosti nevznikla v účetním období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 v důsledku jednání nebo smluv uzavřených s propojenými osobami újma, a že ze vztahů mezi propojenými osobami vyplývají pro společnost výhody, mezi něž lze zahrnout zabezpečení stabilního pronájmu části pozemků a stabilního nákupu zástavového skotu.

 

Společnost je povinna na základě platných právních předpisů sestavovat každý rok řádnou účetní závěrku a předkládat ji ke schválení valné hromadě společnosti. Řádná účetní závěrka sestavená k 31. 12. 2017 je akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti a je rovněž umístěna na internetových stránkách společnosti www.reprogen.cz, a to po dobu 30 dnů přede dnem konání řádné valné hromady a do doby 30 dní po schválení či neschválení účetní závěrky. Dle výroku auditora účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti k 31. 12. 2017 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 v souladu s českými účetními předpisy. Řádná účetní závěrka je předmětem hlasování ze strany akcionářů společnosti v rámci bodu 4 pořadu jednání řádné valné hromady.

Hlavní údaje z řádné účetní závěrky sestavené k 31. 12. 2017 (v tis. Kč):

Aktiva celkem:

277 208

Pasiva celkem:

277 208

Dlouhodobý majetek:

167 137

Vlastní kapitál:

184 465

Oběžná aktiva:

104 903

Cizí zdroje:

92 421

Časové rozlišení:

5 168

Časové rozlišení:

322

Výnosy celkem:

175 320

Náklady celkem:

175 119

HV za účetní období:

201

 

 

 

Statutární ředitel společnosti předkládá v souladu s platnými právními předpisy a stanovami společnosti valné hromadě návrh na rozdělení zisku nebo na úhradu ztrát. Rozhodnutí o rozdělení zisku nebo úhradě ztráty je v působnosti valné hromady společnosti. Společnost je v souladu se stanovami společnosti povinna vytvářet rezervní fond z čistého zisku. Tento rezervní fond se ročně doplňuje nejméně o 5% z čistého zisku za daný rok, a to až do výše odpovídající 20% základního kapitálu. Statutární ředitel navrhuje rozdělit zisk za rok 2017 ve výši 200 521,92 Kč takto:

- příděl rezervnímu fondu ve výši 10 026,10 Kč (5% z čistého zisku),

- zbývající část čistého zisku ve výši 190 495,82 Kč se zatím nerozděluje a převádí se na účet nerozděleného zisku minulých let.

Rozhodnutí o rozdělení zisku je předmětem hlasování ze strany akcionářů společnosti v rámci bodu 4 pořadu jednání řádné valné hromady.


 

 Vyjádření statutárního ředitele k bodu 3 pořadu - Zpráva správní rady o kontrolní činnosti včetně vyjádření k přezkoumání řádné účetní závěrky k 31. 12. 2017 a návrhu na rozdělení zisku a stanoviska k přezkoumání zprávy o vztazích za rok 2017.

 

Vyjádření statutárního ředitele:

 

Předmětem bodu 3 pořadu jednání řádné valné hromady je zpráva správní rady společnosti s vyjádřením k záležitostem společnosti dle ustanovení § 83 odst. 1, § 447 odst. 3 a § 449 odst. 1 (ve spojení s § 456 odst. 2) zákona o obchodních korporacích. Správní rada je povinna přezkoumat účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a zprávu o vztazích a předložit své vyjádření, resp. stanovisko valné hromadě. Zpráva správní rady s vyjádřením, resp. stanoviskem správní rady není předmětem hlasování ze strany akcionářů společnosti.

 

 

Návrh usnesení k bodu 4 pořadu - Schválení zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2017, schválení řádné účetní závěrky k 31. 12. 2017, rozhodnutí o rozdělení zisku.

 

Statutární ředitel navrhuje valné hromadě přijmout toto usnesení:

 

a) „Valná hromada schvaluje zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2017 ve znění předloženém statutárním ředitelem; zpráva je součástí výroční zprávy za rok 2017.“

 

Zdůvodnění:

Návrh usnesení o schválení zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku vychází z požadavku stanov společnosti, kdy schvalování této zprávy je v působnosti valné hromady společnosti.

 

Statutární ředitel navrhuje valné hromadě dále v rámci této záležitosti přijmout toto usnesení:

 

b) „Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti k 31. 12. 2017 ve znění předloženém statutárním ředitelem.“

 

Zdůvodnění:

Schválení řádné účetní závěrky je v souladu s platnými právními předpisy a stanovami společnosti v působnosti valné hromady společnosti. Statutární ředitel zabezpečil vyhotovení řádné účetní závěrky, která věrně a správně odráží stav hospodaření společnosti.

 

Statutární ředitel navrhuje valné hromadě dále v rámci této záležitosti přijmout toto usnesení:

 

c) „Valná hromada rozhoduje o rozdělení zisku za rok 2017 ve výši 200 521,92 Kč takto:

- příděl rezervnímu fondu ve výši 10 026,10 Kč (5% z čistého zisku)

- zbývající část čistého zisku ve výši 190 495,82 Kč se zatím nerozděluje a převádí se na účet nerozděleného zisku minulých let“

 

Zdůvodnění:

Rozhodnutí o rozdělení zisku je v souladu s platnými předpisy a stanovami společnosti v působnosti valné hromady společnosti.

 

 

Návrh usnesení k bodu 5. pořadu – Volba člena správní rady na její doplnění v důsledku úmrtí člena správní rady na stávající funkční období, které končí v roce 2019.

 

Statutární ředitel navrhuje valné hromadě přijmout toto usnesení:

 

„Valná hromada volí s účinností od 1. 7. 2018 členem správní rady pana Ing. Josefa Drtinu, nar. 8.3.1986, bytem Zákostelní 600, Planá nad Lužnicí, PSČ 391 11.“

Zdůvodnění:

Vzhledem k tomu, že funkce dosavadního člena správní rady pana Karla Mračka skončila z důvodu nečekaného úmrtí člena, předkládá statutární ředitel návrh na volbu nového člena správní rady společnosti. Do funkce člena správní rady navrhuje pana Ing. Josefa Drtinu, nar. 8.3.1986, bytem Zákostelní 600, Planá nad Lužnicí,
PSČ 391 11. Statutární ředitel se seznámil s odborným životopisem navrženého člena a považuje jej s ohledem na kvalifikaci a praxi za vhodného kandidáta na člena správní rady. Pro výkon funkce má dostatečné zkušenosti a odborné kvality a je detailně obeznámen s problematikou společnosti a jejími potřebami.

 

 

Návrh usnesení k bodu 6. pořadu – Schválení smlouvy o výkonu funkce zvoleného člena správní rady.

 

Statutární ředitel navrhuje valné hromadě přijmout toto usnesení:

„Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena správní rady mezi společností a členem správní rady zvoleným valnou hromadou, ve znění předloženém valné hromadě; valná hromada současně schvaluje podmínky a odměny obsažené v této smlouvě o výkonu funkce včetně ujednání o poskytování jiných plnění a oprávnění statutárního ředitele společnosti tuto smlouvu, po doplnění příslušných údajů, se zvoleným členem správní rady za společnost podepsat.“

 

Zdůvodnění:

Smlouva o výkonu funkce člena správní rady představuje právní jednání, kterým se upravují vzájemná práva a povinnosti mezi společností a členem správní rady. Předložený návrh vychází ze standardního znění smlouvy o výkonu funkce dosud používané společností a zachovává shodné podmínky, včetně výše odměny. Povinnost předložit smlouvu o výkonu funkce ke schválení nejvyššímu orgánu je dána ustanovením § 59 odst. 2 zákona o obchodních korporacích.

 

 

V Plané nad Lužnicí dne 17. května 2018

 

  

 

…………………………………………..

Ing. Milan Beránek

statutární ředitel společnosti

REPROGEN, a.s.Přílohy sdělení:
REPROGEN, a.s. - pozvánka na řádnou valnou hromadu 20.6.2018.pdf


K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentářZobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat     Mobil verze

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.