Daňové přiznání v roce 2021 i za rok 2020 - nejpoužívanější formuláře

Nejdůležitější formuláře a daňová přiznání pro:

Daň z příjmů fyzických osob Daň silniční
Daň z příjmů právnických osob Daň z nemovitých věcí
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti Daň z nabytí nemovitých věcí
Daň z příjmů vybíraná srážkou podle zvláštní sazby daně Dědictví a daně, daň dědická
Daň z přidané hodnoty (DPH) Dary a daně, daň darovací
Paušální daň pro OSVČ od roku 2021  Formuláře - daň z příjmů fyzických osob 2020 a 2021

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob 2020 - pouze příjmy ze závislé činnosti (zaměstnání)

omezená verze zdarma, je možné zakoupit plně funkční verzi

xls šablona jen zaměstnání 
Přiznání k dani z příjmů fyzických osob 2020 - základní verze bez přehledů a bez závěrky

omezená verze zdarma, je možné zakoupit plně funkční verzi

xls šablona bez přehledů
Přiznání k dani z příjmů fyzických osob 2020 - s přehledy pro sociální správu a zdravotní pojišťovnu                   

omezená verze zdarma, je možné zakoupit plně funkční verzi

xls šablona paušální výdaje
Přiznání k dani z příjmů fyzických osob 2020 - včetně přehledu pro sociální správu a zdravotní pojišťovny a včetně účetní závěrky 

omezená verze zdarma, je možné zakoupit plně funkční verzi

xls šablona podvojné účetnictví
Přiznání k dani z příjmů fyzických osob pro poplatníky mající pouze příjmy ze závislé činnosti ze zdrojů na území České republiky (včetně daňových nerezidentů České republiky) za zdaňovací období roku 2020 pdf
Pokyny k vyplnění Přiznání k dani z příjmů fyzických osob pro poplatníky mající pouze příjmy ze závislé činnosti ze zdrojů na území České republiky (včetně daňových nerezidentů České republiky) za zdaňovací období roku 2020 pdf
Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2020 pdf
Pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2020 pdf
Příloha č. 1 k Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2020 - výpočet dílčího základu daně z příjmů z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti (§ 7 zákona) pdf
Příloha č. 2 k Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2020 - výpočet dílčích základů daně z příjmů (§ 9 a § 10 zákona) pdf
Příloha č. 3 k Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2020 - výpočet daně z příjmů ze zdrojů v zahraničí (§ 38f zákona) pdf
Příloha k Přiznání k dani z příjmů fyzických osob pro poplatníky uplatňující odčitatelnou položku podle § 34 odst. 1 zákona o daních z příjmů pdf
Samostatný list k Příloze č. 3 Příjmy ze zdrojů v zahraničí - metoda prostého zápočtu daně zaplacené v zahraničí pdf
Seznam pro poplatníky uplatňující nárok na vyloučení dvojího zdanění podle § 38f odst. 10 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů pdf
Výpočet částky slev na dani při zaměstnávání zaměstnanců se zdravotním postižením pdf

Všechny formuláře pro daň z příjmů fyzických osob do roku 2021


Formuláře k paušální dani pro OSVČ používané v roce 2021

Oznámení o vstupu do paušálního režimu pdf
Oznámení o nesplnění podmínek pro vstup do paušálního režimu pdf
Oznámení o dobrovolném vystoupení z paušálního režimu pdf
Oznámení o ukončení paušálního režimu pdf

Všechny formuláře do roku 2021


Formuláře k dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti pro rok 2020 a 2021

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob 2020 - pouze příjmy ze závislé činnosti (zaměstnání)

omezená verze zdarma, je možné zakoupit plně funkční verzi

xls šablona jen zaměstnání 
Přiznání k dani z příjmů fyzických osob pro poplatníky mající pouze příjmy ze závislé činnosti ze zdrojů na území ČR (včetně daňových nerezidentů České republiky) za zdaňovací období roku 2020 pdf
Pokyny k vyplnění Přiznání k dani z příjmů fyzických osob pro poplatníky mající pouze příjmy ze závislé činnosti ze zdrojů na území České republiky (včetně daňových nerezidentů České republiky) za zdaňovací období roku 2020 pdf
Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti pdf
Žádost podle § 35d odst. 5 zákona o daních z příjmů o poukázání chybějící částky vyplacené plátcem daně poplatníkům na měsíčních daňových bonusech pdf
Žádost podle § 35d odst. 9 zákona o daních z příjmů o poukázání chybějící částky vyplacené plátcem daně poplatníkům na doplatku na daňovém bonusu z ročního vyúčtování záloh a daňového zvýhodnění pdf
Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti pdf
Pokyny k vyplnění vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti pdf
Příloha k vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti pdf
Příloha k vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti o dodatečných opravách měsíčního daňového bonusu podle § 38i zákona pdf
Počet zaměstnanců (§ 38j odst. 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů) pdf
Potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění pdf
Potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění pro účely podání daňového přiznání pdf
Přehled souhrnných údajů zaznamenaných na mzdových listech poplatníků uvedených v § 2 odst. 3 zákona o daních z příjmů pdf
Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti, sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění - rok 2020 pdf
Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti, sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění - rok 2021 pdf
Výpočet daně a daňového zvýhodnění u daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti pdf

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti - všechny formuláře do roku 2021


Formuláře k dani z příjmů právnických osob za rok 2020

Přiznání k dani z příjmů právnických osob 2020

omezená verze zdarma, je možné zakoupit plně funkční verzi

xls šablona právnické osoby   
Přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2020, vč. přílohy pdf
Pokyny pro vyplnění přiznání k dani z příjmů právnických osob pdf
Příloha č. 2 II. oddílu - Stanovení daně z příjmů právnických osob uváděné na ř. 290 II. oddílu, poplatníkem daně z příjmu právnických osob, který byl jen část zdaňovacího období základním investičním fondem pdf
Výpočet a uplatňování slev na dani z příjmů právnických osob podle § 35a nebo § 35b zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů pdf
Pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů PO nositeli investičních pobídek a přílohy č. 1 tabulky H II.oddílu pdf
Samostatná příloha k tabulce I přílohy č. 1 II. oddílu tiskopisu č. 25 5404 - Přiznání k dani z příjmů právnických osob pdf
Samostatná příloha k položce 12 I. oddílu tiskopisu č. 25 5404 - Přiznání k dani z příjmů právnických osob pdf

Všechny formuláře pro daň z příjmů právnických osob do roku 2021


Formuláře k dani z příjmů vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně v roce 2020 a 2021

Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických nebo právnických osob pdf
Pokyny k vyplnění vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických nebo právnických osob pdf
Příloha k vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických osob pdf
Hlášení plátce daně o dani z příjmů vybírané srážkou pdf
Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti plynoucích na základě zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon") a o sražené dani vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z těchto příjmů - rok 2020 pdf
Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti plynoucích na základě zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon") a o sražené dani vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z těchto příjmů - rok 2021 pdf
Hlášení plátce daně o provedení srážky zajištění daně ze zdanitelných příjmů pdf

Formuláře k dani z přidané hodnoty - DPH - v roce 2021

Přiznání k dani z přidané hodnoty pdf
Pokyny k vyplnění přiznání k dani z přidané hodnoty pdf
Kontrolní hlášení k dani z přidané hodnoty 2021 EPO
Souhrnné hlášení k dani z přidané hodnoty 2021 EPO
Přihláška k registraci pro daň z přidané hodnoty pro fyzické i právnické osoby pdf
Přihláška k registraci k dani z přidané hodnoty pro skupiny / Žádost o přistoupení do skupiny pdf

Formuláře pro daň z přidané hodnoty do roku 2021


Formuláře k silniční dani používané v roce 2021

Přiznání k dani silniční za rok 2020 pdf
Přiznání k dani silniční za rok 2020 - příloha pdf
Pokyny k vyplnění přiznání k dani silniční za rok 2020 pdf

Všechny formuláře pro silniční daň do roku 2021


Formuláře - přiznání k dani z nemovitých věcí za rok 2021

Přiznání k dani z nemovitých věcí pdf
Pokyny k vyplnění přiznání k dani z nemovitostí pdf
List k dani z pozemků pdf
List k dani ze staveb a jednotek pdf
Příloha k listu k dani z pozemků pdf
Příloha k listu k dani ze staveb a jednotek pdf

Všechny formuláře pro daň z nemovitých věcí do roku 2021Formuláře k dani dědické v roce 2021

Majetek a příjmy, které člověk nebo právnická osoba získá dědictvím, už nejsou daněny dědickou daní ani jinou daní. Od roku 2014 dědictví patří mezi bezúplatné příjmy, které jsou osvobozené od daně podle zákona o dani z příjmů.


Formuláře k dani darovací v roce 2021

Dary jsou od roku 2014 zahrnuty pod daň z příjmů jako bezúplatný příjem a jsou daněny stejnou sazbou jako ostatní příjmy, pokud nejsou od daně z příjmů osvobozeny.


Formuláře k dani z nabytí nemovitých věcí v roce 2021

Daň z nabytí nemovitých věcí byla zrušena v roce 2020. Přiznání k dani z nabytí nemivitých věcí by se v roce 2021 podávalo pouze v případě, kdy se daň vztahuje k nabytí nemovitosti v roce 2020 nebo dříve a daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí nebylo např. z právních důvodů ještě podáno a daň z nabytí nemovitostí uhrazena. Pokud potřebujete podát daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí, poraďte se na příslušném finančním úřadu.

Všechny formuláře pro daň z nabytí nemovitých věcí


Kurzy a školení - daně a účetnictví

 DatumNázev kurzuTypMístoPořádá
 3.8.   ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ...  K Brno Orange Academy
 3.8.   ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 31 ...  K Brno Orange Academy
 4.8.   DAŇOVÁ EVIDENCE (JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT ČR ...  K Brno Orange Academy
 4.8.   DAŇOVÁ EVIDENCE (JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT ČR ...  K Brno Orange Academy
 5.8.   MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ SE ZÁKLADY PERSONALISTIKY - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT ...  K Online Orange Academy
 5.8.   DPH - uplatňování ve vztahu k EU a třetím zemím ...  K Brno INTEGRA CENTRUM
typy: K - Kurz, W - Webinář, E – E-learning, Knf - Konference   
Seznam všech kurzů

Označení stránky: jsou již k dispozici formuláře k dani z příjmů na rok 2020
Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat     Mobil verze

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.