Vladimír Urbánek (Kurzy.cz)
Akcie v ČR  |  28.02.2014 08:22:46

Česká spořitelna v r.2013 snížila zisk o 6% na 15,6 mld.Kč - divi 60 Kč


Poptávka po úvěrech rostla i v časech hospodářského poklesu, čistý zisk poklesl o 6,2 % na 15,59 mld.

Česká spořitelna navrhne výplatu dividendy ve výši 60 na akcii

Česká spořitelna vykázala k 31. prosinci 2013 neauditovaný konsolidovaný čistý zisk počítaný podle mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví (IFRS) ve výši 15,59 mld. . Meziročně tak poklesl o 6,2 % z 16,61 mld. . Provozní zisk se snížil o 4,0 % na 24,29 mld. . Představenstvo České spořitelny plánuje navrhnout na dubnové valné hromadě výplatu dividendy ve výši 60 na akcii.

Česká spořitelna patřila díky vysokému zisku v roce 2013 opět mezi nejvýznamnější přispěvatele do státního rozpočtu – na dani z příjmu státu odvedla 4,06 mld. , na sociálním a zdravotním pojištění svých zaměstnanců pak další 2,07 mld. .

„Výhled české ekonomiky se zlepšuje, pro letošní rok očekáváme její dvouprocentní růst. Sledujeme také zlepšování důvěry firem i domácností v budoucí vývoj, u velkých firemních klientů České spořitelny jsme zaznamenali silný téměř 13% růst financování jejich investičních, provozních a obchodních cílů, což je velmi dobrá zpráva také pro zaměstnanost. Pokračoval stále rostoucí zájem domácností o hypotéky a poskytli jsme o 30 % vice nových spotřebitelských úvěrů. Dobrou finanční kondici ekonomiky potvrdil také pokles nesplácených úvěrů a zlepšující se kvalita našeho úvěrového portfolia,“ uvedl Pavel Kysilka, generální ředitel a předseda představenstva České spořitelny.

„Pokračující růst vkladů a spravovaných aktiv odráží vysokou důvěru spotřebitelů a spokojenost klientů ze všech segmentů potvrzenou také řadou tuzemských a mezinárodních ocenění, které jsme v roce 2013 získali, a to nejen na poli bankovnictví, ale i na poli společenské angažovanosti. Chci velmi poděkovat všem svým kolegyním a kolegům, kteří mohou být právem hrdi na to, co v nelehkém roce udělali pro naše klienty, veřejnost a celou ekonomiku,“ dodal Pavel Kysilka.

HLAVNÍ BODY Z VÝSLEDKŮ ZA ROK 2013 *

Konsolidované, neauditované údaje k 31. prosinci 2013, počítané podle mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví (IFRS). Srovnání s výsledky k 31. prosinci 2012, pokud není uvedeno jinak:

· Čistý zisk klesl o 6,2 % na 15,59 mld. z 16,61 mld. .

· Zisk před zdaněním se snížil o 5,3 % na 19,48 mld. z 20,58 mld. .

· Provozní zisk poklesl o 4,0 % na 24,29 mld. z 25,31 mld. .

· Čistý úrokový výnos poklesl o 5,9 % na 27,91 mld. z 29,65 mld. .

· Všeobecné správní (provozní) náklady se snížily o 3,6 % na 17,59 mld. z 18,26 mld. .

· Bilanční suma se zvýšila o 5,2 % na 968,72 mld. z 920,40 mld. .

· Klientské úvěry se zvýšily o 3,8 % na 507,47 mld. ze 489,10 mld. .

· Retailové úvěry (pouze ČS) se zvýšily o 4,6 % na 275,93 mld. z 263,71 mld. .

· Hypoteční úvěry obyvatelstvu se zvýšily o 11,5 % na 155,10 mld. z 139,16 mld. .

· Úvěry korporacím a velkým městům (pouze ČS) vzrostly o 6,2 % na 196,84 mld. z 185,43 mld. .

· Závazky ke klientům (vklady) se zvýšily o 3,1 % na 726,59 mld. ze 704,53 mld. .

· Čistá úroková marže vztažená k úročeným aktivům poklesla na 3,61 % z 3,74 %.

· Návratnost kapitálu (ROE) se snížila na 16,2 % z 19,3 %.

· Výnosnost aktiv (ROA) poklesla na 1,6 % z 1,8 %.

· Poměr nákladů a výnosů (Cost/Income Ratio) se lehce zvýšil na 42,0 % ze 41,9 %.

· Poměr klientských pohledávek (úvěrů) ke klientským závazkům (vkladům) vzrostl na 69,8 % z 69,4 %.

· Kapitálová přiměřenost banky v souladu s BASEL II (podle ČNB) se zvýšila na 17,7 % z 16,0 % (požadavek regulátora je 8,0 %).

HLAVNÍ UKAZATELE

Výsledky banky jsou ovlivněny zejména snížením čistého úrokového výnosu, zvýšením zisků z obchodních operací, snížením výnosů z finančních aktiv, a pozitivním dopadem vyplývajícím z pokračujícího poklesu provozních nákladů hlavně v první polovině roku 2013. Provozní zisk poklesl o 4,0 % na 24,29 mld. a odráží tak prostředí extrémně nízkých úrokových sazeb. Ukazatel poměru provozních nákladů k provozním výnosům, Cost/Income Ratio, zůstal stabilní na úrovni 42,0 % (v roce 2012: 41,9 %).

Přestože se objem úvěrových obchodů zvyšuje, tak se pokračující pokles úrokových sazeb projevil ve snížení čistého úrokového výnosu o 5,9 % na 27,91 mld. . Pokles úrokových sazeb je patrný na vývoji č isté úrokové marže vztažené k úročeným aktivům , která se meziročně snížila z 3,74 % na 3,61 %.

Čisté příjmy z poplatků a provizí meziročně klesly o 4,0 % na 11,29 mld. . Meziroční pokles je ovlivněn ekonomickou situací, a také tím, že klienti častěji využívají internetové bankovnictví a zvýhodněné programy
a produkty. Pozitivní vývoj zaznamenaly především příjmy z poplatků a provizí z úvěrů a z operací s cennými papíry díky jejich rostoucímu počtu. Snížily se příjmy z poplatků z platebních transakcí.

Čistý zisk z obchodních operací meziročně vzrostl o 24,7 % na 2,68 mld. , zvýšily se výnosy z devizových obchodů a z derivátových operací. Na druhé straně se snížily zisky z obchodování s cennými papíry.

Všeobecné správní náklady se meziročně snížily o 3,6 % na 17,59 mld. zásluhou konzistentního řízení nákladů s důrazem na jejich efektivnost. Meziročně se podařilo zejména snížit náklady na kancelářské prostory, na IT a na právní a poradenské služby. Pokračuje rovněž snižování odpisů hmotného majetku.

Saldo tvorby rezerv a opravných položek k úvěrům a pohledávkám se meziročně zlepšilo o 10,1 % na
-3,33 mld. . Důvodem opětovného meziročního snížení je průběžné zlepšování kvality rizikového profilu napříč celým úvěrovým portfoliem. Navzdory nižší tvorbě opravných položek se ukazatel krytí rizikových úvěrů opravnými položkami za poslední rok zlepšil ze 72,3 % na 78,6 %.

Saldo ostatních provozních výsledků se meziročně výrazně zlepšilo a činí -1,04 mld. . Nejvýznamnější nákladovou položku představují odvody do Fondu pojištění vkladů, zisky a ztráty z přecenění a prodeje investičního majetku a zásob.

Výsledek z finančních aktiv (zahrnuje zisky a ztráty z přecenění a prodeje finančních aktiv v portfoliích v reálné hodnotě, realizovatelných aktiv a realizované zisky z aktiv držených do splatnosti) se meziročně zhoršil na
-0,55 mld. , a to zejména v reakci na vývoj na dluhopisových trzích a také vlivem negativního přecenění opcí na reálnou hodnotu v souvislosti s Prémiovými vklady (částečně zohledněno v zisku z obchodních operací).

Bilanční suma dosáhla výše 968,72 mld. , což je nárůst o 5,2 % z 920,40 mld. . Meziročně došlo ke změně struktury aktiv, zvýšil se objem poskytnutých úvěrů, realizovatelných finančních aktiv a vkladů u ČNB. Snížil se objem finančních aktiv držených do splatnosti a aktiv určených k obchodování. Na pasivní straně bilance se zvýšily závazky ke klientům a k bankám a objem vlastního kapitálu. Snížil se především objem vlastních emitovaných cenných papírů.

Vlastní kapitál náležející akcionářům dosáhl úrovně 100,66 mld. , tedy narostl o 8,0 %. Objem vlastního kapitálu se zvýšil zejména díky nárůstu nerozděleného zisku. Kapitálová přiměřenost banky měřená podle pravidel Basel II se v porovnání s loňským obdobím zvýšila na 17,7 %. Dosahuje tak vysoké, komfortní úrovně.

UKAZATELE OBCHODNÍ ČINNOSTI

Objem celkového portfolia klientských úvěrů se meziročně zvýšil o 3,8 % na 507,47 mld. , zásluhou nárůstu hypotečních úvěrů fyzickým osobám a vyššího úvěrování podnikatelských subjektů zejména v segmentu malých
a středních podniků. Portfolio retailových úvěrů (pouze ČS) meziročně vzrostlo o 4,6 % na 275,93 mld. . Celkové portfolio hypotečních úvěrů obyvatelstvu výrazně vzrostlo o 11,5 % na 155,10 mld. , zejména díky nízkým úrokovým sazbám, nízkým cenám nemovitostí a atraktivní nabídce České spořitelny. Česká spořitelna poskytla v průběhu roku 2013 více než 25 000 hypoték v celkovém objemu téměř 40 mld. . Počet nových hypoték tak meziročně vzrostl o 17 %, jejich objem vzrostl o 13 %. Na straně druhé ještě pokračoval meziroční pokles spotřebitelského financování (o 3,5 % na 65,07 mld. ), avšak objem nově poskytnutých spotřebitelských úvěrů meziročně vzrostl o 30,7 % na 24,58 mld. . Úvěry korporacím a velkým městům (pouze ČS) vzrostly o 6,2 % na 196,84 mld. .

Vklady klientů vzrostly o 3,1 % na 726,59 mld. . Z toho vklady občanů vzrostly o 0,5 % na 541,30 mld. . Rostou vklady na Osobních účtech, úložky penzijního připojištění a vklady na nových produktech jako např. Internetové spoření, Účelové spoření nebo Spoření ČS. Vklady klientů podnikatelského sektoru vzrostly o 6,3 % na 114,85 mld. .

K 31. prosinci 2013 počet aktivních klientů přímého bankovnictví SERVIS 24 a BUSINESS 24 činil 1,59 milionu, což je meziroční nárůst o 7,9 %. V roce 2013 bylo přes kanály přímého bankovnictví provedeno více než 100 miliónů finančních transakcí. V prosinci Česká spořitelna rozšířila službu BUSINESS 24 Databanking, která nyní umožňuje podnikatelům a firmám odesílání platebních příkazů přímo z jejich účetního systému.

Celkový počet vydaných aktivních platebních karet byl 3,23 miliónu kusů (nárůst o 1,7 %), z toho kreditní karty představují 0,32 miliónu kusů. Objem kartových transakcí uskutečněných v síti terminálů České spořitelny se meziročně zvýšil o 8,4 % na 135,34 mld. . Klienti České spořitelny loni utratili platebními kartami 105,00 mld. , což je meziročně o 7,0 % více, počet transakcí meziročně rostl ještě rychleji, a to o 14,9 % na téměř 140 milionů. Rychle rostoucí počet transakcí je důsledkem masového rozšiřování bezkontaktních karet a stále častějšího využívání platebních karet i u menších nákupů. Počet bankomatů a platbomatů České spořitelny se zvýšil o 4,4 % na 1 530 kusů, z tohoto počtu je více než 250 bankomatů, které mohou obsluhovat i nevidomí klienti a jejich počet se také neustále rozšiřuje.

DŮLEŽITÉ UDÁLOSTI V ROCE 2013

KORPORÁTNÍ BYZNYS:

· Česká spořitelna byla jediným finančním poradcem při prodeji 44% podílu ČSA letecké společnosti Korean Air.

· Od začátku dubna 2013 nabízí Česká spořitelna úvěry na financování projektů energetických úspor bytových domů. V rámci programu „Úspory v bytových domech“ poskytne na projekty bytových družstev (BD) a společenství vlastníků jednotek (SVJ) přibližně 1,2 mld. .

· Česká spořitelna se stala poskytovatelem bankovních služeb pro družicovou navigaci Galileo. Ve výběrovém řízení Česká spořitelna zvítězila v konkurenci dalších mezinárodních bank. Kontrakt se týká poskytování služeb v oblasti vedení běžných účtů, depozit a platebního styku pro Agenturu pro evropský GNSS, která provozuje družicovou navigaci Galileo.

· Česká spořitelna byla v roce 2013 vedoucím aranžérem primární emise směnečného programu pro Dopravní podnik hl. m. Prahy v objemu 8,0 mld. na financování tramvajových souprav Škoda 15T ForCity. Stejně tak byla aranžérem a koordinátorem akvizičního úvěru ve výši 4,1 mld. , který konsorcium bank poskytlo společnosti Pražská plynárenská Holding (PPH) ovládané Hlavním městem Prahou. Dalším příkladem partnerství a nabídky kvalitních produktů a služeb je poskytnutí úvěrového rámce Moravskoslezskému kraji ve výši 1,2 mld. na předfinancování projektů Moravskoslezského kraje.

· Česká spořitelna získala od Evropské investiční banky (EIB) dalších 150 mil. EUR na podporu tuzemských malých a středních firem. 100 mil. EUR je určeno inovativním podnikům, které získají úvěry s nižší úrokovou sazbou o 0,2 %, a 50 mil. EUR pak na podporu energeticky úsporných projektů , u kterých mohou klienti získat také evropskou dotaci ve výši 10 % úvěru. S EIB spolupracuje Česká spořitelna už od roku 2002
a od té doby pro české podniky získala 1,1 mld. EUR. Patří tak mezi nejvýznamnější partnery EIB ve střední Evropě.

· ČS nemovitostní fond obhospodařovaný investiční společnost REICO České spořitelny, koupil multifunkční budovu Trianon na Praze 4. Jde o investici ve výši 1,35 mld. , jednu z největších transakcí tohoto roku na českém realitním trhu.

· Česká spořitelna a Erste Group poskytovaly poradenství konsorciu Allianz Capital Partners a Borealis Infrastructure při akvizici společnosti Net4Gas, výhradního přepravce plynu v ČR prodávaného skupinou RWE. V roli mandátovaného vedoucího aranžéra se rovněž podílely na financování této akvizice ve výši
1,39 mld. .

RETAILOVÝ BYZNYS:

· Česká spořitelna je jedničkou na českém hypotečním trhu, v roce 2013 poskytla podle statistik Ministerstva pro místní rozvoj (MMR) fyzickým osobám přes 25 000 nových hypoték v objemu téměř
40 mld. . Z údajů MMR tak vyplývá, že v loňském roce lidé pro hypotéku nejčastěji mířili právě do ČS.

· Společnost Věrnostní program iBOD, a.s., jejíž prvním akcionářem je Česká spořitelna, spustila začátkem října nový multipartnerský bonusový program , jehož principem je odměnit zákazníky za jejich nákupy v široké síti partnerských obchodů (více než 1 000 míst u 32 partnerů). Zákazníci si budou moci nasbírané ibody směnit za produkty či služby partnerů, které si vyberou z katalogu na www.ibod.cz

· Česká spořitelna se stala novým generálním partnerem Českého olympijského výboru. Smlouva byla podepsána do roku 2016, znamená to tedy, že banka podpoří české olympioniky na zimních hrách v Soči 2014
a letních v Rio de Janeiru o dva roky později.

· V lednu 2013 přinesla Česká spořitelna a Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. (PMDP) unikátní novinku – dobíjením Plzeňské karty přes bankomaty České spořitelny.

SPOLEČENSKÁ ZODPOVĚDNOST (CSR):

· Elixír do škol je pilotním projektem nové Nadace Depositum Bonum (NDB). Tento projekt propojuje to nejlepší z tradičního školství s tím nejlepším z moderních výukových metod a poznatků z vědy. Česká spořitelna se dobrovolně rozhodla si neponechat mimořádný výnos z anonymních vkladních knížek v objemu 1,45 mld. , který jí podle zákona plně náleží, a vložila jej do NDB, kde budou tyto prostředky dlouhodobě prospívat celé české společnosti.

· Nadace České spořitelny oslavila v lednu 2013 jedenácté výročí, během svého působení věnovala na realizaci veřejně prospěšných projektů 165 mil. . Od roku 2014 se nadace bude řídit novou strategií - která je charakterizována heslem: jsme s těmi, od nichž se společnost odvrací. Nadace se zaměřuje na podporu aktivního a plnohodnotného života seniorů, na větší zapojení lidí s mentálním
a kombinovaným handicapem a na pomoc sociálně vyloučeným.

· Česká spořitelna a o.p.s. Terra-klub společně vydaly školní atlas na podporu finanční gramotnosti pro žáky druhého stupně základních škol a víceletých gymnázií. Je k dispozici žákům na 159 školách a je jedinou učebnicí schválenou Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy ČR.

· Česká spořitelna ve spolupráci s Muzeem hlavního města Prahy představila interaktivní a hravou výstavu s názvem Peníze, nebo život?, která je určená pro děti od 8 let a zábavnou formou je provede světem peněz a seznámí je s jejich historií, výrobou a funkcí

· Česká spořitelna se zapojila do projektu „Přátelská místa“, v rámci kterého Český červený kříž školí zaměstnance různých institucí a firem ve správném přístupu k lidem se zdravotním handicapem, k seniorům a v oblasti první pomoci. V srpnu Český červený kříž udělil prvním 7 pobočkám České spořitelny certifikát „Přátelská místa“. Česká spořitelna má proškoleno již 300 zaměstnanců. Česká spořitelna má
v současné době celkem 375 bezbariérových poboček.

DALŠÍ ÚDALOSTI:

· K 1. srpnu 2013 došlo v představenstvu České spořitelny ke dvěma personálním změnám. Karel Mourek se vrátil do České spořitelny jako člen představenstva s odpovědností za rizika. V této funkci nahradil Heinze Knotzera. Wolfgang Schopf se stal nástupcem Dušana Barana ve funkci finančního ředitele České spořitelny a místopředsedy představenstva.

· V září pak došlo ke změnám v dozorčí radě. 13. září 2013 byl předsedou dozorčí rady České spořitelny zvolen její stávající člen Jack Stack. Ve funkci vystřídal Manfreda Wimmera. Ke stejnému datu se do dozorčí rady ve funkci místopředsedy vrátil po pěti letech generální ředitel Erste Group Bank Andreas Treichl.

VÝZNAMNÁ OCENĚNÍ V ROCE 2013

· Česká spořitelna získala ocenění Euromoney Best Bank in the Czech Republic 2013. Stala se tak nejlepší bankou v České republice a obhájila prvenství z loňského roku. Ocenění každoročně uděluje magazín Euromoney, odborný měsíčník specializující se na bankovní a kapitálové trhy. Česká spořitelna zvítězila v této soutěži i v roce 2009.

· Česká spořitelna získala v soutěži Fincentrum titul Banka roku 2013 a podesáté v řadě ocenění Nejdůvěryhodnější banka roku. Pavel Kysilka obhájil loňské a předloňské první místo a stal se opět Bankéřem roku. Hypotéka České spořitelny skončila druhá v kategorii Hypotéka roku, stejně jako služby privátního bankovnictví v kategorii Privátní banka roku. Druhé místo pak obsadila banka v hlasování handicapovaných spoluobčanů v kategorii Banka bez bariér.

· Česká spořitelna získala cenu VIA BONA, která je jedním z nejvýznamnějších a nejprestižnějších ocenění v oblasti firemní filantropie a společenské odpovědnosti firem v ČR. Oceněna byla za dlouhodobou angažovanost v prevenci a boji s drogovou závislostí.

· Česká spořitelna je podle hodnocení amerického časopisu Global Finance nejlepší bankou v České republice.

· V soutěži OVB Vstřícná banka získala Česká spořitelna za I. a II. čtvrtletí 2013 ocenění OVB Nejvstřícnější banka Handicap Friendly za svůj přístup k osobám se zdravotním handicapem. Hodnocení probíhalo na základě hlasování samotných osob se zdravotním postižením.

· Pracovat v České spořitelně znamená mít možnost dobře komunikovat napříč firmou a sdílet informace a know how s ostatními, a to jak v rámci rozsáhlé pobočkové sítě, tak s centrálou v Praze. Vzhledem ke své velikosti musí Česká spořitelna využívat nejmodernějších nástrojů interní komunikace. Za projekt intranetové platformy Včelín získala druhou cenu v celoevropské soutěži FEIEA Grand Prix 2013 v kategorii Intranet site.

STRATEGICKÉ CÍLE ČESKÉ SPOŘITELNY NA ROK 2014

Realizace stanovených strategických cílů zajistila i v roce 2013 stabilizovaný vývoj České spořitelny a přispěla
k získání celé řady prestižních ocenění od klientů, laické veřejnosti i specializovaných institucí. Česká spořitelna chce být v souladu s aktualizovanou strategií bankou pro svoje klienty, která si udržuje jejich vysokou loajalitu a tím dosahuje finančních výsledků nad průměrem trhu. Jako hlavní banka by měla zaujmout první místo v oblasti retailových klientů a druhé místo u klientů korporátních, přičemž z hlediska klientské loajality by měla dosáhnout vedoucí místo ve všech segmentech.

Pro zajištění těchto cílů bude Česká spořitelna sledovat tyto hlavní priority:

· orientace na zákazníka,

· strategické řízení nákladů,

· angažovanost zaměstnanců,

· zjednodušování procesů a produktů a

· soulad s požadavky regulace při optimalizaci vynaložených nákladů a investic.

Česká spořitelna

Public Relations:Helena Matuszná

Konsolidovaný výkaz zisků a ztrát České spořitelny podle IFRS (mil. )

k 31.12.2013

k 31.12.2012

Meziroční změna

Čistý úrokový výnos

27 910

29 653

-5,9 %

Rezervy a opravné položky k úvěrům a pohledávkám

-3 332

-3 707

-10,1 %

Čisté příjmy z poplatků a provizí

11 294

11 768

-4,0 %

Čistý zisk z obchodních operací

2 682

2 150

24,7 %

Všeobecné správní náklady

-17 594

-18 259

-3,6 %

Ostatní provozní výsledky

-1 039

-1 557

-33,3 %

Výnosy z finančních aktiv

-545

416

n/a

Čistý zisk z Transformovaného fondu ČSPS

105

114

-7,9 %

Zisk před zdaněním

19 481

20 578

-5,3 %

Daň z příjmů

-3 904

-4 175

-6,5 %

Zisk po zdanění a před nekontrolními podíly

15 577

16 403

-5,0 %

Čistý zisk za účetní období náležející

Akcionářům mateřské společnosti

15 588

16 612

-6,2 %

Nekontrolní podíly

-11

-209

-94,7 %

Provozní zisk celkem

24 292

25 312

-4,0 %

Konsolidovaná bilance aktiv a pasiv České spořitelny podle IFRS (mil. )

31.12.2013

31.12.2012

Meziroční změna

Aktiva

Pokladní hotovost, vklady u ČNB

77 581

22 501

> 100 %

Pohledávky za bankami

75 393

65 320

15,4 %

Pohledávky za klienty

507 469

489 103

3,8 %

Rezervy a opravné položky k úvěrům

-18 333

-18 244

0,5 %

Deriváty s kladnou reálnou hodnotou

22 113

26 781

-17,4 %

Aktiva určená k obchodování

26 550

40 881

-35,1 %

Finanční aktiva v reálné hodnotě

4 223

7 205

-41,4 %

Realizovatelná finanční aktiva

82 328

66 765

23,3 %

Finanční aktiva držená do splatnosti

154 733

181 967

-15,0 %

Ostatní aktiva

36 667

38 124

-3,8 %

Aktiva celkem

968 724

920 403

5,2 %

Pasiva

Závazky k bankám

73 036

44 344

64,7 %

Závazky ke klientům

726 593

704 532

3,1 %

Emitované dluhopisy

28 368

36 151

-21,5 %

Deriváty se zápornou reálnou hodnotou

24 446

26 358

-7,3 %

Pasiva určená k obchodování

0

3

-100,0 %

Ostatní pasiva

13 207

13 441

-1,7 %

Podřízený dluh

2 096

2 262

-7,3 %

Menšinové podíly

316

122

> 100 %

Vlastní kapitál

100 662

93 190

8,0 %

Pasiva celkem

968 724

920 403

5,2 %

Vybrané konsolidované poměrové ukazatele

k 31.12.2013

k 31.12.2012

ROE

16,2 %

19,3 %

ROA

1,6 %

1,8 %

Cost/income

42,0 %

41,9 %

Čistá úroková marže vztažená k úročeným aktivům

3,61 %

3,74 %

Neúrokové výnosy / provozní výnosy

33,4 %

31,9 %

Pohledávky za klienty / závazky ke klientům

69,8 %

69,4 %

Kapitálová přiměřenost banky (BASEL II)

17,7 %

16,0 %

Vybrané údaje z obchodní činnosti

k 31.12.2013

k 31.12.2012

Meziroční změna

Průměrný počet zaměstnanců Finanční skupiny ČS

10 454

11 014

-5,1 %

Celkový počet klientů

5 258 892

5 297 398

-0,7 %

Počet sporožirových účtů

3 078 221

3 033 563

1,5 %

z toho Osobních účtů/Osobních kont

2 379 625

2 294 577

3,7 %

Počet aktivních klientů přímého bankovnictví Servis 24 a Business 24

1 591 355

1 475 517

7,9 %

Počet karet

3 233 725

3 178 184

1,7 %

z toho kreditních

319 271

347 834

-8,2 %

Počet bankomatů

1 530

1 466

4,4 %

Počet poboček České spořitelny

653

658

-0,8 %

Čistý zisk po zdanění vybraných dceřiných společností České spořitelny (neauditováno, podle IFRS; v mil. )

31.12.2013

31.12.2012

Meziroční změna

Brokerjet České spořitelny

-11

-2

> 100 %

Factoring České spořitelny (Erste factoring)

62

58

6,9 %

S Autoleasing

97

74

31,1 %

Erste leasing

35

18

94,4 %

Stavební spořitelna České spořitelny

535

649

-17,6 %* V souladu s právní úpravou týkající se reformy penzijního systému byla k 1. lednu 2013 z Penzijního fondu České spořitelny vyčleněna čistá aktiva účastníků penzijního připojištění do transformovaného penzijního fondu, Transformovaný fond penzijního připojištění se státním příspěvkem Česká spořitelna – penzijní společnost, a.s. („Transformovaný fond ČSPS“). Údaje konsolidovaného výkazu zisku a ztrát za rok 2012 byly přepočteny na srovnatelnou základnu. Správu Transformovaného fondu ČSPS nadále vykonává Finanční skupina ČS prostřednictvím nově vzniklé penzijní společnosti. Tato společnost má nárok na úplatu za správu portfolia ve výši maximálně 15 % ze zisku fondu a jejím úkolem je zajišťovat kladné výsledky hospodaření a kapitálovou pozici Transformovaného fondu ČSPS.

Hodnocení článku: 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0

Česká spořitelna v r.2013 snížila zisk o 6% na 15,6 mld.Kč - divi 60 Kč (1)

Diskuze a názory uživatelů na téma: Česká spořitelna v r.2013 snížila zisk o 6% na 15,6 mld.Kč - divi 60 Kč

Poslední zprávy z rubriky Akcie v ČR:

So   9:14  Komerční banka poskytla detailnější výhled Research (Česká spořitelna)
So   9:13  Avast: Šéf firmy Vlček realizoval opce Research (J&T BANKA)
So   9:03  ČEZ nemění svůj výhled a neuvažuje o nevyplacení dividendy Research (Česká spořitelna)

Přečtěte si také:

23.04.2014Česká spořitelna vyplatí divi 60 Kč na akcii Vladimír Urbánek (Kurzy.cz)
14.11.2013ČSOB za 9M snížila zisk o 7% na 10,8 mld.Kč Vladimír Urbánek (Kurzy.cz)
30.10.2013Zisk České spořitelny za 9M poklesl o 2,6% na 11,5 mld.Kč Vladimír Urbánek (Kurzy.cz)

Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2020

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies