Stručná informace ze zasedání Zastupitelstva města Turnov 25. 5. 2023

Krajská nemocnice Liberec, a. s. - dodatek akcionářské dohody, projekt odštěpení Centra urgentní medicíny, rozpočtové opatření č. 2, zřízení osadního výboru pro Malý Rohozec, Mokřiny a Vazovec.

Na programu mělo zasedání zastupitelstva celkem 19 bodů. Zasedání bylo přítomno 24 zastupitelů. Kompletní usnesení a zápis ze zasedání naleznete na webových stránkách: https://www.turnov.cz/cs/mesto/zastupitelstvo-mesta/usneseni-a-zapisy.html. Ze zastupitelstva bylo pořizováno on-line vysílání a přenášeno internetovou sítí. Záznam je uložen na https://www.turnov.cz/cs/mesto/zastupitelstvo-mesta/zaznamy-prenosu-zasedani-zm.htm.


2. Krajská nemocnice Liberec, a. s. - pozvánka na valnou hromadu - dodatek akcionářské dohody č. 1, projekt odštěpení Centra urgentní medicíny

Zastupitelstvo města souhlasilo s dodatkem č. 1 ke Smlouvě mezi akcionáři společnosti Krajská nemocnice Liberec, a. s., uzavřené dne 14. 12.2021 mezi Libereckým krajem, IČO 708 91 508, statutárním městem Liberec, IČO 002 62 978, městem Turnov, IČO 002 76 227, a městem Frýdlant, IČO 002 62 781, jehož předmětem je dohoda akcionářů společnosti o podpoře investic do roku 2030.

Zastupitelstvo města nominovalo do výboru pro audit Krajské nemocnice Liberec, a. s., pana Ing. Tomáše Špinku.

Zastupitelstvo město vzalo na vědomí pozvánku společnosti Krajská nemocnice Liberec, a. s., IČO 272 83 933, se sídlem Husova 357/10, Liberec I-Staré, Město, 460 01 Liberec, doručovací číslo 460 63, která se uskuteční dne 30. června 2023 od 9:00 hod na adrese Husova 357/10 Liberec, 3. nadzemní podlaží (pavilon A) - místnost č. 077 Liberec

a delegovalo Ing. Tomáše Hockeho a RNDr. Josefa Uchytila, DiS., jako náhradníka, ve smyslu ust. § 84 odst. 2 písm. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) jako zástupce města na valnou hromadu společnosti Krajská nemocnice Liberec, a. s., IČO 272 83 933, se sídlem Husova 357/10, Liberec I-Staré, Město, 460 01 Liberec, doručovací číslo 460 63, která se uskuteční dne 30. června 2023,

a uložilo Ing. Tomáši Hockemu a RNDr. Josefu Uchytilovi, DiS., jako náhradníkovi, aby na jednání valné hromady společnosti Krajská nemocnice Liberec, a. s., IČO 272 83 933, se sídlem Husova 357/10, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec, doručovací číslo 460 63, dne 30. června 2023, zastupoval město a hlasoval pro navrhovaná usnesení v přiložené pozvánce na valnou hromadu a postupem podle ustanovení § 9 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, se vzdal práv vypočtených v ustanovení § 7 stejného zákona a udělil souhlasy podle ustanovení § 8 stejného zákona, případně vyslovil souhlas dle ustanovení § 411 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, o konání valné hromady bez splnění požadavků tohoto zákona na svolání valné hromady.


4. Koupě spoluvlastnického podílu 2/198 na pozemek p. č. 682, k. ú. Malý Rohozec

Zastupitelstvo města schválilo odkoupení spoluvlastnických podílů ve výši 1/198 z pozemku p. č. 682, k. ú. Malý Rohozec, za cenu 1.299 Kč za každý podíl. Poplatek za vklad práva do katastru nemovitostí bude hradit město Turnov.


5. Bezúplatný převod pozemku p. č. 1812/31, k. ú. Turnov

Zastupitelstvo města schválilo bezúplatný převod pozemku p. č. 1812/31, k.ú. Turnov, z vlastnictví státu do vlastnictví města Turnova a uzavření Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k majetku č. UZSVM/HSM/862/2023-HSMM.


6. Podání žádosti o dotaci "Víceúčelové hřiště Turnov, ZŠ Mašov"

Zastupitelstvo města schválilo předložení žádosti o dotaci s názvem "Víceúčelové hřiště Turnov, ZŠ Mašov" do programu Libereckého kraje Podpora sportovní infrastruktury v Libereckém kraji 2023 a v případě získání dotace dofinancování případných nezpůsobilých výdajů a dále způsobilých výdajů ve výši minimálně 70 %.


7. Podání žádosti o dotaci "Chodník Károvsko, Turnov"

Zastupitelstvo města schválilo podání žádosti o dotaci do programu Státního fondu dopravní infrastruktury na akci "Chodník Károvsko, Turnov" a v případě získání dotace dofinancování neuznatelných nákladů a dále uznatelných nákladů ve výši minimálně 15 %.


8. Podání žádosti o dotaci "Zelená střecha radnice Turnov"

Zastupitelstvo města schválilo předložení žádosti o dotaci s názvem "Zelená střecha radnice Turnov" do Dotačního fondu Libereckého kraje Podpora retence vody v krajině a adaptace sídel na změnu klimatu a v případě získání dotace dofinancování případných nezpůsobilých výdajů a dále způsobilých výdajů ve výši minimálně 30 %.


9. Projektový záměr "Fotovoltaické elektrárny Turnov"

Zastupitelstvo města schválilo podání žádosti o dotaci na projekt "Fotovoltaické elektrárny Turnov" do programu pro poskytování podpory z prostředků Modernizačního fondu: NOVÉ OBNOVITELNÉ ZDROJE V ENERGETICE (RES+) a v případě získání dotace dofinancování případných nezpůsobilých výdajů a dále způsobilých výdajů ve výši minimálně 70 %.


10. Architektonická studie "Dětská skupina"

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí koncept architektonické studie "Dětská skupina Turnov" ve variantě číslo 4.


11. Návrh rozpočtového opatření č. 2 na rok 2022

Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 2 na rok 2023 a to na základě přílohy č. 1 tohoto usnesení. Rozpočet se tímto rozpočtovým opatřením č. 2 na rok 2023 upravuje v příjmové části na částku ve výši 556.786.399 Kč, navýšením o částku 55.915.753 Kč, ve výdajové části na částku ve výši 610.461.138 Kč, navýšením o částku 56.629.486 Kč, a financování na částku ve výši 53.674.733 Kč, navýšením o částku 713.733 Kč.


12. Závěrečný účet za rok 2022

Zastupitelstvo města schválilo celoroční hospodaření Města Turnov za rok 2022 bez výhrad.


13. Schválení účetní závěrky k rozvahovému dni 31. 12. 2022

Zastupitelstvo města schválilo účetní závěrku města Turnov za účetní období 2022 sestavenou k rozvahovému dni 31. prosince 2022.


14. Rozdělení dotací na cestovní ruch

Zastupitelstvo města rozhodlo o poskytnutí dotací v rámci dotačního programu Podpora rozvoje cestovního ruchu z fondu města Turnov pro podporu cestovního ruchu pro rok 2023. Žadatelům se přidělují dotace takto:

 • Granát, družstvo umělecké výroby, Turnov, IČ 00030091 dotace ve výši 35.000 Kč na projekt Galerie Granát - Staň se zlatníkem,
 • Societas Amicuum Liberec (SAL), z. s., IČ 05693381 dotace ve výši 25.000 Kč na projekt VIA SACRA a další duchovní památky jako nová osa turistického ruchu Libereckého kraje VI (část Turnov a okolí),
 • Muzeum Českého ráje v Turnově, příspěvková organizace, IČ 00085804 dotace ve výši 25.000 Kč na projekt Řemeslné soboty na Dlaskově statku.

S žadateli bude uzavřena smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov.


15. Rozdělení dotací na zahraniční spolupráci

Zastupitelstvo města rozhodlo o poskytnutí dotace ve výši 15.800 Kč pro spolek Tělocvičná jednota Sokol Turnov, IČ 13582518 na projekt Reciproční soustředění mládeže v Niesky v rámci dotačního programu Podpora zahraniční spolupráce. S žadatelem bude uzavřena smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov.


16. Rozdělení dotací na obecně prospěšnou činnost

Zastupitelstvo města rozhodlo o poskytnutí dotací v rámci dotačního programu Podpora obecně prospěšné činnosti pro rok 2023. Žadatelům se přidělují dotace takto:

 • Celia-život bez lepku, o. p. s., IČ 27048861 dotace ve výši 10.000 Kč na podporu činnosti společnosti v roce 2023,
 • Český kynologický svaz ZKO Turnov - 374, IČ 62014293 dotace ve výši 15.000 Kč na podporu činnosti pobočného spolku v roce 2023,
 • Český svaz chovatelů, z. s., Základní organizace Turnov 1, IČ 62014838 dotace ve výši 30.000 Kč na podporu činnosti pobočného spolku v roce 2023,
 • Český červený kříž, místní skupina Turnov dotace ve výši 10.000 Kč na podporu činnosti místní skupiny v roce 2023,
 • Klub přátel železnic Českého ráje, z. s., IČ 49294211 dotace ve výši 30.000 Kč na podporu činnosti spolku v roce 2023,
 • Myslivecká společnost VESECKO, z. s., IČ 01420429 dotace ve výši 15.000 Kč na podporu činnosti spolku v roce 2023,
 • Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z. s., základní organizace Turnov, IČ 72744383 dotace ve výši 20.000 Kč na podporu činnosti pobočného spolku v roce 2023,
 • Tělovýchovná jednota Český Ráj, spolek, IČ 15043274 dotace ve výši 20.000 Kč na podporu činnosti spolku v roce 2023,
 • ZAzemí, z. s., IČ 03080994 dotace ve výši 20.000 Kč na podporu činnosti spolku v roce 2023.

S žadateli bude uzavřena smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov.


17. Zřízení osadního výboru Malý Rohozec-Mokřiny-Vazovec

Zastupitelstvo města zřídilo osadní výbor Malý Rohozec-Mokřiny-Vazovec a určilo počet jeho členů na devět.

Zastupitelstvo města zvolilo za členy osadního výboru Malý Rohozec-Mokřiny-Vazovec Mgr. Tomáše Světlíka, Petra Zikudu, Mgr. Evu Matyldu Jiřičkovou, Petera Knoblocha, Mgr. Kateřinu Poslušnou, Ing. Pavlu Slámovou, MgA. Hanu Prokopcovou, Martina Špínu a Hanu Úradníčkovou.

Zastupitelstvo města zvolilo předsedou osadního výboru Malý Rohozec-Mokřiny-Vazovec Mgr. Tomáše Světlíka.


18. Schválení Koncepce prevence kriminality města Turnova na období 2023—2027

Zastupitelstvo město schválilo strategický dokument Koncepce prevence kriminality města Turnova na období 2023—2027.


19. Podání žádosti o dotaci na projekt "Turnov – mobilní kamera 2"

Zastupitelstvo města schválilo podání žádosti o dotaci na projekt "Turnov -mobilní kamera 2" do Programu prevence kriminality na místní úrovni (PK1_2023_ 2Investiční) ministerstva vnitra.

Náhled pro tisk
Vytvořeno 25.5.2023 21:34:23 | přečteno 22x | marcela.jandova

Zařazenočt 25.05.2023 21:05:00
ZdrojTurnov
Originálturnov.cz/cs/aktuality/mestsky-urad-informuje/strucna-informace-ze-zasedani-zastupitelstva-mesta-tur...

Související témata

Centrum.cz


Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2023

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o. V