Vladimír Urbánek (Kurzy.cz)
Akcie v ČR  |  14.10.2011 10:15:22

Pegas: Srážková daň z dividend

PEGAS NONWOVENS SA (dále jen "PEGAS" nebo "Společnost") zveřejňuje informace ohledně uplatnění srážkové daně na platbu z emisního ážia ve výši 1,00 EUR na jednu akcii. Rozhodný den pro vznik nároku na tuto platbu byl již dříve stanoven na 20.  října 2011 a výplata dividendy na 27. října 2011. 
 
Dividendy vyplácené společností PEGAS NONWOVENS SA budou v roce 2011 poprvé
podléhat lucemburské srážkové dani. Srážková daň u zdroje bude Společností uplatněna
u dividendy vyplácené všem akcionářům. Současná sazba lucemburské srážkové daně
činí 15%.
 
Povinnost uplatnit srážkovou daň  vyplývá z toho, že Společnost vytvořila rozdělitelné
fondy ze zisku, a daň tudíž musí být sražena bez ohledu na právní klasifikaci výplaty.
Lucemburská daňová správa také potvrdila, že v následujícím roce (letech) nebudou
dividendy do výše vyplacené v roce 2011 podléhat srážkové dani
 
Společnost připravila pro své akcionáře následující obecná pravidla pro uplatnění
srážkové daně u dividendy vyplacené v roce 2011. Akcionáři, kteří si nejsou jisti svou
daňovou povinností v Lucembursku a/nebo zemi, kde mají daňový domicil, nebo kteří
potřebují specifické daňové poradenství, by měli problematiku konzultovat se svým
daňovým poradcem. 
 
1. Srážková daň z dividendy vyplacené akcionářům, kteří jsou fyzickými
osobami a nejsou daňovými rezidenty v Lucembursku 
Akcionáři Společnosti, kteří jsou fyzickými osobami a nejsou daňovými rezidenty
v Lucembursku, podléhají lucemburské srážkové dani z výplaty dividendy (současná
sazba  činí 15%) bez možnosti jejího snížení  či vrácení. Výjimku umožňuje existence
platných dohod o zamezení dvojího zdanění mezi Lucemburskem a státem daňového
domicilu akcionáře. Tito akcionáři pak, v závislosti na daňových předpisech platných
v zemi svého daňového domicilu, mohou v zemi svého domicilu započíst sraženou daň na
svou daňovou povinnost ve výši provedené srážky nebo výnos z dividendy vyjmout ze
zdanění. 
 
2. Srážková daň z dividendy vyplacené akcionářům, kteří jsou právnickými
osobami a nejsou daňovými rezidenty v Lucembursku
Akcionáři Společnosti, kteří jsou právnickými  osobami a nejsou daňovými rezidenty
v Lucembursku, mohou mít nárok na sníženou sazbu srážkové daně z dividendy
v případě existence platné dohody o zamezení dvojího zdanění mezi Lucemburskem a
státem daňového domicilu akcionáře nebo v případě uplatnění osvobození od srážkové
daně v Lucembursku na základě držby významného podílu ve Společnosti (viz bod 3).
 
Zvýhodnění snížené  či nulové sazby srážkové daně může být akcionářům uděleno
daňovou správou v Lucembursku na základě dokladu prokazujícího, že akcionář je
skutečným vlastníkem příjmu z držby akcií PEGASu. Akcionář je obecně považován za
skutečného vlastníka v případě, že obdrží dividendu ve svůj vlastní prospěch a nikoliv
jako zprostředkovatel či depozitář, a pokud s touto dividendou může volně nakládat dle
svého vlastního uvážení. 
2
 
 
V případě, že je možné aplikovat nižší sazbu srážkové daně dle dohody o zamezení
dvojího zdanění, může akcionář v Lucembursku požádat o vrácení nadměrně sražené
části daně. Za tímto účelem musí na Lucemburskou daňovou správu doručit následující
dokumenty:
 
- 4 kopie formuláře “901bis”, které musí být před odevzdáním potvrzeny ze strany
daňových úřadů země daňové rezidence akcionáře. Formulář “901bis” je volně dostupný
na webových stránkách Lucemburské daňové správy: www.impotsdirects.public.lu,  pod
složkou “Formulaires” (Formuláře).
- kopii daňového přiznání (formuláře  číslo 900) dokladujícího přiznání srážkové daně u
zdroje společností PEGAS a kopii bankovního převodu dokladujícího zaplacení srážkové
daně Společností (viz bod 5). 
 
Výše uvedené doklady musejí být doručeny lucemburské daňové správě na následující
adresu:
Administration des contributions directes
Bureau d’imposition des sociétés VI
L-2982 Luxembourg
 
Akcionáři Společnosti, kteří jsou právnickými  osobami a nejsou daňovými rezidenty
v Lucembursku, mohou započíst sraženou daň na svou daňovou povinnost nebo výnos
z dividendy vyjmout ze zdanění v závislosti na právní úpravě v zemi své daňového
domicilu.
 
3. Pravidla možnosti osvobození od daně na základě držby významného podílu
ve Společnosti
Akcionáři, kteří jsou skutečnými vlastníky dividend a splňují podmínky uvedené níže,
mohou uplatnit osvobození od lucemburské daně na základě držby významného podílu ve
Společnosti: 
 
A)  Akcionář musí být:
•  Organizace s kolektivním charakterem, jež splňuje podmínky  článku 2 směrnice
Evropské unie č. 90/435/CEE (v pozdějším znění), O společném systému zdanění
mateřských a dceřiných společností z různých členských států, nebo
•  Akciová společnost jakožto plně zdanitelný daňový rezident neuvedený v příloze
článku 166 (10) LITL, nebo
•  Stálá provozovna (tj. lucemburská a zahraniční) organizace s kolektivním
charakterem splňující písmena a, b, c, nebo
•  Organizace s kolektivním charakterem plně podléhající dani odpovídající
korporátní dani z příjmu v Lucembursku, která je daňovým rezidentem ve státě,
který má s Lucemburskem uzavřenou dohodu o zamezení dvojího zdanění (nebo
také jako lucemburská stálá provozovna této organizace), nebo
•  Akciová společnost s daňovým domicilem ve Švýcarsku s povinností platit
korporátní daň z příjmu ve Švýcarsku bez možnosti vyjmutí, nebo
•  Akciová společnost nebo družstvo s daňovým domicilem ve  členském státě
Evropského hospodářského prostoru (EHP), jiném než státě Evropské Unie (tj. v
Norsku, Lichtenštejnsku a na Islandě), která je povinná k dani odpovídající
korporátní dani z příjmu v Lucembursku, nebo
•  Stálá provozovna (tj. lucemburská a zahraniční) akciové společnosti nebo družstva
s daňovou rezidencí v státě EHP jiném než státě Evropské Unie.
 
3
 
 
B)  Podíl ve Společnosti
Minimální podíl, jenž umožňuje slevu na srážkové dani z dividendy, činí:
• 10% podíl na základním kapitálu Společnosti; nebo
• podíl v ceně pořízení v minimální hodnotě 1 200 000 EUR.
 
C)  Minimální doba držby podílu
Minimální podíl ve Společnosti musí být držen po dobu nejméně 12 měsíců ke dni výplaty
dividendy. Tato podmínka může být splněna taktéž závazkem akcionáře držet minimální
podíl nepřetržitě po dobu nejméně 12 měsíců. Tento test se platí jako obecný princip
ohledně držby podílu a není tak vyžadována držba totožných akcií.
 
• Splnění 12 měsíční minimální doby držby ke dni výplaty dividendy
 
V případě splnění podmínek uplatnění neosvobození od srážkové daně může akcionář
požádat o vrácení nadměrné části daně sražené v Lucembursku. Za tímto účelem musí na
lucemburskou daňovou správu doručit následující dokumenty:
- 4 kopie vyplněných formulářů “901bis”, které musí být před odevzdáním potvrzeny ze
strany daňových úřadů země daňové rezidence akcionáře. Formulář “901bis” je volně
dostupný na webových stránkách Společnosti, v sekci “Investoři/Srážková daň
z dividendy”. 
- kopii daňového přiznání (formuláře  číslo 900) dokladujícího přiznání srážkové daně u
zdroje společností PEGAS a kopii bankovního převodu dokladujícího zaplacení srážkové
daně Společností (viz bod 5). 
 
Výše uvedené doklady musejí být doručeny lucemburské daňové správě na následující
adresu:
Administration des contributions directes
Bureau d’imposition des sociétés VI
L-2982 Luxembourg
 
• Závazek akcionáře držet minimální podíl nepřetržitě po dobu nejméně 12 měsíců 
 
V případě, že akcionář v den výplaty dividendy nesplňuje podmínku držby minimálního
podílu po dobu 12 měsíců, musí se akcionář zavázat k držbě podílu po tuto minimální
dobu, aby mohl požádat o vrácení sražené daně. Tito akcionáři musí písemně potvrdit
lucemburské daňové správě, že drželi minimálně 10% podíl nebo 1 200 000 EUR ve
Společnosti po dobu nejméně 12 měsíců, jakmile je tato doba splněna. Vzor dopisu bude
volně dostupný na stránkách Společnosti - www.pegasas.cz, v sekci “Investoři/Srážková
daň z dividendy”.
 
4. Srážková daň z dividendy vyplacené akcionářům, kteří jsou daňovými
rezidenty v Lucembursku a nemohou uplatnit slevu na dani na základě držby
významného podílu ve Společnosti
 
Akcionáři Společnosti, kteří jsou konečnými příjemci a zároveň daňovými rezidenty
v Lucembursku (fyzické i právnické osoby) podléhají lucemburské srážkové dani z výplaty
dividendy (současná sazba  činí 15%). Tato srážková daň je započtena oproti dani
z příjmu akcionáře. Jestliže je sražená daň vyšší než daň z příjmu, pak akcionář může
započíst tuto srážkovou daň oproti jiným vzniklým a splatným daňovým povinnostem
v Lucembursku. V případě, že akcionář nebude moci započíst nadměrně sraženou
srážkovou daň, pak je oprávněn požádat o vrácení přeplatku. Dle lucemburského
daňového zákona může akcionář s daňovým domicilem v Lucembursku 50% dividendy
vyjmout ze zdanění, tj. tyto dividendy podléhají efektivní dani ve výši 14,815% (50% x
29,63%). Tato 50% sleva neplatí pro holdingové společnosti podle zákona „1929”, jelikož
tyto jsou vyjmuty z povinnosti k lucemburské korporátní dani z příjmu.  
4
 
 
5. Přiznání ke srážkové dani společností PEGAS
 
V průběhu patnácti dní po dni výplaty dividendy Společnost zveřejní na svých webových
stránkách (www.pegasas.cz), v sekci “Investoři/Srážková daň z dividendy” kopii přiznání
ke srážkové dani z dividendy přiznané v Lucembursku (formulář  č. 900) a kopii
bankovního převodu, dokladující zaplacení srážkové daně Společností. 
 
 
 
Informace v tomto oznámení o zdanění v Lucembursku jsou pouze obecné.
Investoři by neměli spoléhat výhradně na informace z tohoto oznámení, ale
doporučuje se jim obrátit se na svého daňového poradce ohledně konkrétní
informace o způsobu jejich zdanění.
Údaje uvedené v oznámení jsou založeny na stávající legislativě a právních
předpisech platných k datu vydání oznámení. Společnost neodpovídá za změny
právní úpravy, které nastanou po datu vydání tohoto oznámení.
Údaje uvedené v oznámení nejsou závazné pro orgány daňové správy
v Lucembursku, České republice a v Polsku a nelze zaručit, že jejich stanovisko
bude totožné s údaji uvedenými v tomto oznámení. Uvedený způsob zdanění je
založen na názoru daňových poradců společnosti PEGAS NONWOVENS SA a
nebyl ověřen u orgánů daňové správy v příslušných zemích, pokud není výše
uvedeno jinak.
 
 
Český překlad tohoto oznámení byl vytvořen pouze pro informativní účely a
může se lišit od anglické verze. Pro zamezení veškerých pochybností o možných
rozporech nebo odlišnostech mezi českým překladem a anglickou verzí, je
anglická verze oznámení rozhodující. 
 
  
Ondřej Kouřil
Manažer externího reportingu    
K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentářZobrazit sloupec 
Menu Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat     Mobil verze

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.