Petr Hanisch (AliaWeb)
Most  |  14.12.1998 09:27:19

SPT TELECOM, a.s. - mimořádná valná hromada


SPT TELECOM, a.s. - mimořádná valná hromada

 

Emitent informuje o následujících usneseních přijatých na mimořádné valné hromadě společnosti SPT TELECOM, a.s., která proběhla dne 9. Prosince 1998 v Praze. Valné hromady se zúčastnilo 84,36% všech akcionářů a valná hromada byla tedy usnášeníschopná.

Odvolání a volba členů představenstva

Valná hromada odvolala dva členy představenstva, a to Ing. Luboše Řežábka, CSc a Ing. Oldřicha Zapletala.

Zvoleni byli: pan Marten Pieters, pan Lorne Somerville, ing. Marcela Gürlichová, ing. Antonín Kalda a ing. Karel Zeman.

Marten Pieters narozen 1960

Marten Pieters absolvoval právnickou fakultu a získal titul bakaláře na ekonomické fakultě v roce 1977. Marten Pieters pracoval více než 10 let v oblasti potravinářství, z toho pět let jako finanční ředitel mezinárodní společnosti.

Od roku 1989 pracoval v Royal PTT Netherlands. Nastoupil jako tajemník představenstva KPN. Poté se stal obchodním ředitelem a oblastním ředitelem. V jeho současné funkci vice prezidenta mezinárodních záležitostí je pan Marten Pieters zodpovědný za projekty, společné podniky, účast a mezinárodní styky KPN ve střední a východní Evropě a v Irsku.

Lorne Rupert Somerville narozen 1960

Lorne Somerville nedávno převzal funkci ředitele společnosti Swisscom International, přičemž jeho nástup do této pozice by měl být ještě schválen představenstvem Swisscomu. 35-letý Lorne Somerville, britský občan, pracuje pro Swisscom od r. 1997. Do svého nedávného jmenování ředitelem společnosti zastával ve Swisscomu funkci vedoucího oddělení mezinárodních strategií a akviziční činnosti. Na toto místo přešel po ukončení své činnosti u společnosti Valu Management Group v Nyonu ve Švýcarsku, kde pracoval na domácí marketingové strategii rozvoje Swisscomu. Jeho odborem je mezinárodní management.

Jako ředitel Swisscom International, bude Lorne Somerville odpovědný p. Dominiku Koechlinovi, který je pověřen oddělením rozvoje Swisscomu a který je členem nejvyššího výkonného vedení společnosti.

Pan Somerville nahradí ve své funkci odcházejícího Jeffereyho Hedberga, který odstupuje z důvodů nástupu na místo mimo společnost.

 

ing. Marcela Gürlichová narozena 1941

V roce 1967 ukončila vysokoškolská studia na Vysoké škole dopravní, obor provoz a ekonomika spojů, v roce 1975 studia na VŠE. Od roku 1975 do r. 1991 pracovala v technickém rozvoji Montážního podniku spojů. V letech 1991 - 1992 pracovala na Federálním ministerstvu spojů, 1993 - leden 1995 ministerstvo hospodářství, od února 1995 do srpna 1996 v SPT TELECOM, a.s., od září 1996 do srpna 1998 na MDS - Českém telekomunikačním úřadu. V současné době vykonává funkci náměstkyně ministra dopravy a spojů pro úsek pošty, telekomunikací a informačních systémů.

Ing. Antonín Kalda narozen 1951

V roce 1985 získal titul inženýra na ČVUT v Praze. V současné době studuje ve 3. semestru ČVUT Praha-Masarykův ústav vyšších studií. V roce 1998 získal certifikát Evropské organizace pro jakost. V letech 1970 - 1977 pracoval na ČSD, lokomotivní depo. Od roku 1977 pracuje na Mezinárodní a meziměstské telefonní a telegrafní ústředně v Praze v řadě funkcí - technik, mistr, vrchní mistr, vedoucí útvaru, náměstek ředitele, ředitel odštěpného závodu. Od roku 1998 vykonává funkci ředitele úseku pro síť v SPT TELECOM, a.s., oblast Praha, o.z.

Ing. Karel Zeman narozen 1956

V roce 1980 ukončil studium na Vysoké škole ekonomické v Praze. V letech 1980 - 1986 pracoval v oblasti školství a výzkumu. Od roku 1986 pracoval na Ministerstvu zemědělství v útvaru organizace a řízení, později v odboru privatizace. Od roku 1990 pracoval na Ministerstvu pro správu národního majetku a jeho privatizaci jako zástupce ředitele odboru aukčních prodejů, později jako zástupce ředitele odboru regionální privatizace a obchodu. V roce 1994 byl na FNM pověřen založením týmu na vypořádání pohledávek po lhůtě splatnosti. Dne 4. prosince 1998 byl jmenován místopředsedou výkonného výboru FNM ČR.

Nové představenstvo má složení: Zdenek Bakala, prof. JUDr. Jan Dědič, A.F.Bessel Kok, Ing. Svatoslav Novák, Marten Pieters, Lorne Somerville, ing. Marcela Gürlichová, ing. Antonín Kalda a ing. Karel Zeman.

Pánové Marten Pieters a Lorne Somerville byli do představenstva kooptováni na uvolněná místa po odstoupivších členech představenstva a dle Stanov společnosti jejich mandát náhradního člena představenstva končí dnem konání valné hromady. Z tohoto důvodu byl na jednání mimořádné valné hromady předložen návrh na jejich zvolení za řádné členy představenstva.

 

Odvolání a volba členů dozorčí rady

Valná hromada odvalola Ing. Antona Zimu, Mgr. Petra Poláka, Prof. Jana Švejnara, PhD . Novými členy dozorčí rady byli zvoleni: pan John Klein Bluemink, ing. Vladimír Měšťan, ing. Vladimír Sokolík a ing. Zdeněk Švrček.

Gerardus Johannes Klein Bluemink Narozen 1960

John Klein Bluemink vystudoval obor mezinárodní vztahy (Master of Arts - Univerzita Leiden). Absolvoval postgraduální studium v oboru mezinárodní právo a v oboru informace a analýza managementu. Jako absolvent INSEAD se zaměřoval na strategické otázky v oblasti fúzí a akvizicí, zejména v (globálním) informačním a telekomunikačním průmyslu.

V minulosti pracoval pro společnost Philips Telecommunications and Informations Systems se zaměřením na velké klienty a korporace; v r. 1991 vstoupil do společnosti PTT Telecom Netherlands. Jako zástupce Unisource - společného podniku PTT Telecom, Swedish Telecom, Swiss Telecom a v minulosti i Telefónica - byl manažerem v oblasti strategického spojenectví s AT&T.

V PTT Telecom a později v KPN Telecom pracoval na vedoucích pozicích jako ředitel na úseku služeb v oblasti informační technologie a na úseku obchodního vývoje a strategie zahrnujícím rovněž problematiku specifických fúzí a akvizicí. V současnosti je manažerem KPN Telecom pro českou republiku a členem orgánú ve společných podnicích KPN Telecom a českých subjektů, dále členem dozrčí rady SPT TELECOM a presidentem TelSource.

Ing. Vladimír Měšťan narozen 1953

Absolvoval střední průmyslovou školu stavební. V roce 1978 získal titul inženýra na ČVUT Praha, fakulta stavební. Do roku 1985 pracoval ve vedoucích funkcích v odboru stavebnictví. V letech 1985 až 1992 pracoval na Federálním ministerstvu kontroly. Po vítězství v konkurzu byl jmenován ředitelem Ústavu rozvoje školských staveb při Ministerstvu školství ČR. V letech 1996 až 1998 pracoval v Chemapolu, a.s. ve funkci ředitele odboru externích aktivit. V současné době je zaměstnán jako ředitel odboru kontroly Ministerstva dopravy a spojů.

Ing. Vladimír Sokolík narozen 1945

V roce 1969 ukončil studium na Vysoké škole ekonomické v Praze. V letech 1969 - 1989 pracoval v různých ekonomických funkcích na ČSD - Správě severozápadní dráhy v Praze. Od 1. 12. 1989 působil na Federálním ministerstvu dopravy jako náměstek ministra pro ekonomiku a poradce ministra. V letech 1992 - 1998 pracoval v řídících funkcích obchodních společností OREA, a.s. a CH. CHEM, a.s. V současné době zastává funkci náměstka ministra dopravy a spojů ČR.

 

Ing. Zdeněk Švrček narozen 1956

V roce 1980 ukončil Vysokou školu lesnickou a dřevařskou ve Zvoleně. V roce 1991 absolvoval kurs manažerského řízení v Kralupech nad Vltavou. Od roku 1981 do roku 1992 pracoval v řadě funkcí v Dřevokombinátu Vrbno pod Pradědem. V roce 1992 byl poslancem Federálního shromáždění ČSFR a od roku 1996 je poslancem Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Od roku 1998 zastává funkci místpředsedy hospodářského výboru a podvýboru pro poštu, telekomunikace a informační systémy.

Dozorčí rada SPT TELECOM,a.s. má tedy toto složení: John Klein Bluemink, ing. Radomír Šenkýř, Čestmír Čejka, Alan Gibbs, Pavel Herštík, ing. Evžen Kočenda, PhD., Dominique Samuel Koechlin, Miroslav Kristlík, Jaroslav Skala, Ing. Michal Tošovský, Lubomír Vinduška, ing. Václav Wagner, ing. Vladimír Měšťan, ing. Vladimír Sokolík a ing. Zdeněk Švrček

Pan John Klein Bluemink byl zvolen na již dříve uvolněné místo v dozorčí radě.

Zpráva představenstva o stavu úvěrového hospodaření společnosti

Vážení akcionáři,

dovolte, abych vás jménem představenstva informoval o úvěrovém hospodaření společnosti.

Nejprve vás chci seznámit se současným stavem úvěrového portfolia, či spíše portfolia externích zdrojů, neboť nemluvíme pouze o úvěrech.

Protože jde samozřejmě o informaci statickou, seznámím vás v další části s vlastní genezí společnosti od roku 1995 (čili od vstupu strategického partnera), a to především s financováním investičního programu. Takto získáte ucelený pohled na to, jak probíhá úvěrové hospodaření společnosti. Protože se nabízí i otázka, zda bude společnost schopna svým závazkům dostát, odpovím na ni dříve, než bude položena, ve třetí, závěrečné části svého příspěvku.

Rekapitulace současného úvěrového porfolia:

Úvěry od Evropské investiční banky (1993)

Tzv. EIB 1 je 124 mil DEM, její splácení začalo letos a poslední splátka bude v roce 2008.

EIB 2 je 56 mil DEM, splácení začne v roce 2000 a poslední splátka bude v roce 2009.

Celkově je tedy dluh vůči EIB ve výši 180 mil DEM.

Tyto úvěry jsou na bázi EIBOR, která je použita aktuálně pro každou jednotlivou tranši a poté zůstává fixní. Výše sazeb se pro jednotlivé tranše pohybuje mezi 6,5 - 7%. Sami vidíte, že při porovnání se současným desetiletým benchmarkem na úrovni 4% jsou sazby vysoké.

Úvěr byl využit k budování digitální překryvné sítě.

Korunový dluhopis 1Mld (1994)

Byl emitován ve spolupráci s Komerční bankou, fixní kupón je 12,5%. Dluhopis je splatný v příštím roce. Prostředky byly opět použity na investiční program.

Úvěr 2 Mld CZK od České spořitelny (1995)

Je na bázi PRIBID, jeho první polovina je splatná příští rok a zbytek v roce 2000. Jeho použití je explicitně vyjádřeno v úvěrové smlouvě jako investiční účely společnosti.

Zde bych chtěl připomenout, že teprve po tomto úvěru do společnosti přišel strategický partner se svým vkladem 1,3 Mld USD.

Syndikovaný úvěr 750/500 mil USD (1996)

Jde o revolvingový víceměnový syndikovaný úvěr na bázi LIBOR + 0,25%. Splatnost je v roce 2001. Aranžérem byly Chase Manhattan Bank a CITIBANK. Vzhledem k plánovaným nižším investicím v budoucích letech byla výše tohoto úvěru snížena na 500 mil USD. Celková výše jeho čerpání je na základě aktuálního kurzu USD/DEM 1,7 zhruba 140 mil USD. Plánuje se jeho další čerpání v příštích letech. Tento úvěr výrazně rozšířil mezinárodní povědomí o SPT Telecom, jako o kvalitní investici, což nám výrazně pomohlo v dalších letech při získávání nových zdrojů.

Jak sami z charakteristiky úvěru vidíte, otázka proč byl vzat, když tu byly stále prostředky partnera, se stává nerelevantní. Je obecně známo, že takovýto úvěr lze čerpat (a také tak čerpán je) pouze, když je potřeba, neboť funguje jako komitovaná linka. Jeho existence se v rozvaze objeví až po čerpání první tranše. Tato linka dnes tvoří nezbytnou zálohu financování našeho investičního programu.

Korunový dluhopis 7Mld (1997)

Tento dluhopis byl, jak všichni víte, největší firemní emisí v České republice a měl hned dvě pozitiva

- přinesl sedmileté zdroje, což umožnilo zlepšit časový profil úvěrového portfolia

- přinesl významný objem korunový prostředků, což bylo důležité z titulu investičního programu

Výše fixního kupónu je 11,3%. Za zmínku stojí načasování emise, kterou jsme uskutečnili krátce před květnovými událostmi na českém finančním trhu, jejichž důsledky všichni znáte.

Standard & Poor’s “A“ rating v červnu 1997

Tento rating byl jasným signálem, že cesta nastoupená společností je správná. Všichni, kdo jste měli možnost se ratingového procesu někdy účastnit, potvrdíte, že jde téměř o due diligence - čili detailně se hodnotí vše - od podnikatelských aktivit po kvalitu managementu. Tento rating dále usnadnil společnosti přístup k investorům a zlevnil cenu dalšího financování.

Privátní emise 250 mil DEM (1997)

Jde o privátní emisi dluhopisů denominovaných v DEM se splatností 15 let a pevnou sazbou 6,635%. Aranžérem emise byla investiční banka Morgan Stanley. Prostředky byly použity výhradně k restrukturalizaci úvěrového portfolia a vylepšení jeho časového profilu.

Euroobligace 750 mil DEM (1998)

Tato nesmírně úspěšná emise opět posílila mezinárodní investorské povědomí o SPT Telecom, jako o špičkové investici. Přestože náš původní plán byl emitovat pouze 500 mil., poptávka byla taková, že jsme bez jakýchkoliv potíží emitovali uvedený objem a dokonce bylo možno jít výš. Obligace jsou pětileté s pevným kuponem 5,125%. Jejich emisi jsme uskutečnili ve spolupráci s Deutsche bank.

Pokud se podíváte, jak jsou dnes obchodovány, je spread nad benchmarkem v úrovni 1,2% , což je např. pouhých 50% z toho, jak je obchodován Českou republikou garantovaný dluhopis Aera.

Stejně, jako u 7mi mld dluhopisů z roku 1997 stojí za zmínku načasování emise, která byla uskutečněna před tzv. Ruskou krizí, jejíž důsledky znáte - vyšší opatrnost investorů vůči východoevropskému regionu, horší dostupnost a výrazně vyšší ceny zdrojů.

Moody’s rating “Baa1“ v říjnu 1998

Tímto ratingem ohodnotila společnos Moody’s vydané euroobligace. Stejně, jako u ratingu S&P jde i v tomto případě o nejvyšší možné ohodnocení společnosti, neboť je stejné, jako ocenění České republiky.

Celková dluhová pozice

Přičteme-li k výše uvedeným aktivitám ještě drobné zbytky dodavatelských úvěrů, dostáváme se na konci letošního roku k celkové částce 35,5 Mld korunového ekvivalentu (USD/CZK 31, DEM/CZK 18). Protože ne všechny prostředky z Euroobligací byly již použity, počítáme, že by čisté zadlužení ke konci tohoto roku mohlo dosáhnout max. 30 Mld. I když však vezmeme částku 35,5 Mld a srovnáme ji s celkovou zadlužeností na začátku roku 1995, která činila tehdy 8,7 Mld., dostáváme se k celkovému nárůstu pouze o 26,8 Mld.

Zasazení celkového dluhu do souvislostí

Obsahem tohoto bodu není nic jiného, než to, co jste si nepochybně udělali sami, a totiž sumarizace investičních aktivit od roku 1995 do současnosti a jejich porovnání s generováním zdrojů. Informace pocházejí z výročních zpráv a z výsledků za třičtvrtě roku 1998.

Sečtením investičních částí výkazů cash-flow se dostaneme za uvedené období k částce 107 Mld, uvažujeme-li objem investic pro letošní rok ve výši pouze 31 Mld.

Vklad partnera činil kurzem USD/CZK 31 celkově 40 Mld., a použitelné zdroje generované společností v uvedeném období dosáhly stejné úrovně. Celkově tedy máme 80 Mld. vlastních zdrojů.

Jak si nyní sami spočítáte, rozdíl mezi těmito zdroji a celkovými investicemi je právě částka čistého navýšení dluhu, tedy oněch necelých 27 Mld. korun. Jak je zřejmé, pouze triviální matematika a veřejně dostupné informace stačí k tomu, aby byly na pravou míru uvedeny v poslední době se objevující nekvalifikované komentáře.

Vážený průměr úrokových sazeb na celém portfoliu je i při zohlednění zajišťovacích transakcí výrazně pod 10%, což je ve srovnání s možnostmi financování na českém trhu jednoznačně kladný výsledek. Také časový profil je velice příznivý, neboť první významnější splátka bude až v roce 2001.

Pokud jde o strukturu portfolia, z první části mého příspěvku vyplývá, že z téměř 30 samostatných úvěrů, které jsme měli za zdaleka ne ideálních podmínek z období před příchodem strategického partnera, je dnešní portfolio právě jen oněch osm projektů uvedených výše, ze kterých navíc v příštích dvou letech dva zmaturují.

Portfolio je dnes snadno řiditelné, stabilní pokud jde o strukturu investorů a příznivě časově rozložené.

Bylo postaveno tak, aby prioritní cíl společnosti, tj. investiční program pro obnovu a modernizaci sítě, nebyl v žádném okamžiku ohrožen nedostatkem financování. Také se v minulosti, o které je dnes řeč, nikdy nestalo, že bychom potřebné prostředky sháněli na poslední chvíli.

K jeho neméně důležité charakteristice - splatitelnosti - jsem se právě dostal v následující závěrečné části.

Splácení úvěrů

Jistě se mnou budete souhlasit s tím, že strategické plány nemohou být zveřejňovány. Přesto ze simulovaného modelu cash-flow vyplývá, že i při určité ztrátě tržních pozic a následně snížením čistého zisku v souvislosti s uvolněním trhu a při zachování dostatečné míry investic nebudeme mít problémy se splácením jakékoliv části dluhového portfolia.

Změna stanov společnosti

Valné hromadě nebyl předložený žádný návrh na změnu stanov společnosti.

 

(informace z 9.12.1998)

Tisková zpráva

Proběhla mimořádná valná hromada akciové společnosti SPT TELECOM

Na žádost majoritního akcionáře - Fondu národního majetku - byla na den 9. prosince 1998 svolána mimořádná valná hromada akcionářů společnosti SPT TELECOM, a.s.

Valné hromady se zúčastnilo 84,36% všech akcionářů a valná hromada byla tedy usnášeníschopná.

Valná hromada provedla změny v představenstvu SPT TELECOM, a.s. Byli odvoláni tito členové představenstva: Ing. Luboš Řežábek, CSc a Ing. Oldřich Zapletal. Zvoleni byli: pan Marten Pieters, pan Lorne Somerville, ing. Marcela Gürlichová, ing. Antonín Kalda a ing. Karel Zeman.

Nové představenstvo má tedy složení: Zdenek Bakala, prof. JUDr. Jan Dědič, A.F.Bessel Kok, Ing. Svatoslav Novák, Marten Pieters, Lorne Somerville, ing. Marcela Gürlichová, ing. Antonín Kalda a ing. Karel Zeman

Pánové Marten Pieters a Lorne Somerville byli do představenstva kooptováni na uvolněná místa po odstoupivších členech představenstva a dle Stanov společnosti jejich mandát náhradního člena představenstva končí dnem konání valné hromady. Z tohoto důvodu byl na jednání mimořádné valné hromady předložen návrh na jejich zvolení za řádné členy představenstva.

Valná hromada provedla změny i v dozorčí radě společnosti. Valná hromada odvolala tyto členy dozorčí rady: Ing. Anton Zima, Mgr. Petr Polák, Prof. Jan Švejnar, PhD . Novými členy dozorčí rady byli zvoleni: pan John Klein Bluemink, ing. Vladimír Měšťan, ing. Vladimír Sokolík a ing. Zdeněk Švrček.

Dozorčí rada SPT TELECOM,a.s. má tedy toto složení: John Klein Bluemink, ing. Radomír Šenkýř, Čestmír Čejka, Alan Gibbs, Pavel Herštík, ing. Evžen Kočenda, PhD., Dominique Samuel Koechlin, Miroslav Kristlík, Jaroslav Skala, Ing. Michal Tošovský, Lubomír Vinduška, ing. Václav Wagner, ing. Vladimír Měšťan, ing. Vladimír Sokolík a ing. Zdeněk Švrček

Pan John Klein Bluemink byl zvolen na již dříve uvolněné místo v dozorčí radě.

SPT TELECOM, a.s. je největší veřejně kotovanou společností ve střední Evropě. Akcie společnosti jsou ve vlastnictví Fondu národního majetku České republiky (51%) a strategického partnera, mezinárodního konsorcia TelSource (27%), které tvoří společnosti KPN Telecom Netherlands a Swisscom s nemajetkovou podporou AT&T. Dalších 22% akcií vlastní investiční fondy a individuální akcionáři.

SPT TELECOM, a.s. je největším provozovatelem telekomunikačních služeb na území České republiky.

Hodnocení článku: 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0

SPT TELECOM, a.s. - mimořádná valná hromada

Diskuze a názory uživatelů na téma: SPT TELECOM, a.s. - mimořádná valná hromada

Na dané téma nejsou žádné názory.


Poslední zprávy z rubriky Most:

27.10.1999  HROMADNÉ ODKUPY RM - SYSTÉMU G 210 S Ing. Jaroslav Šírek (RM-Systém a.s.)
26.10.1999  HROMADNÉ ODKUPY RM - SYSTÉMU G 209 S Ing. Jaroslav Šírek (RM-Systém a.s.)
25.10.1999  HROMADNÉ ODKUPY RM - SYSTÉMU G 208 S Ing. Jaroslav Šírek (RM-Systém a.s.)
22.10.1999  HROMADNÉ ODKUPY RM - SYSTÉMU G 207 S Ing. Jaroslav Šírek (RM-Systém a.s.)
21.10.1999  HROMADNÉ ODKUPY RM - SYSTÉMU G 206 S Ing. Jaroslav Šírek (RM-Systém a.s.)


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Důchody

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Podílové fondy

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies