Vladimír Urbánek (Kurzy.cz)
Akcie v ČR  |  11.11.2017 09:02:08

Česká spořitelna za 9M se ziskem 11,7 mld. Kč


 

Česká spořitelna vykázala k 30. září 2017 neauditovaný konsolidovaný čistý zisk počítaný podle mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví (IFRS) ve výši 11,7 mld. . Čistý zisk za stejné období roku 2016 činil díky prodeji podílu ve společnosti Visa Europe 11,9 mld. . Z tohoto důvodu se čistý zisk
v meziročním porovnání snížil o 1,8 %. Stále však úspěšně pokračuje výrazný růst klientských úvěrů, za posledních 12 měsíců se jejich hrubý objem bez reverzních repo operací zvýšil o 9,1 %; reportovaný růst dosáhl 13,7 %.

 

"Růst poskytnutých hypotečních, spotřebitelských i firemních úvěrů dokazuje, že se daří českým domácnostem i firmám. Jejich dobrou kondici potvrzuje také klesající podíl špatných úvěrů, " zdůraznil předseda představenstva České spořitelny Tomáš Salomon. "Více než 630 000 klientů služby Moje zdravé finance je důkazem toho, že Češi svůj potenciál lépe hospodařit dokáží využít."

 

HLAVNÍ UKAZATELE

 

Česká ekonomika prochází příznivým obdobím. Hospodářské oživení v eurozóně zvýšilo zahraniční poptávku po českých výrobcích, což přeneseně posílilo trh práce, a tím i vývoj domácí poptávky. To vše se projevilo ve zrychleném růstu úvěrů, po očištění o reverzní repo operace meziročně o 9,1 % na 639,1 mld.  (reportovaný růst činil 13,7 % na 666,3 mld. ). Na tomto úspěchu se podílejí úvěry poskytované domácnostem, zejména hypoteční, a rovněž tak úvěry firmám a podnikatelům.

 

Čistý zisk za první tři čtvrtletí dosáhl úrovně 11,7 mld. . Vedle rostoucích úvěrů má příznivý vliv na velikost čistého zisku zlepšující se kvalita úvěrového portfolia a nárůst čistého zisku z obchodních operací.
Ve srovnání s výsledky za 1. až 3. čtvrtletí 2016 se čistý zisk snížil o 1,8 %. Loňský čistý zisk byl výrazně ovlivněn jednorázovým výnosem z prodeje akcií společnosti Visa Europe, bez tohoto vlivu by se meziroční čistý zisk zvýšil
o 8,7 %.

 

Provozní zisk se z důvodu poklesu čistých úrokových výnosů a výnosů z poplatků a provizí a současnému zvýšení provozních nákladů oproti stejnému období loňského roku snížil o 6,3 % na 14,3 mld. . Ukazatel poměru provozních nákladů a výnosů (Cost/Income Ratio) se tak zvýšil na 48,5 % ze 46,5 %.

 

Čistý úrokový výnos dosáhl 18,6 mld. , což je ve srovnání s 1. až 3. čtvrtletím roku 2016 o 3,0 % méně. Klesající čistý úrokový výnos odráží tlak na úrokové marže a splácení dluhopisů nesoucích vysoké výnosy. Lehké oživení bylo viditelné ve 3. čtvrtletí, kdy zásluhou rostoucího úrokového výnosu z úvěrů a díky srpnovému růstu sazeb ČNB vzrostl čistý úrokový výnos oproti 2. čtvrtletí 2017 o 1,4 %. Čistá úroková marže bez mimořádného nárůstu úročených aktiv (v souvislosti s ukončením devizových intervencí ČNB) meziročně poklesla na 2,82 %. Reportovaná marže se snížila z 3,15 % na 2,66 %, což odráží trvalý tlak na klientské marže a růst reverzních repo operací.

 

Čisté výnosy z poplatků a provizí zaznamenaly v souvislosti s klesajícími příjmy z úvěrových obchodů
a platebních transakcí meziroční pokles o 3,7 % na 6,6 mld. . Na druhou stranu se meziročně zvýšil příjem poplatků z investičních produktů o 27 %, zejména z podílových fondů, ze správy aktiv a z úschovy a správy cenných papírů. Rovněž výrazněji rostly příjmy z prodeje pojišťovacích produktů.

 

Čistý zisk z obchodních operací se v meziročním porovnání zvýšil o 9,2 % na 2,2 mld. . České spořitelně se podařilo navýšit zisk z cizoměnových transakcí a prodejů cizoměnových derivátů klientům.

 

Celkové provozní náklady se v porovnání se stejným obdobím roku 2016 zvýšily o 1,5 % na 13,4 mld. . Největší vliv na zvýšení nákladů měly personální náklady díky pravidelnému růstu mezd. V oblasti administrativních nákladů se snížily náklady na kancelářské prostory, naopak vzrostly náklady na informační technologie. V souvislosti s růstem objemu vkladů se rovněž zvýšil příspěvek do Fondu pojištění vkladů. Odpisy hmotného a nehmotného majetku zůstaly stabilní.

 

Čistý zisk z finančních aktiv nevykázaných v reálné hodnotě zaznamenal v souvislosti s výše zmíněným loňským prodejem akcií společnosti Visa Europe výrazný pokles (1,4 mld. před zdaněním).

 

Čistá ztráta ze znehodnocení finančních aktiv nevykázaných v reálné hodnotě do zisku nebo ztráty (tj. saldo tvorby opravných položek na rozvahová úvěrová rizika) dosáhla kladné úrovně 0,5 mld. , což znamená výrazné zlepšení v porovnání se stejným obdobím loňského roku. Tento dobrý výsledek byl způsoben zlepšující se kvalitou úvěrového portfolia, rozpouštěním opravných položek u několika velkých korporátních klientů z důvodu zlepšení jejich finanční situace a postupným rozpouštěním opravných položek u retailových klientů.

 

Konsolidovaná bilanční suma dosáhla k 30. září 2017 výše 1 321,0 mld. . Vůči září 2016 se zvýšila
o 21,7 %
. V meziročním srovnání došlo ke změně struktury aktiv - zvýšil se objem poskytnutých úvěrů klientům, bankám a vklady uložené u České národní banky. Na pasivní straně bilance se zvýšily klientské i mezibankovní vklady.

 

Vlastní kapitál náležející vlastníkům mateřské společnosti dosáhl úrovně 118,8 mld. , což znamená mírný meziroční nárůst o 0,5 %. Kapitálová přiměřenost (Tier1+2) za skupinu České spořitelny dosáhla k 30. září 2017 úrovně 18,0 %.

 

Česká spořitelna dokázala v průběhu roku 2017 růst úvěrů ještě zrychlit, a to jak v retailovém, tak i korporátním segmentu. Hrubý objem klientských úvěrů se bez reverzních repo operací meziročně zvýšil o 9,1 % na 639,1 mld. ; reportovaný růst činil 13,7 % na 666,3 mld. . Z toho portfolio úvěrů domácnostem (pouze ČS) dosáhlo objemu 340,4 mld. , což představuje meziroční nárůst o 6,5 % (bez vlivu resegmentace ze 4. čtvrtletí 2016 o 9,4 %), především díky dvojcifernému růstu hypoték fyzickým osobám (o 11,9 %). Objem úvěrů podnikatelským subjektům (tzv. wholesale) vzrostl bez vlivu resegmentace a reverzních repo operací

o 8,6 %
, což bylo způsobeno růstem úvěrů malým a středním podnikům, velkým korporátním klientům a veřejnému sektoru. Reportovaný růst byl 24,6 %.

 

Závazky ke klientům dosáhly výše 879,1 mld. a v porovnání s loňským rokem vzrostly o 13,8 %. Vklady domácností se zvýšily o 8,4 % na 608,0 mld. . Rostou zejména vklady na osobních účtech klientů a spořící vklady. Vklady firemní klientely se z důvodu ukládání přebytečné likvidity výrazně zvýšily o 40,6 % na 194,5 mld. . Vklady klientů veřejného sektoru vzrostly o 4,9 % na úroveň 76,6 mld. .

 

Celkový počet klientů Finanční skupiny ČS činil k 30. září 2017 4,67 milionů. Počet aktivních klientů přímého bankovnictví SERVIS 24 a BUSINESS 24 činil 1,82 milionu, což značí meziroční nárůst o 5,6 %. Celkový počet vydaných aktivních platebních karet dosáhl výše 2,89 milionů kusů, z toho kreditní karty představují 191 tisíc kusů. Objem transakcí uskutečněných u obchodníků kartami České spořitelny se za první tři čtvrtletí 2017
ve srovnání se stejným obdobím roku 2016 zvýšil o 16,2 % na 115,1 mld. . Počet bankomatů a platbomatů České spořitelny se zvýšil o 57 na 1 655 kusů.

 

 

                                                                                                                                                           
 

FINANČNÍ DATA

 
 

3. čtvrtletí 2016

 
 

3. čtvrtletí 2017

 
 

Meziroční změna

 
 

Výkaz zisku a ztrát (mil. )

 
 

Čistý úrokový výnos

 
 

19 186

 
 

18 607

 
 

-3,0 %

 
 

 

 
 

Čistý výnos z poplatků a provizí

 
 

6 898

 
 

6 642

 
 

-3,7 %

 
 

 

 
 

Čistý zisk z obchodních operací

 
 

1 995

 
 

2 178

 
 

9,2 %

 
 

 

 
 

Výnosy z pronájmu, dividendy a ostatní výnosy

 
 

374

 
 

264

 
 

-29,4 %

 
 

 

 
 

Provozní výnosy

 
 

28 453

 
 

27 691

 
 

-2,7 %

 
 

 

 
 

Provozní náklady

 
 

-13 232

 
 

-13 436

 
 

1,5 %

 
 

 

 
 

Provozní zisk

 
 

15 221

 
 

14 255

 
 

-6,3 %

 
 

 

 
 

Čistý zisk z finančních aktiv a závazků nevykázaných v reálné hodnotě proti účtům nákladů nebo výnosů

 
 

1 423

 
 

269

 
 

-81,1 %

 
 

 

 
 

Čistá ztráta ze znehodnocení finančních aktiv nevykázaných
v reálné hodnotě do zisku nebo ztráty

 
 

-1 063

 
 

470

 
 

-

 
 

 

 
 

Ostatní provozní výsledek

 
 

-599

 
 

-456

 
 

-23,9 %

 
 

 

 
 

Daň z příjmu

 
 

-3 057

 
 

-2 844

 
 

-7,0 %

 
 

 

 
 

Zisk po zdanění z pokračujících činností

 
 

11 925

 
 

11 694

 
 

-1,9 %

 
 

 

 
 

 Čistý zisk náležející nekontrolním podílům

 
 

1

 
 

-10

 
 

-

 
 

 

 
 

 Čistý zisk náležející vlastníkům mateřské společnosti

 
 

11 924

 
 

11 704

 
 

-1,8 %

 
 

Rozvaha (mil. )

 
 

Úvěry a jiné pohledávky za klienty (brutto)*

 
 

585 955

 
 

666 350

 
 

13,7 %

 
 

Vklady klientů

 
 

772 283

 
 

879 129

 
 

13,8 %

 
 

 

 
 

Vlastní kapitál náležející vlastníkům mateřské společnosti

 
 

118 240

 
 

118 776

 
 

0,5 %

 
 

Propočtové ukazatele

 
 

Návratnost kapitálu (tzv. ROE)

 
 

13,2 %

 
 

12,8 %

 
 

-0,4 pb

 
 

 

 
 

Náklady / výnosy (tzv. Cost/income)

 
 

46,5 %

 
 

48,5 %

 
 

2,0 pb

 
 

 

 
 

Pohledávky za klienty / závazky ke klientům

 
 

73,9 %

 
 

74,4 %

 
 

0,5 pb

 
 

 

 
 

Kapitálová přiměřenost - poměr Tier1+2

 
 

19,4 %

 
 

18,0 %

 
 

-1,4 pb

 
 

 

 

*Klientské úvěry ovlivněny reveverzními repo operacemi, bez tohoto vlivu by klientské úvěry vzrostly o 9,1%.

 

 

 

Více podrobností na www.csas.cz.

 
Hodnocení článku: 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0

Česká spořitelna za 9M se ziskem 11,7 mld. Kč

Diskuze a názory

Na dané téma nejsou žádné názory.


Poslední zprávy z rubriky Akcie v ČR:

Pá 11:48  Avast koupí slovenskou vývojářskou firmu INLOOPX Patria (Patria Finance)
Pá   9:58  PKN blízko vytěsnění minorit Unipetrol Research (Česká spořitelna)


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů