Inzerce (AliaWeb)
Valná hromada  |  18.05.2017 09:45:00

Oficiální sdělení: Valná hromada Lázně Mšené, a.s. (18.5.2017)

Titulek: Aliaweb


Lázně Mšené, a.s., se sídlem Lázeňská 62, Mšené-lázně, IČO 44569530

 

Pozvánka

 Představenstvo akciové společnosti Lázně Mšené, a.s.

 se sídlem: Mšené-lázně, Lázeňská  č.p. 62, PSČ 411 19, IČO 44569530,

 zapsané v obch. rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, odd. B, vložka 211,

 svolává

 ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

 která se bude konat dne 20. června 2017 od 10.00 hodin 

v objektu Pavillon Dvorana na adrese sídla společnosti

 Lázně Mšené, a.s., Mšené-lázně, Lázeňská č.p. 62, PSČ 411 19 

 

 

Pořad jednání řádné valné hromady společnosti:

  

1. zahájení valné hromady, kontrola její usnášeníschopnosti

 

2. volba orgánů valné hromady

 

3. projednání výroční zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2016, projednání řádné účetní závěrky společnosti za rok 2016 a projednání návrhu na vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2016

 

4. projednání stanoviska auditora k účetní závěrce společnosti za rok 2016

 

5. projednání zprávy dozorčí rady o přezkoumání účetní závěrky společnosti za rok 2016

 

6. schválení výroční zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2016, schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2016, schválení návrhu na vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2016

 

7. volba členů představenstva a dozorčí rady společnosti

 

8. schválení prodeje nemovitostí ve vlastnictví společnosti

 

9. schválení auditora společnosti na rok 2017

 

10. závěr valné hromady

 

 k bodu 6. pořadu jednání valné hromady společnosti:

 

V rámci tohoto bodu pořadu jednání se akcionářům navrhuje přijmout usnesení, které zní takto:

   

„Valná hromada schvaluje:

 

- výroční zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2016

 

- řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2016

 

- návrh na vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2016“.

 

 Odůvodnění usnesení: Schvalování výroční zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku, schvalování řádné účetní závěrky společnosti a schvalování návrhu na vypořádání hospodářského výsledku společnosti náleží podle zákona o obchodních korporacích a stanov společnosti do působnosti valné hromady společnosti.

   

k bodu 7. pořadu jednání valné hromady společnosti:

 

Vzhledem ke skutečnosti, že:

 

a) členu představenstva společnosti Bc. Františku Ochovi skončí dnem 27.07.2017 funkční období

b) členu představenstva společnosti MUDr. Janu Medonosovi skončí dnem 27.07.2017 funkční období 

c) členu představenstva společnosti Luboši Ouzkému skončí dnem 01.11.2017 funkční období

d) členu dozorčí rady společnosti JUDr. Josefu Burketovi skončí dnem 26.06.2017 funkční období 

e) člence dozorčí rady společnosti Janě Kožnarové skončí dnem 01.11.2017 funkční období,

 

navrhuje se akcionářům v rámci tohoto bodu pořadu jednání opětovně zvolit všechny jmenované do jejich dosavadních funkcí v představenstvu a v dozorčí radě společnosti, a to na dobu pěti let počínající běžet dnem následujícím po dni, v němž všem jmenovaným uplyne jejich stávající funkční období. V souvislosti s tím se valné hromadě navrhuje přijmout následující usnesení, které zní takto:

   

„Valná hromada volí:

- členem představenstva společnosti pana Bc. Františka Ocha, nar. 08.10.1970, bytem Praha 10, Lipany, Za statky 60, PSČ 103 00, a to na dobu od 28.07.2017 do 28.07.2022 

- členem představenstva společnosti pana MUDr. Jana Medonose, nar. 23.04.1954, bytem Budyně nad Ohří, Slánská 278, PSČ 411 18, a to na dobu od 28.07.2017 do 28.07.2022

 - členem představenstva společnosti pana Luboše Ouzkého, nar. 30.04.1978, bytem Budyně nad Ohří, Slánská 278, PSČ 411 18, a to na dobu od 02.11.2017 do 02.11.2022 

- členem dozorčí rady společnosti pana JUDr. Josefa Burketa, nar. 14.09.1960, bytem Praha 6, Lysolaje, Lysolajské údolí 311/18, PSČ 165 00, a to na dobu od 27.06.2017 do 27.06.2022

 - členem dozorčí rady společnosti paní Janu Kožnarovou, nar. 08.10.1963, bytem Býkev č.p. 6, PSČ 276 01, a to na dobu od 02.11.2017 do 02.11.2022.“ 

  

Odůvodnění usnesení: Kandidáti splňují veškeré předpoklady pro výkon funkce v orgánech společnosti, mají dostatečnou časovou kapacitu pro výkon funkce a zkušenosti s jejím výkonem, jsou odborně způsobilí a důvěryhodní. Všichni kandidáti vyslovili se svým zvolením do funkce v orgánu společnosti svůj předchozí souhlas.

  

k bodu 8. pořadu jednání valné hromady společnosti:

 

V rámci tohoto bodu pořadu jednání se navrhuje akcionářům přijmout usnesení, které zní takto:

   

„Valná hromada schvaluje prodej dále uvedených nemovitostí ve vlastnictví společnosti, a to nemovitostí zapsaných na LV č. 177 vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrálním pracovištěm Litoměřice, pro katastrální území Mšené-lázně, obec Mšené-lázně, okres Litoměřice, jimiž jsou:

 

a) pozemek p.č. St. 216/2 o výměře 197 , druh pozemku – zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, způsob využití – obč. vyb

b) pozemek p.č. St. 216/3 o výměře 281 , druh pozemku – zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, způsob využití – obč. vyb 

c) pozemek p.č. St. 216/4 o výměře 407 , druh pozemku – zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, způsob využití – obč. vyb

d) pozemek p.č. St. 216/5 o výměře 266 , druh pozemku – zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, způsob využití – obč. vyb 

e) pozemek p.č. St. 216/6 o výměře 611 , druh pozemku – zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, způsob využití – obč. vyb

f) pozemek p.č. St. 216/10 o výměře 330 m², druh pozemku – zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, způsob využití – obč. vyb 

g) pozemek p.č. 338/27 o výměře 473 , druh pozemku – ostatní plocha, způsob využití – jiná plocha,

h) pozemek p.č. 338/33 o výměře 4191 , druh pozemku – ostatní plocha, způsob využití – manipulační plocha, 

i) pozemek p.č. 1441 o výměře 1975 , druh pozemku – ostatní plocha, způsob využití – sportoviště a rekreační plocha,

j) pozemek p.č. 1462 o výměře 1460 , druh pozemku – ostatní plocha, způsob využití – manipulační plocha, 

k) pozemek p.č. 1464 o výměře 730 m², druh pozemku – ostatní plocha, způsob využití – manipulační plocha,

l) pozemek p.č. 1465 o výměře 1129 , druh pozemku – ostatní plocha, způsob využití – manipulační plocha, 

m) pozemek p.č. 1466 o výměře 30 , druh pozemku – ostatní plocha, způsob využití – jiná plocha,

n) pozemek p.č. St. 267 o výměře 412 , druh pozemku – zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, způsob využití – obč. vyb 

o) pozemek p.č. St. 268 o výměře 412 , druh pozemku – zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. 211, obec Mšené-lázně, způsob využití – obč. vyb

p) pozemek p.č. St. 354 o výměře 13 , druh pozemku – zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, způsob využití – tech. vyb 

q) pozemek p.č. 338/34 o výměře 1077 , druh pozemku – ostatní plocha, způsob využití – manipulační plocha,

r) pozemek p.č. 338/35 o výměře 484 , druh pozemku – ostatní plocha, způsob využití – jiná plocha, 

s) pozemek p.č. 338/36 o výměře 1648 , druh pozemku – ostatní plocha, způsob využití – manipulační plocha,

 

a to za kupní cenu nejméně ve výši 5.804.550,-Kč, která bude splatná na účet společnosti nejpozději do patnácti dnů ode dne, v němž bylo vlastnické právo kupujícího k těmto nemovitostem zapsáno do katastru nemovitostí.“

   

Odůvodnění usnesení: Nemovitosti jsou součástí areálu bývalého středního odborného učiliště na adrese Mšené-lázně, Mládežnická 211. Nemovitosti jsou pro potřeby společnosti dlouhodobě nevyužitelné, přičemž na jejich údržbu společnost vynakládá značné finanční prostředky v řádu několika set tisíc Kč ročně. Společnost nechala zpracovat znalecké posudky o ceně výše uvedených nemovitostí, když:

 
 1. posudky znalce Ing. Jaroslava Coufala, Hostinského 1521, Praha 5:

  aa)  č. 1098/2017 ze dne 30.04.2017 byla cena nemovitostí uvedených výše pod písm. a) až m) stanovena částkou 2.896.970,-Kč

  ab)  č. 1097/2017 ze dne 30.04.2017 byla cena nemovitostí uvedených výše pod písm. n) až s) stanovena částkou 1.669.210,- Kč,

  celkem tedy částkou 4.566.180,-Kč

 2. posudky znalce Ing. Václava Myslíka, Brunnerova 999/2, Praha 6:

  aa)  č. 8704/2017 ze dne 10.05.2017, doplněného dodatkem č. 1 ze dne 10.05.2017, byla cena nemovitostí uvedených výše pod písm. a) až m) stanovena částkou 3.747.020,-Kč

  ab)  č. 8706/2017 ze dne 10.05.2017 byla cena nemovitostí uvedených výše pod písm. n) až s) stanovena částkou 2.057.530,- Kč,

  celkem tedy částkou 5.804.550,-Kč.

k bodu 9. pořadu jednání valné hromady společnosti:

 

V rámci tohoto bodu pořadu jednání se akcionářům navrhuje přijmout usnesení, které zní takto:

   

„Valná hromada schvaluje auditora pro řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2016, a to Ing. Zdeňka Dvořáka, bytem Praha 1, Zlatnická 1124/7, auditorské osvědčení č. 1351.“

   

Odůvodnění usnesení: Navrhovaný auditor zná dokonale prostředí a potřeby společnosti a předložil optimální nabídku auditorských služeb.

   

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je den 13.06.2017. Práva spojená se zaknihovanými akciemi, zejména pak právo hlasovat na valné hromadě, vykonává osoba, která je k rozhodnému dni zapsána v evidenci zaknihovaných cenných papírů jako vlastník akcie.

 

Registrace akcionářů a zápis do listiny akcionářů přítomných na valné hromadě bude probíhat od 9.30 hod. do 10.00 hod. v místě konání valné hromady. Akcionář – fyzická osoba je povinen při prezenci předložit svůj platný občanský průkaz. Zástupce akcionáře – právnické osoby je povinen při prezenci předložit originál nebo úředně ověřený výpis z obchodního rejstříku nikoliv starší 3 měsíce, a svůj platný občanský průkaz. Zástupce akcionáře na základě plné moci je povinen před zahájením valné hromady odevzdat při prezenci písemnou plnou moc podepsanou zastoupeným akcionářem, z níž vyplývá rozsah zástupcova oprávnění. Podpis zastoupeného akcionáře na této plné moci musí být úředně ověřen.

 

Na stránkách www.msene.cz/info je uveřejněna výroční zpráva společnosti za rok 2016, která obsahuje zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2016, účetní závěrku společnosti za rok 2016, zprávu o vztazích mezi propojenými osobami a návrh představenstva na vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2016.

   

  představenstvo společnosti

 

Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Důchody

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Podílové fondy

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies