I.

I.

Základní ukazatele - banky

 

I. Definice a obsah Přehled základních souhrnných informací o stavu a vývoji bank a poboček zahraničních bank, které poskytují služby v České republice podle zákona č. 21/1991 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, vždy podle stavu k  uvedenému datu. Údaje zahrnují i data za pobočky těchto bank působící v zahraničí. 

 

 

II.             Zdroje a metodika zjišťování

Zveřejňované údaje vycházejí z výkazů, které jsou předkládány na základě vyhlášky č. 346/2013 Sb., o předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance, ve znění pozdějších předpisů. Vlastní náplň většiny ukazatelů v sestavách je zřejmá z jejich názvu. 

 

V roce 2014 došlo k zásadním změnám ve struktuře a rozsahu zjišťovaných údajů týkajících se základních finančních výkazů a výkazů sledujících kapitál a rizikové expozice. Tyto informace jsou nyní sledovány v rozsahu daném jednotnými reportovacími rámci podle přímo použitelného Prováděcího nařízení Komise (EU) č. 680/2014 ze dne 16. dubna 2014, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o podávání zpráv institucí pro účely dohledu podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013. V zájmu zachování časových řad byly jednotlivé ukazatele tam, kde to bylo možné, navázány na předcházející metodiku, ne vždy však je toto navázání zcela přesné. Kromě toho je řada údajů sledována zcela nově, tj. k naplnění časové řady bude docházet postupně.  

 

Při práci s daty je proto třeba u údajů týkajících se kapitálu a rizikových expozic od roku 2014 a u finančních výkazů od září 2014 brát v úvahu, že případné výkyvy v tomto přelomovém období mohou být ovlivněny kromě metodických rozdílů, i novým navázáním interních dat jednotlivých vykazujících osob na nové výkazy vč. přehodnocení dosavadního přístupu, sjednocení přístupu v rámci všech subjektů ve skupině apod. 

 

Z metodického hlediska je třeba věnovat pozornost následujícím skutečnostem:

 

Počty subjektů

          Údaje o počtu bank a poboček zahraničních bank odpovídají stavu ke konci uvedeného období. V jednotlivých letech jsou uvedeny aktuální počty bank, které v uvedeném roce nebo dříve získaly povolení působit jako banka nebo jako pobočka zahraniční banky z třetích zemí; pobočky zahraničních bank v rámci jednotné licence jsou uvedeny až po zapsání do obchodního rejstříku. 

          Banky jsou rozděleny podle převažujícího českého nebo zahraničního vlastnictví s dalším detailnějším rozčleněním v jednotlivých skupinách: 

o    banky se státní účastí - banky, ve kterých má podíl na základním kapitálu vyšší než

50 % nebo je rozhodujícím akcionářem stát; za státní vlastnictví je považováno vlastnictví na všech úrovních, tj. republikové i místní; 

o    banky s rozhodující českou účastí - banky, ve kterých mají podíl na základním kapitálu vyšší než 50 % české subjekty s výjimkou státního podílu; 

o    banky s rozhodující zahraniční účastí - banky, ve kterých mají podíl na základním kapitálu vyšší než 50 % zahraniční subjekty; 

o    pobočky zahraničních bank - organizační jednotky zahraničních bank, které působí v České republice na základě jednotné licence nebo mají povolení působit jako banka v České republice; 

o    banky v nucené správě - banky, na které byla uvalena nucená správa na základě § 27 zákona o bankách. 

 

Aktiva, Závazky a vlastní kapitál 

      Údaje jsou uváděny v účetní hodnotě netto, tj. u položek oceňovaných reálnou hodnotou v  reálné hodnotě a u položek oceňovaných naběhlou hodnotou nebo pořizovací cenou v hodnotě kompenzované o opravné položky a oprávky, 

      Ve srovnání s metodikou platnou do 30. 6. 2014 bylo možné navázat většinu sledovaných položek, metodické rozdíly však existují v následujících položkách: o významný pokles hodnoty hotovosti u centrálních bank je způsoben převodem vkladů nad 24 hodin do jednotlivých účetních portfolií; vzhledem k tomu, že vklady u centrálních bank nebyly dříve sledovány v detailnější struktuře, není možné upravit hodnotu tohoto údaje v dřívějších obdobích, 

o    výrazný nárůst hodnoty úvěrů a pohledávek v portfoliu Úvěry a jiné pohledávky souvisí s výše uvedeným převodem vkladů nad 24 hodin centrálních bank především do tohoto účetního portfolia. Dopad do ostatních portfolií nelze vyloučit, není však již tak zásadní,

o    do ukazatele Pokladní hotovost, hotovost u centrálních bank a ostatní vklady splatné na požádání z důvodu srovnatelnosti s novými daty zařazeny vklady úvěrových institucí splatné na požádání, které byly dříve vykazovány v účetním portfoliu Úvěry a jiné pohledávky, 

o    pokles vkladů k obchodování souvisí s převodem reverzních rep (účtovaných v naběhlé hodnotě) do účetního portfolia Úvěry a jiné pohledávky, 

o    do vkladů v rámci účetního portfolia Finančních závazků v naběhlé hodnotě jsou v souladu s novou metodikou připočteny vklady u centrálních bank; do 30. 6. 2014 byly tyto vklady uváděny samostatně mimo účetní portfolia.  o v jednotlivých účetních portfoliích jsou do položky vkladů přičteny podřízené závazky, které byly sledovány samostatně. Vzhledem k tomu, že nebyly do 31. 8. 2014 sledovány v členění na cenné papíry a vklady, byly souhrnně přičteny do vkladů, což může ovlivnit srovnatelnost údajů mezi 30. 6. 2014 a 30. 9. 2014.

      Hodnota základního kapitálu není snížena o hodnotu vlastních akcií, které jsou uváděny samostatně a snižují tak až celkovou hodnotu vlastního kapitálu. 

 

Poskytnuté a přijaté přísliby a finanční záruky Údaje jsou uváděny ve jmenovité hodnotě.

      Nově se v rámci podrozvahy sledují pouze poskytnuté a přijaté přísliby a finanční záruky; časové řady jsou navázány pouze pro celkovou hodnotu, třídění podle sektorů nebylo do 30. 6. 2014 sledováno.

      Do 30. 6. 2014 byly vykazovány pouze neodvolatelné přísliby, od 30. 9. 2014 jsou vykazovány neodvolatelné i odvolatelné přísliby, což je důvodem nárůstu mezi 30. 6. a 30. 9. 2014. 

      Do 30. 6. 2014 byly vykazovány všechny přísliby souhrnně, od 30. 9. 2014 jsou samostatně sledovány úvěrové přísliby a ostatní přísliby.  

 

Výkaz zisku nebo ztráty

      Údaje jsou vykazovány vždy od počátku roku do konce sledovaného období.

      Pokles v položce ostatních provozních nákladů mezi 30. 6. 2014 a 30. 9. 2014 může být ovlivněn odlišným vykazováním příspěvků do Fondu pojištění vkladů a Garančního fondu, které jsou nově vykazovány ve správních nákladech místo v ostatních provozních nákladech.

 

Struktura kapitálu

          Metodika jednotlivých ukazatelů navazuje na pravidla obezřetného podnikání platná v uvedeném roce, tj. v letech 2007 až 2013 na vyhlášku č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry, ve znění pozdějších předpisů, od roku 2014 na Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 575/2013 ze dne 26. června 2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky (CRR). 

          Veškeré položky, u kterých je uváděna časová řada, jsou vždy propočteny podle obezřetnostních pravidel platných v daném období, tj. nejsou přepočítány podle současných obezřetnostních pravidel. Při analýze dat je proto nutné brát v úvahu i možné metodické změny mezi rokem 2013 a 2014. 

          Struktura kapitálu je podle jednotných reportovacích rámců sledována v odlišné detailní struktuře, proto bylo možné navázat pouze základní hodnoty kapitálu; časové řady ostatních údajů nabíhají postupně od roku 2014.  

 

Rizikové expozice

      Metodika jednotlivých ukazatelů navazuje na pravidla obezřetného podnikání platná v uvedeném roce, tj. v letech 2007 až 2013 na vyhlášku č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry, ve znění pozdějších předpisů, od roku 2014 na Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 575/2013 ze dne 26. června 2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky (CRR). 

      Veškeré položky, u kterých je uváděna časová řada, jsou vždy propočteny podle obezřetnostních pravidel platných v daném období, tj. nejsou přepočítány podle současných obezřetnostních pravidel. Při analýze dat je proto nutné brát v úvahu i možné metodické vlivy mezi rokem 2013 a 2014. 

      Do roku 2013 byly sledovány kapitálové požadavky, od roku 2014 jsou sledovány rizikové expozice. Kapitálové požadavky byly přepočteny koeficientem 12,5 na hodnoty rizikových expozic. Z tohoto důvodu může docházet k vyšším rozdílům v případě součtů (tj. dřívější rozdíl v zaokrouhlování ve výši 2 je po vynásobení 25 apod.).

 

Kapitálové poměry

          Metodika jednotlivých ukazatelů navazuje na pravidla obezřetného podnikání platná v uvedeném roce, tj. v letech 2007 až 2013 na vyhlášku č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry, ve znění pozdějších předpisů, od roku 2014 na Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 575/2013 ze dne 26. června 2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky (CRR). 

          Jednotlivé druhy kapitálových rezerv jsou novým prvkem v obezřetnostních pravidlech a jsou upraveny v zákoně č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů a dále rozpracovány ve vyhlášce č. 163/2014 Sb., o výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry. Časové řady těchto ukazatelů proto začínají až 31. 3. 2014.

          Veškeré položky, u kterých je uváděna časová řada, jsou vždy propočteny podle obezřetnostních pravidel platných v daném období, tj. nejsou přepočítány podle aktuálních obezřetnostních pravidel. Při analýze dat je proto nutné brát v úvahu i možné metodické změny mezi rokem 2013 a 2014. 

          Kapitálový poměr Tier 1 je v letech 2007 až 2013 v zájmu srovnatelnosti s novou metodikou propočítán na kapitál Tier 1 použitelný pro propočet kapitálové přiměřenosti

(tj. po zohlednění odečitatelných položek od součtu Tier 1 a Tier 2), čímž se může dílčím způsobem lišit od dříve publikovaného poměru.

          Kapitálový poměr je vždy vypočten jako podíl příslušného kapitálu (uvedeného v sestavě Struktura kapitálu) a celkových rizikových expozic (uvedených v sestavě Rizikové expozice) v procentech v celé časové řadě.

          Přebytek resp. nedostatek příslušného kapitálu je dán rozdílem mezi příslušným kapitálem vykázaným vykazující osobou (a uvedeném v sestavě Struktura kapitálu) a kapitálem, který musí mít instituce neustále k dispozici podle čl. 92 Nařízení č. 575/2013, tj. takový, aby dodržela poměr kmenového kapitálu Tier 1 (CET1) ve výši 4,5 %, kapitálový poměr Tier 1 ve výši 6 % a celkový kapitálový poměr ve výši 8 %.

 

Kategorizace pohledávek podle kvality

          Metodika jednotlivých ukazatelů navazuje na pravidla obezřetného podnikání platná v uvedeném roce, tj. v letech 2007 až 2013 na vyhlášku č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry, ve znění pozdějších předpisů, od roku 2014 na vyhlášku č. 163/2014 Sb., o výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry. 

          Uváděné údaje jsou metodicky srovnatelné v celé časové řadě, pravidla kategorizace pohledávek se v uváděném období neměnila.

          Pohledávky tzv. investičního portfolia zahrnují pohledávky ze všech portfolií s výjimkou portfolia finančních aktiv k obchodování a sektorově nečleněných pohledávek ze všech portfolií, a dále se člení na pohledávky bez selhání (standardní a sledované) a pohledávky se selháním (nestandardní, pochybné a ztrátové, tj. dříve uváděné jako ohrožené pohledávky). 

          Objem pohledávek se selháním je uváděn v hodnotě před znehodnocením, tj. u pohledávek oceňovaných reálnou hodnotou v reálné hodnotě nesnížené o kumulativní ztráty ze znehodnocení a u položek oceňovaných naběhlou hodnotou v účetní hodnotě brutto, tj. v hodnotě nekompenzované o vytvořené opravné položky. 

          Pohledávkami za klienty se rozumí pohledávky za vládními institucemi a ostatními klienty, tj. právnickými a fyzickými osobami s výjimkou úvěrových institucí, které jsou sledovány samostatně a zahrnují banky, pobočky zahraničních bank a spořitelní a úvěrní družstva. 

Dluhové cenné papíry, pohledávky a vklady podle sektorů

          Sestava obsahuje údaje o dluhových cenných papírech, úvěrech a pohledávkách a vkladech ze všech účetních portfolií. Nejsou zahrnuty ty položky, které jsou v rozvaze vykazovány v položce Pokladní hotovost, tj. vklady centrálních bank do 24 hodin a úvěry a pohledávky úvěrových institucí splatné na požádání.

          Vzhledem k tomu, že do 31. 8. 2014 nebyly samostatně sledovány vklady centrálních bank do a nad 24 hodin, nebylo možné upravit v časové řadě dřívější údaje. V této sestavě tak nejsou do 30. 9. 2014 zahrnuty žádné vklady centrálních bank, které byly do té doby vykazovány v rámci pokladní hotovosti (shodná úprava jako u rozvahy). 

          Do 30. 6. 2014 byly jednotlivé položky sledovány v odlišné sektorové struktuře, proto nebylo možné navázat všechny položky. Údaje o ostatních finančních institucích, nefinančních podnicích a domácnostech, jsou do 30. 6. 2014 uváděny pouze v agregované podobě. 

          Od 30. 9. 2014 se již samostatně nesledují tzv. sektorově nečleněné pohledávky a závazky, které musí být zařazeny v některém ze sektorů. To se může projevit v poklesu resp. nárůstu u jednotlivých sektorů. 

          Do vkladů jsou v souladu s novou metodikou připočteny vklady u centrálních bank do účetního portfolia Závazků v naběhlé hodnotě, které byly do 30. 6. 2014 uváděny samostatně mimo portfolia.

 

Poměrové ukazatele

       Výpočet jednotlivých poměrových ukazatelů je zřejmý z jejich názvu.

       Do hodnot jednotlivých ukazatelů se promítají metodické vlivy identifikované v podkladových hodnotách prezentovaných v ostatních sestavách. 

 

Pojištěné a kryté vklady

       pojištěné pohledávky z vkladů představují celkový objem vkladů, které jsou pojištěny podle § 41c odst. 1 zákona o bankách, kryté pohledávky z vkladů pak objem pohledávek z vkladů, jejichž výše nepřevyšuje částku 100 000 EUR pro jednu oprávněnou osobu u jedné banky.

       údaje jsou zjišťovány pro potřeby určení příspěvků do Fondu pojištění vkladů, proto tyto údaje nejsou sledovány za pobočky zahraničních bank z jiného členského státu EU, protože tyto vklady jsou pojištěny u matky v jiném členském státě EU.

 

 

III.            Členění

Věcné členění jednotlivých sestav odpovídá

       v případě rozvahy, podrozvahy a výkazu zisku nebo ztráty struktuře podle přímo použitelného Prováděcího nařízení Komise (EU) č. 680/2014 ze dne 16. dubna 2014, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o podávání zpráv institucí pro účely dohledu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 (FINREP),

       v případě kapitálu, rizikových expozic a kapitálových poměrů struktuře podle přímo použitelného Prováděcího nařízení Komise (EU) č. 680/2014 ze dne 16. dubna 2014, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o podávání zpráv institucí pro účely dohledu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 (COREP).

 

V některých tabulkách je použito třídění podle skupin bank, které je založeno na velikosti bilanční sumy s doplněním o organizační a specializační aspekty (samostatné sledování poboček zahraničních bank a stavebních spořitelen). Toto rozdělení se používá pouze pro statistické účely a nijak nesouvisí s významností bank z hlediska regulatorních pravidel. Rozdělení bank do skupin je revidováno vždy na začátku každého kalendářního roku, kdy jsou v případě potřeby přeřazovány banky mezi skupinami nebo měněny i hraniční hodnoty pro zařazení do skupin (z důvodu zachování dostatečného počtu subjektů v jednotlivých skupinách). Ve sledovaném období bylo nastavení skupin bank následující:

 

       v roce 2008 byly za velké banky považovány banky s bilanční sumou nad 150 mld. Kč, za střední banky banky s bilanční sumou mezi 50 a 150 mld. Kč a za malé banky banky s bilanční sumou nižší než 50 mld. Kč, 

       v letech 2009 až 2011 byly za velké banky považovány banky s bilanční sumou nad 200 mld. Kč, střední banky byly v rozmezí 50 až 200 mld. Kč, malé banky byly banky s bilanční sumou nižší než 50 mld. Kč,

       od roku 2012 jsou za velké banky považovány banky s bilanční sumou nad 250 mld. Kč, za střední banky banky s bilanční sumou 50 až 250 mld. a za malé banky banky s bilanční sumou nižší než 50 mld. Kč,

       od roku 2016 jsou za velké banky považovány banky s bilanční sumou větší než 10 % celkového objemu bilanční sumy bankovního sektoru, za střední banky banky s bilanční sumou 2 až 10 % celkového objemu bilanční sumy bankovního sektoru a za malé banky s bilanční sumou menší než 2 % bankovního sektoru. 

 

Dosažení limitní hodnoty pro zařazení do příslušné skupiny neznamená okamžité přeřazení dané banky. Zařazení bank do jednotlivých skupin platí vždy po celý rok bez ohledu na dosaženou bilanční sumu. Zároveň i při roční revizi je vždy zvažována dlouhodobost překračování hraniční hodnoty v zájmu minimalizace změny struktury, která zásadně ovlivňuje vývoj ukazatelů ve skupinách bank. 

 

 

IV.            Způsob výpočtu

Veškeré údaje jsou agregací údajů z výkazů předkládaných bankami a pobočkami zahraničních bank. Údaje nejsou nijak upravovány. Propočtové ukazatele jsou počítány z agregovaných vstupních údajů, tj. nejsou průměrem hodnot propočtových ukazatelů jednotlivých institucí. 

 

 

V.            Vykazující osoby

Vykazujícími osobami jsou banky a pobočky zahraničních bank podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů. Seznam bank a poboček zahraničních bank je zveřejněn na webových stránkách ČNB v části Dohled a regulace / Seznamy a evidence  (https://apl.cnb.cz/apljerrsdad/JERRS.WEB07.INTRO_PAGE?p_lang=cz).

Časové řady pro metodiku

Ke dni/ŘadŘada
- Počty subjektů (Základní ukazatele o finančním trhu > Banky)
- Aktiva (Základní ukazatele o finančním trhu > Banky)
- Závazky a vlastní kapitál (Základní ukazatele o finančním trhu > Banky)
- Poskytnuté a příjaté přísliby a finanční záruky (Základní ukazatele o finančním trhu > Banky)
- Výkaz zisku nebo ztráty (Základní ukazatele o finančním trhu > Banky)
- Struktura kapitálu (Základní ukazatele o finančním trhu > Banky)
- Rizikové expozice (Základní ukazatele o finančním trhu > Banky)
- Kapitálové poměry (Základní ukazatele o finančním trhu > Banky)
- Výkonné a nevýkonné expozice jiné než k obchodování (Základní ukazatele o finančním trhu > Banky)
- Poměrové ukazatele (Základní ukazatele o finančním trhu > Banky)
- Dluhové cenné papíry, pohledávky a vklady podle sektorů (Základní ukazatele o finančním trhu > Banky)
- Pojištěné a kryté vklady (Základní ukazatele o finančním trhu > Banky)
- Základní ukazatele finančního zdraví (SDDS Plus > Finanční sektor)
Ke dni/ŘadŘada
31.03.2019 (66) Sestava Banky celkem (Banky > Rizikové expozice)
31.03.2019 (66) Sestava Velké banky (Banky > Rizikové expozice)
31.03.2019 (66) Sestava Střední banky (Banky > Rizikové expozice)
31.03.2019 (66) Sestava Malé banky (Banky > Rizikové expozice)
31.03.2019 (66) Sestava Stavební spořitelny (Banky > Rizikové expozice)
31.03.2019 (48) Sestava Banky celkem (Banky > Struktura kapitálu)
31.03.2019 (48) Sestava Velké banky (Banky > Struktura kapitálu)
31.03.2019 (48) Sestava Střední banky (Banky > Struktura kapitálu)
31.03.2019 (48) Sestava Malé banky (Banky > Struktura kapitálu)
31.03.2019 (48) Sestava Stavební spořitelny (Banky > Struktura kapitálu)
31.03.2019 (45) Sestava Banky celkem (Banky > Poskytnuté a příjaté přísliby a finanční záruky)
31.03.2019 (45) Sestava Velké banky (Banky > Poskytnuté a příjaté přísliby a finanční záruky)
31.03.2019 (45) Sestava Střední banky (Banky > Poskytnuté a příjaté přísliby a finanční záruky)
31.03.2019 (45) Sestava Malé banky (Banky > Poskytnuté a příjaté přísliby a finanční záruky)
31.03.2019 (45) Sestava Pobočky zahraničních bank (Banky > Poskytnuté a příjaté přísliby a finanční záruky)
31.03.2019 (45) Sestava Stavební spořitelny (Banky > Poskytnuté a příjaté přísliby a finanční záruky)
31.03.2019 (34) Sestava Banky celkem (Banky > Závazky a vlastní kapitál)
31.03.2019 (34) Sestava Velké banky (Banky > Závazky a vlastní kapitál)
31.03.2019 (34) Sestava Střední banky (Banky > Závazky a vlastní kapitál)
31.03.2019 (34) Sestava Malé banky (Banky > Závazky a vlastní kapitál)
31.03.2019 (34) Sestava Pobočky zahraničních bank (Banky > Závazky a vlastní kapitál)
31.03.2019 (34) Sestava Stavební spořitelny (Banky > Závazky a vlastní kapitál)
31.03.2019 (29) Sestava Banky celkem (Banky > Aktiva)
31.03.2019 (29) Sestava Velké banky (Banky > Aktiva)
31.03.2019 (29) Sestava Střední banky (Banky > Aktiva)
31.03.2019 (29) Sestava Malé banky (Banky > Aktiva)
31.03.2019 (29) Sestava Pobočky zahraničních bank (Banky > Aktiva)
31.03.2019 (29) Sestava Stavební spořitelny (Banky > Aktiva)
31.03.2019 (23) Sestava Banky celkem (Banky > Dluhové cenné papíry, pohledávky a vklady podle sektorů)
31.03.2019 (23) Sestava Velké banky (Banky > Dluhové cenné papíry, pohledávky a vklady podle sektorů)
31.03.2019 (23) Sestava Střední banky (Banky > Dluhové cenné papíry, pohledávky a vklady podle sektorů)
31.03.2019 (23) Sestava Malé banky (Banky > Dluhové cenné papíry, pohledávky a vklady podle sektorů)
31.03.2019 (23) Sestava Pobočky zahraničních bank (Banky > Dluhové cenné papíry, pohledávky a vklady podle sektorů)
31.03.2019 (23) Sestava Stavební spořitelny (Banky > Dluhové cenné papíry, pohledávky a vklady podle sektorů)
31.03.2019 (15) Sestava Počty subjektů (Banky > Počty subjektů)
31.03.2019 (2) Sestava Banky celkem (Banky > Pojištěné a kryté vklady)
31.03.2019 (2) Sestava Velké banky (Banky > Pojištěné a kryté vklady)
31.03.2019 (2) Sestava Střední banky (Banky > Pojištěné a kryté vklady)
31.03.2019 (2) Sestava Malé banky (Banky > Pojištěné a kryté vklady)
31.03.2019 (2) Sestava Stavební spořitelny (Banky > Pojištěné a kryté vklady)
31.03.2018 (32) Sestava Banky celkem (Banky > Výkaz zisku nebo ztráty)
31.03.2018 (32) Sestava Velké banky (Banky > Výkaz zisku nebo ztráty)
31.03.2018 (32) Sestava Střední banky (Banky > Výkaz zisku nebo ztráty)
31.03.2018 (32) Sestava Malé banky (Banky > Výkaz zisku nebo ztráty)
31.03.2018 (32) Sestava Pobočky zahraničních bank (Banky > Výkaz zisku nebo ztráty)
31.03.2018 (32) Sestava Stavební spořitelny (Banky > Výkaz zisku nebo ztráty)
31.03.2018 (17) Sestava Banky celkem (Banky > Výkonné a nevýkonné expozice jiné než k obchodování)
31.03.2018 (17) Sestava Velké banky (Banky > Výkonné a nevýkonné expozice jiné než k obchodování)
31.03.2018 (17) Sestava Střední banky (Banky > Výkonné a nevýkonné expozice jiné než k obchodování)
31.03.2018 (17) Sestava Malé banky (Banky > Výkonné a nevýkonné expozice jiné než k obchodování)
31.03.2018 (17) Sestava Pobočky zahraničních bank (Banky > Výkonné a nevýkonné expozice jiné než k obchodování)
31.03.2018 (17) Sestava Stavební spořitelny (Banky > Výkonné a nevýkonné expozice jiné než k obchodování)
31.03.2018 (15) Sestava Banky celkem (Banky > Kapitálové poměry)
31.03.2018 (15) Sestava Velké banky (Banky > Kapitálové poměry)
31.03.2018 (15) Sestava Střední banky (Banky > Kapitálové poměry)
31.03.2018 (15) Sestava Malé banky (Banky > Kapitálové poměry)
31.03.2018 (15) Sestava Stavební spořitelny (Banky > Kapitálové poměry)
31.03.2018 (15) Sestava Banky celkem (v % a počty) (Banky > Poměrové ukazatele)
31.03.2018 (15) Sestava Velké banky (v % a počty) (Banky > Poměrové ukazatele)
31.03.2018 (15) Sestava Střední banky (v % a počty) (Banky > Poměrové ukazatele)
31.03.2018 (15) Sestava Malé banky (v % a počty) (Banky > Poměrové ukazatele)
31.03.2018 (15) Sestava Pobočky zahraničních bank (v % a počty) (Banky > Poměrové ukazatele)
31.03.2018 (15) Sestava Stavební spořitelny (v % a počty) (Banky > Poměrové ukazatele)
30.06.2017 (7) Sestava Základní ukazatele finančního zdraví (Finanční sektor > Základní ukazatele finančního zdraví)


Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Úřad práce

Investice

Podílové fondy

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies