Ministerský rada v oddělení finanční podpory sportu

Ministerský rada v oddělení finanční podpory sportu

č.j.: MSMT-25083/2017-2    

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerský rada v oddělení finanční podpory sportu v odboru sportu

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Č.j.: MSMT-25083/2017-2

Datum:    27 . října 2017

 

Státní tajemník v Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), vyhlašuje podle § 24 odst. 6 zákona výběrové řízení na služební místo ministerský rada v oddělení finanční podpory sportu v odboru sportu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kód služebního místa MSMT0000807S, v níže uvedených oborech služby podle nařízení vlády č. 106/2015 Sb., o oborech státní služby:

1 finance

11 mládež, tělovýchova a sport.

Místem výkonu služby je Praha.

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou[1]. Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je 15. listopadu 2017 nebo dle dohody. Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 13. platové třídy.

Služba zahrnuje zejména:

-       analytickou činnost/spolupráci při výpočtech (principu rozdělení) finančních alokací jednotlivých neinvestičních programů Státní podpory sportu, prioritně Organizace sportu ve sportovních klubech a tělovýchovných jednotách Program VIII;

-       spolupráci při vyhodnocení a evidenci žádostí o poskytnutí Státní podpory sportu z vyhlášených neinvestičních programů včetně tvorby podkladů k jednání expertní komise Státní podpory sportu;

-       monitoring finančních prostředků poskytovaných ze státního rozpočtu v oblasti sportu v souvislosti s vyhlášenými programy Státní podpory sportu a provedení kontroly při realizaci poskytování státních dotací;

-       výpomoc s administrací dotačních programů v souladu se Zásadami poskytování dotací;

-       realizaci čerpání schválených finančních objemů a položek kapitoly 333 MŠMT u jednotlivých příjemců, vystavení Rozhodnutí o poskytnutí dotací;

-       spolupráce při tvorbě a zpracování koncepčních záměrů a metodických materiálů státní dotační politiky sportu v oblasti neinvestičních dotací.

Posuzovány budou žádosti zaslané ve lhůtě do 18. října 2017 služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1, nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu služebního úřadu (posta@msmt_cz) nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky (ID datové schránky služebního úřadu: vidaawt).

Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh), musí být označena slovy: Neotvírat a ministerský rada v oddělení finanční podpory sportu v odboru sportu MŠMT (č. j.: MSMT-25083/2017-2).

Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se v souladu se zákonem může zúčastnit žadatel, který:

1. Splňuje základní předpoklady stanovené zákonem, tj.:

a)  je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru [§ 25 odst. 1 písm. a) zákona];

Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. průkazem totožnosti nebo osvědčením o státním občanství. Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o státním občanství popř. prostou kopii průkazu totožnosti; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru;

b)  dosáhl věku 18 let [§ 25 odst. 1 písm. b) zákona];

c)  je plně svéprávný [§ 25 odst. 1 písm. c) zákona];

Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta šestá zákona dokládá písemným čestným prohlášením;

d)  je bezúhonný [§ 25 odst. 1 písm. d) zákona];

Splnění tohoto předpokladu se při podání žádosti podle § 26 odst. 1 věta druhá zákona dokládá originálem nebo úředně ověřenou kopii výpisu z Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce, resp. obdobným dokladem o bezúhonnosti, není-li žadatel státním občanem České republiky[2]. Žadatel, který je státním občanem České republiky,

může služební orgán požádat, aby si ověřil, zda splňuje předpoklad bezúhonnosti tím, že si sám vyžádá výpis z evidence Rejstříku trestů týkající se žadatele[3].

e)  dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo [§ 25 odst. 1 písm. e) zákona], tj. vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu;

Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnou listinou, tj. originálem nebo úředně ověřenou kopií dokladu o dosaženém vzdělání. Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru;

f)   má potřebnou zdravotní způsobilost [§ 25 odst. 1 písm. f) zákona];

Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 3 zákona dokládá písemným čestným prohlášením. Pouze u žadatele vybraného podle § 28 odst. 2 nebo 3 zákona zajistí služební orgán vstupní lékařskou prohlídku podle zákona o specifických zdravotních službách.

 

2.  Ovládá český jazyk. Splnění tohoto předpokladu se podle § 25 odst. 2 zákona dokládá pouze v případě, že žadatel není státním občanem České republiky a nevztahuje se na něj výjimka z prokazování znalosti českého jazyka[4].

K žádosti dále žadatel přiloží:

a)  strukturovaný profesní životopis,

b)  motivační dopis.

 

Další informace o služebním místě:

-       platový tarif 22 910 - 34 440,- Kč (v závislosti na počtu let praxe) a k tomu osobní příplatek (v závislosti na schopnostech, dovednostech a výkonu),

-       pružná služební doba,

-       možnosti odborného a profesního růstu ve státní službě,

-       příjemné pracovní prostředí v centru Prahy,

-       finanční podpora stravování.

 

Další výhody:

-       široký program benefitů,

-       25 dní dovolené,

-       5 dní indispozičního volna (tzv. sick days),

-       až 6 dní volna k individuálním studijním účelům,

-       vhodné pro osoby se zdravotním znevýhodněním,

-       příspěvek na důchodové připojištění,

-       finanční podpora stravování,

-       možnost využití mateřské školy pro děti zaměstnanců MŠMT.

 

 

 

 

                         …..………………………

PhDr. Jindřich Fryč

státní tajemník

v Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy

 

 

Vyvěšeno na úřední desce: 2. 10. 2017

Odstraněno z úřední desky:

 

Kontaktní osoba Mgr. Kamila Svobodová, tlf: 234 811 458

Oznámení.pdf
Žádost o přijetí - zařazení do SP.docx

 

 

 

 

 

 [1]  Pokud by na základě výsledku výběrového řízení byla na služební místo zařazena osoba, která dosud úspěšně nevykonala úřednickou zkoušku, bude přijata do služebního poměru na dobu určitou, a to s trváním 12 měsíců. Státní zaměstnanec má po úspěšném vykonání úřednické zkoušky nárok na změnu doby trvání služebního poměru, a to na dobu neurčitou; zkušební doba podle § 29 odst. 2 zákona o státní službě tím není dotčena.

 

[2] Podle § 26 odst. 1 zákona jde o doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce, osvědčující bezúhonnost, vydaný státem, jehož je žadatel státním občanem, jakož i státy, v nichž žadatel pobýval v posledních 3 letech nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců (dále jen domovský stát), a doložený úředním překladem do českého jazyka; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost písemným čestným prohlášením.

[3] Pokud žadatel chce požádat služební orgán, aby si sám ověřil jeho bezúhonnost, vyplní příslušnou kolonku v žádosti o přijetí do služebního poměru / zařazení na služební místo / jmenování na služební místo představeného a uvede do ní nezbytné osobní údaje.

[4] Výjimka z prokazování znalosti českého jazyka se na žadatele vztahuje, doloží-li, že absolvoval alespoň po dobu 3 školních roků základní, střední nebo vysokou školu, na kterých byl vyučovacím jazykem český jazyk.

Nahoru

Navigace v sekci

 • Základní informace
 • Služby veřejnosti
 • Pro novináře
 • Volná místa
 • Aktuality
 • Hospodaření resortu
 • Legislativa
 • Projektová kancelář MŠMT
 • Archiv sekce Ministerstvo

Důležité odkazy

Patička

small-logo.png Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

mapa stránek | novinky e-mailem | prohlášení o přístupnosti | RSS 


Rejstříky, databáze
 • Statistika školství
 • Pro veřejnost
 • O školské statistice
 • Sběry statistických dat
 • Statistické výstupy a analýzy
 • Číselníky a klasifikace
 • Adresáře školských institucí
 • Důležité odkazy
 • Školský rejstřík
 • Vysoké školy
 • Tematika školství
 • Státní správa
 • Neziskové organizace
 • PORTÁL YOUR EUROPE
Kontakt pro veřejnost

Karmelitská 529/5
118 12 Praha 1
tel. ústředna:
+420 234 811 111

Podatelna pro veřejnost:

Po - Pá 7:30 - 15:30
Elektronická podatelna:
posta@msmt_cz
ID datové schránky: vidaawt

Úřední sdělení
 • Dokumenty
 • Organizace školního roku
 • Školský zákon
 • Přehled vysokých škol
 • Volná místa
 • Základní vzdělání
 • Státní maturita

© 2013 – 2017  MŠMT

Tvorba webových stránek a aplikací Tvorba webových stránek a aplikací


Zařazenopo 02.10.2017 14:10:00
ZdrojMŠMT
Originálmsmt.cz/ministerstvo/volne-misto-ministersky-rada-v-oddeleni-financni-podpory-4-1?source=rss
Přílohy

Příbuzné stránky


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Zákony Kalkulačka Práce Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů