Inzerce (AliaWeb)
Valná hromada  |  23.05.2016 08:00:00

Oficiální sdělení: Valná hromada Tonak a.s. (23.5.2016)

Titulek: Aliaweb


TONAK a.s., se sídlem Zborovská 823, Nový Jičín, IČO 00013226

Představenstvo obchodní společnosti

 

TONAK a.s.,

 

se sídlem Nový Jičín, Zborovská 823, PSČ 741 01,IČ:00013226,

zaps. v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B., vložka 110

 

svolává

řádnou valnou hromadu,

 

která se bude konat dne 23. 6. 2016 od 10.00 hodin

ve vzorkovně společnosti TONAK a.s., Zborovská 823,741 01 Nový Jičín

 

 

Pořad jednání:


1. Zahájení valné hromady

2. Kontrola usnášeníschopnosti

3. Seznámení s pravidly jednání a se způsobemrozhodování valné hromady

4. Volba orgánů valné hromady

5. Zpráva představenstva společnosti o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2015, o stavu jejího majetku, o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za období od 01.01.2015 do 31.12.2015, o řádné účetní závěrce a návrh na úhradu ztráty

6. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti,k výsledku hospodaření společnosti za rok 2015,

k řádné účetní závěrce a k návrhu na úhraduztráty

7. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání zprávy představenstva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za období od 01.01.2015 do 31.12.2015 a seznámení valné hromady se stanoviskem dozorčí rady k předložené zprávě

8. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2015

9. Rozhodnutí o úhradě ztráty za rok 2015

10. Rozhodnutí o schválení zastavení věci ve prospěch banky - nemovitých věcí ve vlastnictví Tonak a.s., pro účely poskytnutí jistoty dle čl. VIII. odst. 1 písm. b) smlouvy o úvěru reg. č. 392/16-120 ze dne 26.04.2016,

uzavřené mezi UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., IČ: 649 48 242, se sídlem Praha 4 – Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 140 92 a korporace TONAK a.s., IČ: 000 13 226, se sídlem Nový Jičín, Zborovská 823/65, PSČ 741 01

11. Volba člena dozorčí rady akciové společnosti pana Ing.Jana Vrby

12. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí radypana Ing. Jana Vrby

13. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí radypana Pavla Hrušky

14. Závěr valné hromady

 

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 16.6.2016. Právo účastnit se valné hromady má akcionář, který bude k rozhodnému dni zapsán ve výpisu z evidence zaknihovaných akcií společnosti.

 

Prezence akcionářů proběhne dne 23.6.2016 v době od 9.00 hodin v místě konání valné hromady.

Akcionář – fyzická osoba se prokáže průkazem totožnosti. V případě zastupování předloží zmocněnec navíc plnou moc s ověřeným podpisem akcionáře. Zástupce právnické osoby se prokáže průkazem totožnosti a originálem výpisu z obchodního rejstříku ne starším tří měsíců, popř. jeho ověřenou fotokopií. Není-li osobně přítomen statutární zástupce, prokáže se zmocněnec navíc písemnou plnou mocí s ověřeným podpisem oprávněného člena statutárního orgánu. Doklady v cizím jazyce musí být opatřeny úředním překladem do jazyka českého.

 

Podmínky pro výkon hlasovacího práva: na jednu akcii připadá jeden hlas.

 

Akcionáři nepřísluší náhrada nákladů, které mu vzniknou v souvislosti s účastí na valné hromadě.

 

 

Hlavní údaje z řádné účetní závěrky zarok 2015 (v tis. Kč)


Aktiva celkem:  406 790

Dlouhodobý majetek: 177 812

Oběžná aktiva:  227 347

Náklady příštích období: 1 631

Vlastní kapitál:  160 713

Cizí zdroje:  240 578

Výdaje příštích období: 5 499

Hospodářský výsledek: ztráta  21183

 

Výroční zpráva za rok 2015 a veškeré další dokumenty předkládané valné hromadě jsou k nahlédnutí akcionářům na sekretariátu předsedy představenstva v sídle společnosti Zborovská 823, Nový Jičín v pracovní dny,počínaje dnem 23.5.2014 vždy od 8.00 do 14.00 hodin a na internetových stránkách společnosti www.tonak.cz.

 

 

                                          

                                                                                                                      ……………………………………………….

                                                                                  Ing. Lenka Urbánková Jarešová

                                                                                  předseda představenstva TONAK a.s.

 

 

 Návrhy usnesení valné hromady (včetně zdůvodnění) nebo vyjádření představenstva k navrhovaným záležitostem pořadu jednání valné hromady:

 

 

ad 4)

Volba orgánů valné hromady

 

Návrh usnesení:

Řádná valná hromada společnosti TONAK a.s. volí níže uvedené osoby do orgánů valné hromady:

 

Předseda řádné valné hromady:                   JUDr. Dagmar Jahnová

Zapisovatel:                                                   Mgr.Veronika Daňhelová

Ověřovatelé zápisu:                                       Bc. AlenaFranková

                                                                       Ing.Aleš Aujezdský

Osoby pověřené sčítáním hlasů:                   Eva Knopová

 

Zdůvodnění:

Volba osob do orgánů valné hromady společnosti vychází z požadavku platné právní úpravy na zajištění řádného průběhu valné hromady.

Osoby navrhované představenstvem společnosti do orgánů valné hromady se svou nominací souhlasí a mají dostatečnou kvalifikaci a zkušenost k výkonu těchto funkcí.

 

 

ad 5)

Zpráva představenstva společnosti o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2015, o stavu jejího majetku za rok 2015, o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za období od 01.01.2015 do 31.12.2015, o řádné účetní závěrce a návrh na úhradu ztráty

 

Stanovisko představenstva:

Předmětem bodu 5. pořadu jednání valné hromady společnosti TONAK a.s. je projednání zprávy představenstva společnosti, která bude součástí výroční zprávy za rok 2015.

Zpráva představuje pravdivý a věrný obraz o podnikatelské činnosti společnosti stavu a jejího majetku, o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za období od 01.01.2015 do 31.12.2015,dále obsahuje informace o řádné účetní závěrce za rok 2015 a návrh na úhradu ztráty za rok 2015, o jejichž schválení bude valná hromada rozhodovat v samostatných bodech pořadu valné hromady.

 

 

ad 6)

Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti, k výsledku hospodaření společnosti za rok 2015, k řádné účetní závěrce a k návrhu na úhradu ztráty

 

Stanovisko představenstva:

Předmětem bodu 6. pořadu jednání valné hromady společnosti TONAK a.s. je projednání zprávy o kontrolní činnosti dozorčí rady a.s. a vyjádření dozorčí rady společnosti TONAK a.s. ke zprávě představenstva společnosti, k výsledkům řádné účetní závěrky a k návrhu na úhradu ztráty společnosti za rok 2015.

Zpráva není předmětem hlasování akcionářů společnosti.

 

 

ad 7)

Zpráva dozorčí rady o přezkoumání zprávy představenstva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za období od 01.01.2015 do 31.12.2015 a seznámení valné hromady se stanoviskem dozorčí rady k předložené zprávě

 

Stanovisko představenstva:

Předmětem bodu 7. pořadu jednání valné hromady společnosti TONAK a.s. je seznámení valné hromady s výsledkem přezkoumání zprávy představenstva a.s. o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za období od 01.01.2015 do 31.12.2015  a seznámení valné hromady se stanoviskem dozorčí rady k předložené zprávě.

Zpráva není předmětem hlasování akcionářů společnosti.

 

 

ad 8)

Schválení řádné účetní závěrky za rok 2015

 

návrh usnesení:

Řádná valná hromada společnosti TONAK a.s. schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti TONAK a.s.k 31.12.2015

 

Zdůvodnění:

Společnost TONAK a.s. je povinna na základě platných právních předpisů sestavovat každý rok k 31.12. řádnou účetní závěrku a předkládat ji ke schválení valné hromadě společnosti.

Řádná účetní závěrka jek dispozici k nahlédnutí v sídle společnosti TONAK a.s. a na internetových stránkách společnosti /www.tonak.cz/.

 

 

ad 9)

Rozhodnutí o úhradě ztráty za rok 2015

 

návrh usnesení:

Řádná valná hromada společnosti TONAK a.s.schvaluje pokrytí ztráty společnosti za rok 2015 ve výši 21 183 295,70 Kč takto:

Celou ztrátu ve výši 21 183 295,70 Kč převést na neuhrazenou ztrátu minulých let.

 

Zdůvodnění:

Společnost TONAK a.s. je povinna na základě platných právních předpisů sestavovat každý rok

k 31.12. řádnou účetní závěrku a předkládat ji ke schválení valnéh romadě společnosti. Součástí schválení řádné účetní závěrky je i rozhodnutí o úhradě vygenerované ztráty.

 

 

 

 

 

ad 10)

Rozhodnutí o schválení zastavení věci ve prospěch banky - nemovitých věcí ve vlastnictví Tonak a.s., pro účely poskytnutí jistoty dle čl. VIII. odst. 1 písm. b) smlouvy o úvěru reg. č. 392/16-120 ze dne 26.04.2016,

uzavřené mezi UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., IČ: 649 48 242, se sídlem Praha 4 – Michle,Želetavská 1525/1, PSČ 140 92 a korporace TONAK a.s., IČ: 000 13 226, se sídlem Nový Jičín, Zborovská 823/65, PSČ 741 01

 

 

návrh usnesení:

Řádná valná hromada společnosti TONAK a.s. schvaluje:

zastavení věci ve prospěch banky - nemovitých věcí ve vlastnictví Tonak a.s., pro účely poskytnutí jistoty dle čl. VIII. odst. 1 písm. b) smlouvy o úvěru reg. č. 392/16-120 ze dne 26.04.2016,

uzavřené mezi UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., IČ: 649 48 242, se sídlem Praha 4 – Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 140 92 a korporace TONAK a.s.,IČ: 000 13 226, se sídlem Nový Jičín, Zborovská 823/65, PSČ 741 01

 

Zdůvodnění:

Do působnosti valné hromady náleží dle ustanovení § 421 odst. 2 písm. m) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu předmětu podnikání nebo činnosti společnosti.

 

 

 

ad 11)

Volba člena dozorčí rady akciové společnosti pana Ing. Jana Vrby

 

návrh usnesení:

Řádná valná hromada společnosti TONAK a.s. volí za člena dozorčí rady Ing. Jana Vrbu, nar. 3.6.1937, bytem Na Čihadle 873/24, 160 00 Praha 6 s účinností od 27.6.2016.

 

Zdůvodnění:

S ohledem na skutečnost, že funkční období Ing. Jana Vrby končí 26.6.2016 zvolila valná hromada na návrh akcionáře Ing. Jana Vrbu na další funkční období.

 

 

 

ad 12)

Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady pana Ing. Jana Vrby

 

návrh usnesení:

Řádná valná hromada společnosti TONAK a.s. schvaluje:

 

smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady s panem Ing. Janem Vrbou, a to ve znění předloženém valné hromadě

 

 

Zdůvodnění:

Znění schvalované smlouvy o výkonu funkce je k dispozici k nahlédnutí v sídle společnosti TONAK a.s. a na internetových stránkách společnosti www.tonak.cz

Odměna za výkon funkce člena dozorčí rady ing. Jana Vrby je stanovena v dosavadní výši, tj. pevná měsíční odměna činí …50.000,- Kč, dále mají členové dozorčí rady nárok na cestovní náhrady v souladu s pracovněprávními předpisy.

 

 

 

ad 13)

Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady pana Pavla Hrušky

 

návrh usnesení:

Řádná valná hromada společnosti TONAK a.s. schvaluje:

 

smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady s panem Pavlem Hruškou, a to ve znění předloženém valné hromadě.

 

 

 

Zdůvodnění:

Znění schvalované smlouvy o výkonu funkce je k dispozici k nahlédnutí v sídle společnosti TONAK a.s. a na internetových stránkách společnosti www.tonak.cz

Odměna za výkon funkce člena dozorčí rady Pavla Hrušky je stanovena v dosavadní výši, tj. pevná měsíční odměna činí …10.000,- Kč, dále mají členové dozorčí rady nárok na cestovní náhrady v souladu s pracovněprávními předpisy.

 

 

 

 Přílohy sdělení:
Pozvánka na VH.pdfOficiální sdělení: Valná hromada Tonak a.s. (23.5.2016)

Diskuze a názory uživatelů na téma: Oficiální sdělení: Valná hromada Tonak a.s. (23.5.2016)

Na dané téma nejsou žádné názory.
Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Úřad práce

Investice

Podílové fondy

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies