Vladimír Urbánek (Kurzy.cz)
Investice  |  11.04.2016 09:45:47

GE Money: Podrobnosti k záměru IPO akcií na BCPP 

GE Money Bank, a.s.

 

GE Money Bank oznamuje svůj záměr vstoupit na Burzu cenných papírů Praha

 

GE Money Bank, a.s. („Společnost“ a společně se svými ovládanými společnostmi dále jen „Skupina“), člen skupiny GE Capital, která patří v České republice mezi vedoucí a rostoucí poskytovatele bankovních a finančních služeb spotřebitelům a klientům v segmentu malých a středních podniků, oznamuje svůj záměr požádat o přijetí všech svých kmenových akcií („Akcie“) k obchodování na Prime Marketu Burzy cenných papírů Praha („BCPP“), a současně záměr svého jediného akcionáře, společnosti GE Capital International Holdings Limited („Prodávající akcionář“ a společně se svými spřízněnými osobami dále jen „GE Capital“), učinit zamýšlenou nabídku většiny svých Akcií institucionálním investorům („Nabídka“ nebo „IPO“).

 

Společnost se sídlem v Praze provozuje 4. největší celostátní distribuční sít 229 poboček a 629 bankomatů. Je tak významně zastoupena v menších městech a obcích s relativně nízkou dostupností bankovních služeb. Svoji podnikatelskou činnost provozuje i prostřednictvím sítě alternativních distribučních kanálů, kterou tvoří například internetové bankovnictví, call centrum, 1 334 prodejců automobilů, 35 finančních zprostředkovatelů a přibližně 4 700 leasingových partnerů (a to vše k 31. prosinci 2015). Ke stejnému dni Skupina obsluhovala přibližně 1 168 000 retailových a korporátních klientů (tj. více než 11 % populace České republiky). Hmotný kapitál Skupiny k 31. prosinci 2015 činil 27,3 miliardy bez zohlednění dividendy ve výši 4,5 miliardy , která bude Prodávajícímu akcionáři vyplacena před uskutečněním Nabídky.

 

Nabídka je v souladu se strategií, kterou skupina General Electric („GE“) oznámila v dubnu 2015. Jejím cílem je prodat většinu aktiv ve finančním segmentu a zaměřit se na průmyslové podnikání. Součástí tohoto procesu bude i rebranding Společnosti, jehož detaily budou v budoucnu oznámeny.

 

Společnost je bankou financovanou z vlastních zdrojů, která podléhá dohledu ČNB a která z provozního hlediska není závislá na skupině GE Capital. Dle navržené dohody (tzv. lock-up) si skupina GE Capital ponechá významný menšinový podíl ve Společnosti po dobu nejméně šesti měsíců. Tento podíl se bude v průběhu času snižovat, přičemž skupina GE Capital a Společnost již přijaly příslušná opatření, která napomohou k hladkému přechodu Společnosti k úplné nezávislosti na skupině GE.

 

Společnost má zavedenou pozici na českém trhu retailových finančních produktů a rostoucí postavení v segmentu úvěrů pro malé a střední podniky. Společnost má univerzální bankovní licenci a poskytuje širokou škálu finančních služeb a produktů se zaměřením na retailové klienty a malé a střední podniky.

 

Tomáš Spurný, generální ředitel Společnosti, řekl: „Pro GE Money Bank jde o velmi zásadní moment, neboť vstupujeme do další fáze našeho růstu v České republice. Jsme odhodláni i nadále podporovat naše retailové a korporátní klienty v dosahování jejich cílů a dále tak napomoci rozvoji české ekonomiky a českých kapitálových trhů. Jsem si jist, že naše soustředěná strategie, široká distribuční síť a silná kapitalizace nás staví do konkurenceschopné pozice, která nám umožní dosáhnout všech našich cílů.“

 

Richard A. Laxer, prezident a generální ředitel GE Capital International, komentuje: „IPO společnosti GE Money Bank prostřednictvím nabídky jejích akcií institucionálním investorům bude dalším milníkem na cestě k dosažení plánů GE na omezení portfolia jejích aktiv ve finančním segmentu, což je plně v souladu s širší strategií zaměřující se na růst a investice do průmyslových a technologických celků. IPO ještě posílí postavení banky coby klíčového hráče na českém bankovním trhu a umožní tak naplnit plány na její další růst. GE Capital bude s bankou i nadále spolupracovat tak, aby zajistila hladký přechod k její nezávislosti.

 

 

 

Hlavní silné stránky a konkurenční výhody:

 
 • Vedoucí hráč na českém bankovním trhu v retailovém segmentu s širokou a kvalitní nabídku produktů a služeb. Disponuje diferencovanými distribučními kanály a loajální klientskou základnou, kterou tvoří více než 11 % populace České republiky.

 • Banka podniká v atraktivním prostředí s vysokou mírou ziskovosti podpořenou příznivým makroekonomickým výhledem.

 • Obchodní model zaměřený na retailovou klientelu a malé a střední podniky se silnou pozicí v retailovém a zemědělském sektoru.

 • Diverzifikované a dobře vyvážené portfolio, rovnoměrně rozprostřené mezi retailové a korporátní úvěry, podpořené konzervativní tvorbou opravných položek a ošetřením nákladů rizika.

 • Jednoduchá a samofinancující se rozvaha se silnou kapitalizací financovaná stabilními klientskými vklady, s poměrem CET1 ve výši 17,7 % k 31. prosinci 2015, a to bez zohlednění dividendy ve výši 4,5 miliardy , která bude Prodávajícímu akcionáři vyplacena ještě před IPO.

 • Atraktivní ziskovost umožňující vysokou dividendovou kapacitu, s výnosem z hmotného kapitálu ve výši 16,5 % a výnosem z průměrných aktiv ve výši 3,2 % v roce 2015. Posledně zmíněný údaj je výrazně vyšší než u ostatních zavedených konkurenčních bank.

 • Zaměření na efektivitu provozu s poměrem nákladů k výnosům Skupiny ve výši 45,7 % za rok 2015, což je srovnatelné s výsledky jejích konkurentů.

 • Zkušený a loajální manažerský tým podporovaný řadou talentovaných zaměstnanců.

 

 

Vybrané finanční cíle a dividendová politika:

 
 • Ve střednědobém výhledu navýšení úvěrového portfolia ve vyšších jednotkách procent.

 • Ve střednědobém výhledu upravená rentabilita hmotného jmění vyšší než 14 procent (při cíleném poměru CET1 ve výši 15,5 procent)

 • Rámec dividendové politiky je založen na:

  1. Roční dividendě vyplácené ve výši alespoň 70 % konsolidovaného normalizovaného zisku za účetní období po zdanění; taková dividenda bude navýšena v případě, že pro růst úvěrového portfolia bylo využito méně kapitálu, a to za předpokladu, že stanovený cíl pro poměr CET1 Skupiny bude po výplatě dividendy splněn.

  2. Mimořádných jednorázových zdrojích použitelných pro optimalizaci dividendové politiky (t.j., rizikově vážená aktiva („RVA“)) při očekáváném snížení průměrné váhy RVA o zhruba 15 procentních bodů do konce roku 2017

  3. Výplatě přebytečného kapitálu akcionářům

 

 

Hlavní parametry Nabídky:

 
 • Nabídka bude tvořena většinou akcií Prodávajícího akcionáře, přičemž nebudou nabízeny žádné nově vydané Akcie.

 • Navrhovaná Nabídka se bude skládat z/ze: (i) soukromého umístění mimo Spojené státy americké v souladu s příslušnými právními předpisy a dle Nařízení S vydaného na základě zákona Spojených států amerických o cenných papírech z roku 1933 (Zákon o cenných papírech); (ii) nabídky v České republice a dalších členských zemích Evropského hospodářského prostoru kvalifikovaným investorům dle a v souladu s výjimkami upravenými Zákonem o podnikání na kapitálovém trhu a Směrnicí o prospektu; a (iii) nabídky ve Spojených státech amerických kvalifikovaným institucionálním investorům dle a v souladu s výjimkou z požadavků na registraci cenných papírů danou Zákonem o cenných papírech dle Pravidla 144A upraveného Zákonem o cenných papírech.

 • Společnost a Prodávající akcionář souhlasí s tím, že v období 180 dnů po zahájení obchodování na BCPP nepřevedou Akcie na třetí osobu.

 • Citigroup, Goldman Sachs International a J.P. Morgan byli v souvislosti s Nabídkou jmenováni společnými globálními koordinátory (Joint Global Coordinators) a vedoucími knihy objednávek (Lead Joint Bookrunner). Současně společnost WOOD & Co byla jmenována dalším vedoucím manažerem (Joint Lead Manager) a kotačním agentem (Listing Agent).

 • Kompletní informace týkající se Nabídky budou obsaženy v Prospektu, který bude uveřejněn ve stanovenou dobu na webových stránkách Společnosti investors.gemoney.cz po schválení ze strany ČNB. Tyto webové stránky budou zpřístupněny v den uveřejnění Prospektu.

 

 

GE Money Bank

Milada Veselá

 

TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT ZVEŘEJNĚNO NEBO ROZŠIŘOVÁNO (PŘÍMO NEBO NEPŘÍMO) VE SPOJENÝCH STÁTECH AMERICKÝCH, KANADĚ, AUSTRÁLII NEBO JAPONSKU NEBO DO UVEDENÝCH STÁTŮ. TOTO NENÍ NABÍDKA CENNÝCH PAPÍRŮ VE SPOJENÝCH STÁTECH AMERICKÝCH, KANADĚ, AUSTRÁLII NEBO JAPONSKU NEBO DO UVEDENÝCH STÁTŮ.

 

Toto oznámení není nabídkou cenných papírů ve Spojených státech amerických. Cenné papíry, jichž se týká toto oznámení, nebyly a nebudou registrovány podle zákona Spojených států amerických o cenných papírech z roku 1933, ve znění pozdějších předpisů („Zákon o cenných papírech“), a současně tyto cenné papíry nemohou být nabízeny ve Spojených státech amerických bez registrace nebo uplatnění výjimky z povinnosti registrace podle Zákona o cenných papírech. Žádné cenné papíry nebudou nabízeny ve Spojených státech amerických.

 

TOTO OZNÁMENÍ JE PROPAGAČNÍM SDĚLENÍM podle §36k zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů („Zákon o podnikání na kapitálovém trhu“), a článku 15 směrnice EU č. 2003/71/EC ze 4. listopadu 2003 o prospektu, který má být zveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování, ve znění pozdějších předpisů („Směrnice o prospektu“), a nikoliv nabídkou cenných papírů v žádném státě, včetně Spojených států amerických. Zároveň toto oznámení nezakládá jakoukoli žádost o přijetí cenných papírů k obchodování, nabídku nebo závazek jakéhokoliv typu v kterémkoli státě. Investoři by neměli upisovat nebo nabývat jakékoliv cenné papíry uvedené v tomto oznámení s výjimkou upisování nebo nabývání cenných papírů uvedených v prospektu („Prospekt“), u něhož se předpokládá, že, jak jen to bude možné, bude uveřejněn na internetových stránkách společnosti GE Money Bank, a.s. v souvislosti s navrhovanou žádostí o přijetí všech jejích kmenových zaknihovaných akcií na jméno („Akcie“) k obchodování na Prime Marketu Burzy cenných papírů Praha. Prospekt bude po jeho schválení Českou národní bankou („ČNB“) a uveřejnění k dispozici na webových stránkách investors.gemoney.cz v souladu s příslušnými právními předpisy. Tyto webové stránky budou zpřístupněny v den uveřejnění Prospektu.

 

Hodnocení článku: 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0

GE Money: Podrobnosti k záměru IPO akcií na BCPP

Diskuze a názory uživatelů na téma: GE Money: Podrobnosti k záměru IPO akcií na BCPP

Na dané téma nejsou žádné názory.


Poslední zprávy z rubriky Investice:

St 17:54  Stále větší část trhu se stává „Teslou“ Patria (Patria Finance)
St 17:04  Rusnok po pauze předpokládá pohyb sazeb nahoru (Tematické analýzy) Investiční bankovnictví (Komerční banka)
St 17:04  Rusnok překvapivě lehce jestřábí (Komentář) Investiční bankovnictví (Komerční banka)


Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Důchody

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Podílové fondy

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies