ČSÚ (ČSÚ)
Makroekonomika  |  04.10.2017 09:04:44

04.10.2017 Notifikace deficitu a dluhu vládních institucí - 2016


Kód: 050062-17
Informace o produktu
Kód: 050062-17
Periodicita: Pololetní
Název produktu: Notifikace deficitu a dluhu vládních institucí
Poznámka: 3.4.2017, 21.4.2017, 4.10.2017, 23.10.2017
Anotace:
Územní členění: Stát
Kontakt: vaclav.rybacek@czso.cz
Nosič: Web
Typ produktu: Rychlá informace
Cena:
Verze: Česko-anglická
Typ termínu vydání: Jiný
Datum vydání: 03.04.2017, 21.04.2017, 04.10.2017, 23.10.2017
Rok: 2017
 

Saldo hospodaření sektoru vládních institucí skončilo v roce 2016 přebytkem ve výši 35,0 miliard , jenž v relativním vyjádření odpovídá 0,73 % HDP. Oproti dubnovým notifikacím vzrostl přebytek o 7,4 mld. . Výše zadlužení sektoru dosáhla na konci roku 2016 úrovně 36,77 % HDP, při meziročním poklesu o 3,19 procentního bodu (p.b.). Uvedené fiskální údaje sloužící k hodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií byly zaslány Evropské komisi v rámci druhých notifikací v roce 2017.


Notifikační tabulka deficitu a dluhu vládních institucí, Česká republika, 2013-2016

 

Jednotka

Rok

2013

2014

2015

2016

Saldo hospodaření sektoru vládních institucí

mil.

-51 129

-83 063

-28 961

34 995

Konsolidovaný hrubý dluh sektoru vládních institucí

mil.

1 840 412

1 819 098

1 836 255

1 754 883

Hrubý domácí produkt (HDP), běžné ceny

mil.

4 098 128

4 313 789

4 595 783

4 773 240

Saldo hospodaření sektoru vládních institucí v % HDP

%

-1,25

-1,93

-0,63

0,73

Konsolidovaný hrubý dluh sektoru vládních institucí v % HDP

%

44,91

42,17

39,96

36,77

Zvýšení přebytku oproti dubnovým notifikacím bylo způsobeno zejména aktualizovanými údaji o daňových příjmech (+ 9,6 mld.), především daně z příjmů právnických osob. Na pokles přebytku salda hospodaření naopak působily především dodatečné informace o tocích finančních prostředků z EU fondů (-3,0 mld.).

Dle revidovaných údajů vzrostly celkové příjmy sektoru vládních institucí meziročně o 1,5 %. K tomuto vývoji nejvíce přispěl růst příjmů z důchodových daní (+8,7 %), sociálních příspěvků (+6,1 %) a daní z výroby a dovozu (+4,4 %). Pokles na příjmové straně byl zaznamenán v případě ostatních běžných transferů (-18,9 %) a kapitálových transferů (-65,3 %). Pokles příjmů z transferů byl spojen především s poklesem čerpání z fondů Evropské unie.

Celkové výdaje sektoru vládních institucí meziročně poklesly o 1,9 %. Na poklesu se nejvíce podílely výdaje související s investiční aktivitou, tj. výdaje na tvorbu hrubého kapitálu (-34,3 %), a investiční dotace (-12,8 %). V souvislosti s vývojem na finančních trzích došlo k meziročnímu poklesu úrokových nákladů o 8,8 %. Naopak nejvyšší meziroční růst byl ve výdajích zaznamenán u ostatních běžných transferů (+6,9 %), náhrad zaměstnancům (+5,4 %) a sociálních dávek (+2,7 %).

Relativní výše dluhu vládních institucí na konci roku 2016 dosáhla úrovně 36,77 % HDP. Pokles o 0,45 p.b. oproti dubnovým notifikacím byl spojen výhradně s revizí nominálního HDP. K meziročnímu poklesu relativní zadluženosti o 3,19 p.b. přispěl jak rostoucí nominální HDP (1,42 p.b.), tak snížení nominální výše dluhu (1,77 p.b.).  K poklesu došlo zejména v položce krátkodobých dluhových cenných papírů (-79,5 mld. ) a dlouhodobých úvěrů (-22,9 mld. ). Naopak růst o 24,3 mld. byl zaznamenán v položce dlouhodobých dluhových cenných papírů.

Ukazatele uvedené v tabulce byly zaslány 30. září 2017 Eurostatu.

 

Poznámky:
Notifikaci deficitu a dluhu vládních institucí sestavuje a předkládá Evropské komisi každá členská země Evropské unie vždy za čtyři uplynulé roky a formou projekce i běžný rok, a to vždy ke konci března a září. Projekci běžného roku sestavuje a publikuje Ministerstvo financí. Kvantifikace fiskálních ukazatelů je založena na metodice Evropského systému národních účtů (ESA 2010). Podle maastrichtských kritérií by výše deficitu neměla překročit 3 % a úroveň kumulovaného dluhu 60 % HDP.

Přebytek/deficit vládních institucí je výše čistých půjček (+) nebo výpůjček (-) v systému národního účetnictví. Ukazatel vyjadřuje schopnost sektoru v daném roce financovat (+) jiné sektory ekonomiky nebo potřebu tohoto sektoru být ostatními sektory financován (-).

Dluh vládních institucí představuje nominální výši konsolidovaných závazků sektoru vládních institucí vyplývající z emitovaného oběživa, přijatých vkladů, emitovaných dluhových cenných papírů a přijatých půjček. U cizoměnových dluhových nástrojů zajištěných proti měnovému riziku je ocenění provedeno na bázi smluvního kurzu.

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Václav Rybáček, Ph.D., tel.: 274052596, e-mail: vaclav.rybacek@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Jaroslav Kahoun, tel.: 274054232, e-mail: jaroslav.kahoun@czso.cz
Termín zveřejnění další RI: 23. 10. 2017

 

Přílohy

  • cndv100417.docx
  • Příloha:
  • Tab. 1 Notifikační tabulky deficitu a dluhu vládních institucí 2013-2016
Archiv:
  • rok 2017  |  2016  |  2016  |  2016
  • rok 2016  |  2015  |  2015  |  2015  |  2015
  • rok 2015  |  2014  |  2014  |  2014  |  2014
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 04.10.2017
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.4. 10. 2017

Saldo hospodaření v přebytku, poměr dluhu k HDP klesl

Notifikace deficitu a dluhu vládních institucí – 2016

Saldo hospodaření sektoru vládních institucí skončilo v roce 2016 přebytkem ve výši
35,0 miliard
, jenž v relativním vyjádření odpovídá 0,73 % HDP. Oproti dubnovým notifikacím vzrostl přebytek o 7,4 mld. . Výše zadlužení sektoru dosáhla na konci roku 2016 úrovně 36,77 % HDP, při meziročním poklesu o 3,19 procentního bodu (p.b.). Uvedené fiskální údaje sloužící k hodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií byly zaslány Evropské komisi v rámci druhých notifikací v roce 2017.

Notifikační tabulka deficitu a dluhu vládních institucí, Česká republika, 2013-2016

Jednotka

Rok

2013

2014

2015

2016

Saldo hospodaření sektoru vládních institucí

mil.

-51 129

-83 063

-28 961

34 995

Konsolidovaný hrubý dluh sektoru vládních institucí

mil.

1 840 412

1 819 098

1 836 255

1 754 883

Hrubý domácí produkt (HDP), běžné ceny

mil.

4 098 128

4 313 789

4 595 783

4 773 240

Saldo hospodaření sektoru vládních institucí v % HDP

%

-1,25

-1,93

-0,63

0,73

Konsolidovaný hrubý dluh sektoru vládních institucí v % HDP

%

44,91

42,17

39,96

36,77

Zvýšení přebytku oproti dubnovým notifikacím bylo způsobeno zejména aktualizovanými údaji o daňových příjmech (+ 9,6 mld.), především daně z příjmů právnických osob. Na pokles přebytku salda hospodaření naopak působily především dodatečné informace o tocích finančních prostředků z EU fondů (-3,0 mld.).

Dle revidovaných údajů vzrostly celkové příjmy sektoru vládních institucí meziročně o 1,5 %. K tomuto vývoji nejvíce přispěl růst příjmů z důchodových daní (+8,7 %), sociálních příspěvků (+6,1 %) a daní z výroby a dovozu (+4,4 %). Pokles na příjmové straně byl zaznamenán v případě ostatních běžných transferů (-18,9 %) a kapitálových transferů (-65,3 %). Pokles příjmů z transferů byl spojen především s poklesem čerpání z fondů Evropské unie.

Celkové výdaje sektoru vládních institucí meziročně poklesly o 1,9 %. Na poklesu se nejvíce podílely výdaje související s investiční aktivitou, tj. výdaje na tvorbu hrubého kapitálu (-34,3 %), a investiční dotace (-12,8 %). V souvislosti s vývojem na finančních trzích došlo k meziročnímu poklesu úrokových nákladů o 8,8 %. Naopak nejvyšší meziroční růst byl ve výdajích zaznamenán u ostatních běžných transferů (+6,9 %), náhrad zaměstnancům (+5,4 %) a sociálních dávek (+2,7 %).

Relativní výše dluhu vládních institucí na konci roku 2016 dosáhla úrovně 36,77 % HDP. Pokles o 0,45 p.b. oproti dubnovým notifikacím byl spojen výhradně s revizí nominálního HDP. K meziročnímu poklesu relativní zadluženosti o 3,19 p.b. přispěl jak rostoucí nominální HDP (1,42 p.b.), tak snížení nominální výše dluhu (1,77 p.b.).  K poklesu došlo zejména v položce krátkodobých dluhových cenných papírů (-79,5 mld. ) a dlouhodobých úvěrů (-22,9 mld. ). Naopak růst o 24,3 mld. byl zaznamenán v položce dlouhodobých dluhových cenných papírů.

Ukazatele uvedené v tabulce byly zaslány 30. září 2017 Eurostatu.

Poznámky:

Notifikaci deficitu a dluhu vládních institucí sestavuje a předkládá Evropské komisi každá členská země Evropské unie vždy za čtyři uplynulé roky a formou projekce i běžný rok, a to vždy ke konci března a září. Projekci běžného roku sestavuje a publikuje Ministerstvo financí. Kvantifikace fiskálních ukazatelů je založena na metodice Evropského systému národních účtů (ESA 2010). Podle maastrichtských kritérií by výše deficitu neměla překročit 3 % a úroveň kumulovaného dluhu 60 % HDP.

Přebytek/deficit vládních institucí je výše čistých půjček (+) nebo výpůjček (-) v systému národního účetnictví. Ukazatel vyjadřuje schopnost sektoru v daném roce financovat (+) jiné sektory ekonomiky nebo potřebu tohoto sektoru být ostatními sektory financován (-).

Dluh vládních institucí představuje nominální výši konsolidovaných závazků sektoru vládních institucí vyplývající z emitovaného oběživa, přijatých vkladů, emitovaných dluhových cenných papírů a přijatých půjček. U cizoměnových dluhových nástrojů zajištěných proti měnovému riziku je ocenění provedeno na bázi smluvního kurzu.

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ:

Ing. Václav Rybáček, Ph.D., tel.: 274052596, e-mail: vaclav.rybacek@czso.cz

Kontaktní osoba:

Ing. Jaroslav Kahoun, tel.: 274054232, e-mail: jaroslav.kahoun@czso.cz

Termín zveřejnění další RI:

23. 10. 2017

Více zpráv k tématu deficit

Hodnocení článku: 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0

04.10.2017 Notifikace deficitu a dluhu vládních institucí - 2016

Diskuze a názory

Na dané téma nejsou žádné názory.


Poslední zprávy z rubriky Makroekonomika:

St   8:39  Ranní glosa: Potvrdí PMI výbornou kondici německého průmyslu? ČSOB-Dealing (ČSOB-Dealing)
St   8:34  Středeční obchodní seance 21. 2. 2018 STOX.CZ (Grant Capital)
Út 22:00  Closing Bell & výhled na 21. 2. - co přinese zítřejší FOMC? Grant Capital (Grant Capital)


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Zákony Kalkulačka Práce Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů