FS (Finanční správa)
Daně a účetnictví  |  19.12.2017 13:50:00

Informace GFŘ k problematice registrace k dani z přidané hodnoty


Účelem této informace je nejen připomenout obsah vybraných údajů potřebných pro správu daně v přihlášce k registraci k DPH a některé aspekty procesu registračního řízení v rámci stávajících právních předpisů v kontextu existujících rizik v oblasti DPH, ale zejména upozornit na možnost podat souběžně s přihláškou přílohu týkající se doložení výkonu ekonomické činnosti žadatele o registraci, popř. i jiné přílohy prokazující naplnění ostatních zákonných podmínek v případě povinné registrace, nebo přílohy dokládající některé údaje nezbytné pro správu daně uváděné v přihlášce (skutečné sídlo, bankovní účet). Doložení těchto příloh společně s přihláškou je dobrovolné, nicméně se tím může samotný proces registrace urychlit.

 

Informace

k problematice registrace k dani z přidané hodnoty  

 

 

 

Generální finanční ředitelství zaznamenalo opakující se dotazy podnikatelské veřejnosti vztahující se k registračnímu řízení k dani z přidané hodnoty, a to zejména v souvislosti s prověřováním výkonu ekonomické činnosti žadatelů o registraci k DPH a délkou registračního řízení. Účelem této informace je proto nejen připomenout obsah vybraných údajů potřebných pro správu daně v přihlášce k registraci k DPH (v textu dále také jako „přihláška“) a některé aspekty procesu registračního řízení v rámci stávajících právních předpisů v kontextu existujících rizik v oblasti DPH, ale zejména upozornit na možnost podat souběžně s přihláškou přílohu týkající se doložení výkonu ekonomické činnosti žadatele o registraci, popř. i jiné přílohy prokazující naplnění ostatních zákonných podmínek v případě povinné registrace, nebo přílohy dokládající některé údaje nezbytné pro správu daně uváděné v přihlášce (skutečné sídlo, bankovní účet). Doložení těchto příloh společně s přihláškou je dobrovolné, nicméně se tím může samotný proces registrace urychlit.  

Tato informace poskytuje pouze základní přehled o problematice registrace k dani z přidané hodnoty zaměřený na registraci plátce a registraci identifikované osoby. K problematice registrace skupiny DPH[1] existují již dříve zveřejněné podrobné informační materiály (zveřejněny na webové stránce: http://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan-zpridane-hodnoty/informace-stanoviska-a-sdeleni/skupina). Obdobně k ostatním aspektům souvisejícím s registrací k DPH byly již zveřejněny některé informace

(např. http://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan-z-pridane-hodnoty/informacestanoviska-a-sdeleni/registrace-platce-danova-priznani ).

 

1. Důvody registrace k DPH[2] 

 

Z pohledu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“) existuje několik možností, jak se stát osobou registrovanou k DPH. Jedná se buď o registraci plátce (zákonnou, resp. povinnou nebo dobrovolnou) nebo o registraci identifikované osoby (zákonnou nebo dobrovolnou).

 

a) Povinná registrace plátce Důvody vzniku povinné registrace:

 § 6 ZDPH: Plátcem se stane osoba povinná k dani[3] se sídlem v tuzemsku, jejíž obrat[4] za nejvýše 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců přesáhne 1 000 000 , s výjimkou osoby, která uskutečňuje pouze plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně. Tato osoba se stává plátcem od prvního dne druhého měsíce následujícího po měsíci, ve kterém překročila stanovený obrat, nestane-li se podle ZDPH plátcem dříve.

 § 6b odst. 1 ZDPH: Osoba povinná k dani je plátcem ode dne nabytí majetku, pokud nabývá tento majetek pro účely uskutečňování ekonomických činností na základě rozhodnutí o privatizaci podle zákona upravujícího podmínky převodu majetku státu na jiné osoby, nebo od plátce nabytím obchodního závodu.

 § 6b odst. 2 ZDPH: Osoba povinná k dani je plátcem ode dne zápisu přeměny obchodní korporace do obchodního rejstříku, pokud na ni při této přeměně přechází nebo je převáděno jmění zanikající nebo rozdělované obchodní korporace, která byla plátcem.

 § 6c odst. 1 ZDPH: Osoba povinná k dani se sídlem v tuzemsku, která poskytuje služby s místem plnění v tuzemsku, s výjimkou služeb osvobozených od daně bez nároku na odpočet daně, nebo která uskutečňuje zasílání zboží do tuzemska s místem plnění v tuzemsku, a to prostřednictvím své provozovny umístěné mimo tuzemsko, je plátcem ode dne poskytnutí těchto služeb nebo dodání tohoto zboží.  

 § 6c odst. 2 ZDPH: Osoba povinná k dani, která nemá sídlo v tuzemsku a která uskuteční zdanitelné plnění dodání zboží nebo poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku, s výjimkou plnění, u kterých je povinna přiznat daň osoba, které jsou tato plnění poskytována, nebo plnění, na která se použije zvláštní režim jednoho správního místa, je plátcem ode dne uskutečnění tohoto zdanitelného plnění.

 § 6c odst. 3 ZDPH: Osoba povinná k dani, která nemá sídlo v tuzemsku, není osvobozenou osobou a uskuteční dodání zboží do jiného členského státu (dále jen „JČS“), které je odesláno nebo přepraveno z tuzemska touto osobou, pořizovatelem nebo zmocněnou třetí osobou, a to osobě, pro kterou je pořízení zboží v JČS předmětem daně, je plátcem ode dne dodání tohoto zboží.  

 § 6d ZDPH: Osoba povinná k dani, která je členem skupiny a která uskuteční zdanitelné plnění dodání zboží nebo poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku svou částí umístěnou mimo tuzemsko, s výjimkou plnění, u kterých je povinna přiznat daň osoba, které jsou tato plnění poskytována, je plátcem ode dne uskutečnění tohoto plnění.

 § 6e ZDPH: Dědic, který majetek nabyl po zemřelém plátci a který pokračuje v uskutečňování ekonomických činností, je plátcem ode dne přechodu daňové povinnosti zůstavitele.

Účinností zákona č. 170/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní účinného od 1. 7. 2017, došlo ke zrušení specifické úpravy registrace a postupů při správě daně z přidané hodnoty u společnosti[5].

Nové podmínky v ZDPH jsou postaveny na samostatném (individuálním) působení každého společníka (člena) společnosti a jsou v souladu s obecnými principy daně z přidané hodnoty. Nově od 1. 7. 2017 postupují tedy společníci společnosti podle obecných ustanovení ZDPH. Nicméně dle přechodných ustanovení mohou do 31. 12. 2018 pouze společníci společností vzniklých před účinností novely ZDPH a tvořených ke dni účinnosti novely plátci postupovat podle ustanovení ZDPH ve znění účinném do 30. 6. 2017, tj. posuzovat splnění podmínek registrace dle původní právní úpravy. Detailnější informace k této problematice jsou předmětem Informace GFŘ k uplatňování DPH u společníků společnosti od 1. 7. 2017, která byla zveřejněna na webové stránce

http://www.financnisprava.cz/cs/dane/novinky/2017/Info-GFR-k-uplatnovani-DPH-uspolecniku-spolecnosti-od-20170701-8716. 

 

Přihláška k registraci u povinných registrací plátce:

Osoba povinná k dani uvedená v § 6 ZDPH je povinna podat přihlášku k registraci do 15 dnů po skončení kalendářního měsíce, ve kterém překročila stanovený obrat (§ 94 odst. 1 ZDPH).

Plátce uvedený v § 6b až 6e ZDPH je povinen podat přihlášku k registraci do 15 dnů ode dne, ve kterém se stal plátcem (§ 94 odst. 2 ZDPH). 

 

 

b) Dobrovolná registrace plátce 

Kromě výše uvedených podmínek, při jejichž splnění se stává osoba povinná k dani plátcem DPH, připouští ZDPH u osob povinných k dani i registraci dobrovolnou.

 

Přihláška k registraci u dobrovolných registrací plátce:

Osoba povinná k dani se sídlem nebo provozovnou v tuzemsku, která uskutečňuje nebo bude uskutečňovat plnění s nárokem na odpočet daně, může podat přihlášku k registraci dle § 94a odst. 1 ZDPH.

Tato osoba je plátcem ode dne následujícího po dni oznámení rozhodnutí, kterým je tato osoba registrována (§ 6f odst. 1 ZDPH).

 

Osoba povinná k dani, která nemá sídlo ani provozovnu v tuzemsku a která bude uskutečňovat plnění s nárokem na odpočet daně s místem plnění v tuzemsku, může podat přihlášku k registraci dle § 94a odst. 2 ZDPH.

Tato osoba je plátcem ode dne následujícího po dni oznámení rozhodnutí, kterým je tato osoba registrována (§ 6f odst. 2 ZDPH).

 

Dle § 94a odst. 3 ZDPH přitom platí, že osoba povinná k dani uvedená v § 94a odstavci 1 nebo 2 ZDPH může podat přihlášku k registraci nejdříve po uplynutí 1 roku ode dne, kdy jí byla zrušena registrace plátce z důvodu závažného porušení povinností vztahujících se ke správě daně.

 

 

c) Povinná registrace identifikované osoby 

Důvody vzniku povinné registrace identifikované osoby:

 § 6g ZDPH: Osoba povinná k dani, která není plátcem, nebo právnická osoba nepovinná k dani jsou identifikovanými osobami, pokud v tuzemsku pořizují zboží z JČS, které je předmětem daně, kromě zboží pořízeného prostřední osobou v rámci zjednodušeného postupu při dodání zboží uvnitř území Evropské unie formou třístranného obchodu, ode dne prvního pořízení tohoto zboží.

 § 6h ZDPH: Osoba povinná k dani se sídlem nebo provozovnou v tuzemsku, která není plátcem, je identifikovanou osobou ode dne přijetí zdanitelného plnění s místem plnění v tuzemsku od osoby neusazené v tuzemsku, pokud se jedná o poskytnutí služby, dodání zboží s instalací nebo montáží, nebo dodání zboží soustavami nebo sítěmi.

 § 6i ZDPH: Osoba povinná k dani se sídlem nebo provozovnou v tuzemsku, která není plátcem, je identifikovanou osobou ode dne poskytnutí služby s místem plnění v JČS podle § 9 odst. 1 ZDPH, s výjimkou poskytnutí služby, které je v JČS osvobozeno od daně.

 

Přihláška k registraci u povinných registrací identifikované osoby: Identifikovaná osoba je povinna podat přihlášku k registraci do 15 dnů ode dne, ve kterém se stala identifikovanou osobou (§ 97 ZDPH).

 

 

d) Dobrovolná registrace identifikované osoby 

S účinností od 1. ledna 2015 je umožněna dobrovolná registrace identifikované osoby. Důvodem byly soukromoprávní obtíže při sjednávání podmínek transakce, pokud odběratel (příp. dodavatel) neměl včas k dispozici DIČ pro účely DPH.

 

Registrace identifikované osoby pro účely pořízení zboží z JČS podle § 2b ZDPH:

Jako identifikovaná osoba se může dobrovolně registrovat osoba[6], která bude pořizovat zboží z JČS, které není předmětem daně dle § 2a odst. 2 ZDPH, jestliže se v souladu s § 2b ZDPH rozhodne, že toto pořízení bude předmětem daně.

 Podle § 97a odst. 2 ZDPH osoba, která bude uskutečňovat pořízení zboží podle § 2b ZDPH může podat přihlášku k registraci. Tato osoba je identifikovanou osobou ode dne následujícího po dni oznámení rozhodnutí, kterým je tato osoba registrována (§ 6k ZDPH).

 

Registrace identifikované osoby pro účely přijetí služby nebo pořízení vybraných typů zboží s místem plnění v tuzemsku a poskytnutí služby s místem plnění v JČS:

Jako identifikovaná osoba se může dobrovolně registrovat (§ 97a odst. 2 ZDPH) i osoba povinná k dani se sídlem nebo provozovnou v tuzemsku, která bude přijímat službu, nebo pořizovat vybrané typy zboží s místem plnění v tuzemsku od osoby neusazené v tuzemsku, nebo bude poskytovat službu s místem plnění v JČS, a to ještě před samotným přijetím nebo poskytnutím tohoto plnění. Konkrétní právní úprava je obsažena v § 6l ZDPH.[7]

 

Registrace identifikované osoby pro účely využití režimu jednotného správního místa: Zákon dále umožňuje registraci osobě povinné k dani se sídlem nebo provozovnou v tuzemsku pro účely poskytování telekomunikačních a elektronicky poskytovaných služeb nebo služeb rozhlasového a televizního vysílání osobám nepovinným k dani z jiných členských států ještě před tím, než začnou tyto služby poskytovat.[8] Konkrétní právní úprava je obsažena v § 6j ZDPH a dále v § 97a odst. 1 ZDPH.[9]

 

 

2. Registrační řízení – důvod prověřování přihlášek k registraci 

 

Dle zjištěné praxe dochází v určitých případech k zapojování účelově zaregistrovaných osob do řetězců obchodních transakcí, přičemž jediným cílem vstupu těchto osob do systému DPH není reálná ekonomická činnost, ale vytvoření podmínek pro fungování organizovaného podvodu na DPH (zjednodušeně řečeno daň zůstává zaregistrovanou rizikovou osobou na výstupu neuhrazena, zatímco odběratel rizikové osoby uplatňuje nárok na odpočet daně). K fiskální ztrátě (účelově neuhrazené dani při současném čerpání nároku na odpočet daně) tak dochází v konkrétních případech detekovaných podvodů na DPH na území České republiky, nebo v jiném členském státě. Případy podvodů na DPH, popř. také zneužitím systému DPH, se již delší dobu zabývá judikatura Soudního dvora Evropské unie i některá rozhodnutí soudů na národní úrovni.

Základním preventivním obranným mechanismem proti vzniku organizovaných podvodů na DPH a dnes již běžně aplikovanou praxí i v řadě jiných členských států Evropské unie je důsledné a cílené prověřování přihlášek k registraci. Toto prověřování má za cíl zamezit vstupu rizikových subjektů do systému DPH. Konečným výsledkem této snahy je omezení možností vzniku daňových podvodů na DPH a tím i vytvoření bezpečnějšího prostředí pro již registrované plátce.

Cílem postupů finanční správy v tuzemsku v dané oblasti není plošné prověřování všech žadatelů o registraci k DPH. V první fázi se využijí zejména údaje z přihlášky k registraci k DPH, příloh k této přihlášce, které dobrovolně předloží samotný žadatel o registraci k DPH, informace z obchodního či živnostenského rejstříku a informace získané při plnění povinností na dani z příjmů a jiných daních. Na základě vyhodnocení těchto prvotních údajů přistoupí správce daně pouze u osob, u kterých vznikly pochybnosti o správnosti nebo úplnosti registračních údajů, k prověření v rámci postupů k odstranění pochybností v registračních údajích nebo jiných postupů v souladu se zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“).

Při registraci plátce postupuje správce daně v souladu s daňovým řádem, pokud ZDPH nestanoví jinak. Vlastní registrační řízení je správcem daně vedeno v souladu s § 125 až § 131 daňového řádu.

Správce daně dle § 129 odst. 1 daňového řádu rozhodne o registraci ve lhůtě 30 dnů ode dne podání přihlášky, popřípadě ode dne odstranění jejích vad; ve zvlášť složitých případech může tuto lhůtu prodloužit nejblíže nadřízený správce daně.[10]

V případě, že správce daně dospěje k závěru, že údaje uvedené daňovým subjektem v přihlášce k registraci vzbuzují oprávněné pochybnosti o jejich správnosti či úplnosti, vyzve daňový subjekt podle § 128 odst. 1 daňového řádu, aby údaje vysvětlil, doložil, popřípadě doplnil nebo změnil, a to ve lhůtě stanovené správcem daně.

Při postupu k odstranění pochybností v registračních údajích správce daně s přihlédnutím ke konkrétním okolnostem případu může mimo jiné[11] požadovat doložení splnění základní zákonné podmínky pro dobrovolnou registraci i pro registraci ze zákona, tj. že žadatel o registraci je osoba povinná k dani ve smyslu § 5 odst. 1 ZDPH, tj. osoba, která podle zákona samostatně uskutečňuje reálnou ekonomickou činnost. Ekonomická činnost je zejména definována v § 5 odst. 2 ZDPH jako soustavná činnost výrobců, obchodníků a osob poskytujících služby, včetně důlní činnosti a zemědělské výroby a soustavné činnosti vykonávané podle zvláštních právních předpisů, zejména nezávislé činnosti vědecké, literární, umělecké, vychovatelské nebo učitelů, jakož i nezávislé činnosti lékařů, právníků, inženýrů, architektů, dentistů a účetních znalců. Za ekonomickou činnost se také považuje využití hmotného a nehmotného majetku za účelem získání příjmů, pokud je tento majetek využíván soustavně.[12] Pro účely registrace k DPH jsou zohledňovány také situace, kdy je vykonávána alespoň přípravná podnikatelská činnost. Rovněž tyto přípravné činnosti doložené např. věrohodným a konzistentním ekonomickým záměrem, podnikatelským plánem, investičními výdaji (pořízení majetku pro výkon ekonomické činnosti), apod., mohou být považovány za ekonomickou činnost.

Správce daně tedy může zejména u nově vzniklých subjektů požadovat doložení splnění této základní podmínky pro registraci k DPH, např. může požadovat doložení informace, jakou konkrétní ekonomickou činnost bude daňový subjekt uskutečňovat, kde ji bude uskutečňovat, jak bude tato činnost zabezpečena po stránce personální, materiální, technické, finanční apod.

K urychlení procesu registrace může dojít, pokud daňový subjekt sám spolu s přihláškou k registraci doloží reálný výkon své ekonomické činnosti (podrobněji viz bod 3b) této informace).

Pokud správci daně nevzniknou pochybnosti o správnosti nebo úplnosti údajů v přihlášce k registraci, ekonomická činnost žadatele o registraci k DPH je známa a žadatel (dlouhodobě) řádně plní povinnosti v oblasti daně z příjmů fyzických osob nebo daně z příjmů právnických osob, popř. v oblasti jiných daní, ani nevykazuje žádné znaky rizikového chování, nemusí správce daně přistoupit k důslednějšímu prověřování.  

Obecně však platí, že pokud žadatel o registraci nedoloží ekonomickou činnost nebo pokud správce daně učiní na základě (byť nepřímých) důkazů objektivní závěr, že registrace k DPH může být využita podvodným způsobem, rozhodne o zamítnutí registrace. Tento postup správce daně je i v souladu s judikaturou Soudního dvora Evropské unie.13

 

 

3. Přihláška k registraci k dani z přidané hodnoty 

 

a) Jak podat přihlášku

Přihláška k registraci plátce se podává pouze elektronicky (§ 101a odst. 2 písm. b) ZDPH), a to včetně příloh. Tato zákonná povinnost způsobu podávání přihlášky k registraci k DPH neplatí pouze pro identifikované osoby14, i zde lze však doporučit elektronické podání.15

U povinných registrací musí být přihláška podána v zákonných lhůtách (blíže viz bod 1 této informace podle jednotlivých typů povinné registrace).

 

b) Přílohy přihlášky

Spolu s přihláškou lze také předložit i další dokumenty (ve formě příloh), které slouží k prokázání zásadních skutečností uvedených v přihlášce. S výjimkou povinných příloh u osob, které nemají sídlo nebo provozovnu v České republice (viz níže) je poskytnutí těchto dokumentů v okamžiku podání přihlášky zcela dobrovolné.

 

 

 

  

13 Např. bod 30 rozsudku C-527/11 Lotyšsko vs. Ablessio SIA: „Členské státy mohou v souladu s čl. 273 prvním pododstavcem směrnice 2006/112/ES legitimně přijmout opatření, která mohou zabránit zneužití identifikačních čísel zejména podniky, jejichž činnost, a v důsledku toho postavení osoby povinné k dani, by byly čistě fiktivní.“ 14 Identifikované osobě nevzniká povinnost činit podání elektronicky dle ZDPH, ale tato povinnost jí plyne, pokud má tato osoba nebo její zástupce zpřístupněnu datovou schránku nebo zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem (§ 72 odst. 4 daňového řádu).

15Konkrétní podobu přihlášky najdete např. na adrese:https://adisepo.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_pub/dpr/uvod.faces 

(Kroky: Elektronická podání pro finanční správu → Elektronické formuláře → Registrace → Přihláška k registraci k dani z přidané hodnoty platná od 1. 1. 2015).

Stručný přehled možností elektronického podání je možné nalézt na webových stránkách: http://www.financnisprava.cz/cs/dane-elektronicky/strucny-prehled.

Podrobné informace k elektronickému podávání pro finanční správu jsou k dispozici na webových stránkách: http://www.financnisprava.cz/cs/dane-elektronicky/danovy-portal/elektronicka-podani-pro-financni-spravu. Přihláška k registraci zasílaná datovou zprávou, musí být v souladu s Pokynem GFŘ-D-24, kterým se stanovuje formát a struktura datové zprávy, ve formátu .XML a struktuře odpovídající XSD schématům definovaným a zveřejněným na adrese: http://adisepo.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_pub/epo2_info/popis_struktury_seznam.faces.

 Příloha přihlášky k registraci k dani z přidané hodnoty – informace o ekonomické činnosti

Jako nová možnost zrychlení vlastního registračního řízení byl vytvořen jednotný vzor – Příloha přihlášky k registraci k dani z přidané hodnoty – informace o ekonomické činnosti, který je zároveň vydáván jako příloha této informace (dostupné na webové stránce: http://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan-z-pridane-hodnoty/informace-stanoviska-asdeleni/registrace-platce-danova-priznani).

Přílohu může žadatel o registraci připojit k přihlášce k registraci formou tzv. jiné přílohy (více viz bod 3 c) této informace). Využití této přílohy k přihlášce je doporučeno zejména v případech žadatelů o registraci, jejichž ekonomická aktivita je v počáteční fázi a správce daně má o jejich činnosti velice málo informací. Podrobné vyplnění této přílohy poskytne správci daně potřebné detaily, které vykreslují aktuální, případně plánované ekonomické aktivity daňového subjektu. Tvrzené skutečnosti je vhodné podložit připojením důkazního materiálu (např. vypracovanými projekty, obchodními plány, rámcovými smlouvami, fakturami atd.).

Vlastní poskytnutí informací správci daně ve formě této přílohy však nevylučuje možnost zahájení postupu k odstranění pochybností v registračních údajích, tento postup správce daně zahájí vždy, když mu vzniknou pochybnosti o správnosti nebo úplnosti údajů uvedených v přihlášce k registraci. Zaslání vyplněné přílohy dokládající výkon reálné ekonomické činnosti však může vzniku těchto pochybností zabránit.

 

 Přílohy dokládající skutečné sídlo (položka 04 přihlášky)

Skutečné sídlo podle § 4 odst. 1 písm. i) ZDPH je zásadní údaj v přihlášce nezbytný pro správu daně.[13]

Zejména pokud by v přihlášce právnické osoby bylo uvedeno skutečné sídlo lišící se od sídla zapsaného v obchodním rejstříku, měly by být přiloženy listiny či jiné důkazní prostředky nasvědčující tomu, že jde o místo, kde jsou přijímána zásadní rozhodnutí týkající se řízení osoby povinné k dani, popřípadě místo, kde se schází její vedení.

Žadatel sídlící v prostorách, které nejsou v jeho vlastnictví, může doložit předložením písemností dokládajících nájemní či jiný vztah k prostorám označeným v přihlášce jako skutečné sídlo (např. smlouva o pronájmu nebytových prostor uzavřená s vlastníkem či pronajímatelem).

 

 Přílohy dokládající důvody povinné registrace (položka 06 přihlášky)

Registrační řízení může rovněž urychlit přiložení dokladů prokazujících vznik povinné registrace. Mohou jimi být u registrace plátce např. faktury dokládající dosažení obratu včetně přehledu obratu za nejvýše 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců (registrace dle § 6 odst. 1 ZDPH), doklad o nabytí majetku (registrace dle § 6b ZDPH), doklady dokládající poskytnutí služby či dodání zboží (registrace dle § 6c ZDPH), doklad o uskutečnění zdanitelného plnění (registrace dle § 6d ZDPH).

U registrace identifikované osoby mohou být doklady prokazujícími zákonnou registraci např. daňové doklady a písemnosti související s pořízením zboží z JČS (registrace dle § 6g ZDPH), doklady a písemnosti související s přijetím zdanitelného plnění s místem plnění v tuzemsku od osoby neusazené v tuzemsku (registrace dle § 6h ZDPH), doklady a písemnosti související s poskytnutím služby s místem plnění v JČS dle § 9 odst. 1 ZDPH (registrace dle § 6i ZDPH).

 

 Příloha dokládající bankovní účty (položka 11 přihlášky)

Doporučenou přílohou přihlášky je také smlouva o vedení účtu (příp. potvrzení příslušné banky, že vlastníkem účtu uváděného v přihlášce je žadatel o registraci). V případě, že vlastníkem účtu není sám žadatel o registraci, pak je vhodné doložit smlouvu o vedení účtu nebo alespoň potvrzení příslušné banky o tom, kdo je vlastníkem tohoto účtu. Uvedené platí, pokud nejsou, nebo nebyly příslušné smlouvy správci daně předloženy v rámci registrace k jiným daním.

 

 Povinné přílohy (položka 14 přihlášky)

Pokud podává přihlášku k registraci k DPH osoba, která nemá sídlo nebo provozovnu v České republice[14], jsou povinnými přílohami:

- osvědčení o registraci k DPH nebo obdobné dani v jiné zemi,

- povolení k podnikatelské činnosti,

- výpis z obchodního rejstříku (zahraničního), - event. jiné přílohy.

Všechny tyto přílohy musí být úředně ověřené kopie originálních dokumentů a úředně ověřené překlady do českého jazyka.

 

c) Jak podat přílohy k přihlášce

Veškeré přílohy přihlášky k registraci se podávají primárně elektronicky, jako tzv. jiná příloha, která je součástí formuláře přihlášky k registraci zveřejněné na webových stránkách Finanční správy ČR (viz bod 3 a) této informace).

Součet velikostí všech souborů přiložených k přihlášce k registraci v elektronické podobě (tzv. e-příloh) podávaných prostřednictvím Daňového portálu může být nejvýše 4 MB.[15] Jsou-li vkládány jako příloha obrázky vzniklé skenováním nebo pořízené digitálním fotoaparátem, doporučujeme pro snížení jeho velikosti pro přenos (a současně zachování čitelnosti) nastavit rozlišení 120 DPI a použít JPG kompresi stupně 9. Tyto parametry nastavíte s pomocí vašeho programu pro zpracování fotografií nebo programu pro ovládání skeneru. V případě nutnosti lze přílohy, jejichž celková velikost přesahuje stanovený limit, řešit např. jejich postupným jednotlivým zasláním jako Obecnou písemnost prostřednictvím EPO.

 

 

 

Ing. Jiří Fojtík

ředitel sekce

 

 

 

 

Přílohy: Příloha přihlášky k registraci k dani z přidané hodnoty - informace o ekonomické činnosti - vzor[1] Dle § 5a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění p. p., se skupinou pro účely tohoto zákona rozumí skupina spojených osob se sídlem, místem podnikání nebo provozovnou v tuzemsku, která je registrována k dani jako plátce podle § 95a ZDPH. Pokud mají osoby, které jsou součástí skupiny sídlo, místo podnikání nebo provozovnu mimo tuzemsko, nejsou tyto jejich části součástí skupiny. Skupina se považuje za samostatnou osobu povinnou k dani. Každá osoba může být členem pouze jedné skupiny.

[2] Žadatel o registraci uvádí v přihlášce konkrétní ustanovení ZDPH, podle kterého se stává plátcem (§ 6 až § 6f ZDPH), nebo identifikovanou osobou (§ 6g až § 6l ZDPH).

[3] Definice osoby povinné k dani je uvedena v bodu 2 této informace.

[4] Obrat je definován v § 4a ZDPH jako souhrn úplat bez daně, včetně dotace k ceně, které osobě povinné k dani náleží za uskutečněná plnění, kterými jsou dodání zboží a poskytnutí služby, s místem plnění v tuzemsku, jde-li o úplaty za zdanitelné plnění, plnění osvobozené od daně s nárokem na odpočet daně, nebo plnění osvobozené od daně bez nároku na odpočet daně podle § 54 až 56a, jestliže nejsou doplňkovou činností uskutečňovanou příležitostně. Do obratu se nezahrnuje úplata z prodeje dlouhodobého majetku.  

[5] Společnost je vymezena v § 2716 - § 2746 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

[6] Osoba povinná k dani, která není plátcem, nebo právnická osoba nepovinná k dani.

[7] Osoba povinná k dani se sídlem nebo provozovnou v tuzemsku, která není plátcem, je identifikovanou osobou ode dne následujícího po dni oznámení rozhodnutí, kterým je tato osoba registrována, pokud od osoby neusazené v tuzemsku bude přijímat zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku (pokud se jedná o poskytnutí služby, dodání zboží s instalací nebo montáží, nebo dodání zboží soustavami nebo sítěmi), nebo bude poskytovat službu s místem plnění v JČS podle § 9 odst. 1 ZDPH, s výjimkou poskytnutí služby, které je v JČS státě osvobozeno od daně.

[8] Resp. v případě, že tato osoba není plátcem, je pro účely použití režimu jednotného správního místa povinna se stát identifikovanou osobou.

[9] Podle § 6j ZDPH osoba povinná k dani, která není plátcem, se sídlem nebo provozovnou v tuzemsku, která bude poskytovat vybrané služby v rámci zvláštního režimu jednoho správního místa, je identifikovanou osobou ode dne následujícího pro dni oznámení rozhodnutí, kterým je tato osoba zaregistrována.

V souladu s § 97a odst. 1 ZDPH může osoba povinná k dani podat přihlášku k registraci, pokud má sídlo nebo provozovnu v tuzemsku, není plátcem a bude poskytovat vybrané služby v rámci zvláštního režimu jednoho správního místa.

 

[10] Pro běh lhůty pro správce daně platí pravidlo uvedené v § 34 daňového řádu, resp. běh lhůty pro vydání rozhodnutí o registraci pro správce daně, který je závislý na okamžiku podání žadatelem o registraci, se staví vydáním rozhodnutí (např. výzvy k odstranění pochybností v registračních údajích), kterým je subjekt vyzván k určité formě součinnosti, do pátého pracovního dne, kdy dojde k požadované součinnosti.

[11] Přihláška k registraci může být správcem daně prověřována z pohledu přípravy či výkonu ekonomické činnosti i s ohledem na další aspekty chování a jednání žadatele o registraci, a to konkrétně z hlediska kontaktnosti a spolupráce žadatele se správcem daně, z hlediska faktičnosti sídla či místa podnikání, z hlediska propojenosti osob a zapojení osob, jež figurují v již zjištěných daňových podvodech, i z pohledu spolehlivosti příp. nespolehlivosti.

[12] Podle § 5 odst. 2 ZDPH samostatně uskutečňovanou ekonomickou činností není činnost zaměstnanců nebo jiných osob, kteří mají uzavřenou smlouvu se zaměstnavatelem, na základě níž vznikne mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem pracovněprávní vztah, případně činnosti osob, které jsou zdaňovány jako příjmy ze závislé činnosti podle zvláštního právního předpisu.

[13] Podrobněji ke skutečnému sídlu viz také Upozornění GFŘ, které je dostupné na:

http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-novinky/2015_Upozorneni-GFR-k-registracnimu-udaji-skutecnesidlo.pdf.

[14] V případě, že se jedná o osobu povinnou k dani, která nemá sídlo ani provozovnu v České republice, je místně příslušným správcem daně Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj, proto by měla být přihláška adresována tomuto úřadu – viz. informace na webové stránce http://www.financnisprava.cz/cs/dane/novinky/2016/zmenamistni-prislusnosti-pro-dan-z-prid-7513.

[15] To neplatí při zasílání přihlášky prostřednictvím datové schránky, kde je § 5 vyhlášky č. 194/2009 o užívání a provozování informačních schránek stanovena maximální velikost datové zprávy dodávané do datové schránky na 20 MB.

Hodnocení článku: 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0

Informace GFŘ k problematice registrace k dani z přidané hodnoty

Diskuze a názory

Na dané téma nejsou žádné názory.
Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů