Akcieatrhy (Akcieatrhy.cz)
Investice  |  31.07.2014 10:02:01

Je Dow Jones opravdu nebezpečně vysoko? Část první.


 

Index Dow Jones Industrial Average dosáhl historického rekordu a hranice 17000 bodů. V důsledku toho každému investoru vytane na mysli otázka: Je nyní trh na nebezpečně vysoké úrovni a tudíž odsouzen ke krachu? Pravdivá odpověď na tuto důležitou otázku je, že nikdo nemůže vědět, co akciový trh v krátkodobém horizontu provede. Na druhou stranu, jen proto, že se akciový trh nachází na historických maximech, nemusí nutně znamenat, že akcie obsažené v indexu Dow jsou nutně nadhodnocené.

 

Investoři by měli vědět, že existuje významný rozdíl mezi cenou a hodnotou. V tomto ohledu připadá do úvahy několik možností, když akcie (nebo index) obchodují na svých historických maximech. Například, pokud zisk společnosti vzrostl rychleji než cena akcie, společnost ve skutečnosti může být podhodnocené nebo správně oceněná. Naopak, pokud růst výnosů nedrží krok s cenou, je docela možné, že je společnost ve skutečnosti nadhodnocena. Jde o to, že vysoká cena akcie sama o sobě nemusí nutně současně znamenat vysokou hodnotu.

 

Tento princip považuji to za jednu z nejdůležitějších zásad investování, která je až příliš často ignorována. Podle mého názoru je hodnocení akcie bez vztahu k zisku společnosti (fundamentální hodnota) jen poloviční práce. Bohužel, většina investorů zkoumá pouze cenové grafy. Například zde máme graf indexu Jones Industrial Average graph jak ho zobrazuje Yahoo Finance. Z pohledu na graf samozřejmě dobře vidíme, že se index nachází na svém historickém maximu. Co však z tohoto grafu není vůbec patrné, zda je index DJI také současně nadhodnocený.


Navíc je potřeba vědět, že se tento index skládá z 30 akcií firem, které působí v 9 hlavních sektorech. V sektoru materiálů působí jedna firma, 2 v sektoru energií, 5 v sektoru průmyslu, 4 v sektoru spotřebního zboží, 3 v sektoru zboží krátkodobé spotřeby, 4 v oblasti zdravotnictví, 4 ve finančním sektoru, 5 v oblasti informačních technologií a nakonec 2 v sektoru telekomunikací. Ale co je nejdůležitější, každá z těchto jednotlivých společností se obchoduje na vlastní specifické hranici ocenění. 

 

 

Relativní ohodnocení všech 30 složek indexu DJI

 

Indexy S&P 500 a Dow Jones Industrial Average jdou považovány za dva obecně přijímané etalony pro ohodnocení úrovně celého akciového trhu. Nejlepší na indexu DJI je to, že obsahuje pouze 30 akcií. To znamená, že je velmi jednoduché vyhodnotit všechny složky indexu a tím získat mnohem celistvější pohled na hodnotu ocenění každé akcie.

 

V důsledku toho je velmi snadné vyhodnocení jednotlivých složek s cílem získat komplexnější pohled na konkrétní ocenění každého. Následuje analýza všech 30 složek indexu. Hlavním cílem je zjistit, zda skutečnost, že se Dow pohybuje na hodnotě 17000, skutečně znamená, že je akciový trh nadhodnocený, či nikoliv.  

 

Výsledek této analýzy je poměrně zajímavý. Při zkoumání vztahu mezi cenou akcie a ziskem společnosti se ukázalo, že 15 komponent z indexu, neboli polovina, je trhem oceňována správně, druhá polovina komponent je ohodnocena plnohodnotně a některé akcie jsou nadhodnocené. Tento závěr je výsledkem fundamentální analýzy zahrnující všechny jednotlivé společnosti obsažené v indexu Dow Jones Industrial Average.

  

Aby si mohl čtenář udělat jasnější a podrobnější pohled, následuje fundamentální analýza všech jednotlivých společností z indexu Dow v grafické podobě. Vzhledem k tomu, že společnosti z indexu jsou všeobecně známy, budou popsány jen velmi krátce.

  

Portfolio: 15 správně trhem ohodnocených společností z indexu DJI

 

Nejprve se podíváme na 15 společností, které jsou z hlediska poměru zisku společnosti a ceny akcie trhem oceněny správně. Podle mého názoru musí analýza hodnoty společnosti vycházet ze skutečného pochopení toho, co představuje poměr P/E a jak se v něm zobrazují zisky společnosti. P představuje cenu akcie a E představuje zisk na akcii. Můžeme si pak vypočítat poměr P/E, nebo inverzní E/P. Poměr P/E představuje výnos investora odvozený z celkových příjmů společnosti.

 

Jednodušeji si to lze představit tak, že si koupíme celý podnik a počítáme, za jak dlouho se nám vrátí investice ze zisků společnosti. Hodnota P/E = 10 znamená, že se nám investice do jedné akcie vrátí ze zisku společnosti za 10 let. Je zřejmé, že pasivní investoři ve veřejně obchodované společnosti nemohou očekávat, že obdrží veškerý vytvořený zisk společnosti. Co však mohou očekávat je dividendový výnos. Každá komponenta indexu DJI představuje exkluzivní akcii firmy s vysokou tržní kapitalizací a výplatou dividend. Pokud jste například investor v důchodu a přejete si dividendový výnos lepší než 2 %, měly by být zisky společnosti dostatečně vysoké na to, aby umožnily výplatu takové dividendy.

Platí obecné pravidlo, že zisk společnosti by měl být alespoň dvakrát větší, než dividendový výnos. Ještě lepší je, když je trojnásobně větší. Z toho vyplývá, že minimální hodnota zisku exkluzivní dividendové akcie by se měla pohybovat v rozsahu 6 až 7 %. Matematicky to znamená poměr P/E na úrovni 15 nebo nižší. Jinými slovy když svoji investici ve výši 100 % budu umořovat ze zisku 6,67%, bude to trvat 15 let (P/E=100/6,67=15). To je jen jeden z mnoha důvodů, proč poměr P/E ve výši 15 představuje přiměřené a správné ocenění pro většinu exkluzivních dividendových společností.

 

Následující přehled obsahuje 15 z 30 akcií indexu DJI, které nabízejí výnos zisku na akcii lepší než 6 % (zeleně zvýrazněný sloupec). U společností ze seznamu, které nenabízejí ideální výnos, by puntičkář dbalý reálné hodnoty měl počkat než začne investovat, na mírný pokles ceny akcie. Na druhou stranu, zisk 6 % u kvalitní společnosti není nic, s čím bychom si měli dělat starosti.

  

Druhý žlutý sloupec představuje, kolikrát vyšší jsou odhadované výnosy společnosti vůči desetiletým vládním dluhopisům. Je to údaj, který porovnává celkové očekávané kumulativní výnosy (na základě současných odhadů výnosů) ve srovnání s celkovými budoucími kumulativními výnosy desetiletých vládních dluhopisů USA. Vzhledem k tomu, že výnos z dluhopisů je prakticky zaručený a bez rizika, je dobré vědět, kolikrát vyšší bude naše odměna v případě, že podstoupíme riziko investice do akcií. Čím vyšší poměr je EYE, tím víc se nám to líbí. Údaje v dalších sloupcích nepotřebují bližší vysvětlení. (DivYld – dividendový výnos, Debt/Cap – dluh vůči tržní kapitalizaci) Souhrnně lze říci, že v následující tabulce nalezneme jednoduchá kritéria pro ocenění každé akcie.

 

Každé akcii ze seznamu bude věnován větší prostor. Nejprve budou uvedeny dvě historické položky, historický graf a tabulka historické výkonnosti. Následovat bude graf odhadované výkonnosti na základě konsensuální předpovědi analytiků a tabulka odhadovaných budoucích výnosů. Cílem je poskytnout čtenáři celistvější pohled na chápání indexu DJI na úrovni 17000 a představu, co by to mohlo znamenat do budoucna.

 

Fundamentální analýza 15 správně trhem oceněných společností

 

Stručně řečeno, korelace cen akcií a ziskovosti firmy uvedené v historickém grafu hovoří samy za sebe, nicméně si uvedeme několik poznámek k interpretaci toho, co je v grafech zobrazeno.

  

Historické údaje

 

První graf vždy představuje historický zisk společnosti od roku 2010. Je ohraničen oranžovou čarou a spodní zelenou plochou. Proč byl vybrán tento konkrétní časový rámec? Protože rok 2010 představuje období po Velké recesi a výkonnost jednotlivých společností a jejich zisky odráží poněkud normálnější ekonomické prostředí.

  

Oranžová čára a tmavě modrá čára na každém grafu představují významné referenční hodnotové hladiny. Oranžová čára představuje teoretickou reálnou hodnotu P/E. Je to poměr, který se vypočítává na základě tempa růstu zisku příslušné společnosti. Tmavě modrá čára představuje Normální P/E. Je to referenční hladina, kterou oceňuje trh příslušnou společnost během sledovaného období. Je důležité, aby čtenář chápal, že se jedná o pomocné hodnotové hladiny, které mají pomoci s analýzou reálné hodnoty společnosti.

  

Dividendy jsou v grafu vyjádřeny dvěma způsoby. Růžová čára v grafu zobrazuje výši dividendy na akcii v každém roce a zároveň graficky zobrazuje, jak veliký poměr ze zisku společnosti je použit na výplatu dividend. (celková zelená plocha vůči zelené ploše pod růžovou čarou).

 

Druhý způsob zobrazení dividend představuje modrá plocha nad oranžovou čarou, která zobrazuje výši dividend poté, co byly vyplaceny akcionářům ze zisku. Tato modrá plocha přiléhá k zobrazení zisků společnosti (zelená plocha) a v případě poklesu zisku by mohl vzniknout dojem, že došlo ke snížení dividendového výnosu. Že tomu tak není lze snadno zjistit z průběhu růžové čáry.

 

Za historickým grafem následuje tabulka výkonnosti společnosti v daném období. Obě složky celkového zhodnocení – zhodnocení kapitálu (ceny akcie) a výnos z dividend jsou prezentovány odděleně, aby bylo možné zhodnotit přínos každé z nich. Celkový roční zisk (ROR), dividendy nejsou reinvestovány) představuje celkový výnos plynoucí z vlastnictví akcií při hypotetické investici 10 000 USD. Pro porovnání je zde ještě uveden výnos indexu S&P 500 za stejné období.

  

Předpovědní údaje

 

V návaznosti na historické údaje následuje graf odhadu budoucího výnosu a tabulka odhadovaných výnosů. Tyto údaje jsou založeny na základě konsensu odhadu analytiků společnosti Standard & Poor IQ Capital. Předpovědní graf obsahuje několik samostatných odhadů. Pro většinu firem je k dispozici odhad na jeden rok dopředu a odhad na tři roky dopředu. Pro zbývající roky můžeme jednoduše extrapolovat dlouhodobou prognózu růstu. Předpokládá se, že se investoři zaměří na jednoroční odhady, protože je pravděpodobné, že budou přesnější a spolehlivější.

 

Nakonec zde máme tabulku odhadovaného růstu na 10 let dopředu (10 YEAR EARNINGS YIELD ESTIMATES). Tato tabulka převádí odhadovaný vývoj z předcházejícího grafu do číselné podoby. Pro účely tohoto článku je nejdůležitější sloupec, na který by se měl čtenář zaměřit, označen výnos ze zisku (Earnings Yield). V tomto sloupci je uveden výnos, jako potenciální budoucí růst příjmů odvozený z konsensuálních odhadů.

 

Poznámka: Překlady jsou uvedeny pouze u první společnosti, protože u všech dalších se opakují.

  

The Travelers Companies Inc (TRV)

 

Travelers Companies, Inc, prostřednictvím svých dceřiných společností poskytuje širokou škálu komerčního pojištění, pojištění osobního majetku, úrazové pojistné produkty a pojistné služby pro podniky, orgány veřejné správy, sdružení i jednotlivce.

Grafická fundametální analýza

  

JP Morgan Chase & Co (JPM)

 

JPMorgan Chase & Co., je finanční holding, který poskytuje finanční služby v USA pod firemními značkami J. P. Morgan and Chase. Společnost poskytuje finanční služby firmám institucím a vládám po celém světě.

 


Grafická fundametální analýza


 

International Business Machine (IBM)

 

IBM poskytuje integrovaná řešení, jako jsou poradenství, vývoj a implementace služeb, podnikový software, systémy a financování.

 


Grafická fundametální analýza

 

The Goldman Sachs Group Inc (GS) 

The Goldman Sachs Group, Inc. Provozuje investiční bankovnictví, cenné papíry a investiční služby po celém světě.

 


Grafická fundametální analýza

 
 

Chevron Corporation (CVX)

 

"Chevron Corporation, prostřednictvím svých dceřiných společností podniká v oblastech integrované ropy, chemikálií, těžby, provozu elektráren a energetických služeb.

 


Grafická fundametální analýza

 

Cisco Systems Inc. (CSCO)

 

"Cisco Systems, Inc. navrhuje, vyrábí a prodává síťové produkty založené na internetovém protokolu IP a jiné produkty související s komunikačními a informačními technologiemi (IT). Společnost vyrábí a dodává prostředky pro přenos dat, hlasu i obrazu v budovách, v rámci areálů, a po celém světě. "

 


Grafická fundametální analýza

 
 

Exxon Mobil Corporation (XOM)

 

Exxon Mobil Corporation vyrábí a dodává petrochemické výrobky, včetně olefinů, polyetylenu, polypropylenu, dalších plastů a speciálních produktů. Společnost se také angažuje v elektrických zařízeních na výrobu elektrické energie. Hlavním předmětem činnosti společnosti jsou však energie, což zahrnuje průzkum, těžbu ropy a zemního plynu, jejich dopravu a výrobu ropných produktů.

 


Grafická fundametální analýza


 

Pokračování příště na akcieatrhy.cz....

 

 

 


Tyto zprávy pro vás vytváří Akcieatrhy.cz

Hodnocení článku: 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0

Je Dow Jones opravdu nebezpečně vysoko? Část první.

Diskuze a názory uživatelů na téma: Je Dow Jones opravdu nebezpečně vysoko? Část první.

Na dané téma nejsou žádné názory.


Poslední zprávy z rubriky Investice:

Út   9:29  TikTok budí vášně Research (Česká spořitelna)
Út   9:09  Vývoj na devizovém trhu – ranní zprávy 04.08.2020 Akcenta (AKCENTA CZ)

Přečtěte si také:

21.05.2018Wall street: Dow Jones opět pokořil 25 000 bodů Patria (Patria Finance)

Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Koronavirus

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2020

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies