Ekonomický deník (Ekonomický deník)
Investice  |  04.09.2017 05:33:47

Vládní zpráva o hazardu: on-line hry bez povolení připravily veřejné rozpočty o miliardy


Stát přichází denně o miliony kvůli neúčinnému boji s nelegálním hazardem, hrací automaty zvyšují kriminalitu a Fotbalová asociace zaznamenala několik utkání s podezřením na ovlivnění z důvodu sázení. Tato sdělení dostali ministři na stůl ve zprávě o hazardu.

V roce 2016 existovala v CˇR nabi´dka velke´ho mnozˇstvi´ on-line hazardni´ch her bez povoleni´ ministerstva financí a beˇzˇna´ byla rovneˇzˇ reklama na neˇ. CˇR prˇicha´zela o odvody z teˇchto her ve vy´sˇi cca 1 mld. Kcˇ rocˇneˇ „– uvádí „Vy´rocˇni´ zpra´va o hazardni´m hrani´ v CˇR v roce 2016“. Vy´rocˇni´ zpra´vu prˇipravilo Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti Úřadu vlády.

Na´vsˇteˇvnosti´ zahranicˇni´ch internetovy´ch stra´nek s nabi´dkou hazardni´ch her se zaby´vala Analy´za chova´ni´ cˇesky´ch uzˇivatelu° na zahranicˇni´ch hazardni´ch serverech . Autorˇi studie sledovali v kveˇtnu azˇ rˇi´jnu 2016 vsˇech 7 existuji´ci´ch cˇesky´ch stra´nek s povoleni´m ministerstva financí k provozova´ni´ hazardni´ch her a 93 stra´nek, ktere´ toto povoleni´ nemeˇly.  Pru°meˇrny´ meˇsi´cˇni´ pocˇet na´vsˇteˇvni´ku° teˇchto  webu° byl ve sledovaném období 6,45 mil. Na stra´nky s povoleni´m z toho prˇipadalo jen 1,90 mil. na´vsˇteˇvni´ku° (29 %), zatímco na weby bez povoleni´ chodilo 4,55 mil. na´vsˇteˇvni´ku° meˇsi´cˇneˇ (71 %).

„Nejnavsˇteˇvovaneˇjsˇi´m hazardni´m webem z CˇR byla nelicencovana´ stra´nka bet365.com, ktera´ meˇla pru°meˇrneˇ 1,29 mil. na´vsˇteˇvni´ku° za meˇsi´c. Na druhe´m mi´steˇ byla povolena´ stra´nka tipsport.cz (1,18 mil.), na trˇeti´m a cˇtvrte´m mi´steˇ byly opeˇt nelicencovane´ weby bohemiacasino.com a leovegas.com. Azˇ na pa´te´m mi´steˇ byla dalsˇi´ licencovana´ cˇeska´ sa´zkova´ kancela´rˇ Fortuna (ifortuna.cz)“ rekapituluje výroční zpráva.

Transparency International a Obcˇane´ proti hazardu  provedli v lednu 2017 monitoring nabi´dky nepovoleny´ch hazardni´ch her na internetu. Provozovatele nepovoleny´ch hazardni´ch her rozdeˇlili do trˇi´ skupin: (1) firmy, ktere´ na cˇeske´m trhu ukoncˇily na zacˇa´tku roku 2017 provoz; (2) firmy, ktere´ provoz prˇerusˇily a (3) ty, ktere´ byly sta´le v provozu. V lednu 2017 zkontrolovali 29 nelicencovany´ch provozovatelu° kurzovy´ch sa´zek, 19 z nich meˇlo cˇeske´ stra´nky sta´le v provozu a u 11 bylo mozˇne´ si z CˇR vsadit. Zkontrolovali rovneˇzˇ 30 provozovatelu° on-line kasinovy´ch her, 21 z nich meˇlo v provozu cˇeske´ stra´nky a 11 stra´nek umozˇnˇovalo hra´t o peni´ze.  „Transparency International upozornila na fakt, zˇe monitorovane´ stra´nky nesplnˇovaly podmi´nky zákona o hazardních hrách z pohledu prevence rozvoje patologicke´ho hra´cˇstvi´. Transparency International a Občané proti hazardu apelovaly na ministerstvo financí, aby neprodleneˇ vyzvalo firmy, ktere´ nepozˇa´daly o vystaveni´ licence, k ukoncˇeni´ cˇinnosti na cˇeske´m trhu. Firmy, ktere´ o licenci zazˇa´daly, by meˇly svoji cˇinnost na cˇeske´m trhu docˇasneˇ pozastavit do doby, nezˇ povoleni´ zi´skaji´. TI a OPH odhadly, zˇe CˇR kazˇdodenneˇ prˇicha´zi´ o neˇkolik milionů korun kvu°li nelega´lni´mu provozova´ni´ hazardu prˇes internet.“ Zatímco zpráva hovoří o kurzových sázkách a kasinových hrách, loterie nejsou v tomto ohledu ve zprávě zmiňovány. Důvodem je zřejmě jejich nízká společenská nebezpečnost a zájem hráčů o jejich hraní na ilegálních webech je v podstatě nulový.

V prvni´ch peˇti meˇsi´ci´ch letošního roku ministerstvo financí zaha´jilo spra´vni´ rˇi´zeni´ z du°vodu nepovolene´ho provozova´ni´ on- line hazardni´ch her ci´lene´ho na obcˇany CˇR s provozovateli, kterˇi´ ignorovali vy´zvu  k ukoncˇeni´ cˇinnosti na cˇeske´m trhu. „Celkova´ vy´sˇe nepravomocny´ch pokut dosa´hla za prvni´ch 5 meˇsi´cu° roku 2017 cˇa´stky 155 mil. Kcˇ. S provozovateli, kterˇi´ v CˇR v r. 2017 provozovali v rozporu se za´konem o hazardni´ch hra´ch nelega´lni´ hazardni´ hry, bude rovneˇzˇ zaha´jeno danˇove´ rˇi´zeni´ s ci´lem vymeˇrˇit jim danˇ“ uvádí výroční zpráva, kterou dostanou na stůl ministři dosluhujícího Sobotkova kabinetu.

Kromeˇ mozˇnosti ukla´da´ni´ vysoky´ch pokut zi´skalo ministerstvo financí nedávno také pravomoc blokovat internetove´ stra´nky s nepovoleny´mi hazardni´mi hrami, resp. ve´st Seznam nepovoleny´ch internetovy´ch her. Z vládního materiálu vyplývá, že za prvni´ch 5 meˇsi´cu° roku 2017 bylo zaha´jeno celkem 6 rˇi´zeni´ o blokaci.

Kriminalita je spojená hlavně s výherními automaty

Vládní zpráva se také okrajově věnuje kriminálním aspektům, souvisejícím s hazardem „Data o sekunda´rni´ kriminaliteˇ souviseji´ci´ s hazardni´m hrani´m nejsou systematicky evidova´na

v zˇa´dne´m statisticke´m prˇehledu instituci´ vyma´haji´ci´ch pra´vo“ uvádí se v textu. Ze studii´ mezi patologicky´mi hra´cˇi v le´cˇbeˇ ale vyply´va´, zˇe patologicˇti´ hra´cˇi jsou velmi cˇasto pachateli trestne´ cˇinnosti. „Podle vy´sledku° studie z r. 2015 (Na´rodni´ monitorovaci´ strˇedisko pro drogy a za´vislosti a ppm factum research) se kra´dezˇe neˇkdy dopustilo 46 % hra´cˇu°, zproneveˇry 33 %, drogove´ trestne´ cˇinnosti 19 % a loupezˇe 9 %.“

Zpráva také odkazuje na Lupačovu diplomovou práci, zabývající se vztahem mezi kriminalitou a hazardni´m hrani´m. „Podle autora kazˇdy´ vy´herni´ automat (VLT, VHP) na 1000 obyvatel na dane´ u´zemni´ jednotce znamena´ zvy´sˇeni´ mi´ry kriminality o 0,3–0,5 %. Vliv nabi´dky zˇivy´ch her v kasinech, elektromechanicky´ch rulet a elektromechanicky´ch kostek na mi´ru kriminality byl statisticky nevy´znamny´. Vliv pocˇtu vy´herni´ch automatu° na kriminalitu byl analyzova´n i pro jednotlive´ kategorie trestny´ch cˇinu°. Vy´sledky naznacˇuji´, zˇe hra´cˇi jsou vi´ce na´chylni´ k pa´cha´ni´ trestny´ch cˇinu°, ktere´ poskytuji´ materia´lni´ prospeˇch, nikoliv naprˇi´klad na´silny´ch trestny´ch cˇinu°.“

Tušíme, že se ve sportu podvádí, dokázat to ale neumíme

Dalsˇi´m typem prima´rni´ trestne´ cˇinnosti souviseji´ci´ s hazardni´m hrani´m je ovlivnˇova´ni´ vy´sledku° a pru°beˇhu sportovni´ch za´pasu°, tzv. match-fixing. „Podle Fotbalové asociace CˇR (FA ČR)bylo zaznamena´no neˇkolik utka´ni´, ktera´ vykazovala zna´mky ovlivneˇni´ z du°vodu sa´zeni´. Te´meˇrˇ vsˇechna tato utka´ni´ byla v 1. juniorske´ lize nebo v lize U-19 (hra´cˇi do 19 let vcˇetneˇ). Prˇi rˇesˇeni´ teˇchto prˇi´padu° nara´zˇi´ FA CˇR na dva za´kladni´ proble´my. Prvni´ je nedostatek du°kazu°, ktere´ by mohly dane´ podezrˇeni´ proka´zat. Utka´ni´ jsou sice nahra´va´na, ale pouze na za´kladeˇ vy´konu° hra´cˇu° cˇi sudi´ch nelze podezrˇeni´ potvrdit. Jako druhy´ proble´m vni´ma´ to, zˇe cˇeske´ pra´vni´ prostrˇedi´ nezna´ pojem „sportovni´ podvod“. Prˇi´padna´ podezrˇeni´ jsou tak policejni´mi orga´ny vysˇetrˇova´na jako podvod nebo korupce. Vysˇetrˇova´ni´ neni´ rˇi´zeno centra´lneˇ, skutky vysˇetrˇuje vzˇdy veˇcneˇ nebo mi´stneˇ prˇi´slusˇne´ oddeˇleni´ policie cozˇ znamena´, zˇe vysˇetrˇovatele´ nemaji´ odbornou znalost problematiky match-fixingu. Fotbalová asociace argumentuje, zˇe ve vyspeˇly´ch zemi´ch je beˇzˇne´, zˇe tato problematika, ktera´ prˇipravuje sta´ty na dani´ch o miliony eur a ohrozˇuje integritu sportu, vysˇetrˇuje specializovane´ pracovisˇteˇ, cˇasto ve spolupra´ci s policií a ministerstvem financí. Zavedeni´ a vymezeni´ pra´vni´ho pojmu „sportovni´ podvod“ je podle Fotbalové asociace pro boj proti match- fixingu nezbytne´.“

 „Výroční zpráva o hazardním hraní v České republice v roce 2016“ obsahuje souhrnný přehled aktuálních trendů ve vývoji trhu s hazardními hrami v ČR ve výskytu, vzorcích a dopadech hazardního hraní, popisuje regulační, preventivní a léčebné intervence a nové výzkumné poznatky. Zahrnuje období roku 2016 s přesahem do počátku roku 2017, který přinesl zásadní změnu zákonného rámce provozování hazardních her. Je v pořadí třetí výroční zprávou, první vyšla v roce 2015. Výročním zprávám předcházela souhrnná analýza s názvem Hazardní hraní v ČR a jeho dopady, kterou Národní monitorovací středisko předložilo vládě v roce 2014.

Jiří Reichl

Příspěvek Vládní zpráva o hazardu: on-line hry bez povolení připravily veřejné rozpočty o miliardy pochází z Ekonomický deník


Ekonomický deník přináší zpravodajství, analýzy a komentáře ze světa ekonomiky a technologií.

Hodnocení článku: 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0

Vládní zpráva o hazardu: on-line hry bez povolení připravily veřejné rozpočty o miliardy

Diskuze a názory

Na dané téma nejsou žádné názory.Přečtěte si také:

31.10.2016Should I study a new language on-line or off-line? Lucie Vlková (Slůně - svět jazyků )
12.07.2006Konec on-line hazardu v USA ! Vladimír Urbánek (Kurzy.cz)
26.09.2000MMF/on-line - Chcete vidět demonstraci ON-LINE ? Na URL ... Vladimír Urbánek (Kurzy.cz)
25.01.2000Další on-line informace zdarma Antonín Foller (Kurzy.cz)

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů