Vladimír Urbánek (Kurzy.cz)
Akcie v ČR  |  11.10.2010 10:09:09

Fortuna zahájila veřejnou nabídku akcií - max cena v IPO bude 4,5 EUR


Oznámení o zveřejnění prospektu a o maximální ceně za akcii
 
 
AMSTERDAM / PRAHA – Společnost Fortuna Entertainment Group N.V., (dále též „Fortuna“ či „Společnost“) vedoucí poskytovatel kurzových sázek (měřeno obratem) se sítí poboček ve střední a východní Evropě, oznamuje zahájení veřejné nabídky svých stávajících a nových
akcií investorům v České republice, Polsku a na Slovensku (dále „Nabídka“). 
 
Hlavní parametry Nabídky
 
•  Maximální cena za akcii pro drobné investory je stanovena ve výši EUR 4,50.
•  Nabídku tvoří celkem až 15 830 000 akcií Společnosti ve jmenovité hodnotě EUR 0,01,
přičemž až 2 000 000 ks představují nově vydávané akcie a až 13 830 000 ks akcie,
které budou prodány dosavadním jediným akcionářem Fortuny, jímž je společnost
Penta Investments Ltd. („Prodávající akcionář“).
•  Celkový počet nabízených akcií se může ještě zvýšit, a to až o 2 370 000 akcií, jež
jsou předmětem Opce na nadlimitní úpis. 
•  Akcie, jež jsou předmětem Nabídky, reprezentují až 35 % všech vydaných akcií
společnosti (v případě plného uplatnění Opce na nadlimitní úpis).
•  Celková maximální hodnota Nabídky (včetně Opce na nadlimitní úpis)  činí 81,9 mil.
EUR, což odpovídá maximální tržní kapitalizaci 234 mil. EUR.
•  Dnešním dnem byl zveřejněn Prospekt emitenta. Od dnešního dne také začíná
informační kampaň zaměřená na investory.
•  Upisovací období pro drobné investory v České republice, v Polsku a na Slovensku
začíná běžet dnes a potrvá do 21.  října 2010 včetně. Investoři mohou cenu akcií
uhradit v eurech nebo českých korunách.
•  Předpokládá se, že Nabídková cena i alokace budou zveřejněny 22. října 2010. 
•  Zahájení obchodování akciemi Společnosti na Burze cenných papírů Praha (BCPP) se
očekává 27.  října 2010, na Varšavské  burze cenných papírů (GPW) 28.  října 2010.
Společnost také zamýšlí požádat o schválení podmíněného obchodování na Burze
cenných papírů Praha, a to od 22. října 2010.
 
Jiří Bunda, předseda představenstva a generální  ředitel Fortuna Entertainment Group,
k tomu  říká:  „Vstup na kapitálové trhy v Praze a ve Varšavě pro naši společnost představuje naprosto zásadní zlom. Emisí získáme prostředky pro  rozvojové projekty, jakým je například uvedení  loterie na  českém trhu,  které považujeme za další očekávaný milník v naší historii. Věříme,  že  její spuštění v roce  2011 přinese revoluci na stagnující  loterijní  trh  v České republice.“ 
 
Jozef Janov, předseda dozorčí rady Fortuny a zástupce jediného vlastníka Fortuny, investiční skupiny Penta  řekl:  „Naše pětiletá práce ve Fortuně ve spolupráci s jejím managementem přinesla  kýžené výsledky a my jsme hrdi,  že nyní můžeme tuto holdingovou společnost z našeho portfolia uvést na burzu. Máme plnou důvěru v další růst Fortuny, i proto si v ní ponecháváme většinový podíl a chceme být při jejím dalším rozvoji.“
 
Nabídka akcií
 
Nabídka akcií Fortuny představuje první IPO  sázkové  společnosti na burzách v regionu
střední a východní Evropy. Na  českém trhu je IPO společnosti Fortuna první veřejnou
nabídkou akcií po více než dvouleté přestávce způsobené ekonomickou krizí, na Slovensku jde o jednu z prvních primárních nabídek akcií vůbec.
 
Nabídka je tvořena veřejnou nabídkou v České republice, Polsku a na Slovensku a  dále
neveřejnou nabídkou institucionálním investorům mimo  Českou republiku, Polsko
a Slovensko. 
 
Investoři mají možnost upsat až 15 830 000 akcií Společnosti (bez Opce na nadlimitní úpis), z toho až 13 830 000 stávajících akcií a až 2 000 000 akcií nově vydávaných. O konečném počtu akcií, jež budou v rámci Nabídky prodány, rozhodnou Prodávající akcionář společně s manažery emise zároveň s rozhodnutím o alokaci. Tento počet se může dodatečně zvýšit ž o 2 370 000 existujících akcií, na něž se vztahuje Opce pro nadlimitní úpis.
 
Nabídková cena bude stanovena na základě bookbuildingu a s ohledem na aktuální
a předpokládanou situaci na  českém, polském a slovenském trhu i na mezinárodních
kapitálových trzích, jakož i na růstové příležitosti, rizikové faktory a ostatní okolnosti.
Nabídková cena pro drobné investory v České republice, Polsku a na Slovensku nepřesáhne Maximální cenu uvedenou v tomto oznámení. 

Nabídková cena bude denominována v EUR. Počet akcií, které mohou upisovat drobní
investoři v rámci jedné objednávky, nesmí překročit celkový počet nabízených akcií, tj.
18 200 000 kusů.
 
Se všemi nabízenými akciemi je spojen stejný podíl na hlasovacích právech i stejná práva na výplatu dividendy, pokud bude o jejím vyplacení rozhodnuto. 
 
Globálním koordinátorem a výhradním bookrunnerem nabídky je UniCredit Bank AG
(londýnská pobočka). Spolumanažerem emise je Erste Group Bank AG. Manažerem nabídky drobným investorům v Polsku a kotačním agentem pro přijetí k obchodování na GPW je UniCredit CAIB Poland S.A., pověřenými obchodníky jsou Centralny Dom Maklerski Pekao S.A. a Dom Maklerski Pekao S.A. Manažerem nabídky drobným investorům v České republice a kotačním agentem pro přijetí k obchodování na BCPP je Česká spořitelna, a. s., prodejním agentem v ČR je Brokerjet České spořitelny, a. s. Manažerem nabídky drobným investorům na Slovensku je Slovenská sporiteľňa, a. s. 
 
 
Prospekt emitenta
 
Veškeré informace a finanční údaje, které mohou být podkladem pro rozhodování investorů, jsou obsaženy  v Prospektu emitenta, zpracovaném v souladu s evropskou směrnicí o prospektu a schváleném nizozemským regulačním orgánem kapitálového trhu Autoriteit Financiële Markten (AFM). Prospekt byl spolu se shrnutím v českém, slovenském a polském jazyce pasportován příslušným regulátorům na jednotlivých trzích, jmenovitě České národní bance (ČNB), polskému regulátorovi Komisje Nadzoru Finansowego (KNF) a Národní bance Slovenska (NBS).
 
Prospekt v elektronické podobě je k dispozici na následujících webových stránkách: na webu Společnosti na adrese www.fortuna-group.eu, na stránkách České spořitelny (www.csas.cz), Brokerjetu  České spořitelny, a. s. (www.brokerjet.cz), Slovenské spořitelny (www.slsp.sk), Varšavské burzy cenných papírů (www.gpw.pl) a  nizozemské AFM (www.afm.nl). Tištěné
kopie Prospektu  jsou  na vyžádání bezplatně  k dispozici  v sídle společnosti v Nizozemí
a v sídle  České spořitelny, a. s., Brokerjetu  České spořitelny, a. s., (v České republice),
Slovenské spořiteľne, a. s., (na Slovensku) a v sídle UniCredit CAIB Poland S.A. a dále
společností Centralny Dom Maklerski Pekao S.A. a Dom Maklerski Pekao (v Polsku).
 
 
Použití výnosů z realizace Nabídky
 
Čistý výnos z prodeje nově vydávaných akcií zamýšlí Společnost použít na spuštění projektu loterie v České republice. Případné nevyužité prostředky  z výnosu emise budou použity k posílení hotovostních zdrojů Společnosti.

Fortuna Entertainment Group – základní informace  
 
Fortuna Entertainment Group je vedoucím poskytovatelem kurzových sázek ve střední
a východní Evropě (měřeno objemem přijatých sázek na pobočkách). Původně  česká
společnost založená v  roce 1990 se postupně rozrostla v mezinárodní skupinu působící
rovněž  na slovenském a polském trhu.  Zakládající společnost FORTUNA sázková kancelář, a. s., („Fortuna SazKan“) vznikla v roce 1990 v Praze. O rok později byla na Slovensku založena společnost Terno, a. s. V roce 2005 se vlastníkem obou společností stala investiční skupina Penta, která ještě ve stejném roce převzala polskou sázkovou kancelář Profesjonał. Všechny společnosti se postupně sjednotily pod jednou značkou. 
Díky svým dvacetiletým zkušenostem Fortuna na středoevropském trhu vytváří standardy
a určuje trendy v oblasti kurzových sázek v regionu. Skupina neustále investuje do vývoje
nových produktů a služeb a rozšiřuje síť poboček i kvalitu distribučních kanálů. Jejím cílem je přinášet zábavu zákazníkům, kteří mají rádi sport, sami jej provozují, sledují sportovní události a sází na své oblíbené týmy či hráče. V současné době provozuje Fortuna na třech trzích více než 1300 poboček.
 
Skupina průběžně sleduje regulatorní změny a tržní příležitosti ve střední a východní Evropě. Skupina vyvinula online sázkovou a herní platformu FortunaWin, která Skupině umožní nabízet své produkty na trzích v nových zemích. V současnosti poskytuje  nová online platforma sázkové a herní produkty zákazníkům v Maďarsku.
 
Silná pozice skupiny je podpořena týmem profesionálních a zkušených bookmakerů, kteří se dobře orientují na lokálních trzích a zároveň disponují  širokým přehledem o sportovních soutěžích v rámci celého světa. Společnost též disponuje propracovaným systémem risk
managementu, opírajícím se o vlastní know-how a nejlepší dostupné světové technologie.  
 
Strategie společnosti
 
Růstová strategie společnosti Fortuna Entertainment Group staví na kombinaci dvou
klíčových distribučních kanálů – online sázení, v němž Společnost spatřuje značný potenciál a na posilování pobočkové sítě a zvyšování objemu přijatých sázek na jednotlivých pobočkách. Fortuna také dále zamýšlí rozšiřovat produktovou nabídku a škálu distribučních kanálů společně se zvyšováním důvěry a loajality zákazníků. Významným milníkem bylo pro Společnost získání licence pro provozování loterie v České republice v červenci 2010. Skupina také sleduje příležitosti ke vstupu na nové trhy. Na další potenciální expanzi bude mít určující vliv míra a povaha regulace tohoto odvětví na cílových trzích.   
 
Loterie
 
V červenci 2010 získala společnost Fortuna SazKan licenci  k provozování  loterijních  her
v České republice. Skupina  následně  podepsala smlouvu o spolupráci se společností
Intralot, předním světovým poskytovatelem loterijních her a technologií. Na základě smlouvy Intralot vybaví Fortunu loterijními terminály. Očekávané spuštění loterie v České republice je naplánováno na rok 2011.

Konkurenční výhody
 
Společnost je přesvědčena, že jejími hlavními konkurenčními výhodami jsou:
 
•  zavedená a důvěryhodná značka s dvacetiletou tradicí 
•  významné postavení na trzích v České republice, na Slovensku a v Polsku
•  dvoupilířová distribuční platforma se širokou produktovou nabídkou
•  silná dividenda a vysoká návratnost investic
•  špičkový risk management a platforma chránící zisk
•  růst online sázení
•  silný management se zkušenostmi ze sportovního sázení a maloobchodu
 
 
Klíčové finanční údaje 
 
Hospodářské výsledky Fortuna Entertainment Group za první pololetí roku 2010 ukazují, že největší středoevropský provozovatel kurzových sázek úspěšně pokračuje v růstu.
Společnost dosáhla podle předběžných finančních výsledků hodnoty přijatých sázek
(Amounts Staked) za sledované období téměř  192 mil. EUR. To představuje meziroční
nárůst ve výši přibližně 12 procent.
 
Hrubé výhry (Gross Win) holdingu v prvním pololetí 2010 vzrostly o 10 % na 45,4 mil. EUR
ve srovnání s 41,1 mil. EUR v předchozích  šesti měsících. Upravená  EBITDA skupiny
vzrostla v prvním pololetí letošního roku meziročně o 4 % na úroveň 11,6 mil. EUR oproti
11,2 mil EUR v prvním pololetí 2009. 
 
Na dobrém hospodaření se výrazně podílely zejména  neustále rostoucí tržby z online
sázení, které Fortuna nově spustila na slovenském a  českém trhu i prostřednictvím
mobilních a „chytrých“ telefonů. K pozitivním výsledkům přispělo rovněž sázení „live“ (sázky podávané v reálném  čase v průběhu sportovních událostí), jehož obliba v České republice a na  Slovensku stále roste, a dále systematické zefektivňování pobočkové sítě na všech trzích. 
 
V loňském roce Společnost přijala celkové sázky ve výši 338 mil. EUR a potvrdila tak svou pozici regionální jedničky. Výsledky roku 2009 představují meziroční růst ve výši 5 % oproti 322 mil. EUR celkových přijatých sázek v roce 2008. Upravená EBITDA dosáhla v roce 2009 úrovně 24,9 mil. EUR oproti 24,4 mil. EUR v roce předcházejícím.  Čistý zisk vzrostl ve srovnání s rokem 2008 o 5,5 procenta na 16,9 mil. EUR.

Přehled vybraných finančních výsledků
 
(mil. EUR)       1. pol. 2009    1. pol. 2010
Přijaté sázky            171,0             191,6
Tržby                         35,9               39,3
Provozní  zisk              9,5              10,3!
Čistý zisk                   7,3                 7,2
Upravená EBITDA      11,2               11,6

(mil. EUR)         2007    2008     2009
Přijaté sázky     252,9     322,4    337,9
Tržby                 58,0       78,2     74,6
Provozní zisk      12,8      23,6      21,4
Čistý zisk           8,2       16,1      16,9
Upravená EBITDA 12,7    24,4      24,9

Hlavní společnosti skupiny
Nejvýznamnějšími subjekty ovládanými Společností jsou:
Fortuna SazKan, založená v roce 1990 v Praze, se zabývá sázkovým podnikáním. Od roku 2007 provozuje kurzové sázky po telefonu (Telekonto) a v roce 2008 získala licenci na provoz kurzových sázek přes internet. V roce 2009  společnost spustila online sázení na českém trhu;  ve stejném roce  získala  také  licenci na provoz nového typu hry nazvané „gólová smršť“. V červenci 2010 získala společnost licenci k provozování loterií.

Fortuna GAME,  založená v roce 1991 v Praze, nabízí sportovní sázky na základě licence
platné do roku 2019.

Fortuna SK působí od roku 1991 na Slovensku, nabízí kurzové sázky (v kamenných
pobočkách i on-line).

Fortuna PL, založená na konci roku 1995 v polské Ustroni, působí v oblasti sázek.
V posledních letech nabízela společnost kurzové sázky a do roku 2009 rovněž sázky na
výsledky číselných her. V listopadu 2009 získala Fortuna PL na povolení provozovat virtuální koňské dostihy.

FortunaWin Ltd. a FortunaWin Gaming Ltd. byly založena v roce 2009 se sídlem v Ta’Xbiex na Maltě. Společnosti organizují od  června 2010 online sázení a provozují platformy  pro Microgaming.

Management 
 
Fortuna uplatňuje dvoustupňový model vedení společnosti: výkonným orgánem je
představenstvo, dohled nad jeho  činností vykonává dozorčí rada. Představenstvo má
v současnosti 4 členy. V jeho čele stojí předseda představenstva Jiří Bunda, který v minulosti působil ve  společnosti Zepter International jako generální  ředitel pro  ČR a Slovensko a později pro Rusko. Místopředsedou představenstva je Wilf Walsh, odborník s mnohaletými zkušenostmi ze zábavního průmyslu a sázkového podnikání ve Velké Británii. Dalšími členy představenstva jsou Jana Galacová, a Richard van Bruchem. 
 
Dozorčí rada je čtyřčlenná. Předsedou je Jozef Janov, jenž reprezentuje investiční skupinu
Penta, která je stoprocentním akcionářem Fortuny. Dalšími členy dozorčí rady za Pentu jsou Václav Brož a Martin Kúšik. Do dozorčí rady byl jmenován také Michal Horáček, původní spoluzakladatel české Fortuny.

Dividendová politika
 
Management se domnívá,  že vysoká míra realizace zisku v hotovosti (cash conversion)
a mírná finanční  zadluženost  (financial leverage) dávají Společnosti možnost  zajistit vedle
financování rozvoje z vlastního cash flow a  také  dostatečné výplaty dividend.  Vedení
společnosti  má v úmyslu navrhovat valné hromadě, aby Společnost vyplácela dividendy
v rozmezí 70–100 % konsolidovaného čistého zisku za příslušné období.
 
 
Prodávající akcionář
 
V současné době je jediným vlastníkem Fortuny Penta Investments Limited, registrovaná
v Limassolu na Kypru. Konečným vlastníkem je Penta, středoevropská investiční skupina
působící v oblastech private equity a investic do nemovitostí.  
 
 
Corporate Governance
 
Společnost usiluje o uplatňování a udržování standardů  řízení v souladu s mezinárodními
standardy. Jejím záměrem je přihlásit se k principům corporate governance platným pro
Českou republiku, Polsko a Nizozemsko v maximální možné míře, s výjimkami uvedenými v Prospektu.

Fortuna Entertainment Group N.V.  
Vladan Crha
Hodnocení článku: 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0

Fortuna zahájila veřejnou nabídku akcií - max cena v IPO bude 4,5 EUR

Diskuze a názory uživatelů na téma: Fortuna zahájila veřejnou nabídku akcií - max cena v IPO bude 4,5 EUR

Na dané téma nejsou žádné názory.
Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Důchody

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Podílové fondy

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies