Vladimír Urbánek (Kurzy.cz)
Akcie v ČR  |  05.05.2017 08:38:44

Erste v 1Q17 s čistým ziskem 262 mil. EUR, vedení je spokojené, byl to dobrý začátek roku


 

„Měli jsme dobrý začátek roku, což se odráží ve výši našeho čistého zisku za první čtvrtletí, který činí 262 milionů eur. K těmto výsledkům přispělo i zdravé makroekonomické prostředí ve střední a východní Evropě a pokračování pozitivních trendů z loňského roku: objemy úvěrů rostly stabilním tempem zejména v retailovém bankovnictví, rizikové náklady zůstávaly na historicky nejnižší úrovni, kvalita aktiv byla i nadále velmi dobrá s podílem nesplácených úvěrů (NPL) pod pěti procenty, a byli jsme i schopni udržet vysokou míru kapitalizace s kapitálovým poměrem tier 1 na úrovni 13 procent.

 

Během prvního čtvrtletí se zvýšila úroveň našich nákladů, což částečně odráží nezbytné výdaje související s plněním regulatorních požadavků, přičemž největší vliv na toto zvýšení mají investice do dalšího rozšiřování služeb, které můžeme zákazníkům nabízet v digitální podobě – což je oblast, v níž jsme již pravidelně uznáváni jako jeden z lídrů bankovního sektoru v Evropě.

 

Jsme potěšeni skutečností, že naše výsledky v nedávné době ocenily i ratingové agentury, kdy agentura Standard & Poor’s zvýšila náš dlouhodobý rating na A- (Pozitivní) a agentura Fitch na A- (Stabilní). Trendy, které vidíme na úrovni Erste Group, jsou patrné i lokálně: všechny naše dceřiné společnosti měly ziskové první čtvrtletí,“ řekl Andreas Treichl, generální ředitel Erste Group Bank AG.

  

Hlavní ukazatele

Jsou zde uvedeny finanční výsledky z období leden až březen 2017, které jsou porovnány s výsledky z období leden až březen 2016, a rozvahové pozice k 31. březnu 2017, které jsou porovnány s rozvahovými pozicemi k 31. prosinci 2016. 

Čistý úrokový výnos poklesl na 1 051,3 milionu EUR (-3,7 %; 1 092,2 milionu EUR), přestože objem poskytnutých úvěrů vzrostl. Příčinou byl zejména nižší úrokový výnos z portfolia státních dluhopisů a méně výrazný vliv tzv. unwinding efektu. Čistý příjem z poplatků a provizí stoupl na 457,7 milionu EUR (+3,3 %; 443,1 milionu EUR). Výnosy z obchodů s cennými papíry a správy aktiv sice vzrostly, klesly však poplatkové výnosy z úvěrů. Čistý zisk z obchodování mírně poklesl na 48,6 milionu EUR (-5,1 %; 51,2 milionu EUR). Provozní výnosy byly téměř stabilní na hodnotě 1 617,5 milionu EUR (-0,7 %; 1 629,3 milionu EUR). Provozní náklady vzrostly na 1 018,3 milionu EUR (+0,9 %; 1 008,8 milionu EUR), což bylo způsobeno zejména vyššími personálními náklady na úrovni 571,7 milionu EUR (+1,1 %; 565,4 milionu EUR). Tato položka již zahrnuje rezervy na téměř všechny předpokládané celoroční platby do fondů pojištění vkladů v roce 2017 v hodnotě 64,7 milionu EUR (71,7 milionu EUR). Provozní výsledek v souvislosti s tím poklesl na 599,2 milionu EUR (-3,4 %; 620,5 milionu EUR ). Poměr mezi náklady a výnosy (tzv. Cost/Income ratio) činil 63,0 % (61,9 %).  

Čistá ztráta ze znehodnocení finančních aktiv zůstala na úrovni blízké historickému minimu a činila 65,8 milionu EUR či 19 bazických bodů hrubých průměrných půjček klientům (56,4 milionu EUR nebo 17 bazických bodů). Průměrný podíl úvěrů v selhání (NPL) zůstal na 4,9 % (4,9 % ). Krytí objemu nesplácených úvěrů opravnými položkami (NPL coverage) mírně pokleslo na 67,6 % (69,1 %). 

Ostatní provozní výsledek činil -127,1 milionu EUR (-139,5 milionu EUR). To zahrnuje výdaje na roční příspěvky do fondů pro řešení problémů bank ve výši 77,5 milionu EUR (64,7 milionu EUR). Bankovní daň a daň z finančních transakcí činily 35,8 milionu EUR (62,8 milionu EUR). Pokles byl primárně způsoben výrazně nižší bankovní daní v Rakousku v objemu 5,6 milionu EUR (29,5 milionu EUR) po významné jednorázové úhradě bankovní daně ve čtvrtém čtvrtletí roku 2016. Bankovní daně v Maďarsku klesly na 23,6 milionu EUR (26,9 milionu EUR) a na Slovensku činily 6,6 milionu EUR (6,2 milionu EUR).

 

Čistý zisk náležející vlastníkům s minoritním podílem stoupl na 76,8 milionu EUR (+60,6 %; 47,8 milionu EUR) s ohledem na rostoucí výnosy spořitelen. Čistý zisk připadající vlastníkům mateřské společnosti poklesl na 262,2 milionu EUR (-4,6 %; 274,7 milionu EUR).

 

 Celkový vlastní kapitál bez nástrojů AT1 vzrostl na 16,4 miliard EUR (16,1 miliard EUR). Po  odpočtech a úpravách požadovaných regulací (dle CRR) poklesl kmenový Tier 1 kapitál (CET1, postupné změny podle Basel 3) na 13,4 miliard EUR (13,6 miliard EUR). Celkový kapitál (postupně nabíhající podle Basel 3) vzrostl na 19,0 miliard EUR (18,8 miliard EUR). Výše uvedené údaje nezahrnují prozatímní zisk, zahrnují však rizikové náklady z prvního čtvrtletí. Celková rizikově vážená aktiva (včetně úvěrových, tržních a operačních rizik, postupně nabíhající podle Basel 3) vzrostla na 103,6 miliard EUR (101,8 miliard EUR). Kapitálový poměr CET 1 (postupně nabíhající podle Basel 3) činil 13,0 % (13,4 %), celkový kapitálový poměr (postupně nabíhající podle Basel 3) dosáhl výše 18,4 % (18,5 %).

 

Celkový objem aktiv vzrostl na 222,8 miliard EUR (+7,0 %; 208,2 miliard EUR). Na straně aktiv vzrostla pokladní hotovost a hotovost u centrálních bank na 24,7 miliard EUR (18,4 miliard EUR) podobně jako úvěry úvěrovým institucím (čisté) v hodnotě 10,4 miliard EUR (3,5 miliard EUR). Úvěry klientům (čisté) vzrostly na 133,0 miliard EUR (+1,8 %; 130,7 miliard EUR). Na straně závazků vzrostly vklady bank na 22,9 miliard EUR (14,6 miliard EUR) a vklady klientů opět vzrostly – nejvýrazněji v České republice a v Rakousku – na 144,7 miliard EUR (+4,9 %; 138,0 miliard EUR). Poměr úvěrů ke vkladům činil 91,9 % (94,7 %). 

  

VÝHLED NA ROK 2017 

Očekává se, že ekonomické prostředí bude podporovat úvěrovou expanzi. Reálný růst HDP se v roce 2017 na klíčových trzích Erste Group ve střední a východní Evropě, včetně Rakouska, očekává v rozmezí od 1,5 % do 4,5 %. Reálný růst HDP by měl primárně vycházet ze stabilní domácí poptávky, přičemž růst reálných mezd a klesající nezaměstnanost by měly podpořit ekonomickou aktivitu ve střední a východní Evropě. Fiskální disciplína by ve střední a východní Evropě měla zůstat na stejné úrovni.

Obchodní výhled. Skupina Erste Group má za cíl dosáhnout návratnosti vlastního kapitálu očištěného o nehmotný majetek (ROTE) ve výši více než 10 % (na základě průměrného hmotného kapitálu společnosti v roce 2017). Základní předpoklady pro tento cíl jsou: v nejlepším případě stabilní výnosy (za předpokladu více než 5% růstu čistých úvěrů); zvýšení nákladů na úrovni 1–2 % vlivem regulatorních projektů a digitalizace; navýšení rizikových nákladů, třebaže zůstávají na historicky nízkých úrovních; pozitivní změna v ostatním provozním výsledku díky nižší bankovní dani v Rakousku. 

 

 

Rizika výhledu. Dopad expanzivních měnových politik centrálních bank včetně negativních úrokových sazeb; politická rizika, například různé volby v klíčových ekonomikách EU; geopolitická rizika a globální hospodářská rizika; iniciativy na ochranu spotřebitele.

 

 

 

FINANČNÍ DATA 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

Výkaz zisků a ztrát

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

V mil. Eur

 
 

Q1 16

 
 

Q4 16

 
 

Q1 17

 
 

 

 
 

1-3 16

 
 

1-3 17

 
 

Čistý úrokový výnos

 
 

1,092.2

 
 

1,107.0

 
 

1,051.3

 
 

 

 
 

1,092.2

 
 

1,051.3

 
 

Čistý výnos z poplatků a provizí

 
 

443.1

 
 

463.2

 
 

457.7

 
 

 

 
 

443.1

 
 

457.7

 
 

Čistý zisk z obchodování

 
 

51.2

 
 

65.1

 
 

48.6

 
 

 

 
 

51.2

 
 

48.6

 
 

Provozní výnosy

 
 

1,629.3

 
 

1,731.5

 
 

1,617.5

 
 

 

 
 

1,629.3

 
 

1,617.5

 
 

Provozní náklady

 
 

-1,008.8

 
 

-1,065.1

 
 

-1,018.3

 
 

 

 
 

-1,008.8

 
 

-1,018.3

 
 

Provozní zisk 

 
 

620.5

 
 

666.4

 
 

599.2

 
 

 

 
 

620.5

 
 

599.2

 
 

Čistá ztráta ze znehodnocení finančních aktiv

 
 

-56.4

 
 

-132.5

 
 

-65.8

 
 

 

 
 

-56.4

 
 

-65.8

 
 

Provozní zisk po započtení opravných položek

 
 

564.1

 
 

533.9

 
 

533.4

 
 

 

 
 

564.1

 
 

533.4

 
 

Ostatní provozní výsledek

 
 

-139.5

 
 

-412.5

 
 

-127.1

 
 

 

 
 

-139.5

 
 

-127.1

 
 

Odvody z bankovních operací

 
 

-62.8

 
 

-237.1

 
 

-35.8

 
 

 

 
 

-62.8

 
 

-35.8

 
 

Zisk z pokračujících operací před zdaněním

 
 

427.0

 
 

121.7

 
 

434.7

 
 

 

 
 

427.0

 
 

434.7

 
 

Daň z příjmu

 
 

-104.5

 
 

-9.7

 
 

-95.6

 
 

 

 
 

-104.5

 
 

-95.6

 
 

Čistý zisk za dané období

 
 

322.6

 
 

112.0

 
 

339.0

 
 

 

 
 

322.6

 
 

339.0

 
 

Čistý zisk náležející vlastníkům s minoritním podílem

 
 

47.8

 
 

26.4

 
 

76.8

 
 

 

 
 

47.8

 
 

76.8

 
 

Čistý zisk náležející vlastníkům mateřské společnosti

 
 

274.7

 
 

85.6

 
 

262.2

 
 

 

 
 

274.7

 
 

262.2

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Zisk na akcii

 
 

0.64

 
 

0.20

 
 

0.61

 
 

 

 
 

0.64

 
 

0.61

 
 

Hotovostní zisk na akcii

 
 

0.65

 
 

0.34

 
 

0.62

 
 

 

 
 

0.65

 
 

0.62

 
 

Návratnost kapitálu

 
 

9.8%

 
 

2.8%

 
 

8.7%

 
 

 

 
 

9.8%

 
 

8.7%

 
 

Hotovostní návratnost kapitálu

 
 

9.9%

 
 

4.9%

 
 

8.7%

 
 

 

 
 

9.9%

 
 

8.7%

 
 

Čistá úroková marže (na průměrná úročená aktiva)

 
 

2.51%

 
 

2.52%

 
 

2.33%

 
 

 

 
 

2.51%

 
 

2.33%

 
 

Poměr mezi náklady a výnosy

 
 

61.9%

 
 

61.5%

 
 

63.0%

 
 

 

 
 

61.9%

 
 

63.0%

 
 

Rizikové náklady (na průměrné hrubé klientské úvěry)

 
 

0.17%

 
 

0.39%

 
 

0.19%

 
 

 

 
 

0.17%

 
 

0.19%

 
 

Daňová sazba

 
 

24.5%

 
 

8.0%

 
 

22.0%

 
 

 

 
 

24.5%

 
 

22.0%

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Rozvaha

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

V mil. EUR

 
 

03/16

 
 

12/16

 
 

03/17

 
 

 

 
 

12/16

 
 

03/17

 
 

Pokladní hotovost a hotovost u centrálních bank

 
 

14,641

 
 

18,353

 
 

24,731

 
 

 

 
 

18,353

 
 

24,731

 
 

Finanční aktiva k obchodování

 
 

48,680

 
 

47,586

 
 

46,145

 
 

 

 
 

47,586

 
 

46,145

 
 

Úvěry a jiné pohledávky za bankami

 
 

6,680

 
 

3,469

 
 

10,448

 
 

 

 
 

3,469

 
 

10,448

 
 

Úvěry a jiné pohledávky za klienty

 
 

126,740

 
 

130,654

 
 

132,992

 
 

 

 
 

130,654

 
 

132,992

 
 

Nehmotný majetek

 
 

1,447

 
 

1,390

 
 

1,378

 
 

 

 
 

1,390

 
 

1,378

 
 

Ostatní aktiva

 
 

8,182

 
 

6,775

 
 

7,105

 
 

 

 
 

6,775

 
 

7,105

 
 

Aktiva celkem

 
 

206,369

 
 

208,227

 
 

222,798

 
 

 

 
 

208,227

 
 

222,798

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Finanční závazky k obchodování

 
 

6,612

 
 

4,762

 
 

4,314

 
 

 

 
 

4,762

 
 

4,314

 
 

Vklady bank

 
 

17,330

 
 

14,631

 
 

22,935

 
 

 

 
 

14,631

 
 

22,935

 
 

Vklady klientů

 
 

128,640

 
 

138,013

 
 

144,707

 
 

 

 
 

138,013

 
 

144,707

 
 

Emitované dluhové cenné papíry

 
 

30,060

 
 

27,192

 
 

27,127

 
 

 

 
 

27,192

 
 

27,127

 
 

Ostatní závazky

 
 

8,509

 
 

7,027

 
 

6,822

 
 

 

 
 

7,027

 
 

6,822

 
 

Vlastní kapitál celkem

 
 

15,218

 
 

16,602

 
 

16,894

 
 

 

 
 

16,602

 
 

16,894

 
 

Závazky a vlastní kapitál celkem

 
 

206,369

 
 

208,227

 
 

222,798

 
 

 

 
 

208,227

 
 

222,798

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Pohledávky za klienty/závazky ke klientům

 
 

98.5%

 
 

94.7%

 
 

91.9%

 
 

 

 
 

94.7%

 
 

91.9%

 
 

Podíl rizikových úvěrů (NPL)

 
 

6.7%

 
 

4.9%

 
 

4.9%

 
 

 

 
 

4.9%

 
 

4.9%

 
 

Krytí NPL opravnými položkami (bez zajištění)

 
 

66.5%

 
 

69.1%

 
 

67.6%

 
 

 

 
 

69.1%

 
 

67.6%

 
 

Poměr CET 1 (částečně aplikovaný)

 
 

12.1%

 
 

13.4%

 
 

13.0%

 
 

 

 
 

13.4%

 
 

13.0%

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Ratings

 
 

03/16

 
 

12/16

 
 

03/ 17

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Fitch

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Dlouhodobý

 
 

BBB+

 
 

BBB+

 
 

A-

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Krátkodobý

 
 

F2

 
 

F2

 
 

F1

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Výhled

 
 

Stable

 
 

Stable

 
 

Stable

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Moody´s

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Dlouhodobý

 
 

Baa2

 
 

Baa1

 
 

Baa1

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Krátkodobý

 
 

P-2

 
 

P-2

 
 

P-2

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Výhled

 
 

Positive

 
 

Stable

 
 

Stable

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Standard & Poor´s

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Dlouhodobý

 
 

BBB+

 
 

BBB+

 
 

A-

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Krátkodobý

 
 

A-2

 
 

A-2

 
 

A-2

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Výhled

 
 

Negative

 
 

Stable

 
 

Positive

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Hodnocení článku: 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0

Erste v 1Q17 s čistým ziskem 262 mil. EUR, vedení je spokojené, byl to dobrý začátek roku

Diskuze a názory

Na dané téma nejsou žádné názory.
Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů