Věra Stárová (GfK-Praha)
Makroekonomika  |  04.03.2005 16:32:08

GfK Group: Špičkový výsledek překonávající prognózu  • obrat vzrostl o 12,7 % na 671 miliónů EUR

  • EBIT včetně výsledků účastí se zvýšil o 31 % na 91 miliónů EUR

  • výsledek koncernu s přihlédnutím k cizím účastem vzrostl o více jak 55 % na více jak 52 miliónů EUR

  • GfK chce zvýšit dividendu na 0,30 EUR – což představuje zvýšení o zhruba 43 %

  • Vstup zakázek 2005 je již na úrovni 36 % obratové prognózy v rozsahu 710 miliónů EUR

Norimberk 24. února 2005 – Obchodní rok 2004 byl pro skupinu GfK mimořádně úspěšný. Podle předběžných údajů zvýšila skupina svůj obrat o 12,7 % z 595,3 na 671,0 miliónů EUR. Tím se podařilo opět v roce 2004 překonat tempo růstu sektoru výzkumu trhu a získat na trhu další podíly. Zisk před úročením a zdaněním (EBIT) a včetně účastí vzrostl o 31,0 % z 69,5 na 91,0 miliónů EUR a marže GfK se zvýšila takřka o dva procentní body z 11,7 na 13,6 %.

V uplynulém obchodním roce se podařilo skupině GfK překonat vlastní obratovou prognózu, zvýšenou již v polovině roku o 10 mil. EUR na 660 mil. a dosáhnout skutečnosti 671 mil. EUR. Rok 2004 byl mimo to rokem, ve kterém podnik svůj EBIT, včetně výsledků účastí, zvedl o 31,0 % na 91 mil. EUR – což je dvakrát více než u obratu, který se zvýšil o 12,7 %. S marží 13,6 % se GfK umístila z hlediska rentability mezi nejlepšími v tomto oboru. K tomuto positivnímu vývoji přispěly všechny společnosti a regiony. Podstatnými faktory úspěchu jsou rozsáhlá a diferencovaná nabídka, hranice překračující využitelný informační servis, v posledních letech mohutně posilující globální přítomnost a efektivní řízení nákladů.

Koncernový výsledek vzrostl z 33,0 mil. EUR v roce 2003 na více než 52 mil. EUR. Z tohoto zlepšení výsledku profitují GfK akcionáři formou dividendy, která vzrostla zhruba o 43 % na 0,30 EUR – to představuje již v pořadí páté zvýšení. Již při poslední valné hromadě v roce 2004 předpokládala společnost zvýšení o 20 %.

Vývoj skupiny GfK

V roce 2004 dosáhla GfK organického růstu 6,4 % - bez víceletých zakázek s fixovanými objemy obratu dosáhl růst hodnoty 7,0 %. Tím překonala GfK opět výrazně růst sektoru odhadovaný na 3 až 4 %.

Růst vyplývající z akvizic dosáhl 7,2 %. Měnové vlivy obrat redukovaly o 0,9 %.

Skupina GfK: ukazatele vývoje 1)

v mil. EUR

2003 2004 Změny v %

Obrat

595.3 671.0 +12.7

EBITDA

91.2 108.9 +19.5

EBIT

66.4 86.8 +30.8

Výsledek účastí

3.1 4.2 +35.0

EBIT vč. výsledku účastí

69.5 91.0 +31.0

Marže v % 2)

11.7 13.6  
1) možné rozdíly ze zaokrouhlení
2) EBIT včetně výsledků účastí vztažený k obratu

61,3 % svého obratu docílila GfK v Evropě, a tím proto byla v uplynulém obchodním roce jen omezeně postižena vývojem na devizových trzích. V oblastech, ve kterých byly důležité měnové efekty, byly u příslušných podniků vůči sobě v místních měnách postaveny obraty a výdaje, čímž došlo k podstatné redukci měnových rizik.

Vývoj podnikatelských segmentů

Rovněž ve svých 5 podnikatelských segmentech docílila GfK skupina velmi dobrých indexů růstu. Obchodní rok 2004 proběhl pro segment CONSUMER TRACKING, ve kterém GfK svým zákazníkům po celé Evropě dodává informační a poradenské služby k nákupnímu chování spotřebitelů, celkově dobře. Obrat byl zvýšen o výrazných 5,3 %. Měnové efekty snížily růst obratu o 0,2 procentního bodu. Úspěch se dá odvodit zejména z vývoje nových služeb, rozšíření poradenských služeb, jakož i ze smluv s novými klienty. Mimo to byl v roce 2004 rozšířen panel ConsumerScan v Německu na 17 000 domácností.

Vývoj podnikatelských segmentů 1)

v mil. EURO

2003 2004 Změny v %

Consumer Tracking

89.8 94.4 +5.2

HealthCare

49.3 68.1 +38.2

Retail and Technology

 166.7 187.0 +12.2

Media

58.3 62.2 +6.8

Custom Research

220.8 252.1 +14.2

Ostatní

10.4 7.1 -31.5

celkem

595.3 671.0 +12.7
1) údaje z informačního management systému, diference ze zaokrouhlení možné

Složky růstu obratu dle podnikatelských segmentů 1)

růst v %

celkem organicka akvizice měna

Consumer Tracking

+5.2 +5.3 0.0 -0.2

HealthCare

+38.2 +7.8 +33.7 -3.2

Retail and Technology

+12.2 +11.2 +1.7 -0.7

Media

+6.8 +7.1 0.0 -0.3

Custom Research

+14.2 +4.6 +10.7 -1.1

Ostatní

-31.5 -31.0 0.0 -0.5

celkem

+12.7 +6.4 +7.2 -0.9
1) údaje z informačního management systému, diference ze zaokrouhlení možné

V podnikatelském segmentu HEALTHCARE nabízí GfK svým zákazníkům z farmaceutického průmyslu a zdravotnického zásobování informační a poradenské služby k trhům volných a na recept vázaných léčiv, k biotechnologiím, diagnostice, vybavení klinik, předmětům vybavení laboratoří a praxí, jakož i k dentálnímu a veterinárnímu lékařství. S dosaženým růstem 38,2 % se obrat tohoto segmentu mimořádně zvýšil. 7,8 % mají organický původ. Růst vyplývající z nově získaných podniků v rozsahu 33,7 procentních bodů, se týká především k 1. červenci 2003 z 51 % získaného V2 GfK v USA, jakož i – menší vahou - k 1. lednu 2004 ze 100 % převzatého podniku m2A ve Francii. Měnové efekty snížily růst obratu o 3,2 procentní body.

Segment RETAIL AND TECHNOLOGY, ve kterém GfK nadále celosvětově představuje vedoucího poskytovatele obchodních informací pro trhy technického spotřebního zboží, posílil opět svoji velmi dobrou tržní pozici. Růst obratu v rozsahu 12,2 % má převážně organickou povahu. Akvizicí vyvolaný růst - vyplývající ze získání většinového podílu v podniku media control GfK International, Německo, k 1.7.2003 - přispěl k růstu obratu 1,7 %. Podstatnými faktory úspěchu tohoto dnes v 65 zemích světa působícího podnikatelského segmentu, jsou na straně jedné důsledně sledované globalizační strategie a na straně druhé postupná přestavba informační databanky na informační systém - založený na web stránkách - využívaný zákazníky a spolupracovníky GfK v celosvětovém rozsahu.

Podnikatelský segment MEDIA poskytuje svým zákazníkům informační služby k dosažitelnosti a způsobům účinků klasických masových médií – filmu, tisku, plakátů, radií a televize - jakož i k médiím novým. Organicky rostl obrat o 7,1 %, což představuje mimořádný růst ve srovnání s minulým rokem, ve kterém dosáhl organický růst minus 3,8 %. V tomto segmentu zaznamenala GfK v roce 2004 dvě významné nové zakázky. V první šlo o zakázku ve prospěch GfK z oblasti výzkumu rozhlasu v Belgii a ve druhé dostala GfK zakázku od BBC na studii, ve které diváci a posluchači hodnotí programy TV a rozhlasu ve Velké Británii.

V segmentu CUSTOM RESEARCH dodává GfK svým zákazníkům informační a poradenské služby za účelem jejich podpory při rozhodování týkajícího se různých složek marketingového mixu, tržního umístění a zákaznických vazeb. Růst se svými 14,2 % je výrazně nad úrovní předchozího roku. Člení se na organicky dosažený podíl ve výši 4,6 % a obratový podíl z nově získaných podniků v rozsahu 10,7 %, který vyplývá zejména z převzetí GfK Arbor v USA.

Podstatně k dosaženému úspěchu v uplynulém obchodním roce přispěla expanze mezinárodní přítomnosti zejména v USA, další stálý vývoj a internacionální standardizace.

Do segmentu OSTATNÍ patří zejména GfK Group Services, GfK Data Services a GfK Business Solutions & Processing, které poskytují centrální služby koncernu, GfK dceřiným společnostem a jejich kooperačním partnerům. Očekávaný pokles obratu je ovlivněn zejména nižším objemem výkonů GfK Business Solutions & Processing pro podnik Information Resources Německo.

Vývoj regionů

NĚMECKO se na celkovém obratu podílí něco přes 1/3 a je stále obratově nejsilnějším regionem GfK skupiny. Obrat vzrostl o 6,3 % z toho 5,1 % mělo organický charakter.

Vývoj regionů 1)

In EUR million 2003 2004

změny v %

Německo 221.7 235.6 +6.3
Záp. a jižní Evropa 204.7 215.7 5.4
Severní Evropa 54.1 55.6 +2.7
Střední a vých.Evropa 31.8 40.1 +26.1
Amerika 48.6  84.8 +74.5
Asie a Pacifik 34.3  39.3 +14.3
celkem 595.3 671.0 +12.7
1) údaje z management informačního systému s možnými rozdíly vyplývajícími ze zaokrouhlení

Složky růstu obratu dle regionů 1)

růst v %

celkem organicky akvizice měna

Německo

+6.3 +5.1 +1.1 0.0

Záp. a jižní Evropa

5.4 +4.9 +0.8 -0.3

Severní Evropa

+2.7 +1.6 0.0 +1.1

Střední a vých. Evropa

+26.1 +26.9 0.0 -0.9

Amerika

+74.5 +3.4 +79.6 -8.5

Asie a the Pacifik

+14.3 +17.3 +0.6 -3.6

celkem

+12.7
+6.4 +7.2 -0.9
1) údaje z management informačního systému s možnými rozdíly vyplývajícími ze zaokrouhlení

Obrat ZÁPADNÍ A JIŽNÍ EVROPY vzrostl o potěšitelných 5,4 % a byl rovněž z větší části dosažen organicky.

V SEVERNÍ EVROPĚ dosáhl růst obratu 2,7 %, což je částečně zapříčiněno měnovými efekty. Obraty se vyvíjely v souladu s plánem – mimo segmenty HealthCare a Custom Research ve Velké Británii, kde zůstaly pod úrovní očekávaných.

V regionech STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPY, jakož i v ASII A PACIFIKU dosáhla GfK mimořádných růstů obratů v dvouciferných řádech. Tyto růsty byly převážně organické povahy. Měnové efekty růst v těchto oblastech snížily. Dobrá čísla se dají odvodit nejenom z velmi silné konkurenceschopné pozice, kterou GfK na těchto trzích má, ale i z dynamického vývoje spotřebitelských trhů.

V AMERICE se obrat zvýšil obzvláště silně o + 74,5 %. 3,4 % růstu obratu regionu Ameriky v roce 2004 mají organický původ. Značná část růstu obratu – konkrétně 79,6 % pochází z akvizic - z převzetí GfK Arbor k 1.1.2004 a ze získání většiny na V2 GfK k 1.7.2003. Vlivy vycházející z pohybu kurzů zmenšily růst o 8,5 %.

S necelými 13 % na celkovém obratu se region umisťuje na 3 místě regionů GfK skupiny. V době, kdy GfK v září 1999 vstupovala na burzu, představoval obrat v USA - na největším dílčím trhu regionu a světa - ještě nulu. Dnes se US podnikatelská skupina GfK nachází na 15 místě poskytovatelů služeb výzkumu trhu v USA.

Zaměstnanci

Personální stav se zvýšil z 5 066 pracovníků ke konci roku 2003 o 9,3 % na 5 539 pracovních míst s plným úvazkem ke konci uplynulého obchodního roku. Růst se týká převážně pracovníků mimo Německo a dá se přiřadit zejména pod nově konsolidované firmy. V Německu zaměstnávala GfK ke konci uplynulého obchodního roku 1 502 pracovníků s plným úvazkem (v předchozím roce 1 459), v zahraničí to bylo 4 037 (vloni 3 607). Podíl mimo Německo činných pracovníků se zvýšil o 1,7 % a činí nyní 72,9 %.

Důležité události od účetní závěrky

Heinrich A. Litzenroth – člen představenstva zodpovědný za řízení podnikatelského segmentu Custom Research – pobýval v době jihoasijského podmořského zemětřesení 26.12.2004 v Khao Lak a od té doby je pohřešován. Dozorčí radu, management, podnikovou radu a spolupracovníky osud Heinricha A. Litzenrotha velmi zasáhl. Představenstvo až do doby definitivního uspořádání přijalo přechodné řešení, v jehož důsledcích byly denní povinnosti přerozděleny na členy představenstva.

S účinností k 1.1.2005 převzala GfK ze 100 % podnik Beyen Marktforschung. Podnik se specializuje na kontinuální výzkum cen v obchodě s elektronickým spotřebním zbožím, zejména pak na oblast reklamních a promotion aktivit spojených s cenami. Posiluje podnikatelský segment Retail and Technology.

V lednu 2005 prodala GfK svůj 50% podíl na IHA-IMS Health ve Švýcarsku. Současně byl posílen podíl na německém GPI komunikačním výzkumu z 80 na 100 %. Cílem této transakce je soustředění HealthCare podnikatelských aktivit na jeho podstatné kompetence. Pozitivní netto efekt na výsledek účastí pro skupinu GfK v roce 2005 obnáší zhruba 22 miliónů EUR.

Rovněž v lednu uzavřela skupina GfK a americká Information Resources Inc. rozluku svých společných aktivit v Německu a zemích Beneluxu. GfK předala své podíly na německých a holandských dceřiných společnostech zpět americkému podniku. Současně bylo převedeno zbývajících 7,6 % v GfK Panel Services Benelux, Holandsko, zpět na GfK.

Začátkem února 2005 došlo ke zveřejnění zvýšení podílu GfK z dosavadních 19,9 % na 69,8 % na americké firmě Caribou Lake Software k 1.1.2005. Podnik posiluje kompetenci GfK na dynamicky rostoucích trzích database marketingu a Customer Relationship Management v USA.

Představenstvo a dozorčí rada navrhnou valné hromadě zvýšení dividendy z 0,21 EUR o 42,9 % na 0,30 EUR. Celková částka dividend tím vzroste ze 6,5 miliónů na 9,4 miliónů EUR. GfK od svého vstupu na burzu v září 1999 zvýšila dividendu plynule o celkem necelých 173 %. Nynější zvýšení by mělo být výrazem dividendové politiky orientované na výsledky, dovolující akcionářům podíl na velmi dobrém vývoji GfK podnikání v uplynulých letech.

Výhled

Pro aktuální podnikatelský rok prognózuje GfK obrat ve výši 710 miliónů EUR. Při neměnném konsolidačním okruhu to odpovídá růstu cca 6 %. Interní růst by se tímto měl nacházet zhruba na úrovni velmi dobrého vývoje předchozího roku. Cílem GfK je opět překonat růst sektoru, který by podle expertního odhadu měl být na úrovni zhruba 4 až 5 % oproti roku 2004.

GfK dále usiluje o to, aby její výsledek rostl rychleji než obrat. Marže, tj. obrat vztažený k EBIT včetně účastí, by měla být zhruba 17%. V tom je zahrnut tok prostředků v rozsahu 22 miliónů EUR z v předchozím odstavci popsaném dopadu HealthCare obchodu ve Švýcarsku. Bez tohoto efektu směřuje GfK k tomu, aby bylo dosaženo marže, která by rovněž byla nad úrovní minulého roku.

Start do nového roku začal pro skupinu GfK opět dobře. Zásoba zakázek a vstup a již fakturované obraty jsou ke konci ledna na úrovni 36 % ročního očekávaného obratu a odpovídají tak zhruba úrovni loňského roku.

Bilanční konference a úplná roční závěrka

Úplnou účetní závěrku bude GfK AG prezentovat 11. dubna 2005 od 10,00 hod na své bilanční tiskové konferenci v Norimberku a od 15.00 hod pak na akci německého spolku finančních analytiků ve Frankfurtu nad Mohanem.

Předpokládané finanční termíny
11. dubna 2005 bilanční konference Norimberk
11. dubna 2005 konference analytiků, Frankfurt nad Mohanem
13. května 2005 čtvrtletní zpráva k 31. březnu *
24. května 2005 valná hromada, hala mistrů pěvců, Norimberk
12. srpen 2005 pololetní zpráva ke 30. červnu *
15. listopad 2005 zpráva za 9. měsíců k 30.září *

* zveřejnění proběhne pravděpodobně před zahájením burzy

Stručný popis podnikatelských segmentů GfK Group:

Consumer Tracking

Informační servis  k otázkám trhu a marketingu dotýkajících se každodenního nákupního rozhodování  a chování spotřebitelů nejen u předmětů denní potřeby, ale i předmětů dlouhodobé spotřeby a služeb.
Více viz: www.gfk.com

HealthCare

Informační servis k otázkám vývoje produktů, komunikace, image a cenových vazeb léčiv, tržní pozice a spokojenosti zákazníků, měření množství a obratu použitých materiálů a produktů u zubních lékařů a laboratoří, měření spotřeby      veterinárních léčiv. 
Více viz: www.gfk.com

Retail & Technology

Informační servis k otázkám marketingu, logistiky a odbytu v průmyslu a obchodu, působících na trhu spotřební techniky.
Více viz: www.gfkms.com

Media

Informační servis o chování a postojích uživatelů médií. Nejde přitom jen o kvantitativní analýzy diváků, čtenářů posluchačů, ale i o kvalitativní studie zaměřené na jejich akceptaci, preference a vybavování si mediálních obsahů.
Více viz: www.gfk.com

Custom Research

Informační servis o vývoji, pozici a péči o produkty a nabídky služeb k optimalizaci mixu marketingové politiky aktivit a k řízení produktových a firemních značek, jakož i k loajalitě spotřebitelů.
Více viz: www.gfkadhoc.com


On-line Shop
- prodej dovolených, stavebního spoření a hypoték, PF a připojení k internetu

Pro bližší info klikněte na malé obrázky.

Hodnocení článku: 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0

GfK Group: Špičkový výsledek překonávající prognózu

Diskuze a názory uživatelů na téma: GfK Group: Špičkový výsledek překonávající prognózu

Na dané téma nejsou žádné názory.Přečtěte si také:

07.11.2015Erste Group Bank: Rozbor výsledků a výhled na IVQ2015 Investicniweb.cz (Investičníweb, s.r.o.)
26.10.2012Špičkový bazén = špičkové auto? Jiřina Kavková (Bydlet.cz)
28.02.2012Erste Bank - Prognózy výsledků za 4Q11/FY11 Vladimír Urbánek (Kurzy.cz)
10.05.2011BG Group zverejnila výsledky X-Trade Brokers (X-Trade Brokers )

Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Koronavirus

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2020

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies