Redakce (Kurzy.cz)
Akcie v ČR  |  28.02.2013 07:20:00

ČEZ: Bulharské společnosti skupiny ČEZ postoupily tamnímu regulátorovi svá stanoviska


Distribuční společnost CEZ Razpredelenie a prodejní společnost CEZ Elektro dnes odevzdaly bulharskému regulačnímu úřadu (DKEVR) svá stanoviska k předloženým důvodům, na základě kterých byla zahájena procedura odebrání licence zmíněným společnostem. Ty ani v jednom případě neshledaly žádné zásadní pochybení ve své dosavadní činnosti.

„Vždy jsme naplňovali veškeré zákonné povinnosti, proto jsme přesvědčeni, že k odebrání licencí neexistuje jediný důvod. To také dokládáme regulátorovi v odevzdaných právních stanoviscích i v dalších dokumentech,“ uvedl Tomáš Pleskač, ředitel divize distribuce a zahraničí. Důvody pro odebrání licence musejí být velmi závažné, patří mezi ně ohrožení bezpečnosti dodávek elektřiny, soustavné porušování licenčních podmínek, neplnění pokynů regulátora nebo poskytnutí nesprávné informace při žádosti o licenci. Pochybení, která regulátor společnostem ČEZ vytýká, jsou spíše formálního charakteru. Úplný seznam výtek a reakcí na ně je uveden v příloze.

„Věříme, že po prozkoumání námi dodaných podkladů a zohlednění dalších okolností přehodnotí nezávislý regulační úřad svůj záměr a ukončí řízení o odebrání licence. Bulharským institucím i celému obyvatelstvu chceme být i nadále důvěryhodným a transparentním partnerem,“ dodal Pleskač.

Proto jsou společnosti ČEZ v Bulharsku ochotny vzít v potaz všechna doporučení regulátora, a to i přes to, že v roce 2006 byl jejich nastavený obchodní model schválen řadou pověřených autorit, jak již zmíněným regulátorem, tak Ministerstvem pro ekonomiku, energie a turismus. Skupina ČEZ plně podporuje naplňování evropských standardů a norem, které vedou k neustálému zlepšování služeb pro zákazníky.

Skupina ČEZ má se současnou situací v Bulharsku pochopení, avšak necítí za ní žádnou zodpovědnost, a to hned z několika důvodů – vyšší účty za elektrickou energii byly způsobeny chladnější zimou, vyšší spotřebou přes Vánoce a také prodloužením odečítací periody kvůli svátkům. Ceny elektřiny na začátku tohoto roku nevzrostly, k jejich změně došlo rozhodnutím bulharského energetického regulačního úřadu (DKEVR) 1. 7. 2012, kdy byly navýšeny o více než 13 %, zejména kvůli podpoře obnovitelných zdrojů. Ceny domácnostem v Bulharsku jsou plně regulované a mimochodem také nejnižší v celé Evropské unii. Bulharský ČEZ získává z celkové faktury méně než 10 %, zbytek připadá výrobcům elektřiny, přenosové soustavě a daňovému úřadu.


Rozhodnutí o porušení správních předpisů

Číslo Předmět porušení Vyjádření společnosti Podniknutá opatření

1 – 4

/19.02.13.

CEZ Distribution Bulgaria AD

V souladu s Článkem 13 odst. 1 část. 3 Obecných podmínek společnosti CEZ Distribution Bulgaria AD („VOP“), zástupci společnosti CEZ Distribution Bulgaria AD provedli některým zákazníkům výměnu a montáž nového měřícího zařízení („MZ“). O provedeném úkonu byl vystaven konstatační protokol („KP“). KP byl vystaven v nepřítomnosti zákazníků a chybí v něm podpisy dvou svědků, kteří nejsou zaměstnanci společnosti. KP nebyl zákazníkům zaslán, což je v rozporu s platnými VOP.

Článek 58 VOP neobsahuje výslovnou povinnost podpisu konstatačního protokolu oběma stranami současně, stejně tak nestanoví lhůtu, do kdy musí být konstatační protokol podepsán zákazníkem. S předmětným konstatačním protokolem byl zákazník řádně seznámen a protokol byl řádně podepsán bez připomínek.

Výměna MZ a jejich pravidelná inspekce je povinností plynoucí z licence, její výkon je rutinní a probíhá ve velkém měřítku. Předmětný zákazník obdrží jak KP o provedené činnosti tak dodatečné komplexní informace. Z toho důvodu nedošlo k porušení zákonných předpisů ani porušení práv zákazníka na stížnost či vyjádření jeho nespokojenosti.

Z výše uvedeného vyplývá, že nedošlo k porušení žádných povinností. I kdybychom připustili, že došlo k porušení, jednalo by se o porušení méně závažného charakteru.

V souladu s částí 2 Rozhodnutí č. 01-Л-135-07 Společnost předložila SEWRC ověřené kopie protokolů. Dále společnost předložila ověřenou kopii Instrukce č. ДМУД03/2011 účinné od 01.06.2011 k demontáži, instalaci nebo výměně měřících zařízení vydanou odborem měření a správy dat oddělením společnosti ČEZ Bulgaria („OMSD“). Dále Vám zasíláme nařízení vedoucího OSMD, které stanoví všem zaměstnancům povinnost řídit se od 01.06.2011 Instrukcí k demontáži, instalaci nebo výměně MZ.

Společnost nicméně zamýšlí provést vnitřní audit ohledně vyhotovování a sepisování protokolů o výměně měřících zařízení – jak je patrné z rozhodnutí představenstva Společnosti ze dne 27. února 2013. Spolu s vydaným nařízením byla zahájena disciplinární řízení se zaměstnanci, kteří nedodrželi stanovený postup.

5, 6, 7 /19.02.13.

CEZ Distribution Bulgaria AD

CEZ Electro Bulgaria AD

Dne 18. února 2013 si SEWRC vyžádal od obou společností, aby v termínu do 14.00 hod. dne 18. února 2013 poskytly všechny smlouvy uzavřené se společností CEZ Bulgaria EAD v období 2011 – 2012, včetně informací o zadávání služeb třetím stranám společností CEZ Bulgaria EAD.

Dopis byl poslán faxem a společnost jej obdržela v 10.20 hod. Požadovaná informace nebyla do 14.00 hod. na podatelnu SEWRC předána.   

Smlouvy o zajištění služeb, které byly vyžádány SEWRC, byly již poskytnuty v souvislosti s jejich schválením Ministerstva ekonomie, energie a turismu („MEET“) v rámci, čehož o nich byl SEWRC notifikován. Společnosti dále velmi striktně dodržují pravidla o plnění každoroční informační povinnosti vůči SEWRC, jak je patrno z předložené zprávy pro SEWRC za rok 2011. Předmětné smlouvy jsou taktéž součástí této zprávy. Termín SEWRC byl nejen velice krátký na poskytnutí tak velkého objemu informací, ale zároveň i nezákonný. Podle Bulharské legislativy je nejkratší možný termín stanoven ve dnech, tj. není možné stanovit termín v hodinách. Společnost přesto vyvinula maximální možné úsilí k včasnému poskytnutí vyžádaných informací.   V souladu s ustanovením č. 2 Rozhodnutí č. 01-Л-135-07, předloží Společnost dopis SEWRC, kterým byl o servisních smlouvách seznámen, stejně jako splní každoroční informační povinnosti v předpokládaném termínu.
8/19.02.13. Dne 31. července 2012 společnost ČEZ Elektro Bulgaria AD provedla zápočet splatné pohledávky společnosti NEK EAD proti své pohledávce vůči společnosti NEK EAD.  Konkrétně společnost ČEZ Elektro Bulgaria AD provedla zápočet na svůj dluh vůči společnosti NEK EAD podle Smlouvy o výkupu elektřiny proti dluhu společnosti NEK EAD vůči společnosti ČEZ Elektro Bulgaria AD na základě Metodiky kompenzování nákladů obnovitelných zdrojů a vysoce efektivní kogenerace, který byl splatný za červenec 2012.

Provedení zápočtu je v zájmu obou stran z důvodů úspory času a nákladů. Započtení je přípustný způsob splnění závazku a tímto způsobem byly již dříve se společností NEK EAD vypořádány tyto vzájemné závazky. Strany mají právo zvolit způsob úhrady a SEWRC není oprávněn vměšovat se do tohoto obchodněprávního vztahu.

Tento přístup je podpořen i dopisem od SERVC, ve kterém sděluje, že se nebude vměšovat do výběru a rozdělení nákladů.

Sankce správního charakteru by měly být uloženy pouze v případech porušení správních norem. V tomto případě se o takové porušení nejedná, a proto by mělo být řízení zastaveno.

Společnost ČEZ Elektro Bulgaria AD zaplatila společnosti NEK EAD spornou částku, čímž podnikla kroky k napravení zápočtů provedených v období mezi červencem a prosincem 2012. Tímto způsobem došlo k odstranění následků započtení, ačkoliv NEK EAD nadále neplní své povinnosti vyplývající z Metodiky kompenzování nákladů obnovitelných zdrojů a vysoce efektivní kogenerace.

9 – 13,

15 - 18 /19.02.13.

SEWRC obvinil společnost ČEZ Distribution Bulgaria AD, že nevykonávala svou licenční činnost v souladu se Zákonem o veřejných zakázkách a Vyhlášky o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu /VZVZMR/, při uzavření smluv na poštovní služby, notářské služby, auditorské služby, služby fyzické ostrahy, služby na zajištění letenek, služby ochrana a poplašné (alarmové) systémy, služby pro technickou údržbu automobilů a telefonické služby.

Společnost CEZ Distribution Bulgaria AD uspořádala výběrové řízení přímým vyjednáním s jedním dodavatelem s předmětem "Opatření ke zlepšení SAIDI a SAIFI ukazatelů a automatizací vybraných vývodů středného napětí“, aniž byl důvod pro použití tohoto typu řízení.

Rozhodnutí o správních deliktech jsou nezákonná z důvodů promlčení. Tato rozhodnutí měla být vydána do jednoho roku od porušení, jak vyplývá ze základních ustanovení pro sankcionování správních deliktů. Rozhodnutí o správních deliktech mimo obecný odkaz na rok „2011“ neobsahují přesné datum, kdy ke spáchání údajného správního deliktu mělo dojít.

Aby mohlo dojít k aplikaci ustanovení 80 Energetického zákona bez vydání protokolu o porušení, právním podkladem mohou být pouze konečná rozhodnutí ve formě zvláštního dokumentu. Jak vyplývá ze zákona, Zpráva Agentury pro státní finanční kontrolu nepředstavuje tento konečný, pravomocný a závazný zvláštní dokument, tak aby mohla nahradit protokol o porušení ve smyslu ustanovení 80 Energetického zákona. Z tohoto důvodu jsou vydaná rozhodnutí nezákonná.

Správní delikty vyplývající ze Zákona o veřejných zakázkách by nadto neměly být sankcionovány SEWRC a řízení by mělo být zastaveno, neboť údajná porušení by neměla být sankcionována na základě Energetického zákona, ale na základě Zákona o veřejných zakázkách.

Příslušným úřadem je v tomto případě Agentura pro státní finanční kontrolu, která již zahájila příslušná řízení. V souladu s principem, že nikdo nesmí být trestán dvakrát za stejnou věc, tedy není SEWRC příslušný k zahájení dalšího řízení.

Za účelem splnění podmínek č. 2 Rozhodnutí 01-Л-135-07, společnost podnikla kroky k zahájení zadávání veřejných zakázek v souladu se Zákonem o veřejných zakázkách.
14/19.02.13 SEWRC obvinil společnost CEZ Distribution Bulgaria AD, že nevykonávala svou licenční činnost v souladu se Zákonem o veřejných zakázkách tím, že dne 31. srpna 2011 uzavřela se společností CEZ Bulgaria EAD Servisní smlouvu №SLA_CEZ_BG_CEZ_DI-2011_001, čímž obešla Zákon o veřejných zakázkách. V důsledku toho se 83 % výdajů na externí služby v roce 2011 a 92 % účtovaných výdajů na materiál v roce 2011 nachází mezi společnostmi CEZ Distribution Bulgaria AD a CEZ Bulgaria EAD – propojenou osobou ve smyslu ustanovení 1 odst. 24 Zákona o veřejných zakázkách. Údaje jsou převzaty ze zprávy Agentury pro státní finanční kontrolu. Majitel licence souhlasil s tím, aby tato propojená společnost využila služeb subdodavatelů, čímž obešla Zákon o veřejných zakázkách a odst. 2.1 licence, podle nějž licence musí být provozována v souladu s platnou právní úpravou.

Přestože rozhodnutí o správním deliktu se odkazuje na zprávu Agentury státní pro finanční kontrolu, nebere v potaz výslovné prohlášení o neexistenci porušení Zákona o veřejných zakázkách uvedené v předmětné zprávě. Vzhledem k tomu, že se záležitost týká Zákona o veřejných zakázkách, kompetentním orgánem ke zjišťování, zda k porušení došlo či nikoli, je Agentura pro státní finanční kontrolu, přičemž SEWRC v tomto ohledu postrádá veškerou kompetenci.

Servisní smlouva byla navíc uzavřena po jednáních jak s MEET, tak i se SEWRC. Zatímco MEET smlouvu schválil, předseda SEWRC výslovně uvedl, že SEWRC postrádá příslušnost ke schvalování těchto smluv, a nevydal žádný pokyn ohledně jakýchkoli změn. Z tohoto důvodu uzavření smlouvy neporušuje žádné ustanovení platných právních předpisů.

K tomu, aby bylo možno právoplatně použít § 80 odst. 3 Energetického zákona, a k tomu, aby nebylo nutno vyhotovovat zjišťovací protokol, musí být úřední dokument právně dokládající tento postup úředním potvrzujícím dokumentem. Podle zákona platí, že Zpráva Agentury pro státní finanční kontrolu nezakládá konečný a pravomocný úřední potvrzující dokument, který by byl závazný, co se týče tam obsažených  skutečností a který by mohl nahradit zjišťovací protokol podle § 80 odst. 1 LE. Z tohoto důvodu tedy Rozhodnutí vydané na jeho základě je protiprávní.

V souladu s bodem 2 Rozhodnutí 01-Л-135-07 týkajícího se Rozhodnutí o porušení správních předpisů č. 14 společnost CEZ Distribution předloží důkazy o neexistenci porušení. Vedle toho Společnost jako první krok zorganizovala výběrové řízení na dodávky materiálu.

Bylo rozhodnuto o tom, že bude vyhlášeno výběrové řízení na dodávky materiálů  – to je zřejmé z Rozhodnutí představenstva Společnosti ze dne 27. Února 2013. Vzhledem k nezbytným přípravným úkonům podle Zákona o veřejných zakázkách se předběžně odhazuje, že výběrové řízení na dodávky materiálů pro Společnost bude oznámeno na konci měsíce května.

23 – 24 /19.02.13

 

SEWRC tvrdí, že společnost CEZ Electro Bulgaria AD nevykonávala svou licencovanou činnost v souladu se Zákonem o veřejných zakázkách při uzavření dvou servisních smluv se společností CEZ Bulgaria AD ze dne 29. dubna 2011 a 1. června 2011, čímž došlo k obcházení Zákona o veřejných zakázkách.

Společnosti CEZ Electro Bulgaria AD and CEZ Bulgaria EAD jsou propojené osoby ve smyslu ustanovení § 1 bodu 24 Zákona o veřejných zakázkách. Tím, že CEZ Electro Bulgaria AD nevybírala dodavatele, ale uzavřela smlouvu s propojenou osobou, na základě které propojená osoba vybrala dodavatele, společnost obešla ustanovení Zákona o veřejných zakázkách, a to z důvodu, že společnost CEZ Bulgaria EAD není zadavatelem ve smyslu ustanovení 7 Zákona o veřejných zakázkách.

Licencovaný subjekt souhlasil s možností použití subdodavatelů přidruženou osobou, což představuje obcházení Zákona o veřejných zakázkách a porušení ustanovení 2.1 licence, podle něhož má být licencovaná činnost prováděna v souladu s příslušným právním řádem.

Společnost CEZ Electro Bulgaria AD, jakožto poskytovatel veřejných služeb, nezahájila žádnou činnost a není tak zadavatelem ve smyslu Zákona o veřejných zakázkách. Z tohoto důvodu může volně uzavírat jakékoli smlouvy, aniž by musela postupovat dle ustanovení Zákona o veřejných zakázkách. Proto tedy k údajnému porušení Zákona o veřejných zakázkách nedošlo.

Servisní smlouva byla navíc uzavřena po jednáních jak s MEET, tak s SEWRC. MEET smlouvu schválil, zatímco předseda SEWRC výslovně uvedl, že SEWRC postrádala příslušnost ke schvalování těchto smluv, a nevydal žádný pokyn ohledně jakýchkoli změn. Z tohoto důvodu uzavření smluv neporušuje žádné ustanovení platných právních předpisů.

Rozhodnutí o porušení správních předpisů jsou protiprávní v důsledku uplynutí zákonné lhůty pro zjištění porušení. Podle obecných ustanovení pro tato rozhodnutí mají být tato rozhodnutí vydávána do jednoho roku od okamžiku, kdy k porušení došlo, a do tří měsíců od zjištění subjektu, který se porušení dopustil. Z důkazů vyplývá, že obě lhůty již uplynuly, přičemž v tomto případě neplatí žádné jiné specifické časové lhůty. Z tohoto důvodu musí být správní řízení ukončena.

Rozhodnutí o porušení správních předpisů rovněž nejsou v rozporu s hmotněprávními ustanoveními zákona, protože SEWRC postrádá příslušnost ke zjišťování, zda k těmto porušením došlo či nikoli. Z tohoto důvodu tedy příslušnost mají Agentura pro státní finanční kontrolu a Národní kontrolní úřad, nikoli však SEWRC.

Jelikož byla příprava a uzavření Servisních smluv uskutečněna na základě řádného schválení MEET a v koordinaci se SEWRC; uzavření těchto smluv nemůže představovat porušení ustanovení právního řádu, zejména Zákona o zadávání veřejných zakázek a ustanovení § 206 odst. 1 Energetického zákona.

Je tedy zřejmé, že nedošlo k žádnému porušení zákona.

Z toho důvodu není na místě provedení opatření uvedených v části 2 Rozhodnutí № 01-Л-135-11.

Barbora Půlpánová, mluvčí ČEZ

Hodnocení článku: 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0

ČEZ: Bulharské společnosti skupiny ČEZ postoupily tamnímu regulátorovi svá stanoviska

Diskuze a názory uživatelů na téma: ČEZ: Bulharské společnosti skupiny ČEZ postoupily tamnímu regulátorovi svá stanoviska

Na dané téma nejsou žádné názory.


Poslední zprávy z rubriky Akcie v ČR:

St   9:09  Americké akcie si nakonec včera připsaly slušné zisky (Ranní zpráva z akciového... Investiční bankovnictví (Komerční banka)
Út 16:29  Rekordní Vánoce České pošty ceskaposta.cz (Česká pošta)






Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies