OCHRANA KAPITÁLOVÉHO TRHU A INVESTORŮ, ČÁST JEDENÁCTÁ

Zákon o podnikání na kapitálovém trhu č. 256/2004 Sb.

Obsah předpisu
Seznam paragrafů
Tisk stránky
  rozšířené hledání
  Znění předpisu k datu: 1.1.2024 (aktuální znění)  ČÁST JEDENÁCTÁ

  OCHRANA KAPITÁLOVÉHO TRHU A INVESTORŮ

  HLAVA I

  POVINNOST MLČENLIVOSTI

  § 116

  (1) Fyzická osoba, která je nebo byla investičním zprostředkovatelem, vázaným zástupcem, osobou s řídící pravomocí podle čl. 3 odst. 1 bodu 25 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, nuceným správcem, dočasným správcem a osobou vykonávající správu pro řešení krize podle zákona upravujícího ozdravné postupy a řešení krize na finančním trhu, likvidátorem, insolvenčním správcem, společníkem insolvenčního správce nebo zaměstnancem osoby, která vede evidenci investičních nástrojů, organizátora regulovaného trhu, obchodníka s cennými papíry, zahraniční osoby poskytující investiční služby v České republice prostřednictvím pobočky, investičního zprostředkovatele, vázaného zástupce, provozovatele vypořádacího systému nebo osoby zahrnuté do konsolidačního celku podléhajícího dohledu na konsolidovaném základě, který vykonává Česká národní banka, je povinna zachovávat mlčenlivost o informaci, která může mít význam pro posouzení vývoje na kapitálovém trhu nebo může významně poškodit osobu využívající služby poskytované na kapitálovém trhu, a která nebyla uveřejněna.

  (2) Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení činnosti osob uvedených v odstavci 1.

  § 117

  nadpis zrušen

  Nevyplývá-li ze zákona něco jiného, jsou osoby uvedené v § 116 zproštěny povinnosti zachovávat mlčenlivost pro účely

  a) občanského soudního řízení,


  b) soudního řízení správního,

  c) trestního řízení,

  d) správy daní a poplatků,

  e) dohledu nad finančním trhem,

  f) poskytování informací ministerstvu při plnění povinností podle zákona o boji proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu nebo zákona o provádění mezinárodních sankcí za účelem udržování mezinárodního míru a bezpečnosti, ochrany základních lidských práv a boje proti terorismu,

  g) bankovního informačního systému České národní banky podle zákona, který upravuje činnost České národní banky,

  h) platební bilance České republiky sestavované Českou národní bankou,

  i) exekučního řízení,

  j) insolvenčního řízení,

  k) kontroly a ukládání sankcí organizátorem regulovaného trhu,

  l) poskytování informací Bezpečnostní informační službě při plnění úkolů podle zákona, který upravuje činnost Bezpečnostní informační služby.

  HLAVA II

  INFORMAČNÍ POVINNOST EMITENTA NĚKTERÝCH INVESTIČNÍCH CENNÝCH PAPÍRŮ A DALŠÍCH OSOB

  § 117a

  Pro vyměnitelný dluhopis, prioritní dluhopis nebo jim obdobný cenný papír vydaný v zahraničí, který po převedení nebo výkonu práva z něho vyplývajícího opravňuje k nabytí akcie nebo obdobného cenného papíru představujícího podíl na společnosti nebo jiné právnické osobě, se pro účely této části zákona použije právní úprava pro akcii nebo obdobný cenný papír představující podíl na emitentovi [§ 118 odst. 1 písm. a)].

  § 118

  Výroční finanční zpráva emitenta

  (1) Výroční finanční zprávu je povinen nejpozději do 4 měsíců po skončení účetního období uveřejnit emitent

  a) akcie nebo obdobného cenného papíru představujícího podíl na tomto emitentovi, je-li tento cenný papír přijat k obchodování na evropském regulovaném trhu a má-li tento emitent sídlo na území

  1. České republiky, nebo

  2. státu, který není členským státem Evropské unie, zvolil-li si tento emitent Českou republiku za referenční stát (§ 123),

  b) dluhopisu nebo obdobného cenného papíru představujícího právo na splacení dlužné částky tímto emitentem nebo jiného investičního cenného papíru, jehož hodnota se vztahuje ke splacení dlužné částky tímto emitentem, včetně sekuritizovaného dluhu, není-li jmenovitá hodnota tohoto cenného papíru k datu jeho emise téměř rovna nebo vyšší než částka odpovídající 1 000 EUR, je-li tento cenný papír přijat k obchodování na evropském regulovaném trhu a má-li tento emitent sídlo na území

  1. České republiky, nebo

  2. státu, který není členským státem Evropské unie, zvolil-li si tento emitent Českou republiku za referenční stát,

  c) dluhopisu nebo obdobného cenného papíru představujícího právo na splacení dlužné částky tímto emitentem nebo jiného investičního cenného papíru, jehož hodnota se vztahuje ke splacení dlužné částky tímto emitentem, včetně sekuritizovaného dluhu, je-li jmenovitá hodnota tohoto cenného papíru k datu jeho emise téměř rovna nebo vyšší než částka odpovídající 1 000 EUR, je-li tento cenný papír přijat k obchodování na evropském regulovaném trhu a zvolil-li si tento emitent Českou republiku za referenční stát, nebo

  d) jiného investičního cenného papíru, je-li tento cenný papír přijat k obchodování na evropském regulovaném trhu a zvolil-li si tento emitent Českou republiku za referenční stát.

  (2) Výroční finanční zpráva emitenta je nedílný celek a tvoří ji vždy

  a) účetní závěrka ověřená auditorem a konsolidovaná účetní závěrka ověřená auditorem, má-li emitent povinnost ji sestavovat,

  b) výroční zpráva podle zákona upravujícího účetnictví nebo konsolidovaná výroční zpráva podle zákona upravujícího účetnictví, má-li emitent povinnost sestavovat konsolidovanou účetní závěrku; na výroční finanční zprávu emitenta se hledí jako na výroční zprávu podle zákona upravujícího účetnictví nebo jako na konsolidovanou výroční zprávu podle zákona upravujícího účetnictví, má-li emitent povinnost sestavovat konsolidovanou účetní závěrku, a

  c) prohlášení odpovědných osob emitenta, spolu s uvedením jejich jmen a funkcí, že podle jejich nejlepšího vědomí

  1. účetní závěrka a konsolidovaná účetní závěrka, má-li emitent povinnost ji sestavovat, vypracovaná v souladu s platným souborem účetních standardů, podává věrný a poctivý obraz o majetku, závazcích, finanční situaci a výsledku hospodaření emitenta a jednotek zahrnutých do konsolidace jako celku,

  2. výroční zpráva podle zákona upravujícího účetnictví nebo konsolidovaná výroční zpráva podle zákona upravujícího účetnictví obsahuje věrný přehled vývoje a výsledků emitenta a postavení emitenta a jednotek zahrnutých do konsolidace jako celku, spolu s popisem hlavních rizik a nejistot, kterým čelí, a

  3. zpráva o udržitelnosti nebo konsolidovaná zpráva o udržitelnosti, má-li emitent povinnost ji vyhotovovat, je vyhotovena v souladu se standardy pro podávání zpráv o udržitelnosti přijatými Evropskou komisí a požadavky stanovenými na základě čl. 8 odst. 4 přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího rámec pro usnadnění udržitelných investic74).

  (3) Emitent vyhotovuje výroční finanční zprávu v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím jednotný elektronický formát pro podávání zpráv67). Emitent zajistí, aby uveřejněná výroční finanční zpráva byla veřejně přístupná po dobu nejméně 10 let.

  (4) Součástí výroční zprávy nebo konsolidované výroční zprávy podle odstavce 2 písm. b) emitenta podle odstavce 1 je také výkaz o řízení a správě společnosti, který obsahuje

  a) informace o kodexech řízení a správy společnosti, které

  1. jsou pro něj závazné, a informaci o tom, kde je možno do kodexu nahlédnout, a

  2. dobrovolně dodržuje, a informaci o tom, kde je možno do kodexu nahlédnout,

  b) informace o postupech řízení a správy společnosti používaných nad rámec požadavků tohoto zákona a jejich podrobný popis, pokud je používá,

  c) namísto informací podle písmen a) a b) informaci o tom, že některé ustanovení kodexu řízení a správy společnosti nedodržuje, nebo o tom, že žádný kodex nedodržuje, včetně zdůvodnění, proč toto ustanovení nebo žádný kodex nedodržuje,

  d) popis hlavních parametrů systémů vnitřní kontroly a řízení rizik ve vztahu k procesu účetního výkaznictví,

  e) popis práv spojených s příslušným druhem akcie nebo obdobného cenného papíru představujícího podíl na emitentovi, a to alespoň odkazem na

  1. zákon upravující právní poměry obchodních společností a družstev a stanovy emitenta, pokud se jedná o druh akcie, nebo

  2. srovnatelný zahraniční právní předpis a stanovám obdobný dokument emitenta, pokud se jedná o druh obdobného cenného papíru představujícího podíl na emitentovi,

  f) popis složení a postupů rozhodování vedoucího orgánu emitenta a jeho výborů, jsou-li zřízeny,

  g) popis postupů rozhodování a základního rozsahu působnosti valné hromady emitenta nebo obdobného shromáždění vlastníků cenných papírů představujících podíl na emitentovi,

  h) v případě emitenta, který k rozvahovému dni překračuje alespoň 2 hraniční hodnoty podle § 1b odst. 3 zákona o účetnictví, také popis politiky rozmanitosti uplatňované na vedoucí orgán emitenta, a to s ohledem na pohlaví a další kritéria, jako jsou například kritéria věku, zdravotního postižení nebo vzdělání a odborných znalostí a zkušeností, včetně informace o

  1. cílech této politiky,

  2. způsobech jejího uplatňování a

  3. výsledcích jejího uplatňování v příslušném účetním období,

  i) namísto informací podle písmene h) informaci, že emitent neuplatňuje politiku rozmanitosti podle písmene h), včetně zdůvodnění, proč tuto politiku neuplatňuje, a

  j) namísto informací podle písmene h) a i) informaci o tom, že tyto informace jsou uvedeny ve zprávě o udržitelnosti, jsou-li tyto informace jejím obsahem.

  (5) Výkaz o řízení a správě podle odstavce 4 emitenta podle odstavce 1 písm. a) obsahuje také číselné údaje a informace o

  a) struktuře vlastního kapitálu emitenta, včetně cenných papírů nepřijatých k obchodování na evropském regulovaném trhu a včetně případného určení různých druhů akcií nebo obdobných cenných papírů představujících podíl na emitentovi a podílu na základním kapitálu každého druhu akcií nebo obdobných cenných papírů představujících podíl na emitentovi, spolu s uvedením práv a povinností s takovými cennými papíry spojenými a s uvedením procenta celkového akciového kapitálu, který představuje,

  b) omezení převoditelnosti cenných papírů,

  c) významných přímých a nepřímých podílech na hlasovacích právech emitenta,

  d) vlastnících cenných papírů se zvláštními právy, včetně popisu těchto práv,

  e) omezení hlasovacích práv,

  f) smlouvách mezi akcionáři nebo obdobnými vlastníky cenných papírů představujících podíl na emitentovi, které mohou mít za následek ztížení převoditelnosti akcií nebo obdobných cenných papírů představujících podíl na emitentovi nebo hlasovacích práv, pokud jsou emitentovi známy,

  g) zvláštních pravidlech určujících volbu a odvolání členů řídicího orgánu emitenta a změnu stanov nebo obdobného dokumentu emitenta,

  h) zvláštní působnosti řídicího orgánu emitenta,

  i) významných smlouvách, ve kterých je emitent smluvní stranou a které nabudou účinnosti, změní se nebo zaniknou v případě změny ovládání podle zákona o obchodních korporacích emitenta v důsledku nabídky převzetí, a o účincích z nich vyplývajících, s výjimkou takových smluv, jejichž uveřejnění by bylo pro emitenta vážně poškozující; tím není omezena jiná povinnost uveřejnit takovou informaci podle tohoto zákona nebo jiných právních předpisů,

  j) smlouvách mezi emitentem a členy jeho řídicího orgánu nebo zaměstnanci, kterými je emitent zavázán k plnění pro případ skončení jejich funkce nebo zaměstnání v souvislosti s nabídkou převzetí, a

  k) systému kontroly programu, na jehož základě členové řídicího orgánu nebo zaměstnanci emitenta nabývají účastnické cenné papíry společnosti, opce na tyto cenné papíry nebo jiná práva k nim, pokud tato práva sami nevykonávají.

  (6) Řídicí orgán emitenta uvedeného v odstavci 1 písm. a) na řádné valné hromadě nebo obdobném řádném shromáždění vlastníků cenných papírů představujících podíl na emitentovi předloží akcionářům nebo obdobným vlastníkům cenných papírů představujících podíl na emitentovi souhrnnou vysvětlující zprávu týkající se záležitostí podle odstavce 5.

  (7) Výroční zpráva nebo konsolidovaná výroční zpráva emitenta podle odstavce 1 se sídlem ve státě, který není členským státem Evropské unie, musí obsahovat informace rovnocenné informacím, které obsahuje výroční zpráva podle zákona upravujícího účetnictví nebo konsolidovaná výroční zpráva podle zákona upravujícího účetnictví.

  (8) Pokud valná hromada nebo obdobné shromáždění vlastníků cenných papírů představujících podíl na emitentovi účetní závěrku nebo konsolidovanou účetní závěrku neschválí nebo pokud soudní orgán rozhodne o neplatnosti valné hromady nebo obdobného shromáždění vlastníků cenných papírů představujících podíl na emitentovi, které schválilo účetní závěrku nebo konsolidovanou účetní závěrku, emitent bez zbytečného odkladu tyto skutečnosti uveřejní; v informaci se uvede též způsob řešení připomínek valné hromady nebo obdobného shromáždění vlastníků cenných papírů představujících podíl na emitentovi.


  67) Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/815 ze dne 17. prosince 2018, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/109/ES, pokud jde o regulační technické normy specifikace jednotného elektronického formátu pro podávání zpráv, v platném znění.

  74) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/852 ze dne 18. června 2020 o zřízení rámce pro usnadnění udržitelných investic a o změně nařízení (EU) 2019/2088.

  § 119

  Pololetní finanční zpráva

  (1) Emitent podle § 118 odst. 1 písm. a), b) nebo c) do 3 měsíců po uplynutí prvních 6 měsíců účetního období uveřejní svou pololetní finanční zprávu a zajistí, aby uveřejněná pololetní finanční zpráva byla veřejně přístupná po dobu nejméně 10 let.

  (2) Pololetní finanční zpráva obsahuje vždy

  a) zkrácený soubor účetní závěrky,

  b) popis důležitých událostí, ke kterým došlo v prvních 6 měsících účetního období, a jejich dopadu na zkrácený soubor účetní závěrky, spolu s popisem hlavních rizik a nejistot pro zbývajících 6 měsíců účetního období, a u emitentů podle § 118 odst. 1 písm. a) rovněž popis transakcí se spřízněnými stranami v prvních 6 měsících účetního období, které podstatně ovlivnily výsledky hospodaření emitenta nebo jeho konsolidačního celku, a

  c) prohlášení odpovědných osob emitenta, spolu s uvedením jejich jmen a funkcí, že podle jejich nejlepšího vědomí podává zkrácený soubor účetní závěrky věrný a poctivý obraz o majetku, závazcích, finanční situaci a výsledku hospodaření emitenta a jeho konsolidačního celku a popis podle písmene b) obsahuje věrný přehled informací požadovaných podle písmene b).

  (3) Byla-li pololetní finanční zpráva ověřena auditorem a není-li zpráva auditora o přezkumu obsahovou součástí pololetní finanční zprávy, uveřejní emitent zprávu auditora spolu s pololetní finanční zprávou. Nebyla-li pololetní finanční zpráva ověřena auditorem, uvede to emitent v pololetní finanční zprávě.

  (4) Má-li emitent povinnost sestavovat konsolidovanou účetní závěrku, obsahuje zkrácený soubor účetní závěrky číselné údaje a informace v rozsahu mezitímní účetní závěrky podle mezinárodního účetního standardu IAS 34 – Mezitímní účetní výkaznictví, podle přílohy nařízení Komise (ES) č. 1126/200865).

  (5) Nemá-li emitent povinnost sestavovat konsolidovanou účetní závěrku, obsahuje zkrácený soubor účetní závěrky alespoň číselné údaje a informace v rozsahu zkrácené rozvahy, zkrácené výsledovky a vybraných vysvětlujících poznámek. Při přípravě zkrácené rozvahy a zkrácené výsledovky dodržuje emitent stejné zásady účtování a oceňování jako při přípravě výroční finanční zprávy.


  65) Nařízení Komise (ES) č. 1126/2008 ze dne 3. listopadu 2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, v platném znění.

  § 119a

  Zpráva o úhradách placených státu

  Emitent uvedený v § 118 odst. 1, který působí v těžebním průmyslu, dřevařství nebo lesnictví, uveřejní nejpozději do 6 měsíců po skončení účetního období zprávu na konsolidovaném základě obsahující číselné údaje a informace o platbách placených orgánům správy státu podle zákona upravujícího účetnictví. Emitent zabezpečí, aby tato uveřejněná zpráva byla veřejně přístupná po dobu nejméně 10 let.

  § 119b

  Uveřejňování dalších informací

  (1) Emitent uvedený v § 118 odst. 1 písm. a) bez zbytečného odkladu uveřejní každou změnu práv spojených s určitým druhem akcií nebo obdobných cenných papírů představujících právo na podíl na emitentovi. Stejnou povinnost má i v případě změny práv spojených s investičním nástrojem, který emitent vydal a se kterým je spojeno právo na získání jím vydaných akcií nebo obdobných cenných papírů představujících právo na podíl na emitentovi přijatých k obchodování na evropském regulovaném trhu.

  (2) Emitent uvedený v § 118 odst. 1 písm. b), c) nebo d) bez zbytečného odkladu uveřejní každou změnu práv spojených s investičním cenným papírem uvedeným v § 118 odst. 1 písm. b) a c), který vydal, zejména uveřejní informaci o změně emisních podmínek nebo dokumentu obdobnému emisním podmínkám.

  § 119c

  Výjimky z povinnosti uveřejňovat informace

  (1) Povinnosti stanovené v § 118 až 119a se nevztahují na

  a) emitenta uvedeného v čl. 1 odst. 2 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129 66) a

  b) emitenta, který vydává výlučně některý z investičních nástrojů uvedených v § 118 odst. 1 písm. c), pokud jmenovitá hodnota takového investičního nástroje odpovídá k datu emise alespoň částce odpovídající 100 000 EUR.

  (2) Povinnosti stanovené v § 119 se nevztahují na emitenta, který

  a) je osobou uvedenou v § 2a odst. 1 písm. a) nebo b) nebo zahraniční osobou s obdobnou činností, jehož akcie nejsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu a který vydává průběžně či opakovaně výlučně investiční nástroje uvedené v § 118 odst. 1 písm. c), pokud jejich celková jmenovitá hodnota nepřesáhla částku odpovídající 100 000 000 EUR a emitent u těchto nástrojů neuveřejnil prospekt v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím prospekt, který má být uveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu66), nebo

  b) vznikl před 1. lednem 2004 a vydává výlučně investiční nástroje uvedené v § 118 odst. 1 písm. c) nepodmíněně a neodvolatelně zaručené Českou republikou nebo územně samosprávným celkem České republiky.


  66) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129 ze dne 14. června 2017 o prospektu, který má být uveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu, a o zrušení směrnice 2003/71/ES, v platném znění.

  Ostatní povinnosti emitenta

  § 120

  (1) Emitent uvedený v § 118 odst. 1 předloží bez zbytečného odkladu organizátorovi evropského regulovaného trhu, na němž je jím vydaný investiční cenný papír přijat k obchodování, a České národní bance návrh každého rozhodnutí o snížení nebo zvýšení základního kapitálu.

  (2) Emitent uvedený v § 118 odst. 1 písm. a), b) nebo c)

  a) zajistí rovné zacházení se všemi vlastníky investičních cenných papírů, které vydal, jimž vyplývá z vlastnictví těchto cenných papírů stejné postavení; porušením této povinnosti není, je-li s investičním cenným papírem téhož druhu spojen rozdílný počet hlasovacích práv,

  b) zajistí výplatu výnosu z investičního cenného papíru nebo jiného peněžitého plnění spojeného s investičním cenným papírem, který vydal; emitent vyplatí výnosy nebo jiná peněžitá plnění prostřednictvím jím určené osoby uvedené v § 2a odst. 1 písm. a) až c) nebo zahraniční osoby s obdobnou činností.

  (3) Emitent uvedený v § 118 odst. 1 písm. a), b) nebo c) nejpozději v den uveřejnění oznámení o konání valné hromady nebo obdobného shromáždění vlastníků cenných papírů představujících podíl na emitentovi nebo schůze vlastníků dluhopisů nebo obdobného shromáždění vlastníků cenných papírů představujících právo na splacení dlužné částky, nebo v den zaslání pozvánky na takové shromáždění vlastníků cenných papírů zpřístupní v listinné podobě komukoliv ve svém sídle až do dne konání takového shromáždění vlastníků cenných papírů nebo, v případě emitenta, který poskytuje informace elektronickým prostředkem, který umožňuje přenos dat po vedení, rádiem, optickým nebo jiným elektromagnetickým prostředkem, zpracování dat zahrnující digitální kompresi a uchovávání dat (dále jen "elektronický prostředek"), v souladu s odstavcem 5, zašle elektronickým prostředkem formulář plné moci k zastoupení vlastníka cenného papíru na shromáždění vlastníků cenných papírů. Tento formulář emitent současně uveřejní na svých internetových stránkách.

  (4) Každý má právo vyžádat si zaslání formuláře plné moci podle odstavce 3 na svůj náklad a na své nebezpečí v listinné podobě nebo elektronickým prostředkem. Na zpřístupnění formuláře plné moci podle odstavce 3 v listinné podobě v sídle emitenta, jeho uveřejnění na internetových stránkách emitenta a na právo vyžádat si jeho zaslání v listinné podobě nebo elektronickým prostředkem na svůj náklad a své nebezpečí musí být vlastník cenného papíru vydaného emitentem upozorněn v pozvánce na shromáždění uvedené v odstavci 3 nebo v oznámení o konání shromáždění uvedeného v odstavci 3. Emitent podle § 118 odst. 1 písm. a) zajistí možnost oznamování udělení plné moci k zastupování na valné hromadě nebo obdobném shromáždění vlastníků cenných papírů, jakož i její odvolání zmocnitelem, elektronickým prostředkem.

  (5) Pokud stanovy nebo dokument obdobný stanovám emitenta uvedeného v § 118 odst. 1 písm. a) nebo emisní podmínky dluhopisu nebo dokument obdobný emisním podmínkám dluhopisu emitenta podle § 118 odst. 1 písm. b) nebo c) neobsahují již tuto možnost, pak valná hromada nebo obdobné shromáždění vlastníků cenných papírů představujících podíl na emitentovi, pokud se jedná o emitenta podle § 118 odst. 1 písm. a), nebo schůze vlastníků dluhopisů nebo obdobného shromáždění vlastníků cenných papírů představujících právo na splacení dlužné částky, pokud se jedná o emitenta podle § 118 odst. 1 písm. b) nebo c), může rozhodnout o poskytování informací týkajících se výkonu práv vlastníka cenného papíru vydaného tímto emitentem elektronickým prostředkem pouze, pokud tento emitent

  a) neváže poskytování informací týkajících se výkonu práv vlastníka cenného papíru elektronickým prostředkem na bydliště nebo sídlo vlastníka cenného papíru, zmocněnce oprávněného jej zastupovat nebo osoby uvedené v § 122 odst. 2 písm. a) až h),

  b) zabezpečuje účinnou správu údajů o vlastníkovi cenného papíru nebo o osobě oprávněné za něj vykonávat hlasovací práva a zajišťuje technické podmínky pro ochranu zpracovávaných, uchovávaných a přenášených dat,

  c) informuje způsobem, kterým svolává takové shromáždění vlastníků cenných papírů, bez zbytečného odkladu vlastníka jím vydaného cenného papíru nebo osobu oprávněnou za něj vykonávat hlasovací práva o rozhodnutí shromáždění vlastníků cenných papírů poskytovat informace týkající se výkonu práv vlastníka cenného papíru elektronickým prostředkem a požádá jej o vyjádření souhlasu v přiměřené lhůtě s tím, že pokud v této lhůtě nevyjádří své námitky, považuje se jeho souhlas za daný a

  d) poskytuje každou informaci týkající se výkonu práv vlastníka cenného papíru elektronickým prostředkem každému vlastníkovi jím vydaných cenných papírů a každé osobě uvedené v § 122 odst. 2 písm. a) až e); to se nevztahuje na osobu, která emitenta písemně požádala o zasílání informací na svůj náklad a své nebezpečí v listinné podobě.

  (6) Splnění podmínek stanovených v odstavci 5 emitent uvedený v odstavci 5 zajistí také pro případ, kdy stanovy nebo dokument obdobný stanovám anebo emisní podmínky nebo dokument obdobný emisním podmínkám obsahují možnost poskytnout informace týkající se výkonu práv vlastníka daného cenného papíru elektronickým prostředkem.

  (7) Emitent uvedený v § 118 odst. 1 písm. b), c) nebo d) poskytuje ve lhůtě, v níž je povinen informace uveřejnit, osobě, která vede centrální evidenci zaknihovaných cenných papírů a která pro něj vede evidenci emise, informace o

  a) výplatě výnosu z investičního cenného papíru nebo obdobného peněžitého plnění, spojeného s investičním cenným papírem vydaným emitentem,

  b) svolání valné hromady emitenta nebo obdobného shromáždění vlastníků cenných papírů představujících podíl na emitentovi, nebo schůze vlastníků dluhopisů nebo obdobného shromáždění vlastníků cenných papírů vydaných emitentem představujících právo na splacení dlužné částky,

  c) změnách práv spojených s investičním cenným papírem podle § 119b,

  d) dalších skutečnostech týkajících se výkonu práv spojených s investičním cenným papírem, které má emitent povinnost uveřejňovat podle jiných právních předpisů.

  (8) Osoba, která vede centrální evidenci zaknihovaných cenných papírů, uveřejní informace obdržené podle odstavce 7 na svých internetových stránkách.

  § 120a

  (1) Kromě požadavků stanovených zákonem upravujícím právní poměry obchodních společností a družstev nebo srovnatelných požadavků zahraničního právního předpisu obsahuje, v případě emitenta podle § 118 odst. 1 písm. a), pozvánka na valnou hromadu nebo obdobné shromáždění vlastníků cenných papírů představujících podíl na emitentovi nebo oznámení o konání valné hromady nebo obdobného shromáždění vlastníků cenných papírů představujících podíl na emitentovi

  a) upozornění na práva vlastníka cenného papíru související s účastí na valné hromadě nebo obdobném shromáždění vlastníků cenných papírů představujících podíl na emitentovi a údaj o celkovém počtu akcií a cenných papírů představujících podíl na emitentovi a hlasovacích právech s nimi spojených,

  b) jasný a určitý popis toho, jak se účastnit, a to i na základě plné moci, valné hromady nebo obdobného shromáždění vlastníků cenných papírů představujících podíl na emitentovi, a jak na valné hromadě nebo obdobném shromáždění vlastníků cenných papírů představujících podíl na emitentovi hlasovat, včetně informací o

  1. právu uplatňovat návrhy a protinávrhy k návrhům, jejichž obsah je uveden v pozvánce na valnou hromadu nebo obdobné shromáždění vlastníků cenných papírů představujících podíl na emitentovi nebo v oznámení o konání valné hromady nebo obdobného shromáždění vlastníků cenných papírů představujících podíl na emitentovi,

  2. právu žádat zařazení určené záležitosti na program jednání valné hromady nebo obdobného shromáždění vlastníků cenných papírů představujících podíl na emitentovi a o lhůtách souvisejících s výkonem tohoto práva; v případě, že je informace o tomto právu poskytována na internetových stránkách emitenta, postačí, obsahuje-li pozvánka nebo oznámení informace o lhůtách souvisejících s výkonem tohoto práva a odkaz na internetové stránky emitenta, včetně údaje, kde lze na nich příslušné informace nalézt,

  3. způsobu, jakým emitent přijímá elektronickým prostředkem sdělení o udělení plné moci k zastoupení vlastníka cenného papíru na valné hromadě nebo obdobném shromáždění vlastníků cenných papírů představujících podíl na emitentovi,

  4. způsobu a postupu při korespondenčním hlasováním nebo hlasování elektronickým prostředkem, umožňuje-li emitent takové hlasování,

  c) údaje o způsobu a místu získání dokumentů uvedených v § 120b odst. 1,

  d) odkaz na internetové stránky emitenta, včetně údaje, kde lze na nich informace uvedené v § 120b odst. 1 nalézt.

  (2) Jestliže má být na pořadu jednání valné hromady nebo obdobného shromáždění vlastníků cenných papírů představujících podíl na emitentovi uvedeném v § 118 odst. 1 písm. a) rozhodnutí o výplatě výnosu z cenného papíru nebo jiného peněžitého plnění spojeného s cenným papírem, tento emitent uveřejní spolu s oznámením o konání valné hromady nebo obdobného shromáždění vlastníků cenných papírů představujících podíl na emitentovi nebo zašle vlastníkům cenných papírů spolu s pozvánkou na valnou hromadu nebo obdobné shromáždění vlastníků cenných papírů představujících podíl na emitentovi navrhovaný rozvrh výplaty výnosu nebo jiného peněžitého plnění a údaje o osobě, prostřednictvím které výnosy nebo jiná peněžitá plnění vyplatí. Stejným způsobem informuje emitent vlastníka cenného papíru nebo jeho zmocněnce bez zbytečného odkladu o výsledku jednání valné hromady nebo obdobného shromáždění vlastníků cenných papírů představujících podíl na emitentovi.

  (3) Jestliže má být na pořadu jednání valné hromady nebo obdobného shromáždění vlastníků cenných papírů představujících podíl na emitentovi uvedeném v § 118 odst. 1 písm. a) rozhodnutí o zvýšení nebo snížení základního kapitálu, o štěpení cenných papírů, o spojení více cenných papírů do jednoho nebo o změně formy nebo druhu cenného papíru, uveřejní spolu s oznámením o konání valné hromady nebo obdobného shromáždění vlastníků cenných papírů představujících podíl na emitentovi nebo zašle vlastníkovi cenného papíru spolu s pozvánkou na valnou hromadu nebo obdobné shromáždění vlastníků cenných papírů představujících podíl na emitentovi informace o dopadu takového rozhodnutí na práva vlastníka. Stejným způsobem informuje emitent vlastníka cenného papíru nebo jeho zmocněnce bez zbytečného odkladu o výsledku jednání valné hromady nebo obdobného shromáždění vlastníků cenných papírů představujících podíl na emitentovi v tomto bodě jednání.

  (4) Pokud o zvýšení nebo snížení základního kapitálu rozhoduje statutární orgán na základě pověření valné hromady nebo obdobného shromáždění vlastníků cenných papírů představujících podíl na emitentovi, použije se odstavec 3 přiměřeně.

  § 120b

  (1) Emitent podle § 118 odst. 1 písm. a) je povinen nejpozději dnem uveřejnění oznámení o konání valné hromady nebo obdobného shromáždění vlastníků cenných papírů představujících podíl na emitentovi nebo dnem zaslání pozvánky na valnou hromadu nebo obdobné shromáždění vlastníků cenných papírů představujících podíl na emitentovi uveřejnit

  a) toto oznámení nebo tuto pozvánku,

  b) každý dokument týkající se programu jednání valné hromady nebo obdobného shromáždění vlastníků cenných papírů představujících podíl na emitentovi; dokument nemusí být zcela nebo zčásti uveřejněn, jestliže z pečlivého podnikatelského uvážení vyplývá, že by mohlo jeho uveřejnění přivodit emitentovi újmu, nebo jde, v případě informace uvedené v dokumentu, o vnitřní informaci anebo o informaci, která je předmětem obchodního, bankovního nebo podobného tajemství emitenta nebo utajovanou informaci podle jiného právního předpisu; zda jde o takovou informaci, rozhodne statutární orgán emitenta,

  c) formulář, pomocí kterého lze vykonat korespondenční hlasování nebo hlasování elektronickým prostředkem,

  d) návrh usnesení valné hromady nebo obdobného shromáždění vlastníků cenných papírů představujících podíl na emitentovi, anebo stanovisko statutárního orgánu emitenta k jednotlivým bodům navrhovaného programu jednání valné hromady nebo obdobného shromáždění vlastníků cenných papírů představujících podíl na emitentovi,

  e) písemné znění doručeného návrhu nebo protinávrhu akcionáře nebo vlastníka cenného papíru představujícího podíl na emitentovi k návrhům, jejichž obsah je uveden v pozvánce na valnou hromadu nebo obdobné shromáždění vlastníků cenných papírů představujících podíl na emitentovi nebo v oznámení o konání valné hromady nebo obdobného shromáždění vlastníků cenných papírů představujících podíl na emitentovi a

  f) celkový počet akcií a cenných papírů představujících podíl na emitentovi vydaných ke dni uveřejnění oznámení nebo zaslání pozvánky, jakož i celkový počet hlasů, které jsou s nimi spojeny; vydal-li emitent různé druhy akcií a cenných papírů představujících podíl na emitentovi, uvede tyto údaje zvlášť pro každý druh akcie a cenného papíru představujícího podíl na emitentovi.

  (2) Emitent podle § 118 odst. 1 písm. a) uveřejní do 15 dnů ode dne, kdy se konala valná hromada nebo obdobné shromáždění vlastníků cenných papírů představujících podíl na emitentovi, údaje o

  a) počtu platných hlasů odevzdaných při hlasování o každém návrhu, počtu akcií a cenných papírů představujících podíl na emitentovi, s nimiž jsou tyto hlasy spojeny, a výši podílu na základním kapitálu nebo hlasovacích právech emitenta, kterou představují tyto akcie a tyto cenné papíry představující podíl na emitentovi, a

  b) celkovém počtu platných hlasů odevzdaných pro návrh, proti návrhu a počtu hlasů, ohledně nichž se hlasující zdrželi hlasování.

  (3) Emitent uvedený v § 118 odst. 1 písm. a) zpřístupní dokumenty uvedené v odstavci 1 akcionářům nebo vlastníkům cenných papírů představujících podíl na emitentovi a uveřejní údaje uvedené v odstavci 2 bezplatně na svých internetových stránkách. Povinnost uveřejnit oznámení nebo pozvánku na valnou hromadu podle zákona upravujícího právní poměry obchodních společností a družstev tím není dotčena.

  § 120c

  (1) Emitent uvedený v § 118 odst. 1 písm. b) nebo c) je povinen uveřejnit nebo zaslat oznámení o konání schůze vlastníků dluhopisů nebo obdobného shromáždění vlastníků cenných papírů představujících právo na splacení dlužné částky; stejným způsobem uveřejní nebo zašle bez zbytečného odkladu informaci o výkonu práva plynoucího z vlastnictví takového cenného papíru, výplatě výnosu, upisování, zrušení nebo splacení takového cenného papíru. Tím nejsou dotčeny požadavky stanovené jiným právním předpisem na dokument, kterým se svolává schůze vlastníků dluhopisů, nebo srovnatelné požadavky zahraničního předpisu na dokument, kterým se svolává shromáždění vlastníků cenných papírů představujících právo na splacení dlužné částky.

  (2) Pokud se schůze vlastníků dluhopisů nebo obdobného shromáždění vlastníků cenných papírů představujících právo na splacení dlužné částky mají účastnit pouze vlastníci investičního cenného papíru uvedeného v § 118 odst. 1 písm. b) nebo c), jehož jmenovitá hodnota k datu emise odpovídá alespoň částce odpovídající 100 000 EUR, může se taková schůze vlastníků nebo takové obdobné shromáždění konat v jakémkoli členském státě Evropské unie za předpokladu, že v tomto členském státě Evropské unie jsou zajištěny nezbytné informace a podmínky k tomu, aby tento vlastník mohl vykonávat svá práva.

  § 121

  Emitent uvedený v § 118 odst. 1 nesmí při plnění svých informačních povinností

  a) používat nepravdivé, klamavé nebo zavádějící informace,

  b) zamlčovat skutečnosti důležité pro rozhodování investorů,

  c) nabízet výhody, jejichž spolehlivost nemůže zaručit,

  d) uvádět nesprávné informace o své hospodářské situaci.

  § 121a

  Jestliže je investiční cenný papír uvedený v § 3 odst. 2 písm. c) přijatý k obchodování na evropském regulovaném trhu, plní povinnosti stanovené v § 118, § 119b odst. 2, § 120 odst. 1 a 5 a v § 121 emitent investičního cenného papíru, který je cenným papírem uvedeným v § 3 odst. 2 písm. c) nahrazován, a to bez ohledu na to, zda je tento nahrazovaný investiční cenný papír přijat k obchodování na evropském regulovaném trhu.

  § 121b

  Jestliže byl investiční cenný papír přijatý k obchodování na regulovaném trhu bez souhlasu emitenta, povinnost uveřejnit informace podle této hlavy a hlavy V této části zákona a podle čl. 17 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud emitent podléhá informačním povinnostem podle tohoto zákona, nebo s nimi srovnatelné informace, pokud emitent podléhá informační povinnosti podle právního řádu jiného členského státu Evropské unie, plní místo emitenta osoba, která o přijetí k obchodování na regulovaném trhu požádala, nebo organizátor regulovaného trhu, který sám přijal investiční cenný papír k obchodování na regulovaném trhu bez souhlasu emitenta. Tato povinnost je splněna, uveřejní-li povinná osoba informaci podle hlavy VII této části zákona bez zbytečného odkladu poté, co došlo k jejímu uveřejnění emitentem; budou-li dodrženy požadavky na způsob a jazyk uveřejňování, splní povinná osoba tuto povinnost i jen uveřejněním odkazu na místo, kde jsou emitentem uveřejněné informace k dispozici.

  HLAVA III

  IDENTIFIKACE AKCIONÁŘŮ, PŘEDÁVÁNÍ INFORMACÍ A USNADNĚNÍ VÝKONU PRÁV AKCIONÁŘŮ

  § 121c

  Působnost

  Ustanovení této hlavy se uplatní pouze ve vztahu k akciím nebo obdobným cenným papírům představujícím podíl na emitentovi se sídlem v členském státě Evropské unie, jsou-li přijaté k obchodování na evropském regulovaném trhu.

  Předávání informací osobami vedoucími majetkové účty

  § 121d

  (1) Osoba, která vede evidenci investičních nástrojů, sdělí emitentovi na jeho žádost údaje o majiteli účtu vlastníka, na kterém eviduje cenné papíry vydané tímto emitentem.

  (2) Osoba, která vede centrální evidenci zaknihovaných cenných papírů, předá žádost podle odstavce 1 osobám, které vedou cenné papíry vydané stejným emitentem v evidenci navazující na centrální evidenci zaknihovaných cenných papírů. Obdrží-li od emitenta žádost podle odstavce 1 osoba, která vede evidenci navazující na centrální evidenci zaknihovaných cenných papírů, předá ji osobě, která vede centrální evidenci zaknihovaných cenných papírů.

  (3) Obdrží-li osoba, která vede samostatnou evidenci investičních nástrojů nebo evidenci navazující na samostatnou evidenci investičních nástrojů, žádost podle odstavce 1, předá ji

  a) majiteli účtu zákazníků, na kterém eviduje cenné papíry vydané stejným emitentem, a

  b) osobě, která pro ni vede účet zákazníků, na kterém jsou evidovány cenné papíry vydané stejným emitentem.

  (4) Údaji podle odstavce 1 jsou

  a) údaje o majiteli účtu vlastníka, kterými jsou

  1. u právnické osoby jméno, identifikační číslo osoby a kontaktní adresa, včetně adresy elektronické pošty, je-li k dispozici,

  2. u fyzické osoby jméno a kontaktní adresa, včetně adresy elektronické pošty, je-li k dispozici,

  b) počet kusů cenného papíru, které majitel účtu vlastníka drží, a

  c) druh akcie nebo obdobného cenného papíru nebo datum, od kterého je majitel účtu vlastníka drží, požaduje-li emitent tyto údaje.

  (5) Formu a rozsah žádosti emitenta, lhůty a způsob předávání žádosti a údajů o majiteli účtu vlastníka stanoví přímo použitelný předpis Evropské unie, kterým se provádí čl. 3a odst. 8 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/36/ES.

  § 121e

  (1) Emitent poskytuje ve lhůtě, ve které je povinen informace uveřejnit, osobě, která vede centrální evidenci zaknihovaných cenných papírů a která pro něj vede evidenci emise, informace podle § 120 odst. 7 nebo informaci o tom, kde jsou tyto informace pro vlastníky cenných papírů uveřejněny na internetových stránkách emitenta. To neplatí, jestliže emitent informace zašle přímo všem akcionářům.

  (2) Obdrží-li osoba, která vede centrální evidenci zaknihovaných cenných papírů, informace od emitenta podle odstavce 1, předá je

  a) majiteli účtu zákazníků, na kterém eviduje cenné papíry vydané stejným emitentem, a

  b) majiteli účtu vlastníka, na kterém eviduje cenné papíry vydané stejným emitentem.

  (3) Obdrží-li osoba, která vede evidenci navazující na centrální evidenci cenných papírů, informace podle odstavce 1, předá je osobám, pro které vede cenné papíry vydané stejným emitentem na účtech vlastníka.

  (4) Obdrží-li osoba, která vede samostatnou evidenci investičních nástrojů, nebo osoba, která vede evidenci navazující na samostatnou evidenci investičních nástrojů, od emitenta nebo od jiné osoby, která vede evidenci investičních nástrojů, informace podle § 120 odst. 7, předá tyto informace

  a) majiteli účtu zákazníků, na kterém eviduje cenné papíry vydané stejným emitentem, a

  b) majiteli účtu vlastníka, na kterém eviduje cenné papíry vydané stejným emitentem.

  (5) Osoba, která vede evidenci investičních nástrojů,

  a) sdělí emitentovi informace od majitele účtu vlastníka týkající se výkonu práv spojených s cenným papírem, nebo

  b) předá informace podle písmene a) osobě, která pro ni vede cenné papíry vydané stejným emitentem na účtu zákazníků.

  (6) Formu a rozsah informací, lhůty a způsob jejich předávání podle odstavců 1 až 5 stanoví přímo použitelný předpis Evropské unie, kterým se provádí čl. 3b odst. 6 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/36/ES.

  § 121f

  Úhrada nákladů vzniklých při poskytnutí informací

  Osobě, která vede evidenci investičních nástrojů, náleží úplata za plnění povinností podle § 121d a 121e pouze tehdy, je-li úplata nediskriminační a přiměřená skutečným nákladům vzniklým při plnění těchto povinností. Osoba, která vede evidenci investičních nástrojů, uveřejní úplatu za jednotlivé služby podle § 121d a 121e.

  § 121g

  Vztah k zahraniční evidenci investičních nástrojů

  Ustanovení této hlavy se obdobně použijí na osoby, které nemají sídlo v členském státě Evropské unie a vedou v evidenci investičních nástrojů akcie nebo obdobné cenné papíry představující podíl na emitentovi se sídlem v členském státě Evropské unie, jsou-li přijaté k obchodování na regulovaném trhu.

  § 121h

  Uchovávání informací

  Emitent a osoba, která vede evidenci investičních nástrojů, uchovává a zpracovává osobní údaje získané podle této hlavy nejdéle po dobu 12 měsíců ode dne, kdy se dozví, že žádné akcie nebo obdobné cenné papíry vydané emitentem nejsou vedeny na účtu vlastníka daného majitele.

  § 121i

  Potvrzení o hlasování

  (1) Emitent zašle akcionáři nebo jím pověřené osobě na žádost informaci o tom, zda a jak byly hlasy akcionáře při hlasování na valné hromadě započteny. Emitent není povinen žádosti o informaci vyhovět, jsou-li informace akcionáři nebo jím pověřené osobě již dostupné nebo obdrží-li žádost o informace více než 3 měsíce ode dne konání valné hromady.

  (2) Obdrží-li osoba, která vede evidenci investičních nástrojů, od emitenta informaci podle odstavce 1, předá ji majiteli účtu vlastníka nebo zákazníků, na kterém eviduje akcie vydané stejným emitentem.

  (3) V případě hlasování na valné hromadě nebo rozhodování mimo valnou hromadu s využitím technických prostředků zašle emitent osobě, která takto hlasovala, elektronicky informaci, zda byl její hlas přijat.

  (4) Formu a rozsah informací, lhůty a způsob jejich předávání podle odstavců 1 až 3 stanoví přímo použitelný předpis Evropské unie, kterým se provádí čl. 3c odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/36/ES.

  HLAVA IV

  ODMĚŇOVÁNÍ A VÝZNAMNÉ TRANSAKCE SE SPŘÍZNĚNÝMI STRANAMI

  § 121j

  Působnost

  Ustanovení této hlavy se použijí pouze na emitenta uvedeného v § 118 odst. 1 písm. a).

  § 121k

  Předložení, schválení a uveřejnění politiky odměňování

  (1) Emitent vyhotoví politiku odměňování podle § 121l. Představenstvo nebo správní rada emitenta ji předloží ke schválení nejpozději první valné hromadě konané po uplynutí 90 dnů ode dne přijetí akcií k obchodování na evropském regulovaném trhu, která schvaluje účetní závěrku emitenta. Nepředloží- li představenstvo nebo správní rada emitenta politiku odměňování podle věty druhé, je výkon funkce členů představenstva nebo členů správní rady bezplatný, a to ode dne konání valné hromady podle věty druhé až do dne konání valné hromady, které byla předložena politika odměňování ke schválení.

  (2) Představenstvo nebo správní rada emitenta předloží valné hromadě politiku odměňování ke schválení při každé její podstatné změně nebo alespoň jednou za 4 roky.

  (3) Neschválí-li valná hromada emitenta předloženou politiku odměňování, předloží představenstvo nebo správní rada následující valné hromadě ke schválení upravenou politiku odměňování.

  (4) Emitent bez zbytečného odkladu po konání valné hromady bezplatně uveřejní schválenou poli tiku odměňování spolu s datem jejího schválení a údaji podle § 120b odst. 2 na svých internetových stránkách a ponechá ji uveřejněnou po dobu jejího uplatňování.

  § 121l

  Obsah politiky odměňování

  (1) Politika odměňování je srozumitelná, podporuje obchodní strategii emitenta, jeho dlouhodobé zájmy i udržitelnost a objasňuje, jakým způsobem tak činí.

  (2) Politika odměňování obsahuje ve vztahu k osobám podle § 121m odst. 1

  a) popis všech pevných a pohyblivých složek odměn, včetně všech bonusů a dalších výhod v jakékoliv formě a jejich poměr,

  b) poskytuje-li emitent pohyblivou složku odměny,

  1. jednoznačná, úplná a různorodá kritéria přiznávání pohyblivé složky odměny,

  2. klíčové ukazatele finanční a nefinanční výkonnosti emitenta, případně včetně kritérií týkajících se sociální odpovědnosti emitenta,

  3. vysvětlení, jakým způsobem ukazatele podle bodu 2 přispívají k plnění požadavků podle odstavce 1,

  4. metody určení, do jaké míry byly ukazatele výkonnosti podle bodu 2 splněny,

  5. pravidla pro odklad vzniku nároku na pohyblivou složku odměny nebo její část, jsou-li stanovena, a

  6. informace o právu emitenta požadovat vrácení pohyblivé složky odměny nebo její části,

  c) poskytuje-li emitent odměnu formou akcií, dobu, po kterou nelze uplatnit opce na akcie, případně i dobu, po kterou nelze akcie nabyté v důsledku opce zcizit, a vysvětlení, jakým způsobem odměna formou akcií přispívá k plnění požadavků podle odstavce 1,

  d) délku funkčního období nebo pracovního poměru s osobami podle § 121m odst. 1, výpovědní dobu, podmínky ukončení funkce nebo pracovního poměru, včetně úhrad spojených s jejich ukončením,

  e) hlavní charakteristiku penzijních výhod, které emitent poskytuje, popis příspěvků emitenta do doplňkového penzijního systému a hlavní charakteristiku schémat předčasných důchodových dávek, která emitent nabízí,

  f) informaci, jakým způsobem bylo při vytváření politiky odměňování přihlédnuto ke mzdovým a pracovním podmínkám zaměstnanců emitenta, a

  g) rozhodovací proces dodržovaný při stanovení, přezkumu a provádění politiky odměňování, včetně opatření k předcházení vzniku střetu zájmů a způsobu jeho řešení, a případně i úlohu výboru pro odměňování nebo ostatních výborů.

  (3) Je-li politika odměňování upravována podle § 121k odst. 2 nebo 3, obsahuje popis a zdůvodnění všech podstatných změn a způsobu, jakým byl zohledněn výsledek hlasování akcionářů na valné hromadě a jejich stanoviska k politice odměňování a zprávě o odměňování, a to v období od posledního hlasování o politice odměňování na valné hromadě.

  § 121m

  Určování výše a vyplácení odměn

  (1) Nestanoví-li tento zákon jinak, vyplácí emitent odměny členům představenstva a dozorčí rady nebo správní rady, fyzické osobě, která je přímo podřízena vedoucímu orgánu emitenta a na kterou jako jedinou tento orgán delegoval obchodní vedení alespoň v rozsahu každodenního řízení emitenta jako celku, a zástupci této osoby, existuje-li, pouze v souladu se schválenou politikou odměňování.

  (2) Neexistuje-li schválená politika odměňování, emitent vyplácí odměny osobám podle odstavce 1 v souladu se stávající praxí; § 121k odst. 1 věta poslední tím není dotčena.

  (3) Smlouva o výkonu funkce, jiné právní jednání nebo vnitřní předpis emitenta upravující odměnu člena představenstva, dozorčí nebo správní rady pozbývá účinnosti v rozsahu, v jakém je v rozporu se schválenou politikou odměňování, dnem nabytí účinnosti rozhodnutí valné hromady, kterým se schvaluje politika odměňování. Tím není dotčena výplata odměny za výkon funkce za období předcházející dni nabytí účinnosti rozhodnutí valné hromady podle věty první.

  (4) Smlouva o výkonu funkce, jiné právní jednání nebo vnitřní předpis emitenta upravující odměnu člena představenstva, dozorčí nebo správní rady nemá právní účinky v rozsahu, v jakém je v rozporu se schválenou politikou odměňování.

  § 121n

  Odchýlení od politiky odměňování

  Od politiky odměňování se emitent může dočasně odchýlit, je-li odchýlení nezbytné z hlediska dlouhodobých zájmů i udržitelnosti emitenta nebo z hlediska zachování provozu jeho obchodního závodu a obsahuje-li politika odměňování procedurální pravidla pro dočasné odchýlení a výčet pravidel, od nichž se lze takto odchýlit.

  § 121o

  Vyhotovení, schválení a uveřejnění zprávy o odměňování

  (1) Emitent vyhotoví přehlednou a srozumitelnou zprávu o odměňování, která poskytuje úplný přehled odměn, včetně všech výhod v jakékoliv formě, poskytnutých nebo splatných v průběhu posledního skončeného účetního období osobám podle § 121m odst. 1.

  (2) Osoba podle § 121m odst. 1 sdělí emitentovi bez zbytečného odkladu po skončení účetního období veškeré odměny, které jí byly poskytnuty nebo jsou splatné v účetním období, za něž se vypracovává zpráva o odměňování, osobou, která patří do stejné skupiny jako emitent.

  (3) Zprávu o odměňování představenstvo nebo správní rada předloží ke schválení nejpozději valné hromadě, která schvaluje účetní závěrku za účetní období, za které se vypracovává zpráva o odměňování. Neschválí-li valná hromada zprávu o odměňování, představenstvo nebo správní rada v příští zprávě o odměňování vysvětlí, jakým způsobem byl výsledek hlasování na valné hromadě zohledněn při vypracování nové zprávy.

  (4) Emitent bez zbytečného odkladu po konání valné hromady podle odstavce 3 bezplatně uveřejní zprávu o odměňování spolu s informací, zda byla zpráva o odměňování schválena valnou hromadou, na svých internetových stránkách a ponechá ji uveřejněnou po dobu 10 let.

  (5) Emitent může rozhodnout, že zpráva o odměňování bude dostupná na internetových stránkách i po uplynutí doby podle odstavce 4; v takovém případě nesmí zpráva o odměňování obsahovat osobní údaje osob podle § 121m odst. 1.

  Obsah zprávy o odměňování

  § 121p

  (1) Zpráva o odměňování ve vztahu ke každé osobě podle § 121m odst. 1 obsahuje

  a) celkovou výši odměny rozčleněnou podle složek, poměr pevné a pohyblivé složky odměny, vysvětlení, jak celková výše odměny odpovídá politice odměňování včetně toho, jakým způsobem podporuje dlouhodobou výkonnost emitenta, a informaci o způsobu uplatnění výkonnostních kritérií,

  b) roční změnu celkové výše odměny alespoň za 5 posledních účetních období, která následují po dni přijetí akcií k obchodování na evropském regulovaném trhu, prezentovanou způsobem, který umožňuje srovnání,

  c) informace podle § 121o odst. 2,

  d) počet poskytnutých nebo nabídnutých akcií a opcí na akcie a hlavní podmínky uplatnění práv z opčního programu, včetně ceny a data realizace opce, a jakékoli změny těchto podmínek,

  e) informace o využití práva emitenta požadovat vrácení pohyblivé složky odměny nebo její části a

  f) informace o odchylkách od postupu provádění politiky odměňování uvedeného v politice odměňování podle § 121l odst. 2 písm. g) a o odchýlení od politiky odměňování v souladu s § 121n, včetně vysvětlení důvodu odchýlení a uvedení konkrétních pravidel politiky odměňování, od kterých se emitent odchýlil, ledaže osobě taková odměna nebyla poskytnuta ani nebyla splatná nebo emitent takovým způsobem nepostupoval.

  (2) Zpráva o odměňování dále obsahuje roční změnu finančních a nefinančních klíčových ukazatelů výkonnosti emitenta a roční změnu průměrných odměn zaměstnanců emitenta, kteří nejsou osobami podle § 121m odst. 1, v přepočtu na zaměstnance se stanovenou týdenní pracovní dobou, a to alespoň za 5 posledních účetních období, která následují po dni přijetí akcií k obchodování na regulovaném trhu, prezentované společně způsobem, který umožňuje srovnání.

  (3) Zpráva o odměňování neobsahuje zvláštní kategorie osobních údajů podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího ochranu osobních údajů64) nebo osobní údaje týkající se rodinné situace osob podle § 121m odst. 1.


  64) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

  § 121q

  Auditor ověří, zda zpráva o odměňování obsahuje informace podle § 121p odst. 1.

  § 121r

  zrušen

  § 121s

  Významné transakce uzavírané emitentem

  (1) Významnou transakcí uzavíranou emitentem je smlouva nebo dohoda, na základě které dochází ke

  a) zcizení nebo nabytí majetku emitentem ve výši přesahující 10 % aktiv vyplývajících z účetní závěrky za účetní období bezprostředně předcházející účetnímu období, ve kterém se transakce uzavírá, nebo

  b) zvýšení pouze dluhů emitenta o dluh nebo podmíněný dluh ve výši přesahující 10 % aktiv vyplývajících z účetní závěrky za účetní období bezprostředně předcházející účetnímu období, ve kterém se transakce uzavírá.

  (2) Transakce s toutéž spřízněnou stranou uzavřené v průběhu téhož účetního období se pro účely odstavce 1 sčítají.

  § 121t

  Uzavírání a schvalování významných transakcí se spřízněnými stranami

  Emitent může uzavřít významnou transakci se spřízněnou stranou pouze se souhlasem valné hromady. Emitent v pozvánce na valnou hromadu uvede informace podle § 121u odst. 1; není-li známé přesné datum uzavření významné transakce, uvede alespoň období, ve kterém uzavření transakce důvodně předpokládá. V případě podle § 121u odst. 3 obsahuje pozvánka na valnou hromadu i informace podle § 121u odst. 1 písm. c) až f) o každé dílčí transakci, která nepodléhá schválení valnou hromadou, a celkovou výši transakcí.

  § 121u

  Uveřejnění významných transakcí se spřízněnými stranami

  (1) Emitent uveřejní na svých internetových stránkách nejpozději v den uzavření významné transakce se spřízněnou stranou alespoň

  a) informace o povaze vztahu emitenta se spřízněnou stranou,

  b) jméno spřízněné strany,

  c) předmět významné transakce,

  d) datum uzavření významné transakce,

  e) výši významné transakce a

  f) další informace nezbytné pro posouzení, zda je významná transakce spravedlivá a přiměřená z pohledu emitenta a akcionářů, kteří nejsou spřízněnou stranou.

  (2) Osoba ovládaná emitentem sdělí emitentovi informace podle odstavce 1 o významné transakci uzavřené mezi ní a jinou spřízněnou stranou emitenta bez zbytečného odkladu po uzavření této transakce. Emitent uveřejní tyto informace bez zbytečného odkladu po jejich obdržení na svých internetových stránkách.

  (3) Dojde-li ke splnění kritérií významnosti transakce v důsledku sčítání transakcí uzavíraných s toutéž spřízněnou stranou podle § 121s odst. 2, uveřejní emitent informace podle odstavce 1 o každé dílčí transakci a současně uvede i celkovou výši všech transakcí.

  (4) Odstavci 1 až 3 nejsou dotčena pravidla uveřejňování vnitřních informací podle čl. 17 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014.

  § 121v

  Výjimky ze schvalování a uveřejňování významných transakcí se spřízněnými stranami

  (1) Ustanovení § 121t a 121u se nepoužijí na významnou transakci se spřízněnou stranou uzavíranou v rámci běžného obchodního styku a za běžných tržních podmínek.

  (2) Ustanovení § 121t a 121u se dále nepoužijí na významné transakce

  a) týkající se odměňování osob podle § 121m odst. 1 v souladu s § 121k až 121n,

  b) uzavřené mezi emitentem a jím ovládanou osobou, je-li emitent jejím jediným společníkem nebo není-li jejím společníkem žádná spřízněná strana emitenta, a

  c) uzavřené bankou na základě rozhodnutí nebo opatření obecné povahy zaměřených na ochranu její stability vydaných Českou národní bankou nebo na základě rozhodnutí nebo opatření obecné povahy vydaných podle zákona o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu orgánem příslušným k řešení krize.

  (3) Dozorčí nebo správní rada emitenta upraví v případě významných transakcí podle odstavce 1 vnitřní postup umožňující pravidelně posuzovat, zda jsou splněny podmínky podle odstavce 1; posuzování se neúčastní člen dozorčí nebo správní rady, který je spřízněnou stranou emitenta.

  HLAVA V

  OZNAMOVACÍ POVINNOST AKCIONÁŘŮ A DALŠÍCH OSOB

  § 122

  Oznamování podílu na hlasovacích právech

  (1) Osoba, která dosáhne nebo překročí podíl na všech hlasovacích právech emitenta uvedeného v § 118 odst. 1 písm. a) ve výši 1 %, je-li základní kapitál emitenta vyšší než 500 000 000 Kč nebo odpovídající částka v cizí měně, 3 %, je-li základní kapitál emitenta vyšší než 100 000 000 Kč nebo odpovídající částka v cizí měně, 5 %, 10 %, 15 %, 20 %, 25 %, 30 %, 40 %, 50 % nebo 75 %, nebo sníží svůj podíl na všech hlasovacích právech pod tyto hranice, oznámí tuto skutečnost emitentovi a České národní bance. Toto oznámení lze učinit v jazyce anglickém. Povinnost podle věty první má také osoba, která disponuje podílem podle věty první na hlasovacích právech emitenta uvedeného v § 118 odst. 1 písm. a) v okamžiku, kdy jsou jím vydávané akcie nebo obdobné cenné papíry představující podíl na tomto emitentovi poprvé přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu.

  (2) Pro účely plnění oznamovací povinnosti podle odstavce 1 se do podílu na všech hlasovacích právech emitenta započítají i hlasovací práva z investičních nástrojů,

  a) kterými disponuje jiná osoba, která jedná ve shodě s osobou uvedenou v odstavci 1,

  b) která má osoba uvedená v odstavci 1 možnost dočasně vykonávat na základě úplatné smlouvy,

  c) které byly osobě uvedené v odstavci 1 poskytnuty jako zajištění, pokud tato osoba uveřejní prohlášení, že bude tato hlasovací práva vykonávat,

  d) ke kterým má osoba uvedená v odstavci 1 doživotní užívací právo,

  e) které osoba uvedená v odstavci 1 spravuje, obhospodařuje nebo jsou u ní uloženy, jestliže jí nebyly vlastníkem uděleny zvláštní pokyny týkající se hlasování,

  f) která má možnost svým jménem na účet osoby uvedené v odstavci 1 vykonávat jiná osoba,

  g) která jsou vykonávána osobou uvedenou v odstavci 1 na základě plné moci, může-li tato práva vykonávat podle svého uvážení a jestliže jí nebyly zmocnitelem uděleny žádné zvláštní pokyny týkající se hlasování,

  h) z nichž na základě smlouvy osobě uvedené v odstavci 1 svědčí právo nabýt, nebo právo rozhodnout se, zda nabude, akcie nebo obdobné cenné papíry s hlasovacími právy, nebo

  i) které nesplňují podmínky podle písmene h), které se vztahují k akciím splňujícím podmínky podle písmene h), a které mají ekonomický účinek podobný jako v případě investičních nástrojů splňujících podmínky podle písmene h), bez ohledu na skutečnost, zda zakládají nárok na vypořádání dodáním věci, k níž se jejich hodnota vztahuje, nebo na vypořádání v penězích.

  (3) Jestliže podíl na hlasovacích právech podle odstavce 1 nabydou nebo pozbydou osoby jednající ve shodě, jejich podíly na hlasovacích právech se pro účely plnění oznamovací povinnosti sčítají; povinnost jednotlivé osoby podle odstavce 1 tím není dotčena. Oznamovací povinnosti podléhá i změna v rozložení podílu na hlasovacích právech mezi osobami jednajícími ve shodě v rozsahu zakládajícím oznamovací povinnost.

  (4) Osoba uvedená v odstavci 1 oznámí dosažení, překročení nebo snížení podílu podle odstavce 1 bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 4 pracovních dnů poté, co se dozví nebo mohla dozvědět o skutečnosti, která zakládá vznik oznamovací povinnosti podle odstavce 1. Platí, že osoba uvedená v odstavci 1 se o této skutečnosti dozvěděla nejpozději 2 pracovní dny po dni, kdy tato skutečnost nastala. Pokud povinnost podle odstavce 1 vznikne více osobám, mohou tyto osoby splnit oznamovací povinnost společným oznámením. Oznamovací povinnost je splněna, je-li ve stanovené lhůtě písemné oznámení odesláno.

  (5) Pokud byla plná moc ve smyslu odstavce 2 písm. g) udělena pouze pro účely jedné valné hromady nebo obdobného shromáždění vlastníků cenných papírů představujících podíl na emitentovi, může být oznámení podle odstavce 1 provedeno zmocnitelem a zmocněncem formou jednotného oznámení, které obsahuje informaci o podílu na hlasovacích právech v průběhu valné hromady nebo obdobného shromáždění vlastníků cenných papírů představujících podíl na emitentovi, informaci o podílu na hlasovacích právech v okamžiku, kdy již tento zmocněnec nemůže vykonávat hlasovací práva podle svého uvážení, a dále informaci, kdy tento okamžik nastane.

  (6) Nesplnění oznamovací povinnosti stanovené v odstavci 1 nemá za následek neplatnost právního jednání, na základě kterého došlo k nabytí nebo zvýšení účasti na emitentovi, avšak hlasovací práva spojená s takto nabytou účastí nesmějí být vykonávána, a to do doby splnění oznamovací povinnosti.

  (7) Česká národní banka uveřejní skutečnosti, které jí byly oznámeny podle odstavce 1, přičemž informaci o výši podílu na hlasovacích právech uveřejní ve lhůtě nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení oznámení nebo ode dne, kdy tuto informaci sama zjistí.

  (8) Náležitosti oznámení podle odstavce 1, formu a způsob jeho zasílaní stanoví prováděcí právní předpis.

  (9) Počet hlasovacích práv podle odstavce 2 písm. i) se vypočítá s ohledem na celkovou hodnotu akcií, které jsou podkladovou hodnotou daného investičního nástroje, kromě případů, kdy investiční nástroj umožňuje výlučně vypořádání v hotovosti, a to tak, že se počet hlasovacích práv vypočítá na základě zohlednění hodnoty delta vynásobením hodnoty podkladových akcií hodnotou delta tohoto nástroje. Za tímto účelem držitel provede souhrn veškerých investičních nástrojů vztahujících se k témuž podkladovému emitentovi a oznámí je. Při výpočtu hlasovacích práv se vezmou v úvahu pouze dlouhé pozice. Dlouhé pozice se vzájemně nezapočítávají s krátkými pozicemi vztahujícími se k témuž podkladovému emitentovi.

  (10) Metody výpočtu počtu hlasovacích práv podle odstavce 9 v případě investičních nástrojů vztahujících se ke koši akcií nebo k indexu a metody stanovení hodnoty delta za účelem výpočtu hlasovacích práv týkajících se investičních nástrojů, které umožňují výlučně vypořádání v hotovosti podle odstavce 9, upravují čl. 4 a 5 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/761 102).


  102) Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/761 ze dne 17. prosince 2014, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/109/ES, pokud jde o některé regulační technické normy týkající se významných účastí.

  § 122a

  Postup při oznamování podílu na hlasovacích právech

  (1) Oznamovací povinnost podle § 122 odst. 1 má i osoba, jejíž podíl na hlasovacích právech se zvýšil nebo snížil v důsledku zvýšení nebo snížení základního kapitálu.

  (2) Povinnost podle § 122 odst. 1 vzniká bez ohledu na to, že osoba hlasovací práva z jakéhokoli důvodu nevykonává. V důsledku toho, že tato osoba nevykonává hlasovací práva, nedochází ke změně jejího podílu ani podílu jiných osob na hlasovacích právech podle § 122 odst. 1.

  (3) Osoba uvedená v § 2a odst. 1 písm. a) až c) nebo zahraniční osoba s obdobnou činností nezapočítává do podílu na hlasovacích právech podle § 122 odst. 1 podíly na hlasovacích právech,

  a) které se vztahují k obchodnímu portfoliu podle čl. 4 odst. 1 bodu 86 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013,

  b) nepřesahují-li podíl na hlasovacích právech ve výši 5 %, a

  c) která nevykonává nebo jinak nezasahuje do řízení emitenta.

  (4) Osoba ovládající osobu, která má povolení k poskytování investiční služby uvedené v § 4 odst. 2 písm. d), nebo zahraniční osobu, která má povolení jiného členského státu Evropské unie k poskytování investiční služby obdobné investiční službě uvedené v § 4 odst. 2 písm. d), do podílu na hlasovacích právech podle § 122 odst. 1 nezapočítává podíly na hlasovacích právech, které se vztahují k majetku, který obhospodařuje ovládaná osoba, jestliže

  a) ovládaná osoba hlasovací práva vykonává pouze podle písemného příkazu zákazníka, nebo

  b) ovládající osoba nezasahuje žádným způsobem do výkonu těchto hlasovacích práv.

  (5) Osoba ovládající obhospodařovatele investičního fondu nebo zahraničního investičního fondu do podílu na hlasovacích právech podle § 122 odst. 1 nezapočítává hlasovací práva, která jsou spojena s majetkem v investičních fondech nebo zahraničních investičních fondech, které obhospodařuje tato ovládaná osoba, nezasahuje-li ovládající osoba žádným způsobem do výkonu těchto hlasovacích práv.

  (6) Odstavce 4 a 5 se použijí i pro ovládající osobu osoby, která v souladu s právním řádem státu, který není členským státem Evropské unie, poskytuje v tomto státě službu srovnatelnou s investiční službou uvedenou v § 4 odst. 2 písm. d), jestliže

  a) právní řád takového státu ovládající osobě stanoví, aby hlasovací práva, která se vztahují k cenným papírům, které jsou součástí obhospodařovaného majetku, tato osoba vykonávala pouze podle písemného příkazu zákazníka, nebo aby zajistila postupy k omezení možnosti střetu zájmů mezi osobami pověřenými obhospodařováním majetku a dalšími osobami,

  b) ovládající osoba nezasahuje žádným způsobem do výkonu hlasovacích práv, která se vztahují k cenným papírům, které jsou součástí obhospodařovaného majetku, a

  c) ovládaná osoba v případě střetu zájmů mezi ní a ovládající osobou je povinna upřednostnit své zájmy před zájmy ovládající osoby.

  (7) Metody výpočtu prahové hodnoty podle odstavce 3 upravují čl. 2, 3 a 6 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/761 102).


  102) Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/761 ze dne 17. prosince 2014, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/109/ES, pokud jde o některé regulační technické normy týkající se významných účastí.

  § 122b

  Další podmínky a požadavky na oznamování podílu na hlasovacích právech

  (1) Ustanovení § 122a odst. 4 až 6 se použijí pro ovládající osobu pouze, zašle-li bez zbytečného odkladu České národní bance

  a) údaje o ovládané osobě podle § 122a odst. 4 až 6 a o orgánech dohledu, jejichž dohledu podléhají,

  b) prohlášení o splnění podmínek stanovených v § 122a odst. 4 až 6; prohlášení se nezasílá, pokud by se týkalo výlučně investičních nástrojů, které umožňují nabýt cenné papíry ve smyslu § 122 odst. 2 písm. h) nebo i), a

  c) změny v údaji nebo prohlášení podle písmene a) nebo b).

  (2) Ovládající osoba podle § 122a odst. 4 až 6 na vyžádání České národní banky bez zbytečného odkladu doloží, že

  a) ovládající osoba a ovládaná osoba mají organizační uspořádání umožňující, aby hlasovací práva byla vykonávána v souladu s § 122a odst. 4 písm. b) nebo s § 122a odst. 5,

  b) v případě, kdy je ovládající osoba zákazníkem jí ovládané osoby nebo má účast na majetku, který je obhospodařován ovládanou osobou, z písemné dokumentace vyplývá, že je jejich vztah obvyklý styku s ostatními zákazníky.

  (3) Emitent uvedený v § 118 odst. 1 písm. a), který nabyl nebo pozbyl vlastní akcie sám nebo prostřednictvím jiné osoby jednající na účet emitenta, uveřejní informaci o tom, že dosáhl nebo překročil podíl podle § 122 odst. 1 věty první na svých hlasovacích právech nebo že snížil svůj podíl na hlasovacích právech pod tyto hranice. Emitent tuto informaci uveřejní do 4 pracovních dnů poté, co nastane skutečnost, která zakládá vznik této povinnosti.

  (4) Emitent uvedený v § 118 odst. 1 písm. a) v informaci podle odstavce 3 uveřejní celkový počet hlasovacích práv a výši základního kapitálu v kalendářním měsíci, ve kterém došlo ke změně jeho podílu na hlasovacích právech.

  (5) Pro účely plnění oznamovací povinnosti podle § 122 odst. 1 se do podílu na všech hlasovacích právech emitenta nezapočítávají podíly na hlasovacích právech z cenných papírů nabytých při zpětném odkupu nebo při cenové stabilizaci investičního nástroje za podmínek stanovených přímo použitelným předpisem Evropské unie, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady o zneužívání trhu14a), nevykonává-li hlasovací práva nebo jinak nezasahuje do řízení emitenta osoba, která tyto cenné papíry nabyla.


  14a) Nařízení Komise (ES) č. 2273/2003.

  § 122c

  Výjimky z oznamovací povinnosti

  (1) Oznamovací povinnost podle § 122 odst. 1 se nevztahuje na

  a) osobu, za niž splnila oznamovací povinnost osoba, která ji ovládá,

  b) osobu, která nabývá nebo zcizuje investiční cenné papíry uvedené v § 118 odst. 1 písm. a) za účelem vypořádání obchodů s těmito inves tičními nástroji, činí-li lhůta pro jejich vypořádání nejvýše 4 pracovní dny, nebo

  c) osobu, která má ve své moci investiční cenné papíry uvedené v § 118 odst. 1 písm. a) a hlasovací práva spojená s těmito investičními nástroji vykonává výlučně podle písemného příkazu vlastníka.

  (2) Oznamovací povinnost podle § 122 odst. 1 se dále nevztahuje na tvůrce trhu,

  a) který je obchodníkem s cennými papíry nebo osobou, která má povolení orgánu dohledu jiného členského státu Evropské unie k poskytování investičních služeb,

  b) dosáhne-li nebo překročí-li jeho podíl na hlasovacích právech emitenta hranice 5%, nebo sníží-li svůj podíl pod tuto hranici,

  c) za podmínky, že nevykonává vliv na řízení emitenta, a

  d) oznámí-li ve lhůtě uvedené v § 122 odst. 3 orgánu dohledu emitenta, že vykonává nebo hodlá vykonávat činnost tvůrce trhu s cennými papíry emitenta.

  (3) Osoba podle odstavce 2 oznámí orgánu dohledu emitenta bez zbytečného odkladu ukončení činnosti tvůrce trhu.

  (4) Oznamovací povinnost podle § 122 odst. 1 se nevztahuje na člena Evropského systému centrálních bank, pokud při plnění úkolů Evropského systému centrálních bank dosáhne nebo překročí výše podílů na hlasovacích právech uvedené v § 122 odst. 1 nebo výši svého podílu na hlasovacích právech sníží pod tyto hranice, a zároveň tato hlasovací práva nevykonává a uvedené hranice překročí na krátkou dobu a v souladu s předpisy upravujícími činnost Evropské centrální banky a centrálních bank. Oznamovací povinnost se v těchto případech rovněž nevztahuje na jinou smluvní stranu této transakce.

  (5) Metody výpočtu prahové hodnoty podle odstavce 2 upravují čl. 2 a 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/761 102).


  102) Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/761 ze dne 17. prosince 2014, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/109/ES, pokud jde o některé regulační technické normy týkající se významných účastí.

  § 123

  Volba referenčního státu

  (1) Emitent uvedený v § 118 odst. 1 písm. a) bodě 2, § 118 odst. 1 písm. b) bodě 2, § 118 odst. 1 písm. c) a d) nebo v odstavci 4 si zvolí za referenční stát jeden členský stát Evropské unie, ve kterém bude plnit povinnosti podle části deváté hlav II a VII nebo jim srovnatelné povinnosti podle právního řádu jiného členského státu Evropské unie. Takto zvoleným státem může být pouze členský stát Evropské unie, ve kterém má tento emitent sídlo nebo ve kterém jsou jím vydané cenné papíry přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu. Tato volba je pro něj závazná nejméně po dobu 3 let ode dne jejího uskutečnění, ledaže investiční cenný papír vydaný tímto emitentem přestane být obchodován na všech evropských regulovaných trzích.

  (2) Emitent uvedený v § 118 odst. 1 uveřejní informaci o tom, ve kterém členském státě Evropské unie bude plnit povinnosti podle části deváté hlav II a VII nebo jim srovnatelné povinnosti podle právního řádu jiného členského státu Evropské unie, a současně to oznámí České národní bance a orgánu dohledu jiného členského státu Evropské unie, ve kterém jsou jím vydané cenné papíry přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu a ve kterém má tento emitent sídlo.

  (3) Neoznámí-li emitent uvedený v § 118 odst. 1 písm. a) bodě 2, § 118 odst. 1 písm. b) bodě 2 nebo § 118 odst. 1 písm. c) a d) svou volbu podle odstavce 1 do 3 měsíců ode dne prvního přijetí jím vydaných cenných papírů k obchodování na evropském regulovaném trhu, má se za to, že si zvolil za referenční ten členský stát Evropské unie, ve kterém byly přijaty jím vydané cenné papíry k obchodování na evropském regulovaném trhu. Je-li takových států více, má se za to, že si zvolil za referenční stát každý z těchto členských států Evropské unie, a to až do doby, než si emitent zvolí za referenční stát jediný členský stát Evropské unie a svou volbu uveřejní a oznámí podle odstavce 2.

  (4) Jestliže dosavadní referenční stát emitenta podle odstavce 1 nemůže být nadále jeho referenčním státem, zvolí si emitent bez zbytečného odkladu nový referenční stát podle odstavce 1 a tuto volbu uveřejní a oznámí podle odstavce 2.

  (5) Neoznámí-li emitent svou volbu podle odstavce 4 do 3 měsíců ode dne, kdy se dozvěděl, že jeho dosavadní referenční stát podle odstavce 1 nemůže být nadále jeho referenčním státem, má se za to, že si zvolil za referenční ten členský stát Evropské unie, ve kterém byly přijaty jím vydané cenné papíry k obchodování na evropském regulovaném trhu. Je-li takových států více, má se za to, že si zvolil za referenční stát každý z těchto členských států Evropské unie, a to až do doby, než si emitent zvolí za referenční stát jediný členský stát Evropské unie a svou volbu uveřejní a oznámí podle odstavce 2.

  HLAVA VI

  OCHRANA PŘED ZNEUŽITÍM TRHU

  Ochrana vnitřních informací

  § 124

  Osoba, na kterou se vztahují povinnosti nebo zákazy podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího zneužívání trhu52), nejedná-li se o obchodníka s cennými papíry, organizátora regulovaného trhu nebo poskytovatele služeb hlášení údajů, zavede, udržuje a uplatňuje mechanismus k hlášení porušení nebo hrozícího porušení tohoto přímo použitelného předpisu obdobně podle § 12i odst. 1.


  52) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES, v platném znění.

  § 125

  zrušen

  § 126

  zrušen

  HLAVA VII

  ZPŘÍSTUPŇOVÁNÍ POVINNĚ UVEŘEJŇOVANÝCH INFORMACÍ

  § 127

  Základní ustanovení

  (1) Povinně uveřejňovanou informací se pro účely tohoto zákona rozumí informace, kterou je emitent nebo jiná osoba, která požádala o přijetí investičního cenného papíru k obchodování na regulovaném trhu bez souhlasu emitenta, nebo organizátor regulovaného trhu, který sám přijal investiční cenný papír k obchodování bez souhlasu emitenta, povinna uveřejnit podle hlav II a V této části zákona a podle čl. 17 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014. Za povinně uveřejňovanou informaci se považuje i informace podle § 120a odst. 2 a 3, § 120b odst. 1 písm. a) a § 120c odst. 1. Za povinně uveřejňovanou informaci se nepovažuje formulář plné moci podle § 120 odst. 3, jakož i informace podle § 120b odst. 1 písm. b) až f) a odst. 2 v rozsahu, v němž neodpovídá povinně uveřejňované informaci podle věty první nebo druhé.

  (2) Povinně uveřejňovanou informaci osoba uvedená v odstavci 1 bezodkladně uveřejní tak, že k ní zajistí neupřednostňující, snadný a bezúplatný přístup; zároveň tuto informaci zašle České národní bance. Tato osoba je dále povinna uchovávat podstatné údaje související s povinně uveřejňovanou informací, a to zejména údaje o fyzické osobě, která pro osobu uvedenou v odstavci 1 zaslala povinně uveřejňované informace k uveřejnění, údaje o zabezpečení zaslání povinně uveřejňované informace k uveřejnění a datum a čas, kdy byla povinně uveřejňovaná informace zaslána k uveřejnění.

  (3) Prováděcí právní předpis stanoví rozsah podstatných údajů podle odstavce 2, formu a způsob uveřejňování povinně uveřejňovaných informací a strukturu, formu a způsob zasílání povinně uveřejňovaných informací a informací podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 České národní bance.

  § 127a

  Způsob zpřístupnění povinně uveřejňovaných informací

  (1) Česká národní banka zpřístupní veřejnosti informace zaslané jí podle § 127 odst. 2 způsobem, který

  a) splňuje požadavky na zabezpečení a spolehlivost původu informací,

  b) obsahuje časový záznam o vložení povinně uveřejňované informace,

  c) splňuje požadavky na snadnou dostupnost povinně uveřejňovaných informací pro konečného uživatele a

  d) umožňuje prostřednictvím elektronického prostředku přenos informací mezi srovnatelným systémem jiných členských států Evropské unie a Evropského výboru regulátorů trhů s cennými papíry.

  (2) Česká národní banka bezodkladně způsobem uvedeným v odstavci 1 zpřístupní veřejnosti také oznámení, která uveřejňuje podle § 122 odst. 6, a informaci uveřejněnou ve státě, který není členským státem Evropské unie, podle právního řádu tohoto státu, o níž se v souvislosti s výkonem dohledu nad finančním trhem dozví, pokud by zpřístupnění této informace mohlo mít pro veřejnost v Evropské unii význam,

  (3) Česká národní banka zpřístupní veřejnosti také oznámení učiněná podle čl. 19 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, a to způsobem uvedeným v odstavci 1.

  § 127b

  Česká národní banka může uzavřít s Evropským výborem regulátorů trhů s cennými papíry dohodu o propojení povinně uveřejňovaných informací prostřednictvím sítě elektronických komunikací a o správě této sítě.

  § 127c

  Jazyk uveřejňování

  (1) Emitent uvedený v § 118 odst. 1, jehož investiční cenný papír je přijat k obchodování pouze na regulovaném trhu, uveřejní povinně uveřejňovanou informaci v jazyce českém nebo v jazyce anglickém.

  (2) Emitent uvedený v § 118 odst. 1, jehož investiční cenný papír je přijat k obchodování na regulovaném trhu a současně i zahraničním regulovaném trhu, uveřejní povinně uveřejňovanou informaci v českém jazyce nebo v anglickém jazyce, a dále v anglickém jazyce nebo v jazyce, v němž lze předkládat dokumenty příslušným orgánům dohledu jiných členských států Evropské unie, v nichž mají tyto zahraniční regulované trhy sídlo.

  (3) Emitent uvedený v § 118 odst. 1, jehož investiční cenný papír není přijat k obchodování na regulovaném trhu, ale je přijat k obchodování na zahraničním regulovaném trhu, uveřejní povinně uveřejňovanou informaci

  a) v anglickém jazyce nebo jazyce, v němž lze předkládat dokumenty příslušným orgánům dohledu jiných členských států Evropské unie, v nichž mají sídlo tyto zahraniční regulované trhy, a

  b) v jazyce českém nebo anglickém.

  (4) Emitent uvedený v § 118 odst. 1, pokud se jedná o investiční cenný papír, jehož jmenovitá hodnota odpovídá alespoň částce odpovídající 100 000 EUR, nebo pokud se jedná o investiční cenný papír uvedený v § 118 odst. 1 písm. c) a jeho jmenovitá hodnota odpovídá alespoň částce 50 000 EUR k datu emise, za podmínky, že takový investiční cenný papír je přijatý k obchodování na jednom nebo více evropských regulovaných trzích, uveřejní povinně uveřejňovanou informaci v českém jazyce nebo v anglickém jazyce, a dále v jazyce, v němž lze předkládat dokumenty příslušným orgánům dohledu jiných členských států Evropské unie, v nichž mají tyto evropské regulované trhy sídlo, nebo v anglickém jazyce.

  § 127d

  Povolení výjimky z plnění povinností pro emitenta, který má sídlo ve státě, který není členským státem Evropské unie

  (1) Česká národní banka povolí výjimku z plnění povinností stanovených v § 118 až 119a, § 120a odst. 1 písm. a), § 120c odst. 1 nebo v § 122b odst. 3 nebo 4 emitentovi, který má sídlo ve státě, který není členským státem Evropské unie a který podle právního řádu tohoto státu plní srovnatelné povinnosti, pokud povinná osoba České národní bance prokáže, že povinnost podle právního řádu státu, který není členským státem Evropské unie, je srovnatelná s povinností stanovenou v § 118 až 119a, § 120a odst. 1 písm. a), § 120c odst. 1 nebo v § 122b odst. 3 nebo 4. Případy, kdy je povinnost podle právního řádu státu, který není členským státem Evropské unie, srovnatelná s povinností stanovenou v § 118 až 119a, § 120a odst. 1 písm. a), § 120c odst. 1 nebo v § 122b odst. 3 nebo 4, stanoví v návaznosti na právo Evropské unie prováděcí právní předpis.

  (2) Podmínky, kdy jsou zásady pro vedení účetnictví vyplývající z právního řádu státu, ve kterém má emitent uvedený v odstavci 1 sídlo, srovnatelné s mezinárodními účetními standardy IAS 34 – Mezitímní účetní výkaznictví, který tvoří přílohu nařízení Komise (ES) č. 1126/2008, jakož i případy, za nichž lze tyto zásady považovat za srovnatelné s mezinárodními účetními standardy, vymezuje přímo použitelný předpis Evropské unie, kterým se zavádí mechanismus pro určení rovnocennosti účetních standardů používaných emitenty cenných papírů ze třetích zemí17c).

  (3) Emitent, kterému Česká národní banka povolila v souladu s odstavcem 1 výjimku, je povinen pro informace, které uveřejňuje v souladu s povinností stanovenou právním řádem státu, v němž má sídlo, a která je srovnatelnou s povinností, z níž mu Česká národní banka výjimku povolila, postupovat obdobně jako osoba uveřejňující povinně uveřejňovanou informaci podle § 127 odst. 2 a § 127c a současně je povinen bez zbytečného odkladu informovat Českou národní banku o každé změně ve skutečnostech, na jejichž základě mu byla výjimka povolena.

  (4) O povolení výjimky podle odstavce 1 Česká národní banka informuje Evropský orgán pro cenné papíry a trhy.


  17c) Nařízení Komise (ES) č. 1569/2007 ze dne 21. prosince 2007, kterým se zavádí mechanismus pro určení rovnocennosti účetních standardů používaných emitenty cenných papírů ze třetích zemí v souladu se směrnicemi Evropského parlamentu a Rady 2003/71/ES a 2004/109/ES.

  HLAVA VIII

  POVINNOSTI NĚKTERÝCH KVALIFIKOVANÝCH INVESTORŮ A DALŠÍCH VYBRANÝCH SUBJEKTŮ

  § 127e

  Působnost

  (1) Ustanovení této hlavy se použijí v případě, že institucionální investor vlastní akcie nebo obdobné cenné papíry představující podíl na emitentovi se sídlem v členském státě Evropské unie, jsou-li přijaté k obchodování na evropském regulovaném trhu.

  (2) Ustanovení této hlavy se použijí na správce aktiv v případě, že správce aktiv poskytuje investiční službu podle § 4 odst. 2 písm. d) nebo obhospodařuje investiční fondy a zahraniční investiční fondy podle zákona upravujícího investiční společnosti a investiční fondy, a to ve vztahu k akciím nebo obdobným cenným papírům představujícím podíl na emitentovi se sídlem v členském státě Evropské unie, jsou-li přijaté k obchodování na evropském regulovaném trhu.

  (3) Ustanovení § 127l až 127n se použijí na poradce pro hlasování se sídlem nebo skutečným sídlem v České republice a na poradce pro hlasování se sídlem nebo skutečným sídlem ve státě, který není členským státem Evropské unie, jenž působí v České republice prostřednictvím pobočky.

  Politika zapojení

  § 127f

  (1) Institucionální investor a správce aktiv vypracují ve vztahu k emitentovi politiku výkonu hlasovacích práv a svého dalšího zapojení (dále jen "politika zapojení") a bezplatně ji uveřejní na svých internetových stránkách.

  (2) Politika zapojení obsahuje

  a) způsob, jakým investiční strategie institucionálního investora upravuje jeho zapojení ve vztahu k emitentovi,

  b) způsob, jakým investiční strategie správce aktiv upravuje zapojení akcionářů, jejichž akcie nebo obdobné cenné papíry obhospodařuje, ve vztahu k emitentovi,

  c) způsob, jakým institucionální investor nebo správce aktiv sleduje významné záležitosti týkající se emitenta, zejména

  1. strategii činnosti emitenta,

  2. finanční a nefinanční klíčové ukazatele výkonnosti,

  3. rizika, kterým je emitent vystaven,

  4. kapitálovou strukturu emitenta,

  5. sociální a environmentální dopady činnosti emitenta a

  6. způsob, jakým je emitent řízen a spravován,

  d) způsob komunikace s emitentem,

  e) způsob výkonu hlasovacích práv nebo jiných práv spojených s cenným papírem představujícím podíl na emitentovi,

  f) způsob spolupráce s ostatními akcionáři na výkonu hlasovacích práv a dalším zapojení ve vztahu k emitentovi,

  g) způsob komunikace s relevantními zúčastněnými stranami,

  h) postup při řešení skutečných nebo potenciálních střetů zájmů v souvislosti se zapojením institucionálního investora nebo správce aktiv ve vztahu k emitentovi.

  § 127g

  (1) Institucionální investor a správce aktiv každoročně bezplatně uveřejní na svých internetových stránkách ve vztahu k emitentovi

  a) popis, jakým byla politika zapojení prováděna,

  b) obecnou strategii pro hlasování,

  c) informace o tom, jak hlasovali na valných hromadách emitenta, jestliže je toto hlasování významné vzhledem k předmětu hlasování nebo velikosti podílu na emitentovi,

  d) vysvětlení jejich hlasování na valné hromadě emitenta, ledaže hlasování nemá podstatný dopad na činnost emitenta nebo podíl na emitentovi je zanedbatelný, a

  e) informace o využívání služeb poradců pro hlasování.

  (2) Provádí-li správce aktiv politiku zapojení včetně hlasování na valné hromadě jménem institucionálního investora, uveřejní institucionální investor odkaz na internetové stránky správce aktiv, na kterých je uveřejněna informace podle odstavce 1 nebo odůvodnění podle § 127h.

  § 127h

  Institucionální investor a správce aktiv nemusí uveřejnit informace podle § 127f a § 127g odst. 1, uveřejní-li pro to dostatečné odůvodnění.

  § 127i

  Institucionální investor a správce aktiv při vypracování politiky zapojení uplatňují obdobně postupy, které uplatňují na předcházení střetu zájmů.

  § 127j

  Investiční strategie institucionálního investora

  (1) Institucionální investor bezplatně uveřejní na svých internetových stránkách, jak hlavní prvky jeho investiční strategie

  a) odpovídají struktuře a splatnosti jeho dluhů, s důrazem na dlouhodobé dluhy, a

  b) přispívají ke střednědobé a dlouhodobé výkonnosti jeho investic.

  (2) Má-li institucionální investor ve svém majetku akcii nebo obdobný cenný papír představující podíl na emitentovi, které jsou obchodované na evropském regulovaném trhu, a tento majetek je obhospodařován správcem aktiv na základě jeho vlastního uvážení, uveřejní institucionální investor na svých internetových stránkách tyto skutečnosti, které jsou součástí ujednání se správcem aktiv o obhospodařování majetku:

  a) jakým způsobem ujednání motivuje správce aktiv, aby

  1. uvedl do souladu svoji investiční strategii a svá investiční rozhodnutí se strukturou a splatností dluhů institucionálního investora, zejména dlouhodobých dluhů,

  2. přijímal investiční rozhodnutí na základě hodnocení střednědobé a dlouhodobé výkonnosti emitenta, jehož cenné papíry představující podíl na emitentovi obhospodařuje,

  b) jak se správce aktiv zapojuje do činnosti emitenta, s cílem zlepšit jeho střednědobou a dlouhodobou výkonnost,

  c) způsob, jakým je metoda a časové období hodnocení činnosti správce aktiv a odměna za obhospodařování majetku v souladu se strukturou a splatností dluhů institucionálního investora, zejména dlouhodobých dluhů, a jak zohledňují celkovou výkonnost emitenta,

  d) způsob, jakým institucionální investor

  1. dohlíží na náklady vynaložené správcem aktiv v souvislosti s obratem obhospodařovaného majetku,

  2. stanoví a sleduje cílový obrat nebo rozpětí cílového obratu obhospodařovaného majetku,

  e) dobu trvání tohoto ujednání.

  (3) Institucionální investor uveřejní informace podle odstavce 2 také tehdy, jestliže investuje do cenného papíru představujícího podíl na emitentovi prostřednictvím investičního fondu nebo zahraničního investičního fondu.

  (4) Neobsahuje-li ujednání o obhospodařování majetku institucionálního investora správcem aktiv některou ze skutečností podle odstavce 2, uveřejní institucionální investor na svých internetových stránkách dostatečné odůvodnění, proč tomu tak je.

  (5) Institucionální investor informace podle odstavců 1 až 3 aktualizuje jednou ročně, jestliže dojde k jejich podstatné změně.

  (6) Institucionální investor může místo uveřejnění na svých internetových stránkách zahrnout informace podle odstavců 2 až 4 do své zprávy o solventnosti a finanční situaci podle zákona upravujícího pojišťovnictví.

  § 127k

  Investiční strategie správce aktiv

  (1) Obhospodařuje-li správce aktiv majetek institucionálního investora, jehož součástí jsou cenné papíry představující podíl na emitentovi, sdělí každoročně institucionálnímu investorovi, jak je jeho investiční strategie a její uskutečňování v souladu s ujednáním o obhospodařování a jak přispívá ke střednědobé a dlouhodobé výkonnosti institucionálního investora. To platí i tehdy, obhospodařuje-li správce aktiv investiční fond nebo zahraniční investiční fond, prostřednictvím kterého institucionální investor investoval do cenných papírů představujících podíl na emitentovi.

  (2) Sdělení podle odstavce 1 obsahuje informace o

  a) hlavních střednědobých a dlouhodobých rizicích spojených s investicí,

  b) struktuře investice, kterou správce aktiv obhospodařuje,

  c) obratu investice a nákladech vynaložených v souvislosti s obratem,

  d) využití poradců pro hlasování pro účely plnění politiky zapojení,

  e) politice uplatňované při zápůjčce cenných papírů a jejím využití pro politiku zapojení zejména v době konání valné hromady emitenta,

  f) skutečnosti, jak investiční strategie vychází z posouzení střednědobé a dlouhodobé výkonnosti emitenta, včetně posouzení nefinančních klíčových ukazatelů výkonnosti emitenta,

  g) střetu zájmů, který nastal v souvislosti s prováděním politiky zapojení, a způsobu jeho řešení.

  (3) Správce aktiv nemusí sdělit informace podle odstavců 1 a 2, jsou-li veřejně dostupné.

  Informační povinnosti poradce pro hlasování

  § 127l

  (1) Poradce pro hlasování bezplatně uveřejní

  a) odkaz na kodex chování, který uplatňuje při přípravě analýz, poradenství nebo doporučení pro hlasování souvisejících s výkonem hlasovacích práv a informaci o tom, jak tento kodex uplatňuje, nebo

  b) dostatečné odůvodnění, proč kodex chování podle písmene a) neuplatňuje.

  (2) Uplatňuje-li poradce pro hlasování kodex chování podle odstavce 1 písm. a) a odchýlí-li se od jeho ustanovení, uveřejní, od jakého ustanovení se odchýlil, vysvětlí důvody odchýlení a uveřejní i jiná opatření, která případně přijal.

  (3) Poradce pro hlasování uveřejní informace podle odstavců 1 a 2 bezplatně na svých internetových stránkách a alespoň jednou ročně je aktualizuje.

  § 127m

  (1) Poradce pro hlasování alespoň jednou ročně uveřejní tyto informace týkající se přípravy jeho analýz, poradenství a doporučení pro hlasování souvisejících s výkonem hlasovacích práv:

  a) základní popis metodik a modelů, které používá,

  b) hlavní informační zdroje, které používá,

  c) popis přijatých opatření k zajištění kvality, včetně odborné kvalifikace příslušných pracovníků,

  d) zda a jak zohledňuje národní tržní podmínky,

  e) zda a jak zohledňuje požadavky stanovené právními předpisy a vnitřními předpisy emitenta,

  f) základní popis politiky hlasování, kterou uplatňuje pro jednotlivé trhy,

  g) zda komunikuje s emitentem a relevantními zúčastněnými stranami,

  h) rozsah a popis komunikace podle písmene g),

  i) jak předchází střetu zájmů a jak vzniklý střet zájmů řeší.

  (2) Poradce pro hlasování bezplatně uveřejní informace podle odstavce 1 na svých internetových stránkách a ponechá je zde dostupné alespoň po dobu 3 let ode dne jejich uveřejnění.

  (3) Jsou-li informace podle odstavce 1 již k dispozici jako součást uveřejnění podle § 127l, nemusí být uveřejněny samostatně.

  § 127n

  Identifikace střetu zájmů

  Poradce pro hlasování bez zbytečného odkladu informuje své zákazníky o skutečném nebo možném střetu zájmů, který může ovlivnit přípravu jeho analýz, poradenství nebo doporučení pro hlasování souvisejících s výkonem hlasovacích práv. Současně informuje zákazníky o tom, jak tento střet zájmů řeší.

  HLAVA IX

  GARANČNÍ FOND OBCHODNÍKŮ S CENNÝMI PAPÍRY

  § 128

  Základní ustanovení

  (1) Garanční fond je právnická osoba, která zabezpečuje záruční systém, ze kterého se vyplácejí náhrady zákazníkům obchodníka s cennými papíry, který není schopen plnit své dluhy vůči svým zákazníkům.

  (2) Garanční fond

  a) přijímá příspěvky od obchodníků s cennými papíry,

  b) informuje Českou národní banku o výši příspěvků, které jednotliví obchodníci s cennými papíry zaplatili Garančnímu fondu za příslušný kalendářní rok, a uveřejňuje tyto informace na svých internetových stránkách do 30. dubna následujícího roku,

  c) zajišťuje ověřování nároků na vyplacení náhrad z Garančního fondu,

  d) zajišťuje vyplácení náhrad z Garančního fondu.

  (3) Garanční fond se zapisuje do obchodního rejstříku.

  (4) Garanční fond není státním fondem. Na Garanční fond se nevztahují právní předpisy upravující pojišťovnictví.

  (5) Garanční fond je řízen pětičlennou správní radou, která je jeho statutárním orgánem. Předsedu, místopředsedu a ostatní členy správní rady Garančního fondu jmenuje a odvolává ministr financí. Členové správní rady Garančního fondu jsou jmenováni na období 5 let, a to i opakovaně. Nejméně 1 člen je jmenován z řad zaměstnanců České národní banky, a to na návrh bankovní rady České národní banky. Nejméně 2 členové jsou jmenováni z řad členů statutárního orgánu nebo zaměstnanců obchodníků s cennými papíry.

  (6) Pokud některému členovi správní rady Garančního fondu skončí členství ve správní radě před uplynutím jeho funkčního období, je na jeho místo jmenován nový člen správní rady, jehož funkční období skončí ke stejnému dni, ke kterému by skončilo funkční období jeho předchůdce.

  (7) Člen správní rady je povinen vykonávat svou funkci s péčí řádného hospodáře.

  (8) Při porušení povinnosti podle odstavce 7 člen správní rady nahradí škodu, kterou způsobil,

  a) v případě úmyslu v plné výši,

  b) v případě nedbalosti až do celkové výše 100 000 Kč za celé období výkonu své funkce.

  (9) Každý obchodník s cennými papíry je povinen platit příspěvek do Garančního fondu.

  (10) Zdrojem majetku Garančního fondu jsou příspěvky od obchodníků s cennými papíry, pokuty uložené obchodníkům s cennými papíry podle tohoto zákona, pokuty uložené investičním společnostem za porušení ustanovení týkajících se obhospodařování majetku zákazníků a výnosy z investování peněžních prostředků. Garanční fond může přijmout též úvěr, dotaci nebo návratnou finanční výpomoc.

  (11) Prostředky Garančního fondu lze použít na

  a) náhrady plynoucí z neschopnosti obchodníka s cennými papíry splnit své závazky spočívající ve vydání majetku zákazníků zákazníkům, z důvodu přímo souvisejícího s jeho finanční situací,

  b) splátky úvěrů nebo návratné finanční výpomoci,

  c) úhradu nákladů na činnost Garančního fondu.

  (12) Pro účely této hlavy se majetkem zákazníka rozumí peněžní prostředky a investiční nástroje, které obchodník s cennými papíry převzal za účelem poskytnutí investiční služby, a peněžní prostředky a investiční nástroje získané za tyto hodnoty pro zákazníka. Věta druhá § 2 odst. 1 písm. h) platí obdobně.

  (13) Peněžní prostředky Garančního fondu mohou být investovány pouze bezpečným způsobem.

  (14) Způsob zabezpečování činnosti Garančního fondu, způsob investování peněžních prostředků Garančního fondu a úhradu nákladů na činnost Garančního fondu podrobně upraví statut Garančního fondu, který vydá správní rada po předchozím souhlasu ministerstva. Souhlas ministerstva se vyžaduje též ke každé změně statutu Garančního fondu.

  § 129

  Placení příspěvků do Garančního fondu

  (1) Obchodník s cennými papíry platí do Garančního fondu roční příspěvek ve výši 2 % z objemu výnosů z poplatků a provizí za poskytnuté investiční služby za poslední kalendářní rok.

  (2) Roční příspěvek činí nejméně 10 000 Kč, a to bez ohledu na počet měsíců, ve kterých obchodník s cennými papíry vykonával svou činnost.

  (3) Příspěvek do Garančního fondu je splatný každoročně do 31. března, a to za předchozí kalendářní rok.

  § 129a

  Kontrola placení příspěvků

  (1) Neprodleně po uplynutí lhůty podle § 129 odst. 3 informuje Garanční fond Českou národní banku o výši příspěvků zaplacených každým jednotlivým obchodníkem s cennými papíry za uplynulé období.

  (2) Česká národní banka porovná výši skutečně zaplacených příspěvků podle odstavce 1 s objemem výnosů z poplatků a provizí za poskytnuté investiční služby za poslední rok zjištěným na základě údajů ověřených auditorem obdržených od obchodníka s cennými papíry podle § 16 odst. 1 násobeným příslušnou procentní sazbou podle § 129 odst. 1. V případě zjištění rozdílu přijme Česká národní banka vhodné opatření k nápravě. Česká národní banka informuje o zjištěných rozdílech a přijatých opatřeních k nápravě Garanční fond.

  § 129b

  (1) Obchodník s cennými papíry nejpozději do konce kalendářního měsíce následujícího po skončení kalendářního roku předloží Garančnímu fondu informaci o výši zákaznického majetku ke konci posledního pracovního dne příslušného roku, za který by Garanční fond v případě jeho nevydání obchodníkem s cennými papíry poskytl náhradu vypočtenou podle § 130 odst. 9. Garanční fond poskytne tyto informace ministerstvu bez zbytečného odkladu poté, co je obdrží.

  (2) Povinnost podle odstavce 1 má i investiční společnost a zahraniční osoba podle § 132a odst. 1 a zahraniční osoba podle § 28 odst. 1, které Česká národní banka udělila povolení k poskytování investičních služeb v České republice prostřednictvím pobočky.

  (3) Podrobnosti, formu, způsob a strukturu plnění informační povinnosti podle odstavce 1 stanoví ministerstvo vyhláškou.

  Poskytování náhrady z Garančního fondu

  § 130

  (1) Česká národní banka bez zbytečného odkladu oznámí Garančnímu fondu, že

  a) obchodník s cennými papíry z důvodu své finanční situace není schopen plnit své dluhy spočívající ve vydání majetku zákazníkům a není pravděpodobné, že je splní do 1 roku, nebo

  b) soud vydal rozhodnutí o úpadku obchodníka s cennými papíry nebo vydal jiné rozhodnutí, které má za následek, že zákazníci obchodníka s cennými papíry se nemohou účinně domáhat vydání svého majetku vůči obchodníkovi s cennými papíry.

  Garanční fond v dohodě s Českou národní bankou neprodleně uveřejní vhodným způsobem oznámení, které obsahuje

  a) skutečnost, že obchodník s cennými papíry není schopen plnit své dluhy,

  b) místo, způsob a lhůtu pro přihlášení nároků na náhradu a zahájení výplaty náhrad z Garančního fondu, a

  c) případné další skutečnosti související s přihlášením nároků.

  (3) Lhůta pro přihlášení nároků nesmí být kratší než 5 měsíců ode dne uveřejnění oznámení podle odstavce 2. Skutečnosti, že tato lhůta uplynula, se nelze dovolávat k odepření výplaty náhrady z Garančního fondu.

  (4) Na náhradu z Garančního fondu nemá nárok

  a) Česká konsolidační agentura,

  b) územní samosprávný celek,

  c) osoba, která v průběhu 2 let předcházejících oznámení podle odstavce 3

  1. prováděla audit nebo se podílela na provádění auditu obchodníka s cennými papíry, jehož zákazníkům se vyplácí náhrada z Garančního fondu,

  2. byla členem vedoucího orgánu obchodníka s cennými papíry, jehož zákazníkům se vyplácí náhrada z Garančního fondu,

  3. byla osobou s kvalifikovanou účastí na obchodníkovi s cennými papíry, jehož zákazníkům se vyplácí náhrada z Garančního fondu,

  4. byla osobou blízkou podle občanského zákoníku osobě podle bodů 1 až 3,

  5. byla osobou, která patří do stejného podnikatelského seskupení jako obchodník s cennými papíry, jehož zákazníkům se vyplácí náhrada z Garančního fondu,

  6. prováděla audit nebo se podílela na provádění auditu osoby, která patří do stejného podnikatelského seskupení jako obchodník s cennými papíry, jehož zákazníkům se vyplácí náhrada z Garančního fondu,

  7. byla členem vedoucího orgánu osoby, která patří do stejného podnikatelského seskupení jako obchodník s cennými papíry, jehož zákazníkům se vyplácí náhrada z Garančního fondu,

  d) osoba, ve které má nebo měl kdykoli během posledních 12 měsíců bezprostředně předcházejících dni, ve kterém bylo učiněno oznámení podle odstavce 1, obchodník s cennými papíry, jehož zákazníkům se vyplácí náhrada z Garančního fondu, nebo osoba s kvalifikovanou účastí na tomto obchodníkovi s cennými papíry vyšší než 50% podíl na základním kapitálu nebo hlasovacích právech,

  e) osoba, která v souvislosti s legalizací výnosů z trestné činnosti svěřila obchodníkovi s cennými papíry, jehož zákazníkům se vyplácí náhrada z Garančního fondu, prostředky získané trestným činem,

  f) osoba, která trestným činem způsobila neschopnost obchodníka s cennými papíry, jehož zákazníkům se vyplácí náhrada z Garančního fondu, splnit své závazky vůči zákazníkům,

  g) účastník sdružení podle § 829 zákona č. 40/1964 Sb., ve znění zákona č. 509/1991 Sb., nebo společník společnosti podle § 2719 občanského zákoníku, o němž nebylo před vydáním rozhodnutí o úpadku obchodníka s cennými papíry nebo oznámením podle odstavce 1 písm. a) obchodníkovi s cennými papíry prokazatelným způsobem sděleno, že je účastníkem sdružení nebo společníkem společnosti.

  (5) Garanční fond pozastaví výplatu náhrad

  a) za majetek zákazníka, o kterém je z průběhu trestního řízení zřejmé, že může jít o majetek podle odstavce 4 písm. e), nebo

  b) osobě podezřelé ze spáchání trestného činu, který způsobil neschopnost obchodníka s cennými papíry splnit své závazky vůči zákazníkům, a to po dobu trestního řízení vedeného proti této osobě.

  (6) Garanční fond pozastaví výplatu náhrad podle odstavce 5 bez zbytečného odkladu poté, kdy se o uvedených skutečnostech dozvěděl.

  (7) Náhrada z Garančního fondu se poskytuje za majetek zákazníka, který mu nemohl být vydán z důvodů přímo souvisejících s finanční situací obchodníka s cennými papíry. Pro výpočet náhrady se ke dni, ke kterému Garanční fond obdržel oznámení České národní banky podle odstavce 1, sečtou hodnoty všech složek majetku zákazníka, které nemohly být vydány z důvodů přímo souvisejících s finanční situací obchodníka s cennými papíry, a to včetně jeho spoluvlastnického podílu na majetku ve spoluvlastnictví s jinými zákazníky, s výjimkou hodnoty peněžních prostředků svěřených obchodníkovi s cennými papíry, který je bankou nebo pobočkou zahraniční banky, a vedených jím na účtech pojištěných podle zákona upravujícího činnost bank. Od výsledné částky se odečte hodnota závazků zákazníka vůči obchodníkovi s cennými papíry splatných ke dni, ke kterému Garanční fond obdržel oznámení České národní banky podle odstavce 1.

  (8) Pro výpočet náhrady podle odstavce 7 jsou určující reálné hodnoty investičních nástrojů platné ke dni, ke kterému Garanční fond obdrží oznámení České národní banky podle odstavce 1. Při výpočtu náhrady může Garanční fond přihlédnout i ke smluvním ujednáním mezi obchodníkem s cennými papíry a zákazníkem, jsou-li obvyklá, zejména ke skutečně připsaným úrokům nebo jiným výnosům, na které vznikl zákazníkovi nárok ke dni, kdy Garanční fond obdržel oznámení České národní banky podle odstavce 1.

  (9) Náhrada se zákazníkovi poskytuje ve výši 90 % částky vypočtené podle odstavců 7 a 8, nejvýše se však vyplatí částka v korunách českých odpovídající 20 000 EUR pro jednoho zákazníka u jednoho obchodníka s cennými papíry.

  (10) Náhrada z Garančního fondu musí být vyplacena do 3 měsíců ode dne ověření přihlášeného nároku a vypočtení výše náhrady. Česká národní banka může ve výjimečných případech na žádost Garančního fondu prodloužit tuto lhůtu nejvýše o 3 měsíce.

  (11) Obchodník s cennými papíry poskytne Garančnímu fondu na jeho žádost ve lhůtě stanovené Garančním fondem podklady potřebné pro výpočet náhrady podle odstavců 7 a 8. Je-li u obchodníka s cennými papíry zavedena dočasná správa nebo správa pro řešení krize podle zákona upravujícího ozdravné postupy a řešení krize na finančním trhu, má tuto povinnost osoba určená podle zákona upravujícího ozdravné postupy a řešení krize na finančním trhu. Je-li u obchodníka s cennými papíry zavedena nucená správa, má tuto povinnost nucený správce, je-li na majetek obchodníka s cennými papíry prohlášen konkurs, má tuto povinnost insolvenční správce tohoto obchodníka s cennými papíry. Tutéž povinnost má, pokud ji k tomu Garanční fond vyzve, i jiná osoba, pokud má tyto podklady u sebe.

  (12) Podklady podle odstavce 11 obsahují za každého zákazníka zejména tyto údaje:

  a) měnu a částku peněžních prostředků a druh, počet a jednoznačnou identifikaci investičních nástrojů, které tvoří majetek zákazníka, a které nemohly být vydány postupem podle § 132,

  b) výši pohledávek zákazníka za obchodníkem s cennými papíry, vzniklých na základě smluvních ustanovení, zejména skutečně připsaných úroků nebo jiných výnosů, na které zákazníkovi vznikl nárok,

  c) výši započitatelných pohledávek obchodníka s cennými papíry vůči zákazníkovi.

  § 131

  (1) Okamžikem výplaty náhrady z Garančního fondu se Garanční fond stává věřitelem obchodníka s cennými papíry, a to v rozsahu vyplacené náhrady. Pokud byla pohledávka již přihlášena do konkursu na majetek obchodníka s cennými papíry, stává se Garanční fond stejným okamžikem a ve stejném rozsahu konkursním věřitelem obchodníka s cennými papíry v úpadku namísto zákazníka. Na žádost Garančního fondu vyznačí insolvenční správce tuto změnu bez zbytečného odkladu v seznamu přihlášených pohledávek18).

  (2) Právo zákazníka na vyplacení náhrady z Garančního fondu se promlčí nejpozději za 5 let ode dne, kdy došlo k uveřejnění skutečností uvedených v § 130 odst. 2. Pokud zákazník v této lhůtě přihlásil svůj nárok na náhradu podle § 130 odst. 2 písm. b), neskončí tato lhůta dříve než za 3 měsíce ode dne doručení přihlášky Garančnímu fondu.

  (3) V případě, že prostředky Garančního fondu nepostačují k vyplacení náhrad s příslušenstvím nebo k úhradě nákladů na činnost, obstará si Garanční fond potřebné peněžní prostředky na finančním trhu. Garanční fond dbá, aby podmínky, za kterých jsou peněžní prostředky Garančního fondu poskytnuty, byly pro něj co nejvýhodnější. Pokud si Garanční fond peněžní prostředky na finančním trhu neobstará, může mu být na jeho žádost z důvodů zvláštního zřetele hodných poskytnuta dotace nebo návratná finanční výpomoc v potřebné výši ze státního rozpočtu.


  18) § 189 insolvenčního zákona.

  § 132

  Vydání majetku zákazníků po vydání rozhodnutí o úpadku a prohlášení konkursu na majetek obchodníka s cennými papíry

  (1) Je-li vydáno rozhodnuti o úpadku obchodníka s cennými papíry, insolvenční správce je povinen majetek zákazníka bez zbytečného odkladu vydat zákazníkovi, a to včetně výnosů z majetku zákazníka. Dokud není majetek zákazníka zákazníkovi vydán, jedná insolvenční správce ve vztahu k majetku zákazníka s péčí řádného hospodáře.

  (2) Jestliže investiční nástroje, které jsou vzájemně zastupitelné, nepostačují k uspokojení všech zákazníků, kteří mají nárok na jejich vydání, vydá se každému zákazníkovi takový počet investičních nástrojů, který lze vydat, aniž by musel být investiční nástroj dělen. Investiční nástroje, které nelze vydat zákazníkům podle předchozí věty, insolvenční správce zpeněží a každému zákazníkovi vydá takový podíl na získaných peněžních prostředcích, který odpovídá rozsahu, v jakém nebyl zákazník uspokojen podle věty první.

  (3) Nepostačují-li peněžní prostředky k uspokojení všech zákazníků, kteří mají nárok na jejich vydání, uspokojí se nároky zákazníků poměrně.

  (4) V rozsahu, ve kterém nárok na vydání majetku zákazníka nemůže být uspokojen postupem podle odstavce 2 nebo 3, jde o pohledávku, kterou je insolvenční správce povinen uplatnit v insolvenčním řízení podle zákona upravujícího úpadek a způsoby jeho řešení20) přihláškou; dokud není znám rozsah uspokojení tohoto nároku, lze pohledávku uplatnit jako vázanou na podmínku21).

  (5) Insolvenčnímu správci přísluší za činnost podle odstavců 1 až 4 náhrada hotových výdajů a odměna, které jsou pohledávkou za majetkovou podstatou; v případě, že majetková podstata na vyplacení náhrady hotových výdajů a odměny nepostačuje, vyplatí je stát. Způsob stanovení náhrady hotových výdajů a odměny insolvenčního správce, jejich maximální výši hrazenou státem a způsob výplaty stanoví prováděcí právní předpis.


  20) Insolvenční zákon.

  21) § 173 odst. 3 insolvenčního zákona.

  § 132a

  (1) Investiční společnost nebo zahraniční osoba s povolením podle § 481 zákona upravujícího investiční společnosti a investiční fondy, která není srovnatelná se samosprávným investičním fondem, která vykonává činnost uvedenou v § 4 odst. 2 písm. d) nebo § 4 odst. 3 písm. a), je povinna ve vztahu k této činnosti platit příspěvek do Garančního fondu obchodníků s cennými papíry a její zákazníci z této činnosti mají nárok na výplatu náhrady, a to za obdobných podmínek stanovených tímto zákonem pro obchodníka s cennými papíry a jeho zákazníky. Pro vydávání majetku zákazníka v případě úpadku takové investiční společnosti nebo zahraniční osoby se ustanovení tohoto zákona o vydávání majetku zákazníka obchodníka s cennými papíry použijí obdobně.

  (2) Za peněžní prostředky a investiční nástroje v majetku investičního fondu svěřené jeho depozitáři v rámci činnosti depozitáře nebo jeho hlavnímu podpůrci v rámci činnosti hlavního podpůrce se neplatí příspěvek do Garančního fondu obchodníků s cennými papíry.

  § 133

  Placení příspěvku do Garančního fondu zahraniční osobou

  (1) Zahraniční osoba, která má povolení orgánu dohledu jiného členského státu Evropské unie k poskytování investičních služeb a poskytuje investiční služby v České republice, se nemusí účastnit záručního systému zabezpečovaného Garančním fondem.

  (2) Zahraniční osoba podle § 28 odst. 1, které Česká národní banka udělila povolení k poskytování investičních služeb v České republice prostřednictvím pobočky, se účastní záručního systému zabezpečovaného Garančním fondem za stejných podmínek jako obchodník s cennými papíry. Do Garančního fondu se platí příspěvek a vyplácejí náhrady za majetek zákazníků svěřený zahraniční osobě podle § 28 odst. 1 při poskytování investičních služeb v České republice prostřednictvím pobočky.

  § 133a

  Zpracování osobních údajů

  Garanční fond při zpracování osobních údajů

  a) nemusí omezit zpracování osobních údajů v případě, že subjekt údajů popírá jejich přesnost nebo vznesl námitku proti tomuto zpracování, a

  b) může vykonávat svou činnost podle tohoto zákona i výhradně na základě automatizovaného zpracování osobních údajů; popis počítačových algoritmů a výběrová kritéria, na jejichž základě je toto zpracování prováděno, uvede Garanční fond v záznamech o činnosti zpracování osobních údajů a uchovává je nejméně po dobu jednoho roku od jejich posledního použití pro zpracování osobních údajů.

  § 134

  Informační povinnosti a spolupráce

  (1) Obchodník s cennými papíry informuje Garanční fond o své účasti v obdobném zahraničním záručním systému.

  (2) Česká národní banka informuje zahraniční záruční systém, u kterého má obchodník s cennými papíry připojištěn majetek svých zákazníků, o tom, že obchodník s cennými papíry není schopen plnit své dluhy spočívající ve vydání majetku zákazníkům z důvodu přímo souvisejícího s jeho finanční situací a není pravděpodobné, že je bude schopen splnit do 1 roku.

  (3) Garanční fond spolupracuje se zahraničním záručním systémem, u kterého má obchodník s cennými papíry připojištěn majetek svých zákazníků, zejména při poskytování náhrad z obou těchto záručních systémů.

  HLAVA X

  LIMITY POZIC A KONTROLY PRO ŘÍZENÍ POZIC U KOMODITNÍCH DERIVÁTŮ

  § 134a

  (1) Česká národní banka opatřením obecné povahy stanoví limity velikosti čisté pozice, kterou může osoba kdykoli držet v derivátech zemědělských komodit a v zásadních nebo významných komoditních derivátech obchodovaných v obchodních systémech a v ekonomicky rovnocenných OTC derivátech.

  (2) Zásadním nebo významným komoditním derivátem podle odstavce 1 se rozumí komoditní derivát, u kterého součet objemu všech čistých otevřených pozic konečných držitelů pozic dosahuje průměrně alespoň 300 000 lotů za období jednoho kalendářního roku.

  (3) Limity podle odstavce 1 jsou stanoveny na základě všech pozic držených osobou a pozic, které jsou jménem této osoby drženy na úrovni celé skupiny, s cílem

  a) zabránit zneužívání trhu a

  b) podpořit řádné stanovení cen a podmínky vypořádání, včetně předcházení vytváření pozic narušujících trh, a zejména zajistit sbližování mezi cenami derivátů v měsíci plnění a okamžitými cenami podkladové komodity, k níž se hodnota derivátů vztahuje, aniž je dotčeno určování cen této komodity na trhu.

  (4) Limity podle odstavce 1 se nepoužijí na

  a) pozice držené nefinančním subjektem nebo jeho jménem, které jsou objektivně měřitelné jako snižující rizika přímo související s obchodní činností tohoto nefinančního subjektu, pokud o to subjekt požádá Českou národní banku,

  b) pozice držené finančním subjektem, který je součástí převážně obchodní skupiny a jedná jménem nebo na účet nefinančního subjektu této skupiny, jsou-li tyto pozice objektivně měřitelné jako pozice snižující rizika přímo související s obchodní činností tohoto nefinančního subjektu,

  c) pozice držené finančními a nefinančními protistranami, které jsou objektivně měřitelné jako vyplývající z obchodů, které byly uzavřeny za účelem splnění povinnosti poskytnout likviditu v obchodním systému, pokud splnění této povinnosti vyžadují příslušné orgány nebo obchodní systémy, a

  d) investiční cenné papíry uvedené v § 3 odst. 2 písm. d) a e), které souvisí s komoditou nebo s podkladovým aktivem uvedeným v § 3 odst. 1 písm. j).

  (5) Limity podle odstavce 1 jasně určí množstevní prahové hodnoty maximální velikosti pozice v komoditním derivátu, jež mohou osoby držet.

  (6) Limity podle odstavce 1 Česká národní banka stanoví s ohledem na ustanovení § 136 odst. 1 písm. q).

  (7) Dojde-li k významné změně na trhu včetně významné změny v reálné nabídce nebo v čistých otevřených pozicích nebo k jakékoli jiné významné změně na trhu, Česká národní banka na základě vlastního zjištění reálné nabídky a čistých otevřených pozic přezkoumá limity podle odstavce 1 a stanoví nové limity pozic v souladu s metodikou výpočtu vypracovanou Evropským orgánem pro cenné papíry a trhy.

  (8) Jestliže jsou limity podle odstavce 1 posouzeny Evropským orgánem pro cenné papíry a trhy jako neslučitelné s cíli podle odstavce 2 a se stanovenou metodikou výpočtu, Česká národní banka

  a) upraví limity pozic v souladu se stanoviskem Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy, nebo

  b) bez zbytečného odkladu zveřejní na svých internetových stránkách důvody, proč tuto úpravu nepovažuje za nezbytnou.

  (9) Pravidla pro výpočet čisté pozice držené určitou osobou v komoditním derivátu a metodiku výpočtu limitů pozice vztahujících se na velikost této pozice pro účely odstavců 1 až 8 a § 134b až 134d upravují čl. 2 až 21 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/591 103).


  103) Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/591 ze dne 1. prosince 2016, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU, pokud jde o regulační technické normy pro uplatňování limitů pozic na komoditní deriváty.

  § 134b

  (1) Česká národní banka opatřením obecné povahy stanoví jednotný limit pozice, který se použije na veškeré obchodování dotčených derivátů, je-li v obchodním systému provozovaném osobou se sídlem v České republice obchodováno největší množství těchto derivátů, a jsou-li

  a) deriváty zemědělských komodit, které jsou založeny na stejném podkladovém aktivu a sdílí stejné charakteristiky, obchodovány ve významném množství v obchodních systémech ve více státech nebo

  b) významné nebo zásadní komoditní deriváty, které jsou založeny na stejném podkladovém aktivu a sdílí stejné charakteristiky, obchodovány v obchodních systémech ve více státech.

  (2) Česká národní banka jednotný limit pozice podle odstavce 1 a jakékoli jeho změny konzultuje s příslušnými provozovateli obchodních systémů, v nichž jsou deriváty zemědělských komodit uvedené v odstavci 1 písm. a) obchodovány ve významném množství nebo v nichž jsou obchodovány zásadní nebo významné komoditní deriváty uvedené v odstavci 1 písm. b).

  § 134c

  (1) Provozovatel obchodního systému, na němž se obchodují komoditní deriváty, uplatňuje limity podle § 134a odst. 1 a § 134b odst. 1; při tomto uplatňování může

  a) sledovat čisté otevřené pozice osob,

  b) získávat od osob informace, včetně veškeré příslušné dokumentace, týkající se velikosti a účelu uzavřené expozice nebo pozice, informace o skutečných vlastnících, jakýchkoli dohodách o jednání ve shodě a jakýchkoli souvisejících aktivech nebo pasivech na základním trhu, a to případně včetně informací o pozicích držených v komoditních derivátech, které jsou založeny na stejném podkladovém aktivu a sdílí stejné charakteristiky, v jiných obchodních systémech a v ekonomicky rovnocenných OTC derivátech prostřednictvím členů a účastníků,

  c) požadovat, aby určitá osoba ukončila pozici nebo omezila její velikost, a to dočasně nebo trvale a jednostranně přijímat opatření k zajištění tohoto ukončení nebo omezení pozice, pokud daná osoba požadavku nevyhoví, a

  d) požadovat, aby osoba dočasně vrátila na trh likviditu za dohodnutou cenu a v dohodnutém objemu s výslovným záměrem zmírnit vlivy velké nebo dominantní pozice.

  (2) Limity podle § 134a odst. 1 a jejich uplatňování podle odstavce 1 musí být transparentní a nediskriminační, musí uvádět, jak se u osob uplatňují, a zohledňovat povahu a složení účastníků trhu a způsob, jakým využívají obchodované deriváty.

  (3) Provozovatel obchodního systému oznámí České národní bance podrobnosti uplatňování limitů podle § 134a odst. 1 a § 134b odst. 1.

  § 134d

  (1) Česká národní banka může ve výjimečných případech opatřením obecné povahy stanovit limity pozic, které jsou restriktivnější než limity pozic podle § 134a odst. 1, a to v případech, kdy takové limity jsou opodstatněné a přiměřené s ohledem na likviditu konkrétního trhu a řádné fungování tohoto trhu.

  (2) Stanoví-li Česká národní banka limity podle odstavce 1, zveřejní podrobnosti o nich na svých internetových stránkách.

  (3) Limity podle odstavce 1 platí nejdéle 6 měsíců ode dne jejich zveřejnění na internetových stránkách České národní banky. Jejich platnost lze prodlužovat o další doby, z nichž každá činí vždy nejdéle 6 měsíců, jestliže důvody daného omezení nadále platí. Nejsou-li tyto limity po uvedeném šestiměsíčním období prodlouženy, pozbývají uplynutím této doby automaticky platnosti.

  (4) Nejsou-li limity podle odstavce 1 považovány Evropským orgánem pro cenné papíry a trhy za nutné k řešení výjimečného případu, zveřejní Česká národní banka bez zbytečného odkladu na svých internetových stránkách oznámení, ve kterém plně zdůvodní, proč tyto limity takto stanovila.

  HLAVA XI

  PODÁVÁNÍ ZPRÁV O POZICÍCH PODLE KATEGORIÍ DRŽITELŮ POZIC

  § 134e

  (1) Provozovatel obchodního systému, na němž se obchodují komoditní deriváty nebo povolenky na emise skleníkových plynů nebo jejich deriváty,

  a) překročí-li počet osob i jejich otevřených pozic minimální prahové hodnoty, zveřejňuje týdenní zprávu se souhrnnými pozicemi, jež v jednotlivých komoditních derivátech nebo v povolenkách na emise skleníkových plynů nebo jejich derivátech obchodovaných v jeho obchodním systému drží jednotlivé kategorie osob, s uvedením počtu dlouhých a krátkých pozic podle těchto kategorií, jejich změn od předchozí zprávy, procentního podílu celkových čistých otevřených pozic podle kategorií a počtu osob držících pozice v jednotlivých kategoriích v souladu s odstavcem 3, a předává tuto zprávu České národní bance a Evropskému orgánu pro cenné papíry a trhy, a

  b) alespoň jednou denně poskytne České národní bance úplný rozpis pozic držených všemi osobami v daném obchodním systému, včetně účastníků a jejich zákazníků.

  (2) Obchodník s cennými papíry, který obchoduje s komoditními deriváty nebo s povolenkami na emise skleníkových plynů nebo jejich deriváty, poskytne alespoň jednou denně úplný rozpis svých pozic získaných v ekonomicky rovnocenných OTC derivátech, a případně v komoditních derivátech nebo v povolenkách na emise skleníkových plynů nebo jejich derivátech obchodovaných v obchodním systému, jakož i pozic zákazníků a jejich zákazníků, a to až po koncového zákazníka, v souladu s čl. 26 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014 53), a pokud se použije, s čl. 8 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1227/2011,

  a) orgánu dohledu členského státu Evropské unie, který udělil povolení provozovateli obchodního systému, kde je obchodováno největší množství těchto derivátů, nebo

  b) pokud orgán dohledu členského státu Evropské unie podle písmene a) neexistuje, orgánu dohledu členského státu Evropské unie, který udělil povolení provozovateli obchodního systému, kde jsou tyto komoditní deriváty nebo povolenky na emise skleníkových plynů nebo jejich deriváty obvykle obchodovány.

  (3) Provozovatel obchodního systému zařadí osoby podle odstavce 1 písm. a) podle povahy jejich hlavní podnikatelské činnosti, s přihlédnutím k jakémukoliv platnému povolení, jako

  a) obchodníka s cennými papíry, banku, spořitelní a úvěrní družstvo, nebo obdobnou zahraniční osobu se sídlem nebo skutečným sídlem v jiném členském státě Evropské unie,

  b) investiční fond nebo zahraniční investiční fond, s rozlišením, zda jde o standardní fond nebo srovnatelný zahraniční investiční fond, nebo o jiný investiční fond nebo zahraniční investiční fond,

  c) jinou povolenou nebo regulovanou finanční instituci, včetně pojišťovny, zajišťovny, instituce penzijního pojištění se státním příspěvkem nebo obdobnou zahraniční osobu se sídlem nebo skutečným sídlem v jiném členském státě Evropské unie, včetně institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění,

  d) jiného podnikatele, nebo

  e) provozovatele zařízení nebo letadla povinného dodržovat požadavky zákona upravujícího podmínky obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů nebo obdobných ustanovení práva jiného členského státu Evropské unie, jde-li o povolenky na emise skleníkových plynů a jejich deriváty.

  (4) Povinnost podávat zprávy o pozicích podle odstavce 1 se nevztahuje na investiční cenné papíry uvedené v § 3 odst. 2 písm. d) a e), které souvisí s komoditou nebo s podkladovým aktivem uvedeným v § 3 odst. 1 písm. j).

  (5) Ve zprávách podle odstavce 1 písm. a) se uvede počet dlouhých a krátkých pozic podle kategorie osob, jakékoli jejich změny od předložení předchozí zprávy, procentní podíl celkových otevřených úrokových pozic podle kategorií a počet osob v jednotlivých kategoriích.

  (6) Zprávy podle odstavce 1 písm. a) a odstavce 2 rozlišují mezi

  a) pozicemi určenými jako pozice, které objektivně měřitelným způsobem snižují rizika přímo spojená s obchodními činnostmi, a

  b) jinými pozicemi.

  (7) Lhůty pro zasílání zpráv podle odstavce 1 písm. a), formát zpráv podle odstavce 1 písm. a) a rozpisů podle odstavce 2 a prahové hodnoty podle odstavce 1 písm. a) upravují

  a) čl. 83 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/565 78),

  b) čl. 1 prováděcího nařízení Komise (EU) 2017/953 104) a

  c) čl. 1 až 3 prováděcího nařízení Komise (EU) 2017/1093 105).


  53) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014 ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů a o změně nařízení (EU) č. 648/2012, v platném znění.

  78) Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/565 ze dne 5. dubna 2016, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU, pokud jde o organizační požadavky a provozní podmínky investičních podniků a o vymezení pojmů pro účely zmíněné směrnice, v platném znění.

  104) Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/953 ze dne 6. června 2017, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o formát a harmonogram zpráv o pozicích podávaných investičními podniky a organizátory trhu provozujícími obchodní systém podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU o trzích finančních nástrojů.

  105) Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1093 ze dne 20. června 2017, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o formát zpráv o pozicích investičních podniků a organizátorů trhu.

  § 134f

  Zmocňovací ustanovení

  Podrobnosti, formu a způsob zasílání informací podle § 134e odst. 1 písm. b) stanoví prováděcí právní předpis.
  Zpět na obsah zákona

  ?
  Zobrazit sloupec 

  Kalkulačka - Výpočet

  Výpočet čisté mzdy

  Důchodová kalkulačka

  Přídavky na dítě

  Příspěvek na bydlení

  Rodičovský příspěvek

  Životní minimum

  Hypoteční kalkulačka

  Povinné ručení

  Banky a Bankomaty

  Úrokové sazby, Hypotéky

  Směnárny - Euro, Dolar

  Práce - Volná místa

  Úřad práce, Mzda, Platy

  Dávky a příspěvky

  Nemocenská, Porodné

  Podpora v nezaměstnanosti

  Důchody

  Investice

  Burza - ČEZ

  Dluhopisy, Podílové fondy

  Ekonomika - HDP, Mzdy

  Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

  Drahé kovy

  Zlato, Investiční zlato, Stříbro

  Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

  Podnikání

  Města a obce, PSČ

  Katastr nemovitostí

  Katastrální úřady

  Ochranné známky

  Občanský zákoník

  Zákoník práce

  Stavební zákon

  Daně, formuláře

  Další odkazy

  Auto - Cena, Spolehlivost

  Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

  Finanční katalog

  Volby, Mapa webu

  English version

  Czech currency

  Prague stock exchange


  Ochrana dat, Cookies

   

  Copyright © 2000 - 2024

  Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.