Ing. Tomáš Plešingr (Fučík & partneři)
Okénko daně  |  05.03.2018 14:43:46

Čas na přiznání k dani z příjmů fyzických osob opět tady


Jako každý rok i letos se již blíží termíny pro každoroční podání přiznání k dani z příjmů fyzických osob. Rádi bychom Vás proto upozornili na nejdůležitější termíny nejen pro jednotlivá podání, ale i pro placení daní. Kromě povinnosti podat přiznání k dani z příjmů fyzických osob, mají též určité fyzické osoby povinnost podat přehledy o příjmech na zdravotní pojišťovnu a správu sociálního zabezpečení. Níže tak uvádíme také termíny související s těmito podáními.

Podání daňového přiznání

I jako zaměstnanec můžete mít povinnost podat přiznání k dani z příjmů (bez možnosti požádat Vašeho zaměstnavatele o roční zúčtování daně). Může se jednat například o následující situace:

  • máte příjmy z podnikání, z nájmu, z kapitálového majetku, či ostatní příjmy převyšující 6 000 ,
  • pracovali jste současně pro dva a více zaměstnavatelů,
  • Vaše příjmy ze zaměstnání překročily částku 1 355 136 (v roce 2016 byl limit 1 296 288 ) a podléhají tak solidárnímu zvýšení daně,
  • předčasně jste ukončili smlouvu o soukromém životním pojištění nebo došlo k výplatě příjmu z tohoto pojištění, které nebylo pojistným plněním, a máte tak povinnost dodanit dříve osvobozené příspěvky Vašeho zaměstnavatele.

Zákonná lhůta pro podání daňového přiznání je do 3 měsíců po uplynutí zdaňovacího období. Konkrétně lhůta pro podání přiznání k dani z příjmu fyzických osob za rok 2017 uplyne 3. dubna 2018. Protože na 1. dubna připadá neděle a na 2. dubna státní svátek, termín je posunut na nejbližší pracovní den, tedy 3. dubna.

Pokud Vaše daňové přiznání zpracovává daňový poradce, pak se lhůta prodlužuje do 2. července 2018. Aby byla lhůta prodloužena, je nutné, aby byla příslušná plná moc uplatněna u správce daně nejpozději do 3. dubna 2018. Obdobně je také možné správce daně požádat o prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání až o 3 měsíce. Tato žádost však vyžaduje uvedení důvodu pro prodloužení, podléhá schválení ze strany finančního úřadu a je zpoplatněna. Obdobně jako plnou moc je nutné ji podat před uplynutím zákonné lhůty. Pokud mezi Vašimi příjmy jsou též příjmy, které jsou předmětem daně v zahraničí, pak může být lhůta na základě žádosti prodloužena dokonce o 10 měsíců. Toto prodloužení musí být opět schváleno správcem daně a je zpoplatněno. Maximální lhůta pro podání daňového přiznání by tak byla 1. listopadu 2018.

Platba daně

Lhůta pro placení daně je stejná jako lhůta pro podání daňového přiznání. Konkrétně, pokud fyzické osobě nezpracovává přiznání daňový poradce a lhůta nebyla ani jinak prodloužena, je daň splatná nejpozději 3. dubna 2018. Pakliže Vaše přiznání zpracovává daňový poradce, je lhůta pro placení daně z příjmu fyzických osob 2. července 2018. V této souvislosti upozorňujeme, že v případě veškerých bezhotovostních převodů (např. platby z bankovního účtu) je lhůta zachována, pokud v uvedený den dojde k připsání platby na účet správce daně.

Sankce

Pokud daňové přiznání nepodáte včas, předepíše Vám správce daně s nejvyšší pravděpodobností pokutu za opožděné tvrzení daně. Tato pokuta se předepíše, pokud je zpoždění delší než 5 pracovních dnů. Vypočte se jako 0,05 % stanovené daně za každý den prodlení. Nejvýše však 5 % stanovené daně a maximálně 300 000 .

V případě pozdní úhrady daně, správce daně předepíše úrok z prodlení. Úrok z prodlení správce daně předepíše, pokud prodleva v placení je delší jak 5 pracovních dní. Výše úroku odpovídá REPO sazbě vyhlašované ČNB (platné pro první den příslušného kalendářního pololetí), zvýšené o 14 % bodů. Za první pololetí roku 2018 je tak úrok z prodlení stanoven ve výši 14,5 %.

Posečkání

V určitých případech může správce daně povolit posečkání daně, případně rozložení její úhrady na splátky. Pokud daňový subjekt chce správce daně požádat o tuto úlevu, je nutné podat žádost o povolení posečkání. Tato žádost je zpoplatněna. Pokud správce daně vyhoví žádosti daňového subjektu, pak správce daně nevyměří daňovému subjektu úrok z prodlení ve výši 14 % + repo sazba platná pro první den kalendářního pololetí, ale vypočte úrok z posečkané částky ve výši 7 % + repo sazba. V odůvodněných případech je pak možné požádat správce daně také o prominutí či částečné prominutí úroků z prodlení nebo z posečkané částky.

Problematika následků porušení povinností při správě daní (důsledky pozdních podání a porušení lhůt) je mnohem složitější a přesahuje obsah tohoto článku. V případě jakýchkoliv dotazů jsme Vám rádi k dispozici.

Přehled o příjmech a výdajích za rok 2017

Přehledy o příjmech a výdajích mají osoby samostatně výdělečně činné povinnost podat dva. Jeden své zdravotní pojišťovně a druhý České správě sociálního zabezpečení.

Termín pro podání přehledu na správu sociálního zabezpečení je 2. května 2018. Přehled na zdravotní pojišťovnu je pak nutné podat nejpozději 3. května 2018.

I zde dochází k prodloužení lhůty pro podání v případě, že daňové přiznání zpracovává daňový poradce. Tuto skutečnost je nutné doložit (oznámit) zdravotní pojišťovně a správě sociálního zabezpečení do 30. dubna 2018. V takovém případě je pak lhůta pro podání přehledu na správu sociálního zabezpečení do 1. srpna 2018. Zdravotní pojišťovně je třeba přehled doložit do 2. srpna 2018.

I osoby samostatně výdělečně činné, které nemají povinnost podat daňové přiznání, musí své zdravotní pojišťovně a správě sociálního zabezpečení podat přehled o příjmech a výdajích, a to do 9. dubna 2018 na zdravotní pojišťovnu a do 31. července 2018 na správu sociálního zabezpečení.

Úhrada doplatku na pojistném

Lhůta pro úhradu případného doplatku pojistného za rok 2017 je do 8 dnů po dni, ve kterém byl, případně měl být podán přehled o příjmech a výdajích. Při nedodržení uvedené lhůty plyne penále ve výši 0,05 % dlužné částky pojistného za každý den prodlení.

Zde je nutné zmínit, že již od roku 2016 jsou bankovní účty všech zdravotních pojišťoven i správ sociálního zabezpečení vedeny u ČNB. Na původní bankovní účty tak nedoporučujeme platby pojistného zasílat, i když zatím dochází zpravidla k jejich přeposílání na aktuální účty u ČNB.

Elektronicky, či poštou?

V případě, že máte zpřístupněnu datovou schránku, máte povinnost daňové přiznání podat elektronicky. V případě, že tak neučiníte, hrozí vám pokuta až do výše 50 000 . Pokud datovou schránku nemáte, můžete daňové přiznání podat na předepsaném tiskopise v papírové podobě, osobně nebo poštou, či prostřednictvím portálu Finanční správy s uznávaným elektronickým podpisem. 

Přehled o příjmech a výdajích na správu sociálního zabezpečení je možné podat na příslušnou OSSZ na papírovém tiskopisu, prostřednictvím portálu ČSSZ elektronicky (jestliže vlastníte uznávaný elektronický podpis), do určené datové schránky ČSSZ (jestliže jste držitelem datové schránky), případně na e-podatelnu nebo do datové schránky příslušné OSSZ, jestliže vlastníte elektronický podpis anebo jste držitelem datové schránky.

Vyplněný a podepsaný papírový formulář přehledu pro zdravotní pojišťovnu můžete podat na pobočce, nebo poslat poštou. Vyplněný tiskopis můžete také odeslat prostřednictvím datové schránky, případně jiným způsobem elektronicky, který Vám Vaše zdravotní pojišťovna umožňuje.

Oznámení o osvobozených příjmech

V neposlední řadě bychom Vás rádi upozornili na oznamovací povinnost, kterou mají fyzické osoby od roku 2015. Oznamovací povinnost se týká příjmů osvobozených od daně z příjmů, které v dané transakce přesáhly částku 5 000 000 . Mezi osvobozené příjmy lze řadit například příjmy z prodeje cenných papírů, z dědictví, dar apod. Oznamovací povinnost ovšem nevzniká v případě od daně osvobozeného prodeje nemovitých věcí, které jsou zapisované do katastru nemovitostí v ČR.

Pro toto oznámení nebyl stanoven předepsaný tiskopis. Na stránce finanční správy je ale k dispozici doporučený vzor.

Nejzazší termín pro odevzdání oznámení o osvobozených příjmech je stejný jako termín pro podání daňového přiznání, tedy 3. dubna 2018.

V případě nepodání oznámení hrozí sankce. Tato sankce může činit až 15 % z částky neoznámeného příjmu, pokud poplatník tuto povinnost nesplní, a to ani dodatečně na základě výzvy ze strany správce daně.

 


Ing. Tomáš Plešingr

Daňový poradce, partner

tomas.plesingr@fucik.cz

Tomáš je certifikovaným specialistou na projekty výzkumu a vývoje. Podílí se na zastoupení klientů před správcem daně, daňovém strukturování transakcí, daňových due-diligence a daňových stanoviscích a rozborech.

Fučík & Partneři

Od roku 1995 působíme na poli daňového poradenství a auditu. Svým klientům nabízíme mnohaleté zkušenosti podnikového poradenství. Pořádáme vzdělávací semináře na témata z daňového prostředí. Účastníme se odborných konferencí a diskuzí. A dále se specializujeme na řízení lidských zdrojů a outsourcing mzdového a finančního účetnictví. Poskytujeme komplexní poradenské služby v oblasti auditu, daní, podnikového poradenství, účetnictví, personálního poradenství včetně mzdového účetnictví a transakčního poradenství. Naším cílem je spokojenost našich klientů.

Děláme to, co nás baví, dělejte to také a starosti s účetnictvím a daněmi nechte na nás!

Více informací na: http://www.fucik.cz/

Hodnocení článku: 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0

Čas na přiznání k dani z příjmů fyzických osob opět tady

Diskuze a názory uživatelů na téma: Čas na přiznání k dani z příjmů fyzických osob opět tady

Na dané téma nejsou žádné názory.


Poslední zprávy z rubriky Okénko daně:

13.06.2019  Prodloužený termín pro podání daňových přiznání je tu. Bc. Jan Tahal (Fučík & partneři)
03.05.2019  Novinky v DPH od 1. 4. 2019 – 2. část Ing. Jana Kolářová (Fučík & partneři)
23.04.2019  Rozhodovat o rozdělení zisku lze až do konce následujícího účetního období Ing. Ivan Fučík (Fučík & partneři)
18.04.2019  Jak na rezervu na opravy hmotného majetku Ing. Jan Vácha (Fučík & partneři)
18.04.2019  Nečinnost správce daně Bc. Jan Tahal (Fučík & partneři)


Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Důchody

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Podílové fondy

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies