Ekonomický deník (Ekonomický deník)
Investice  |  04.09.2017 05:33:48

Facebook a Sazka dbají na etická pravidla, Fortuna dostala „sexistické prasátečko“


Trh s hazardními hrami vzrostl v roce 2016 o 29%. Letos začala platit nová omezení na jeho propagaci. Praktiky některých firem jsou však stále na hraně.

Od zacˇa´tku roku 2017 bylo zavedeno omezení reklamy na hazardni´ hry posiluji´ci´ ochranu hra´cˇu° vcˇetneˇ deˇti´ a mladistvy´ch. Do za´kona o regulaci reklamy  přibyl zákaz propagace podneˇcuji´ci´ k u´cˇasti na hazardni´ hrˇe, z níž lze naby´t dojmu, zˇe hra mu°zˇe by´t zdrojem financˇni´ch prostrˇedku° obdobny´m zi´ska´va´ni´ prˇi´jmu° ze za´visle´, samostatne´ nebo podobné cˇinnosti. Podle vládní zprávy o hazardu je „reklama na hazardni´ hry  rovneˇzˇ ovlivneˇna samoregulanmi opatenmi na stran provozovatele hazardnch her nebo poskytovatele reklamy. Naprˇi´klad sociln si´tˇ Facebook m vlastn vnitn normu pro zadvn reklamy, podle kter schvlen reklama propagujc hazardni´ hry nesmi´ ci´lit na osoby mladsˇi´ 18 let a prezentovat hazard jako prˇi´leitosti k vy´deˇlku i alternativu k zameˇstnn. V omezene´ mi´rˇe se k principm zodpovdnch reklamnch praktik hls tak nkterˇi´ provozovatel hazardnch her. Z provozovatelu° hazardnch her v R je pouze spolenost Sazka lenem Rady pro reklamu, co je sdruen subjekt zavazujcch se k dodrzˇovn etickch pravidel v reklam, vetn tch, na nzˇ se legislativa nevztahuje, a te´zˇ cˇlenem Svtov lotern asociace, kter mimo jin prosazuje principy tzv. zodpoveˇdnho hran.“

Zati´mco za´kon o regulaci reklamy zakazuje vyvola´va´ni´ dojmu, zˇe hazardni´ hrani´ mu°zˇe by´t regule´rni´m zdrojem prˇi´jmu°, nezaby´va´ se situaci´, kdy reklama vytva´rˇi´ dojem, zˇe hrani´ hazardni´ch her prˇispi´va´ ke spolecˇenske´mu u´speˇchu cˇi sexua´lni´ atraktiviteˇ. „Neˇkterˇi´ provozovatele´ k propagaci hazardni´ch her vyuzˇi´vaji´ nahotu a sexualitu. Take´ se objevuje jazykovy´ sexismus, tj. dvojsmyslne´ sexua´lni´ nara´zˇky. V roce 2016 byla spolecˇnost Fortuna nominova´na na anticenu Sexisticke´ prasa´tecˇko za pouzˇiti´ dvojsmyslne´ho sloganu „Hezka´, rychla´, jednoducha´“ upozorňuje vládní materiál.

Reklama na hazardni´ hry nesmi´ by´t podle nových pravidel zameˇrˇena na osoby mladsˇi´ 18 let, a to zejme´na v podobeˇ zobrazeni´ teˇchto osob nebo uzˇiti´m prvku°, prostrˇedku° nebo akci´, ktere´ takove´ osoby prˇeva´zˇneˇ oslovuji´. Cˇeská republika má přitom dlouholetou tradici vyda´vání sti´raci´ch losů zjevneˇ ci´li´ci´ch na deˇti.  Na prˇedni´ straneˇ deˇtske´ losy zobrazovaly zvi´rˇeci´ motivy a v na´zvech pouzˇi´valy zdrobneˇliny.

V r. 2016 spolecˇnost Tipsport zmeˇnila na´zev deˇtsky´ch losu° z „vesela´ zvi´rˇa´tka“ na „maxi vesela´ zvi´rˇa´tka“, prˇicˇemzˇ tyto losy existuji´ ve 3 ru°zny´ch provedeni´ch – pes, hroch a zˇirafa. Pro deˇtske´ losy je charakteristicka´ ni´zka´ porˇizovaci´ hodnota. Spolecˇnost Fortuna vyda´va´ mimo losu° se zvi´rˇeci´mi motivy od r. 2015 take´ se´rii losu° Kapesne´, cozˇ je vy´raz obecneˇ uzˇi´vany´ pro financˇni´ zdroje zi´ska´vane´ deˇtmi a nezletily´mi od rodicˇu°“ konstatuje „Výroční zpráva o hazardním hraní v ČR v roce 2016“. Od začátku letošního roku by jizˇ losy ci´li´ci´ na deˇti a mladistve´ nemeˇly by´t podle zákona o hazardních hrách povolova´ny.

Děti v hazardu vadí, účastnily se ale spotřebitelských loterií Blesku a kampaní Globusu

Nový zákon o hazardních hrách uvolnil podmínky pro spotrˇebitelske´ souteˇzˇe (resp. spotrˇebitelske´ loterie).  Ty jsou tak od letošního roku podle za´kona o dani´ch z prˇi´jmu° provozova´ny ve stejne´m rezˇimu jako reklamni´ souteˇzˇe a reklamni´ slosova´ni´.

„Prˇi´kladem neregulovane´ spotrˇebitelske´ souteˇzˇe, ktera´ byla uskutecˇneˇna v r. 2017, je souteˇzˇ deni´ku Blesk, ktera´ probeˇhla v lednu a u´noru a ve ktere´ se hra´lo o vy´hry v hodnoteˇ 17,6 mil. Kcˇ. Meˇla formu jak okamzˇite´ loterie, tak slosova´ni´. Cˇi´m vi´ce vy´tisku° novin si souteˇzˇi´ci´ koupil, ti´m veˇtsˇi´ meˇl sˇanci na vy´hru. V obdobi´ jednoho meˇsi´ce byl na kazˇde´m vy´tisku kupon s pa´skou, po jeji´mzˇ odtrzˇeni´ se souteˇzˇi´ci´ dozveˇdeˇl, zda je vi´teˇzem. Vy´hrou mohla by´t budˇ financˇni´ cˇa´stka ve vy´sˇi azˇ 100 tis. Kcˇ, o kterou se vy´herce musel prˇihla´sit na´sleduji´ci´ den prostrˇednictvi´m tel. cˇi´sla, nebo kredit u mobilni´ho opera´tora Blesk mobil. Pokud souteˇzˇi´ci´ nevyhra´l v te´to hrˇe, mohl ko´d sve´ho kuponu zaslat v SMS a zapojit se tak do kazˇdodenni´ho slosova´ni´ o 10 tis. Kcˇ. Bylo zaznamena´no, zˇe u´cˇastni´ci souteˇzˇe kupovali za u´cˇelem zi´ska´ni´ vy´hry i vi´ce vy´tisku° Blesku a souteˇzˇe se u´cˇastnily i deˇti. Ve spotrˇebitelske´ souteˇzˇi porˇa´dana´ obchodni´m rˇeteˇzcem Globus v polovineˇ roku 2017 se hra´lo o vy´hry v celkove´ hodnoteˇ 15 mil. Kcˇ. Prˇi na´kupu zbozˇi´ urcˇite´ hodnoty dostal nakupuji´ci´ souteˇzˇni´ kupon. Slosova´ni´ probi´halo zvla´sˇtˇ pro kazˇdy´ z 15 hypermarketu° te´to spolecˇnosti a souteˇzˇi´ci´ v kazˇde´m z nich mohli vyhra´t peneˇzˇni´ cenu v prˇijeti´m nove´ho za´kona o hazardni´ch hra´ch, zavedena regulace reklamy na hazardni´ hry posiluji´ci´ ochranu hra´cˇu° hodnoteˇ 0,5 mil. Kcˇ nebo jeden z 500 da´rkovy´ch poukazu° na na´kup v hodnoteˇ 1000 Kcˇ. Globus v reklameˇ na tuto spotrˇebitelskou souteˇzˇ vyuzˇi´val maly´ch deˇti´“ upozorňuje vládní „Výroční zpráva o hazardním hraní v ČR v roce 2016“.

Podle zákona přitom reklama na hazardni´ hry musi´ také obsahovat sdeˇleni´ o za´kazu u´cˇasti osob mladsˇi´ch 18 let na hazardni´ hrˇe a viditelne´ a zrˇetelne´ varova´ni´ o možném vzniku závislosti. Spotřebitelské loterie ale česká právní úprava za hazardní hry nepovažuje.

Hazardní byznys vstupuje do médií

Vládní výroční zpráva si také všímá, že neˇkterˇi´ provozovatele´ hazardu vstupuji´ do oblasti vyda´va´ni´ tisˇteˇny´ch a internetovy´ch me´dii´, poskytova´ni´ televizni´ch prˇenosu° a rozhlasove´ho vysi´la´ni´. „Naprˇ. spolecˇnost Penta vlastni´ci´ Fortunu ovla´da´ media´lni´ skupinu Vltava-Labe-Press. Vlastni´k skupiny Synot vlastni´ podi´ly ve spolecˇnostech Our Media (vydavatel on-line deni´ku Parlamentni´ listy) a TV Praha. Neˇkterˇi´ provozovatele´ kurzovy´ch sa´zek poskytuji´ registrovany´m hra´cˇu°m mozˇnost sledovat sportovni´ prˇenosy on-line, prˇicˇemzˇ v nabi´dce se rocˇneˇ objevi´ azˇ neˇkolik tisi´c sportovni´ch prˇenosu°. Rˇeteˇzec kasin provozuje Ra´dio Merkur, ktere´ vysi´la´ po cely´ den s pru°beˇzˇny´mi moderovany´mi vstupy. Ra´dio Merkur vzniklo jako nadstandardni´ sluzˇba pro hra´cˇe, avsˇak poslech ra´dia je dostupny´ on-line i sˇiroke´ verˇejnosti.“

 Podle prˇedbeˇzˇny´ch u´daju°, uvedených ve zprávě, hra´cˇi v roce 2016 prohra´li v hazardni´ch hra´ch v CˇR celkem 39,3 mld. Kcˇ, cozˇ prˇedstavuje souhrnny´ hruby´ prˇi´jem provozovatelu° hazardni´ch her. Do hazardni´ch her hra´cˇi vlozˇili 196,4 mld. Kcˇ a na vy´hra´ch bylo vyplaceno 157,1 mld. Kcˇ. Vklady do hry rostou od roku 2013 (v létech 2013–2016 o 59 %), v roce 2016 byl mezirocˇni´ ru°st 29 %. Meˇrˇeno prˇi´jmy ze hry, videoloterijní terminály tvorˇily nejvysˇsˇi´ podi´l trhu (47 %), na´sledovaly internetove´ kurzove´ sa´zky (13 %), cˇi´selne´ loterie a VHP (obeˇ 12 %). Pokud secˇteme vsˇechny typy technické hry, laicky označované jako automaty, byl jejich podi´l 63 %. Kurzove´ sa´zky dohromady s internetovy´mi kurzovy´mi sa´zkami tvorˇily 17 % trhu.

Nový zákon o hazardních hrách zavedl omezeni´ reklamy a propagace na vneˇjsˇi´ch cˇa´stech budov nebo ve verˇejneˇ prˇi´stupne´ vnitrˇni´ cˇa´sti budovy, ve ktere´ se nacha´zi´ herna nebo kasino. Nesmi´ tam by´t umi´steˇna reklama, sdeˇleni´ nebo jake´koli jine´ formy propagace hazardni´ hry. Vy´lohy, okna a vstupy do herni´ho prostoru musi´ by´t zabezpecˇeny proti nahli´zˇeni´ dovnitrˇ.

Jizˇ od srpna 2015 je u´cˇinna´ novela za´kona o regulaci reklamy, ktera´ zakazuje reklamu na nepovolenou hazardni´ hru. Soucˇasneˇ byla uza´koneˇna odpoveˇdnost sˇirˇitele reklamy na nepovolene´ hazardni´ hry a jeho prˇi´padny´ postih. Sˇirˇitel je rovneˇzˇ povinen ozna´mit, kdo je zadavatelem a zpracovatelem takove´ reklamy.

Jiří Reichl

Příspěvek Facebook a Sazka dbají na etická pravidla, Fortuna dostala „sexistické prasátečko“   pochází z Ekonomický deník

Více zpráv k tématu Facebook


Ekonomický deník přináší zpravodajství, analýzy a komentáře ze světa ekonomiky a technologií.

Hodnocení článku: 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Zákony Kalkulačka Práce Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů