HDP 2024, vývoj hdp v ČR - maximum

Období HDP v mld. Kč   HDP r/r v %  HDP q/q v %  Podrobně
Další »
1Q / 2024 - 0.2 % 0.3 % Zpráva
R / 2023 - -0.4 % - Zpráva
4Q / 2023 - -0.2 % 0.2 % Zpráva
3Q / 2023 - -0.8 % -0.6 % Zpráva
2Q / 2023 - -0.4 % 0.1 % Zpráva
1Q / 2023 - -0.5 % 0.0 % Zpráva
R / 2022 - 2.4 % - Zpráva
4Q / 2022 - 0.2 % -0.4 % Zpráva
3Q / 2022 - 1.5 % -0.2 % Zpráva
2Q / 2022 - 3.7 % 0.5 % Zpráva
1Q / 2022 - 4.8 % 0.9 % Zpráva
R / 2021 - 3.3 % - Zpráva
4Q / 2021 - 3.6 % 0.9 % Zpráva
3Q / 2021 - 2.8 % 1.4 % Zpráva
2Q / 2021 1 509.8 mld. Kč 8.2 % 1.0 % -
1Q / 2021 1 461.0 mld. Kč 2.1 % 0.3 % -
R / 2020 - -5.6 % - Zpráva
4Q / 2020 - -5.0 % 0.3 % Zpráva
3Q / 2020 - -5.0 % 6.9 % Zpráva
2Q / 2020 1 327.6 mld. Kč -11.0 % -8.7 % Zpráva

31.05.2024 ČR - HDP v 1Q vzrostl mezičtvrtletně o 0,3 % a meziročně o 0,2 % - Tvorba a užití HDP - 1. čtvrtletí 2024


Podle zpřesněného odhadu vzrostl hrubý domácí produkt v 1. čtvrtletí mezičtvrtletně o 0,3 % a meziročně o 0,2 %. Meziroční růst HDP byl podpořen zejména vyššími výdaji na konečnou spotřebu domácností a zahraniční poptávkou. Naopak negativní vliv měla tvorba hrubého kapitálu.


Zpřesněný odhad potvrdil mírný mezičtvrtletní i meziroční růst české ekonomiky. Hrubý domácí produkt očištěný o cenové vlivy a sezónnost [1] vzrostl ve srovnání s předchozím čtvrtletím o 0,3 % a meziročně vzrostl o 0,2 %,“ komentuje údaje Vladimír Kermiet, ředitel odboru národních účtů ČSÚ.

Hrubá přidaná hodnota (HPH) v 1. čtvrtletí klesla mezičtvrtletně o 0,1 % a meziročně o 0,7 %. V mezičtvrtletním srovnání převážil negativní efekt především zpracovatelského průmyslu (pokles o 2,1 %) a činností v oblasti nemovitostí (-2,0 %). Pozitivně působila na vývoj HPH zejména skupina odvětví obchodu, dopravy, ubytování a pohostinství (růst o 1,9 %).

Meziroční vývoj HPH (-0,7 %) negativně ovlivnil hlavně průmysl -0,4 p. b. (pokles o 1,5 %) a stavebnictví -0,2 p. b. (-4,0 %). Dařilo se peněžnictví a pojišťovnictví +0,2 p. b. (+4,9 %).

Na straně poptávky byly hlavními faktory mezičtvrtletního růstu hrubého domácího produktu (HDP) v 1. čtvrtletí rostoucí výdaje na konečnou spotřebu domácností, výdaje na konečnou spotřebu vládních institucí a změna stavu zásob. Negativně působila tvorba hrubého fixního kapitálu a zahraniční poptávka.

Meziroční růst HDP (+0,2 %) pozitivně ovlivnily výdaje na konečnou spotřebu domácností +1,2 p. b. [2] , výdaje na konečnou spotřebu vládních institucí +0,7 p. b a zahraniční poptávka +2,1 p. b. Negativní vliv měla tvorba hrubého kapitálu -3,8 p. b.

Výdaje na konečnou spotřebu vzrostly mezičtvrtletně o 0,9 % a meziročně o 2,5 %, z toho výdaje na konečnou spotřebu domácností se mezičtvrtletně zvýšily o 1,0 % a meziročně o 2,1 %. Růst nastal zejména u výdajů za nákup předmětů krátkodobé spotřeby. Výdaje na konečnou spotřebu vládních institucí mezičtvrtletně vzrostly o 1,0 % a meziročně o 3,5 %.

Tvorba hrubého fixního kapitálu klesla mezičtvrtletně o 7,9 % a o 2,7 % meziročně. Meziročně klesaly investice do obydlí, ostatních budov a staveb a zejména investice do ICT a ostatních strojů a zařízení. Rostly investice do dopravních prostředků. Změna stavu zásob [3] činila +5,9 mld. Kč, což ale bylo o 51,1 mld. Kč méně než ve stejném čtvrtletí předchozího roku.

Saldo zahraničního obchodu se zbožím a službami dosáhlo v běžných cenách hodnoty 131,6 mld. Kč, bylo tak o 69,0 mld. vyšší než ve stejném období předchozího roku. Vývoz rostl mezičtvrtletně reálně o 2,2 %. V meziročním srovnání vzrostl o 2,5 %, kde vývoj nejvíce ovlivnil růst vývozu motorových vozidel. Dovoz vzrostl mezičtvrtletně o 2,7 % a meziročně klesl o 1,1 %.

Z hlediska cenového vývoje v 1. čtvrtletí celkový deflátor HDP vzrostl meziročně o 3,7 %.

Celková zaměstnanost [4] se v porovnání s předchozím čtvrtletím nezměnila a meziročně vzrostla o 0,3 %. Celkem bylo odpracováno o 1,8 % hodin méně než v předchozím čtvrtletí a meziročně méně o 0,6 %.

 

Odhad HDP - 1. čtvrtletí 2024
Čtvrtletní odhad Běžné ceny Objemový index
miliony Kč mezičtvrtletní srovnání meziroční
srovnání
Q4 2023 = 100 (%) Q1 2023 = 100 (%)
Hrubý domácí produkt celkem 1 888 682  100.3  100.2 
Zdroje Zemědělství, lesnictví, rybolov 26 792  98.7  99.2 
Průmysl 470 223  98.2  98.5 
z toho: zpracovatelský průmysl 409 071  97.9  99.6 
Stavebnictví 97 597  99.4  96.0 
Obchod, pohostinství, doprava 342 870  101.9  99.6 
Informační a komunikační činnosti 127 460  99.6  99.7 
Peněžnictví a pojišťovnictví 58 495  101.7  104.9 
Činnosti v oblasti nemovitostí 161 651  98.0  100.0 
Profesní, vědecké, technické a administrativní činnosti 120 866  100.6  99.9 
Veřejná správa a obrana, vzdělávání, zdravotní a sociální péče 276 293  101.2  99.4 
Ostatní činnosti 33 929  99.5  97.5 
Hrubá přidaná hodnota celkem 1 716 176  99.9  99.3 
Daně minus dotace na produkty 172 506  104.9  110.9 
Výdaje Výdaje na konečnou spotřebu 1 266 167  100.9  102.5 
v tom: domácností 851 205  101.0  102.1 
vládních institucí 397 601  101.0  103.5 
neziskových institucí 17 361  95.2  101.5 
Tvorba hrubého kapitálu 490 963  100.2  86.7 
v tom: fixního kapitálu 473 007  92.1  97.3 
změna zásob 13 745  x x
čisté pořízení cenností 4 211  99.9  89.2 
Bilance zahraničního obchodu 131 552  x x
v tom: vývoz celkem 1 394 979  102.2  102.5 
zboží 1 160 112  101.8  101.5 
služby 234 867  103.7  107.7 
dovoz celkem 1 263 427  102.7  98.9 
zboží 1 055 529  102.9  97.7 
služby 207 898  101.9  105.3 


[1] Pokud není uvedeno jinak, jsou všechny uváděné údaje očištěny o změny cen, sezónní vlivy a nestejný počet pracovních dnů.

[2] Příspěvky k růstu HDP po vyloučení dovozu pro konečné užití, pokud není uvedeno jinak.

[3] V běžných cenách, neočištěno o sezónní vlivy.

[4] V pojetí národních účtů.

 

Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník: Ing. Vladimír Kermiet, ředitel odboru národních účtů, tel. 274 054 247, e-mail: vladimir.kermiet@czso.cz

Kontaktní osoba: Ing. Jan Benedikt, oddělení čtvrtletních odhadů, tel. 274 052 750, e-mail: jan.benedikt@czso.cz
Aktuálnost použitých datových zdrojů: 28. května 2024
Časové řady: https://apl.czso.cz/pll/rocenka/

Internetové stránky RI: https://www.czso.cz/csu/czso/ctvrtletni-narodni-ucty-tvorba-a-uziti-hdp-a-predbezny-odhad-hdp
Termín zveřejnění další RI: 30. července 2024
(Předběžný odhad HDP za 2. čtvrtletí 2024)

 

Přílohy

 • ⇩ chdp053124.docx
 • Přílohy:
 • ⇩ Tab. 1 Čtvrtletní odhad hrubého domácího produktu, sezónně očištěné údaje
 • ⇩ Graf 1 Hrubý domácí produkt a hrubá přidaná hodnota – mezičtvrtletní reálná změna, sezónně očištěno
 • ⇩ Graf 2 Hrubý domácí produkt a hrubá přidaná hodnota – meziroční reálná změna, sezónně očištěno
 • ⇩ Graf 3 Hrubý domácí produkt v České republice a Evropské unii – mezičtvrtletní reálná změna, sezónně očištěno
 • ⇩ Vyjádření Vladimíra Kermieta, ředitele odboru národních účtů ČSÚ
  (soubor mp3)
Archiv:
 • rok 2024 | 1. čtvrtletí 2024
 • rok 2023 | 4. čtvrtletí 2023 | 3. čtvrtletí 2023 | 2. čtvrtletí 2023 | 1. čtvrtletí 2023
 • rok 2022 | 4. čtvrtletí 2022 | 3. čtvrtletí 2022 | 2. čtvrtletí 2022 | 1. čtvrtletí 2022
 • rok 2021 | 4. čtvrtletí 2021 | 3. čtvrtletí 2021 | 2. čtvrtletí 2021 | 1. čtvrtletí 2021
 • rok 2020 | 4. čtvrtletí 2020 | 3. čtvrtletí 2020 | 2. čtvrtletí 2020 | 1. čtvrtletí 2020
 • rok 2019 | 4. čtvrtletí 2019 | 3. čtvrtletí 2019 | 2. čtvrtletí 2019 | 1. čtvrtletí 2019
 • rok 2018 | 4. čtvrtletí 2018 | 3. čtvrtletí 2018 | 2. čtvrtletí 2018 | 1. čtvrtletí 2018
 • rok 2017 | 4. čtvrtletí 2017 | 3. čtvrtletí 2017 | 2. čtvrtletí 2017 | 1. čtvrtletí 2017
 • rok 2016 | 4. čtvrtletí 2016 | 3. čtvrtletí 2016 | 2. čtvrtletí 2016 | 1. čtvrtletí 2016
 • rok 2015 | 4. čtvrtletí 2015 | 3. čtvrtletí 2015 | 2. čtvrtletí 2015 | 1. čtvrtletí 2015
 • rok 2014 | 4. čtvrtletí 2014 | 3. čtvrtletí 2014 | 2. čtvrtletí 2014 | 1. čtvrtletí 2014
 • rok 2013 | 4. čtvrtletí 2013 | 3. čtvrtletí 2013 | 2. čtvrtletí 2013 | 1. čtvrtletí 2013
 • rok 2012 | 4. čtvrtletí 2012 | 3. čtvrtletí 2012 | 2. čtvrtletí 2012 | 1. čtvrtletí 2012
 • rok 2011 | 4. čtvrtletí 2011 | 3. čtvrtletí 2011 | 2. čtvrtletí 2011 | 1. čtvrtletí 2011
 • rok 2010 | 4. čtvrtletí 2010 | 3. čtvrtletí 2010 | 2. čtvrtletí 2010 | 1. čtvrtletí 2010
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 31.05.2024
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz

 
 • Časové řady
 • Metodika
 

HDP - zpravodajství


Hrubý domácí produkt (HDP), anglicky GDP (Gross domestic product), je celková peněžní hodnota statků a služeb vytvořená za dané období (obvykle jeden kalendářní rok) na určitém území (obvykle stát). Tento ukazatel se používá v makroekonomii pro určování výkonnosti ekonomiky států. Pro účely mezinárodních srovnáních výkonosti ekonomik jednotlivých států se používá též HDP na obyvatele (HDP na hlavu).
Hrubý domácí produkt představuje souhrn hodnot přidaných zpracováním ve všech odvětvích činností považovaných v systému národního účetnictví za produktivní (tj. včetně služeb tržních i netržních). Jde o propočet v kupních cenách, za které jsou realizovány tržní výkony (tzn. včetně daní z produktů a bez dotací na produkty). U netržních služeb je přidaná hodnota vyjádřena jako souhrn náhrad zaměstnancům a spotřeby fixního kapitálu.
Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.