Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na místo referenta materiálnětechnického zásobování v oddělení movitého majetku v Odboru správy majetku v MZV ČR

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na místo referenta materiálnětechnického zásobování v oddělení movitého majetku v Odboru správy majetku v MZV ČR

14.09.2020 / 11:06 | Aktualizováno: 14.09.2020 / 11:12

Státní tajemník v Ministerstvu zahraničních věcí ČR vyhlašuje ve smyslu § 30 odst. 1 zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce (dále jen „zákon“) výběrové řízení na obsazení místa referenta materiálnětechnického zásobování v oddělení movitého majetku v Odboru správy majetku v MZV ČR v pracovním poměru. Místem výkonu práce je Praha.

Práce na tomto pracovním místě bude vykonávána v pracovním poměru na dobu určitou
1 roku s možností prodloužení na dobu neurčitou, a den nástupu bude určen v závislosti na dokončení daného výběrového řízení. Pracovní místo je zařazeno podle Přílohy k zákonu do 10. platové třídy.

Posuzovány budou žádosti, podané ve lhůtě do 14. září 2020, tj. v této lhůtě zaslané prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu Personální odbor, Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Loretánské náměstí 5, 11800 Praha 1, nebo osobně podané v termínu do 14. září 2020 v úředních hodinách podatelny úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu služebního úřadu (pers_sekretariat@mzv.cz) nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky (ID datové schránky MZV ČR: e4xaaxh). Přílohy zasílané datovou schránkou musí být ve formátu dle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů v platném znění a vyhlášky č. 193/2009 Sb., o stanovení podrobností provádění autorizované konverze dokumentů.

Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost, včetně požadovaných listin (příloh), musí být označena slovem "Neotvírat" a dále slovy "Výběrové řízení na místo referenta materiálnětechnického zásobování v oddělení movitého majetku v Odboru správy majetku
v MZV ČR (č. j. 450009-1/2020-PERS)".

Výběrového řízení na výše uvedené místo se může zúčastnit jen osoba, která splňuje následující předpoklady a požadavky:

1) předpoklady:

a) mít státní občanství České republiky;
Splnění tohoto předpokladu se dokládá příslušnými listinami, tj. platným českým dokladem totožnosti nebo osvědčením o státním občanství, ne starším než 12 měsíců, anebo listinou o nabytí nebo udělení státního občanství ČR, ne starší než 12 měsíců. Při podání žádosti lze státní občanství ČR doložit pouze písemným čestným prohlášením o státním občanství; shora zmíněnou příslušnou listinu je potřeba v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru, Personálnímu odboru MZV ČR.

b) dosáhnout věku 18 let;

c) být plně svéprávný;
Splnění tohoto předpokladu se dokládá písemným čestným prohlášením.

d) být bezúhonný;
Splnění tohoto předpokladu se dokládá výpisem z evidence Rejstříku trestů ČR, který nesmí být starší než 3 měsíce.

e) dosáhnout vyšší odborné vzdělání;
Splnění tohoto předpokladu se dokládá příslušnými listinami, tj. originálem nebo úředně ověřenou kopií dokladu o dosaženém vzdělání (diplom). V případě zahraničního vzdělání je třeba doložit originál nebo úředně ověřenou kopii nostrifikace. Při podání žádosti jej lze doložit pouze písemným čestným prohlášením o dosaženém vzdělání; shora uvedenou příslušnou listinu je nezbytné v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru, Personálnímu odboru MZV ČR.

f) mít potřebnou zdravotní způsobilost;
Splnění tohoto předpokladu se dokládá písemným čestným prohlášením o zdravotní způsobilosti. U úspěšného žadatele zaměstnavatele ověří splnění tohoto předpokladu zajištěním vstupní lékařské prohlídky podle zákona o specifických lékařských službách.

2) požadavek stanovený vnitřním předpisem ("Služební předpis č. 3/2019, kterým se stanoví postup při změnách systemizace MZV, organizační struktury, definice charakteristik systemizovaných míst a obsazování systemizovaných překlenovacích míst, č. j. 445220/2019-PERS“), kterým je znalost cizího jazyka angličtiny, odpovídající alespoň úrovni B1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky ve stupni znalostí 2 Seznamu standardizovaných jazykových zkoušek, který tvoří přílohu rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.[1]
Splnění tohoto požadavku se dokládá originálem nebo úředně ověřenou kopií vysvědčení/osvědčení nebo jiného dokladu prokazujícího úroveň znalosti cizího jazyka. Alternativně lze požadovanou znalost anglického jazyka prokázat pro účely účasti ve výběrovém řízení složením jazykového auditu Ministerstva zahraničních věcí na příslušnou úroveň. V takovém případě je třeba neprodleně po podání žádosti kontaktovat Personální odbor Ministerstva zahraničích věcí ČR na čísle +420 224 182 375. Žadatel musí složit jazykovou zkoušku a předložit příslušné osvědčení či certifikát nejpozději do 3 měsíců od podpisu pracovní smlouvy.

3) požadavek, stanovený pro dané pracovní místo služebním předpisem (č. j. 94549/2016-BEZO "Přehled míst a funkcí na MZV, na kterých je nezbytné mít přístup k utajovaným informacím, včetně utajovaných informací EU a NATO"), kterým je pro dané pracovní místo požadována způsobilost seznamovat se s utajovanými informacemi stupně utajení "Důvěrné" v souladu se zákonem č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, v platném znění;
Splnění tohoto požadavku se dokládá úředně ověřenou kopií platného Osvědčení fyzické osoby na požadovaný stupeň ("Důvěrné"), příp. na vyšší stupeň. Pokud žadatel nedisponuje příslušným osvědčením a zároveň jeho žádost nebude z jiných důvodů vyřazena, lze tento požadavek splnit podáním žádosti o vydání příslušného osvědčení bez zbytečného odkladu po sdělení výsledku výběrového řízení, v němž žadatel uspěl.

Specifikace agendy místa referenta materiálnětechnického zásobování v oddělení movitého majetku v Odboru správy majetku v MZV ČR:

 • komplexně a samostatně zajišťuje materiálně technického zásobování pro celou organizaci;
 • zajišťuje dodávky materiálu a technického zařízení pro ZÚ a ústředí;
 • nárokuje inventář podle plánu MTZ pro ZÚ a ústředí u výrobců i nevýrobních dodavatelů;
 • zpracovává veškerou korespondenci týkající se plnění plánu MTZ za běžný rok pro ZÚ i ústředí spojenou s určitým sortimentem;
 • likviduje a eviduje faktury dodaného zboží po věcné stránce a sleduje čerpání rozpočtu zpracovaného referátu;
 • odpovídá za vyúčtování stále zálohy;
 • vede korespondenci se ZÚ ve věci evidence odesílaného materiálu na ZÚ;
 • informuje skladníka o objednaném materiálu a spolupracuje při jeho přebírání;
 • kontroluje a potvrzuje správnost faktur za dodané zboží, řádně eviduje nákupy do skladu nebo průběžný nákup pro ZÚ či ústředí;
 • schvaluje příjemky na sklad, vydací listy a převodky pro ZÚ a ústředí;
 • vede sklad kancelářských potřeb na Jivinách;
 • odpovídá za nákup zboží potřebného pro plnění plánu MTZ do skladu MZV;
 • při realizaci plánu se řídí termíny určenými v plánu MTZ;
 • při realizaci požadavků ZÚ dbá o maximálně úsporná opatření, při nákupu se řídí porovnáváním cenových relací u více dodavatelů;
 • prověřené položky plánu MTZ přepisuje do knihy výdajů;
 • plnění plánu vhodným způsobem vyznačuje ve své sestavě;
 • v termínech dohodnutým s vedoucím OSM/MM zpracovává mimořádné požadavky a havarijní případy;
 • v samostatných složkách vede veškeré písemnosti za jednotlivé roky;
 • v případě nepřítomnosti druhého nákupčího jej zastupuje;
 • vykonává průběžnou kontrolu ve své agendě a v případě zjištění nedostatků neprodleně informuje svého nadřízeného;
 • plní další úkoly podle pokynu vedení OSM, odpovídající sjednanému druhu práce v pracovní smlouvě.

Žadatel o místo referenta materiálnětechnického zásobování v oddělení movitého majetku v Odboru správy majetku v MZV ČR v MZV ČR předloží:
a) žádost o přijetí na uvedené místo, spolu s těmi přílohami, dokládajícími splnění výše uvedených předpokladů a požadavků,
b) strukturovaný profesní životopis.


[1] Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, kterým se stanoví Seznam standardizovaných jazykových zkoušek pro účely systému jazykové kvalifikace zaměstnanců ve správních úřadech, ze dne 3. září 2019 (č. j. MSMT-24156/2019).

přílohy

Žádost o příjetí do pracovního poměru - 28 kB docx (Dokument) 7.5.2019

Prohlášení o zdravotní způsobilosti - 23 kB doc (Word dokument) 11.5.2018

Čestné prohlášení o svéprávnosti - 14 kB doc (Word dokument) 22.12.2017

Čestné prohlášení o státním občanství - 15 kB doc (Word dokument) 22.12.2017

Čestné prohlášení o dosaženém vzdělání - 13 kB docx (Dokument) 18.10.2019XX po 14.09.2020 10:09:00 XX po 14.09.2020 10:09:00
Zařazenopo 14.09.2020 10:09:00
ZdrojMZV RSS
Originálmzv.cz/jnp/cz/o_ministerstvu/zamestnani/aktualni_nabidky_zamestnani/oznameni_o_vyhlaseni_vyberoveho_...

Související témata

Insolvenční řízení | Pracovní místa

Příbuzné stránky


Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat     Mobil verze

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2022

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.