Vladimír Urbánek (Kurzy.cz)
Útok na USA  |  12.09.2001 14:43:02

Slovníček základních pojmů Islámu 

Slovník nejdůležitějších pojmů v ISLÁMU

Abbásovci
Muslimská dynastie /750-1258n.l/ vládnoucí z Iráku /Bagdád/, za Abbásovců došlo k vrcholnému rozkvětu islámské kultury
Alláh
Arabsky "Bůh", doslova al-iláh, "určitý, jediný bůh"
Baraka
"Požehnání", nebo "duchovní síla", podle muslimů dlí na posvátných místech a ve svatých osobách
Basmala
Název posvátné arabské formule "Ve jménu Boha milosrdného, slitovného" /Bi'smilláh al-rahmán al-rahím/, zbožní muslimové ji vyslovují často, například před jídlem, než pronesou řeč nebo něco napíší, před recitací Koránu a při dalších příležitostech
basmala
Bi'da
Doslova "novota", postupně spíše s významem kacířství
Dár al-islám
"Dům islámu" neboli území pod muslimskou správou, v němž vládne šarí'a, opakem je dár al-harb, "dům války", území na němž nevládne Boží zákon
Da'wa
"Svolávání" lidí k islámskému náboženství čili "misie"
Džáhilíja
Předislámský věk "nevědomosti", vyznačuje se barbarstvím a nevírou, islám tento věk ukončil
Džihád
"Usilování" na cestě Boží, někdy i boj se zbraní v ruce
Fikh
Doslova "porozumění" záležitostem náboženského zákona; islámská právní věda
Fitra
Původní povaha nebo přirozenost lidí, jak je stvořil Bůh; pokládána za dobrou
Fundamentalismus
Pojem se původně vztahoval na konzervativní protestantské křesťany, odtud byl nepříliš vhodně přenesen a dnes se používá v souvislosti s nábožensky konzervativními muslimy, kteří doslovně vykládají Korán a obecně prosazují přísné dodržování nauk a obřadů. Místo fundamentalismu se stále častěji používá pojem islamismus
Hadíth
"Zpráva", "výpověď"; záznamy o Muhammadově působení a výrocích - co řekl a co vykonal v určité situaci. Hadíthy se sbíraly a vznikly z nich rozsáhlé sbírky o Prorokově sunně /zvyklosti/, jež jsou vedle Koránudruhou nejvyšší autoritou muslimů
Hadždž
Pouť do Mekky, jeden z pěti pilířů islámu
Hanífové
Předislámští arabští monoteisté, jejichž víra podle muslimů pocházela z dob Abrahamových
Hidžra
"Nedobrovolný odchod" Muhammada a muslimů z Mekky do Medíny v roce 622 našeho letopočtu; tímto letopočtem začíná muslimský lunární kalendář
Chalífa
Doslova "nástupce", "zástupce", "náměstek"; v Koránu označuje ty, kdo se odevzdají službě Bohu, a je jim tudíž umožněno žít svobodně a činorodě jako náměstci Boží na zemi . V počátcích islámu to byl titul vojensko-politických vůdců ummy, kteří až na prorockou roli byli Muhammadivými "nástupci".
Ibáda
"Služba" Bohu bohoslužbou prostřednictvím pěti pilířů
Idžmá
"Souhlasný názor" čili "konsenzus", jeden ze čtyř metodických nástrojů sunnitské právní vědy.
Idžtihád
"Usilování" muslimských právních znalců o samostatný úsudek v právních a náboženských záležitostech, jeden z hlavních rysů moderní islámské reformy; ten, kdo provádí idžtihád je mudžtahid
Ihrám
Stav obřadní čistoty a odevzdání, do něhož vstupují poutníci při hadždži do Mekky
Imám
"Vůdce", zejména modlitby /salátu/ , v ší'itském islámu označuje též uctívané první vůdce obce, kteří vládli politicky a zároveň svou neomylnou moudrostí , kterou je obdařil Bůh, vykládali nauku
Ímán
"Víra", ten kdo věří je mu'min, "věřící"
Islám
"Odevzdání se" Bohu, podle Koránu název pravého náboženství; ten kdo se odevzdává do vůle Boží je muslim
Islamisté
Někteří muslimští aktivisté tento pojem používají místo fundamentalismu. Jsou různé druhy islamistů, pro všechny je však typická věrnost Koránu a sunně. Islamisté chtějí, aby se jimi lidé v současnosti řídili
V českém kontextu se tento pojem příliš nehodí, neboť je vyhrazen naopak odborníkům na islámskou civilizaci z řad evropských orientalistů
Ka'ba
Svatyně ve tvaru krychle v Mekce , v jejínž směru se muslimové modlí; podle legendy Ka'bu postavil Abraham /arab. Ibráhím/
Karbalá
Místo v Iráku, kde byl napaden a zavražděn Husajn, Muhammadův vnuk a syn Alího a Fátimy. Husajn směřoval do Iráku, aby se zde postavil do čela ší'itů. Tuto tragickou událost si ší'ité každoročně připomínají desátého dne muslimského měsíce muharamu
Kiai
Vysoce postavený náboženský učitel v Indonésii
Korán
Doslova "recitace"; islámské "Písmo svaté"; byl zjevn Muhammadovi prostřednictvím archanděla Gabriela /arab. Džibrá'íla/
Kurajšovci
Přední mekkánský kmen, k němuž patřil Muhammad
Mahram
Hranice blízkého pokrevního příbuzenství, v nichž je nezákonné uzavírat sňatky, a příslušníci opačného pohlaví se v jeho rámci tudíž mohou společensky stýkat /např. bratr a sestra, teta a synovec atd./
Maulid
Oslava "dne narození", často v souvislosti s Muhammadem
Mešita
Z arabského msdžid /místo prostrací/ ; místo pro provádění modlitby /salát/
Muhammadíja
Indonéské reformní hnutí dvacátého století, které klade důraz na čistotu víry a náboženské praxe a na službu ostatním muslimům zejména prostřednictvím vzdělávání
Muslim
Ten, kdo se odevzdává či podřizuje Bohu prostřednictvím islámu
Pět pilířů islámu
Pět základních povinností islámu:
šaháda/tj. vyznání, že "Není božstva kromě Boha a Muhammad je posel Boží"/;
salát /tj. pět každodenních modliteb/;
zakát /tj. almužna/;
saum /tj. půst v měsíci ramadánu/;
hadždž /tj. pouť do Mekky /
Pondok pesantren
Islámská internátní škola v Indonésii s tradičním učebním plánem založeným na Koránu
Ramadán
Devátý /postní/ měsíc islámského kalendáře. V ramadánu došlo k prvnímu zjevení koránu
Sajjid
Titul potomků Proroka Muhammada
Sakína
Božský "klid", jenž sestupuje při recitaci Koránu
Salát
Povinná muslimská modlitba, kterou muslimové provádějí pětkrát denně; jeden z pilířů islámu
Saum
"Půst" v měsíci ramadánu, jeden z pilířů islámu
Súfismus
Islámská mystika, patrne odvozeno z arab, súfi /vlna/, materiálu ze kterého byl obvykle zhotoven oděv prvních muslimských mystiků
Sunna
"Zvyklosti" Proroka Muhammada, tj. jeho slova, zvyky, činy a příkazy, jak si je muslimové pamatují a uchovávají v podobě zpráv, hadíthů. Sunna představuje pro muslimy nejdůležitější souhrn norem hned po Koránu
Sunnité
Většina muslimů, kteří věří, že vúdcem může být každý dobrý muslim; rozhodují nejraději prostřednictvím konsenzu a na rozdíl od ší'itů u svých vůdců nespatřují žádnou zvláštní posvátnou moudrost
Súra
Kapitola Koránu, dohromady je jich 114
Šaháda
Doslova "dosvědčení", že "Není božstva kromě Boha a Muhammad je posel Boží" , muslimské vyznání víry a jeden z pilířů islámu
Šajch
V arabštině znamená starý muž se šedivými vlasy; uznávaný vůdce a v islámu náboženský učitel učitel nebo nábožensky vzdělaný či mimořádně zbožný člověk
Šarí'a
"Cesta" islámu" , zákon a vláda podle Koránu a sunny
Ší'a
Doslova "strana" Alího; ší'ité věří, že Muhammad jmenoval svého zetě Alího svým nástupcem ve vedení islámské ummy; z celkového počtu muslimů je asi dvacet procent ší'itů
Širk
"Přidružování" něčeho k Bohu čili "modloslužebnictví"; podle Koránu neodpustitelný hřích
Tafsír
Výklad /exegeze/ Koránu
Taklíd
Přijímání nebo napodobování tradičních právních rozhodnutí. proreformní právní myslitelé ho odsuzují jako slepou nápodobu - opak idžtihádu
Taríka
"Cesta" súfismu jako mystické stezky islámu na rozdíl od šarí'y jako náboženského zákona; taríka také označuje súfijské bratrstvo nebo způsob meditace
Tauhíd
Boží jedinečnost, hlavní doktorinální zásada islámu
Ta'zíja
Doslova "oplakávání"; ší'itská obdoba pašijových her připomínajících tragickou smrt třetího imáma Husajna u Karbalá v roce 680 našeho letopočtu
Tiláwa
Rituální recitace Koránu
Ulamá
Učenci, znalci islámského zákona
Umma
Celosvětová obec muslimů
Wahhábíja
Muslimské reformní hnutí, které vzniklo v osmnáctém století v Arábii pod vedením Muhammada ibn Abdulwahhába /1703-1787/
Wahj
"Zjevení" Koránu Muhammadovi vnitřním slovním vnuknutím
Walí
"Přítel", "zákazník", "příbuzný", "patron"; muslimský "světec" nebo "svatá osoba"
Zakát
Povinná almužna, jeden z pilířů islámu
Zikr
"Připomínání", "zmiňování" Boha prostřednictvím jeho jmen a jeho slov z Koránu ; hlavní součást súfijské meditaceDoporučujeme:

Začínají takto SVĚTOVÉ VÁLKY ? 
SÚJB zpřísnil bezpečnostní opatření v jaderných... 
Pernod Ricard koupil od Patria Finance 40 pct... 
Kulhánek: Cena základní verze Superbu bude pod...  


Souhrnný přehled k teroristickému útoku v USA
 


katastrofa ve fotografii

Hodnocení článku: 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0

Slovníček základních pojmů Islámu

Diskuze a názory uživatelů na téma: Slovníček základních pojmů Islámu

Na dané téma nejsou žádné názory.


Poslední zprávy z rubriky Útok na USA:

25.02.2002  Bude dolní Manhattan městem duchů? Vladimír Urbánek (Kurzy.cz)
06.02.2002  Teroristé byli hlavně Saudové  Dr. Zdeněk Burián (Anopress)
09.01.2002  Útok na USA - přehled říjen Vladimír Urbánek (Kurzy.cz)
09.01.2002  Útok na USA - přehled září Vladimír Urbánek (Kurzy.cz)
07.12.2001  Antrax objeven v sídle amerického FEDu Vladimír Urbánek (Kurzy.cz)

Přečtěte si také:

30.01.2018Základní pojmy franchisingu, které musíte znát ČAF (Česká asociace franchisingu)
18.05.2015Co se skrývá pod pojmem ETF? STOX.CZ (Grant Capital)
14.05.2015Co se skrývá pod pojmem ETP? STOX.CZ (Grant Capital)

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Důchody

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Podílové fondy

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies