Petr Hanisch (AliaWeb)
České Budějovice  |  31.03.1999 11:11:22

Komise pro cenné papíry - rok činnosti Komise pro cenné papíry

Komise pro cenné papíry

Rok činnosti Komise pro cenné papíry

Komise pro cenné papíry vydala za rok svého působení celkem 955 pravomocných rozhodnutí. Z toho do oblasti investičních společností a investičních fondů spadalo 337 pravomocných rozhodnutí, v oblasti obchodníků s cennými papíry a makléřů šlo o 258 rozhodnutí a v oblasti emisí nabylo právní moci celkem 280 rozhodnutí. Celkem 76 rozhodnutí bylo učiněno v oblasti penzijních fondů a pojišťoven a 4 rozhodnutí spadala do oblasti veřejných trhů a registrů cenných papírů. Za porušení zákonných povinností Komise ukládala dozorovaným subjektům vedle peněžitých sankcí i nápravná opatření, kterých za rok svého působení na kapitálovém trhu vydala celkem 56. Objem již uskutečněných finančních náprav, kdy Komise nařídila provést reverzní transakce k nezákonným operacím, činí 850 milionů korun.

 1. Inspekční činnost Komise pro cenné papíry
 2. a) Investiční společnosti a investiční fondy

  Největší část rozhodnutí učiněných v této oblasti se týkala zrušení podílových fondů, kde šlo celkem o 77 případů. Ve 20 pravomocných rozhodnutích Komise jmenovala likvidátora a 2 případy se týkaly udělení povolení investiční společnosti (Morava, a. s., a O.B. Invest, a. s.) jako nástupnické organizaci.

  Komise rovněž za dobu svého působení povolila 27 přeměn uzavřených podílových fondů na otevřený podílový fond. O dalších 9 žádostech o otevření uzavřeného podílového fondu Komise v současné době rozhoduje. Po vydání právního stanoviska k otevírání fondů v březnu tohoto roku Komise zahájila proces povolování otevření investičních fondů, kde registruje 9 žádostí.

  Povolené přeměny uzavřených podílových fondů na otevřené

  Vydáno

  NPM

  Popis

  IČO

  Odůvodnění

  08.12.98

  22.12.98

  SPEKTRUM investiční společnost, a.s.

  0060192216

  přeměna UPF Český ráj na OPF

  08.12.98

  22.12.98

  SPEKTRUM investiční společnost, a.s.

  0060192216

  přeměna UPF Velkomoravský na OPF

  08.12.98

  22.12.98

  SPEKTRUM investiční společnost, a.s.

  0060192216

  přeměna UPF Hornický na OPF

  26.06.98

  23.07.98

  Liberální investiční společnost, s.r.o.

  0049815644

  přeměna UPF Českomoravský výběrový na OPF

  18.11.98

  07.12.98

  Generační investiční společnost, a.s.

  0064949231

  přeměna UPF SPEKTRUM na otevřený PF

  07.12.98

  23.12.98

  AKRO investiční společnost, a.s.

  0049241699

  přeměna UPF pravidelných dividend na OPF

  20.07.98

  27.08.98

  AKRO investiční společnost, a.s.

  0049241699

  přeměna Výnosového UPF na Otevřený PF AKRO KUPÓN

  01.07.98

  13.08.98

  Investiční společnost PB, a.s.

  0049447173

  přeměna UPF FOND PLUS na OPF

  19.11.98

  28.12.98

  AKRO investiční společnost, a.s.

  0049241699

  přeměna UPF pravidelných dividend na otevřený PF

  04.08.98

  19.08.98

  Kapitálová investiční společnost TIPAINVEST, a.s.

  0046978330

  přeměna UPF TIPA na OPF - na vlast. žádost účastníka říz.

  21.10.98

  17.12.98

  Finance Engineering, investiční společnost, a.s.

  0043872867

  přeměna UPF První a Druhý na otevřené PF

  11.09.98

  11.09.98

  Investiční společnost podnikatelů, a.s.

  0049241516

  přeměna UPF na OPF Podnikatelský tržní

  22.09.98

  24.09.98

  O.B. INVEST investiční společnost, a.s.

  0025677888

  přeměna Zlatý UPF na OPF OB KVANTO Svět

  22.09.98

  06.10.98

  O.B.INVEST, investiční společnost, a.s.

  0025677888

  přeměna UPF 1. Obchodní na OPF OB KVANTO Globální listinný

  18.08.98

  24.08.98

  Regionální investiční společnost, a.s.

  0047468602

  přeměna ROZVOJ UPF na otevřený PF

  10.07.98

  18.09.98

  Jablonecká bižuterní investiční společnost, a.s.

  0025030078

  přeměna UPF Jablonecká bižuterie II. na OPF - na vlastní žádost

  03.06.98

  18.06.98

  Investiční společnost PROINVEST, a.s.

  0060193760

  přeměna uzavřeného PF TOPFOND na otevřený PF

  28.05.98

  05.08.98

  Investiční společnost Zlínconsult, s.r.o.

  0049453777

  nepovolení přeměny UPF na OPF - majetek v PF není likvidní

  01.06.98

  09.06.98

  CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT, IS, a.s.

  0060192445

  přeměna uzavřeného PF Bonus na otevřený PF

  21.09.98

  07.10.98

  Investiční kapitálová společnost KB, a.s.

  0060196769

  přeměna UPF Garant na OPF TERM

  19.11.98

  03.12.98

  Oxfordská investiční společnost, a.s.

  0047674636

  přeměna UPF Oxfordský na OPF - na základě žádosti IS

  17.03.98

  08.04.98

  ZEMAP-INVEST, První IS, a.s.

  0063146479

  přeměna UPF Forum na OPF

  03.02.99

  01.03.99

  SEDIA INVEST GROUP investiční společnost, a.s.

  0047116960

  přeměna UPF SD-Invest na otevřený PF

  04.02.99

  02.03.99

  O.B.INVEST, investiční společnost, a.s.

  0025677888

  přeměna UPF Finopa na OPF OB KVANTO Českomoravský

  20.03.98

  10.04.98

  Plzeňská investiční společnost, a.s.

  0061776475

  přeměna Velkomoravského UPF na OPF

  20.03.98

  10.04.98

  Plzeňská investiční společnost, a.s.

  0061776475

  přeměna INWEST PETROL UPF na OPF

  27.04.98

  09.06.98

  Investiční společnost Klasik, a.s.

  0025357263

  přeměna UPF Klasik OPF

  Vysvětlivky: NPM je zkratka pro nabytí právní moci.

  V současné době probíhá nucená správa ve dvou investičních fondech a dvou investičních společnostech. Čtyři nucené správy byly zavedeny v době činnosti Komise pro cenné papíry.

  C.S. Fond, a. s. investiční společnost

  Dne 21. 3. 1997 byla v investiční společnosti zavedena nucená správa a nuceným správcem byl jmenován Ing. Luboš Smrčka, CSc. Investiční společnost v rozporu se zákonem uzavřela opční smlouvu, čímž hrozilo poškození majetku obhospodařovaných podílových fondů. Dále investiční společnost nejednala při obhospodařování majetku s odbornou péčí, nepožádala o schválení členů představenstva a dozorčí rady Ministerstvo financí. V rozporu se zákonem byla rovněž skladba majetku podílových fondů.

  Dne 1. 7. 1997 odejmulo Ministerstvo financí investiční společnosti povolení ke vzniku a byl nařízen nucený převod tří podílových fondů do obhospodařování AKRO investiční společnosti, a. s. Ministerstvo financí rovněž podalo Krajskému obchodnímu soudu návrh na likvidaci společnosti a jmenování likvidátora Ing. Luboše Smrčky, CSc.

  Dne 22. 2. 1999 nabylo rozhodnutí Krajského obchodního soudu o likvidaci investiční společnosti právní moci.

  Český národní investiční majetkový fond, a. s.

  Nucená správa byla zavedena ještě Ministerstvem financí 23. 2. 1998. Nucená správa byla v ČNIMF, a. s. zavedena z důvodu závažného porušování zákonných povinností a tím ohrožování zájmů investorů, neboť investiční fond nehospodařil s majetkem tak, aby bylo zajištěno jeho výrazné zhodnocení při minimalizaci celkového rizika. Fond dále ručil svým majetkem za závazky třetích osob, porušoval zákonnou povinnost skladby majetku s ohledem na diverzifikaci rizika a neinformoval depozitáře o zamýšlené koupi nebo prodeji movitého a nemovitého majetku. Nuceným správcem byl jmenován Ing. Lee Louda.

  Dne 21. 7. 1998 proběhla mimořádná valná hromada, na které měli být zvoleni noví členové představenstva. Osoby ovšem neměly předchozí souhlas Komise a jejich volba tak nebyla účinná. Vzhledem k tomu, že bývalý předseda představenstva uplatňoval 41 % hlasovacích práv, nebylo možné zajistit, aby valná hromada zvolila za členy statutárních orgánů osoby splňující kritéria Komise a mající její povolení. Vynakládání dalších prostředků na konání valných hromad a vedení nucené správy nebylo v zájmu akcionářů. Navíc hospodaření fondu za rok 1997 skončilo ztrátou, došlo k výraznému poklesu vlastního jmění a z výroční zprávy fondu nevyplývala možnost zlepšení finanční situace. Jelikož opatření Komise nemohlo vést k nápravě, rozhodla Komise 31. 8. 1998 o sankčním odejmutí povolení ke vzniku investičního fondu. Komise rovněž podala soudu návrh na likvidaci. Soud ovšem k dnešnímu dni likvidátora nejmenoval.

  Tetraspol investiční fond, a. s.

  Ministerstvo financí odejmulo investičnímu fondu Tetraspo1 dne 6. 2. 1998 povolení ke vzniku investičního fondu za porušení povinnosti udržovat majetek fondu v zákonem stanovené skladbě a evidovat pohyb peněžních prostředků na běžném účtu fondu.

  Komise dne 9. 4. 1998 zavedla v investičním fondu nucenou správu a nuceným správcem jmenovala Ing. Luboše Smrčka, Csc. Nucená správa byla zavedena na základě hlášení depozitáře, že došlo k výběru 500 000,- z běžného účtu fondu a z důvodu podezření na možnost neoprávněného používání majetku fondu. Nucená správa měla zajistit obnovení řádného hospodaření fondu, zejména s ohledem na zajištění likvidace fondu v souvislosti s odejmutím povolení. Dne 25. 8. 1998 byl nucený správce odvolán z důvodu porušení svých povinností a novým byl jmenován Ing. Jan Poštolka.

  V dubnu 1998 uložila Komise předběžné opatření společnosti UNIVERSAL BANKA, a. s., aby neprováděla jakékoliv úkony směřující k převodu finančních prostředků v celkové výši 500 000,- z účtů společností Everest, a.s. a Interconex Invest, a. s., na účet jiné osoby. Toto opatření potvrdil svým rozhodnutím i Krajský soud v Ústí nad Labem. Dále Komise nařídila Universal Bance, a. s. , aby převedla dané částky z účtů dvou výše uvedených společností na účet investičního fondu Tetraspol. Proti těmto rozhodnutím byl podán rozklad, o kterém dosud nebylo rozhodnuto.

  Krušnohorský investiční fond, a. s.

  Rozhodnutím Komise byla dne 23. dubna 1998 zavedena v Krušnohorském investičním fondu, a. s., nucená správa za opakované porušovaní zákona o investičních společnostech a investičních fondech tím, že fond odkupoval vlastní akcie za částku čistého obchodního jmění od akcionářů, kteří v den konání valné hromady, jež rozhodla o změně předmětu podnikání, nevlastnili akcie fondu. Tyto akcie odkoupili od akcionářů, kteří se zúčastnili valné hromady a na této valné hromadě hlasovali pro změnu předmětu podnikání.

  Prioritním úkolem nuceného správce bylo zamezení dalších ztrát a vyplacení oprávněných akcionářů. Dne 27. 7. 1998 byl odvolán nucený správce ing. Josef Lanc. Porušil totiž zákon o investičních společnostech a investičních fondech tím, že jmenoval dne 21. 7. 1998 dozorčí radu investičního fondu bez předchozího souhlasu Komise. Novým nuceným správcem byl jmenován ing. Jan Oplatek.

  Nucená správa skončila dne 5. 9. 1998, kdy bylo rozhodnuto o jmenování nového statutárního a dozorčího orgánu společnosti. Dne 4. 9. 1998 bylo investičnímu fondu na vlastní žádost odejmuto povolení k činnosti. Ke dni skončení nucené správy nebyli vyplaceni všichni oprávnění akcionáři, nuceným správcem však bylo přijato opatření k této skutečnosti.

  Investiční společnost Evbak, a. s.

  Nucená správa byla v Investiční společnosti Evbak zavedena 11. 5. 1998. Z majetku podílových fondů byly poskytovány zálohy na nákup cenných papírů Investiční společnosti Evbak i jiným právnickým osobám, které nejsou obchodníky s cennými papíry. Investiční společnost dále nehospodařila se svěřenými prostředky s odbornou péčí, ve stejný den prodávala tytéž cenné papíry za výrazně odlišné ceny a za cenu, která nebyla nejvyšší možnou při vynaložení veškeré odborné péče. Při prodeji byly sjednávány nevýhodné platební podmínky. V rozporu se zákonem byly uzavírány i opční smlouvy.

  Investiční společnost se zavázala vyplácet měsíční splátky účastníkům svých programů EVBAK-RENT I.-III. Nevýhodné obchodní operace uzavírané před zavedením nucené správy ovšem způsobily nedostatek finančních prostředků a vyplácení muselo být pozastaveno. Nucený správce připravuje v současné době konání valné hromady, na které akcionářům předloží návrh opatření k nápravě současné finanční situace investiční společnosti. Obnovení výplat by mohlo být realizováno v případě, že by valná hromada schválila návrh navýšení základního jmění. V opačném případě je reálné vyhlášení konkurzu.

  Investiční společnost Bohemia, a. s.

  Poslední nucená správa byla Komisí zavedena v Investiční společnosti Bohemia, a. s., a to 4. 12. 1998. Důvodem zavedení nucené správy bylo porušování povinnosti investiční společnosti obhospodařovat majetek v podílových fondech s odbornou péčí a dbát při tom na ochranu zájmů podílníků. Osoby jednající jménem společnosti rovněž porušovaly svou povinnost jednat čestně, odpovědně a ve prospěch podílníků obhospodařovaných fondů.

  Nucená správa byla na investiční společnost uvalena již v březnu 1997 a jejím výsledkem bylo odejmutí povolení podílovým fondům Česká koruna, Vyšehrad, Palcát a Vltava. Jedním z úkolů investiční společnosti bylo odprodat majetek podílových fondů v likvidaci a vyplatit podílníkům likvidační zůstatek. Komise však zjistila, že z majetku podílového fondu Česká koruna byly neoprávněně převedeny prostředky na účet investiční společnosti. Nucenému správci byla uložena povinnost učinit kroky směřující k navrácení neoprávněně odčerpaných finančních prostředků zpět do majetku podílového fondu Česká koruna a zahájit výplatu podílníků. Výplata likvidačního zůstatku byla zahájena počátkem března tohoto roku.

  Investiční společnost odsouhlasila na valné hromadě likvidaci společnosti a navrhla likvidátora, jehož jmenování podléhá ještě schválení Komise.

  b) Obchodníci s cennými papíry

  Nejvíce rozhodnutí učiněných v této oblasti – celkem 88 – se týkalo odejmutí povolení k obchodování s cennými papíry, z toho více než polovina byla odejmuta na vlastní žádost. V pěti případech Komise pozastavila povolení k obchodování s cennými papíry (2x u společnosti Prominent Brokers, s.r.o., 1x u Stock Consult, s.r.o., Akcie, s.r.o., a u České obchodní společnosti, s.r.o.).

  c) Emise

  V této oblasti se největší část rozhodnutí týkala povolení k veřejnému obchodování s akciemi, kde šlo o 64 pravomocných rozhodnutí. Ve 22 případech Komise rozhodla o pozastavení obchodování s veřejně obchodovatelnými akciemi.

  Emitenti, u kterých bylo pozastaveno obchodování

  Emitent

  Platnost pozastavení

  Místo pozastavení

  Jihočeské lesy České Budějovice, a. s.

  1.7. – 10.7.98

  prodlouženo do 21.7.98

  VT

  Kotva, a. s.

  22.10. – 22.11.98

  prodlouženo do 23.12.98

  4.1. – 4.7.99

  4.1. – 4.2.99

  12.2. – 12.3.99

  12.3. zahájeno SŘ

  VT i MVT

  VT

  MVT

  MVT

  Investiční společnost Akro, a. s. – pozastavení obch. s podílovými listy

  13.7. – 1.9.98

  13.7. – 10.8.98

  VT

  MVT

  Lesní společnost Jihlava, a. s.

  4.12.98 – 4.1.99

  VT i MVT

  Lemex, a. s.

  4.12.98 – 4.1.99

  VT i MVT

  Grafit, a. s.

  4.12.98 – 4.1.99

  VT i MVT

  Chemapol Group, a. s.

  29.1. – 29.7.99

  29.1. – 28.2.99

  19.2. zahájeno SŘ

  VT

  MVT

  Severomoravská plynárenská, a. s.

  18.12.98

  VT i MVT

  Východočeská plynárenská, a. s.

  18.12.98

  VT i MVT

  SUZOP, a. s.

  4.12.98 – 4.1.99

  VT i MVT

  Bor, a. s.

  4.12.98 – 4.1.99

  VT i MVT

  Lesní společnost Lanškroun, a. s.

  4.12.98 – 4.1.99

  VT i MVT

  Lesy Protivín, a. s.

  4.12.98 – 4.1.99

  VT i MVT

  Lesy Křivoklát, a. s.

  4.12.98 – 4.1.99

  VT i MVT

  SaToS, a. s.

  4.12.98 – 4.1.99

  VT i MVT

  Lesy Kaplice, a. s.

  4.12.98 – 4.1.99

  VT i MVT

  Investiční společnost pdnikatelů, a. s. – pozastavení obch. s podílovými listy

  14.8. – 14.9.98

  VT i MVT

  Vysvětlivky: VT je zkratka pro veřejné trhy, MVT je zkratka pro mimo veřejné trhy.

 3. Prověřování licencí a kontrola plnění informační povinnosti
 4. Komise využila možnosti, kterou jí dává Zákon o Komisi pro cenné papíry, a rozhodla se prověřit licence, které byly v minulosti udělené investičním společnostem, obchodníkům s cennými papíry a organizátorům trhu. V říjnu Komise zveřejnila k diskusi návrh doporučení pro prověřování licencí a požádala veřejnost o připomínky. Na přípravě kritérií se podíleli i dva britští experti financovaní British Know How Fundem, aby bylo skutečně dosaženo hlavního cíle procesu prověřování licencí - harmonizovat kritéria pro povolení k činnosti subjektů kapitálového trhu se standardy Evropské unie. Začátkem prosince bylo zveřejněno konečné znění Doporučení Komise pro prověření věcných, personálních, organizačních a ekonomických předpokladů pro další činnost vybraných účastníků kapitálového trhu. Vlastní přezkoumávání licencí bylo zahájeno v lednu tohoto roku. Postupně byla správní řízení ve věci prověření licence zahajována s celkem 56 investičními společnostmi, 324 obchodníky s cennými papíry včetně bank, Burzou cenných papírů Praha a mimoburzovním organizátorem RM-S.

  K dnešnímu dni bylo vydáno jedno pravomocné rozhodnutí, kterým byla potvrzena licence Investiční společnosti Citicorp, a. s. Dále byly vydány 4 prvoinstanční rozhodnutí u investičních společností a jedno rozhodnutí u obchodníka s cennými papíry. Proti těmto rozhodnutím je možné podat rozklad. V rámci přelicencování již 4 investiční společnosti požádaly o odejmutí licence a dalších 11 žádostí Komise očekává. O odejmutí licence požádalo rovněž více jak 90 obchodníků s cennými papíry.

  Neplnění informační povinnosti emitentů zásadně přispívá k netransparentnosti, za což je český kapitálový trh kritizován zahraničními institucemi a je jedním z důvodů odchodu investorů ze zdejšího trhu. Proto Komise zahájila v listopadu 1998 kontrolu plnění informační povinnosti emitentů veřejně obchodovatelných cenných papírů. Prověření se týkalo pouze informační povinnosti za rok 1997 a pololetí roku 1998. Ačkoliv Komise od svého vzniku upozorňovala emitenty, že bude přísně dozírat nad plněním jejich informační povinnosti, zjistila porušení zákona u 833 emitentů veřejně obchodovatelných cenných papírů. Začátkem prosince Komise zahajovala s těmito emitenty správní řízení a na jejich základě ukládala peněžité sankce a opatření k nápravě.

  K dnešnímu dni bylo vydáno 477 prvoinstančních rozhodnutí o udělení peněžitých sankcích v celkové výši cca 856 mil. . Komise rovněž vydala 191 opatření k nápravě. Těmi stanovila emitentům povinnost dodat dosud nepředložené dokumenty.

 5. Legislativní činnost
 6. Během roku své činnosti vydala Komise 49 právních stanovisek a k veřejné diskusi poskytla dva návrhy vyhlášek. Vedle právních stanovisek a návrhů vyhlášek Komise rovněž vydává metodiky a doporučení. Vypracována již byla Kritéria pro schvalování členů statutárních orgánů investičních společností a investičních fondů, Metodika sankcí, Metodika uveřejňování informací o investičních společnostech a investičních fondech včetně diskontů uzavřených podílových fondů a investičních fondů, Metodika pro schvalování majetkových účastí na investičních společnostech a investičních fondech či Doporučení pro prověření licencí obchodníků s cennými papíry, investičních společností a organizátorů trhu.

  Komise již dokončila návrh vyhlášky provádějící některá ustanovení obchodního zákoníku. Tento předpis upravuje např. výpočty podílu na hlasovacích právech, jednání ve shodě, povinné veřejné návrhy smluv o koupi akcií včetně výpočtu minimální ceny, atd. Komise plánuje předat návrh Ministerstvu financí začátkem dubna. Další návrh vyhlášky, který Komise poskytla k veřejné diskusi, byla vyhláška o kapitálové přiměřenosti, způsobu jejího stanovení a výši základního jmění obchodníka s cennými papíry ve vztahu ke kapitálové přiměřenosti. Návrh by měl být předán Ministerstvu financí v červnu tohoto roku.

  Komise počítá ve svém legislativním plánu na letošní rok s vydáním 13 návrhů vyhlášek. Současně se chce Komise aktivně podílet na novele zákona o cenných papírech, zákonadluhopisech, zákona o Komisi pro cenné papíry, zákona o Burze cenných papírů, zákona směnečného a šekového, zákona o penzijním připojištění se státním příspěvkem, atd.

 7. Domácí a mezinárodní spolupráce

Na rostoucí globalizaci kapitálových trhů reaguje Komise aktivní spoluprácí se zahraničními orgány obdobného typu. Vedle společného dohledu nad mezinárodně působícími společnostmi spočívá spolupráce ve výměně informací, poskytování zkušeností a praktické pomoci v podobě odborné literatury, stáží a školení.

Dne 15. září 1998 se Komise stala členem Mezinárodní organizace Komisí pro cenné papíry IOSCO, která sdružuje více jak 130 regulatorních orgánů zemí celého světa. Komise aktivně využívá členství v Emerging Markets Commitee zvláště formou výměny zkušeností s ostatními státy při řešení různých oblastí regulace. Členství Komisi rovněž umožňuje účast na různých programech školení a stáží, většinou financovaných IOSCO.

Významnou pomoc poskytl Komisi British Know How Fund, který od srpna 1998 poskytl Komisi dva britské experty. Ti se podíleli na formulaci Doporučení pro prověření předpokladů k další činnosti vybraných účastníků kapitálového trhu a rovněž spolupracovali na přípravě některých návrhů vyhlášek. Experti rovněž předávají zaměstnancům Komise své znalosti o fungování a regulaci vyspělého britského trhu.

V letošním roce poskytla Komisi pomoc i EBRD, která financuje činnost konsorcia britských a českých právníků pracujících na revizi právní úpravy kapitálového trhu. Skupina zahájila práce počátkem března tohoto roku a jejím hlavním cílem je harmonizace české legislativy upravující kapitálový trh s normami Evropské unie.

V listopadu 1998 podepsala Komise první Dohodu o výměně informací a vzájemné podpoře ve věcech dozoru nad kapitálovým trhem se Spolkovým úřadem pro obchodování s cennými papíry (BAWe). Podepsání obdobné smlouvy se chystá na květen tohoto roku i s rakouským orgánem Bundeswertpapieraufsicht (BWA). Smlouva je připravována k podpisu i s dalšími státy, jako např. se Slovenskem, Itálií, Polskem, Maďarskem a Slovinskem.

Komise dále navázala aktivní kontakty např. s: United States Securities and Exchange Commission (US SEC); Financial Services Authority (FSA), Londýn, Spojené království; Bundesfinanzministerium, Vídeň, Rakousko; Polská komise pro cenné papíry (KPW); National Association of Securities Dealers (USA); Bank of England.

Vedle mezinárodní spolupráce Komise aktivně prosazuje i spolupráci na domácím poli, která je nezbytná zejména při dozoru nad subjekty kapitálového trhu a vyšetřování jednotlivých případů. Zvláště v oblasti boje s finanční kriminalitou bylo nezbytné navázat dobré vztahy s policií, vyšetřovateli, státními zástupci a jinými institucemi.

V červenci 1998 byla podepsána Dohoda o spolupráci mezi Českou národní bankou, Komisí pro cenné papíry a Ministerstvem financí. Spolupráce spočívá především v kontrolní činnosti a výměně informací o osobách, nad kterými instituce vykonávají společný dohled, vzájemných konzultacích a poskytování informací o činnosti v licenční oblasti.

Komise spolupracuje na projektu vzdělávání soudců a státních zástupců a během svého fungování poskytla pracovní stáž několika státním zástupcům. Smyslem těchto aktivit je přiblížit spolupracujícím orgánům problematiku dozoru nad kapitálovým trhem a dosáhnout efektivnějších výsledků při vyšetřování a trestání finanční kriminality. Velmi dobrou spolupráci se rovněž podařilo navázat s policií ČR. Komise předala již několik podnětů orgánům činným v trestním řízení.

Přehled činnosti Komise pro cenné papíry není zdaleka vyčerpávající, zahrnuje pouze některé oblasti její činnosti. Další informace o Komisi lze získat na webových stránkách - www.sec.cz -, na jejichž  rozšíření se v současné době pracuje.

V Praze dne 31. 3. 1999

Šárka Samková

tisková tajemnice

Hodnocení článku: 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0

Komise pro cenné papíry - rok činnosti Komise pro cenné papíry

Diskuze a názory uživatelů na téma: Komise pro cenné papíry - rok činnosti Komise pro cenné papíry

Na dané téma nejsou žádné názory.


Poslední zprávy z rubriky České Budějovice:

09.04.1999  Jihočeská energetika, a.s. - cash flow k 31.12.1998 Petr Hanisch (AliaWeb)
09.11.1998  Změny v dozorčí radě Jihočeské energetiky, a.s. Petr Hanisch (AliaWeb)
31.07.1998  VÝZVA K UPISOVÁNÍ AKCIÍ IPB Vladimír Urbánek (Kurzy.cz)

Přečtěte si také:

09.11.2017Komise pro cenné papíry a burzy (SEC) a Bitcoin STOX.CZ (Grant Capital)
07.08.2003WorldCom zaplatí Komisi pro cenné papíry nižší pokutu Radek Pololáník (Afin Brokers a.s.)

Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat     Mobil verze

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.