Vklady klientské

Vklady klientské

Metodický list

 

Vklady klientské

 

 

 

I.          Definice a obsah

 

Vklady: svěřené peněžní prostředky, které představují závazek vůči vkladateli na jejich výplatu. Zahrnují konečné zůstatky vkladových účtů klientů včetně připsaných úroků, tj. počáteční zůstatky plus nově uložená depozita mínus vybraná depozita. Ve stavech vkladů jsou zahrnuty i vklady vládních institucí.

 

 

 

II.         Zdroje a metodika zjišťování DATOVÝ SOUBOR 

 

VST(ČNB) 11-12: Měsíční výkaz o vkladech a úvěrech od klientů 

Charakteristika: Přehled o stavu a struktuře celkových vkladů a ostatních úvěrů přijatých od klientů (včetně vládních institucí) v členění podle sjednané doby trvání vkladu nebo splatnosti přijatého úvěru, ekonomického charakteru klientů (podle ekonomického sektoru a odvětví věřitele) a hlavních typů vkladových produktů. 

 

Hodnoty vkladů:   

-     jsou vykazovány v nominální hodnotě,

-     jsou vykazovány s měsíční periodicitou,

-     jsou předkládány za banky a pobočky zahraničních bank na území České republiky bez České národní banky.

 

 

 

III.        Členění

 

1. Podle ekonomických sektorů

Evropský systém účtů (ESA 2010) je mezinárodně porovnatelný účetní rámec pro systematický a podrobný popis celkového hospodářství (tj. regionu, země nebo skupiny zemí), jeho jednotlivých složek a jeho vztahů s ostatními hospodářskými celky.

ESA 2010 vychází z pojetí SNA 2008, který stanoví pravidla pro sestavování národních účtů pro všechny země světa.

 

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 549/2013 ze dne 21. května 2013

o Evropském systému národních a regionálních účtů v Evropské unii

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:174:0001:0727:CS:PDF

 

Sektory a subsektory 

 

Nefinanční podniky (S.11)

Veřejné nefinanční podniky (S.11001)

Národní soukromé nefinanční podniky (S.11002)

Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou (S.11003)

 

 

Finanční instituce (S.12)

Měnové finanční instituce (MFI)

Centrální banka (S.121)

Ostatní MFI

Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122) Fondy peněžního trhu (S.123)

Finanční instituce vyjma MFI, pojišťovacích společností a penzijních fondů Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu (S.124) Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností  a penzijních fondů (S.125) Pomocné finanční instituce (S.126)

Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz S.127

Pojišťovací společnost a penzijní fondy 

Pojišťovací společnosti (S.128)  Penzijní fondy (S.129) 

 

Vládní instituce (S.13) 

Ústřední vládní instituce (kromě fondů sociálního zabezpečení) (S.1311)  Národní vládní instituce (kromě fondů sociálního zabezpečení) (S.1312) 

Místní vládní instituce (kromě fondů sociálního zabezpečení) (S.1313) 

Fondy sociálního zabezpečení (S.1314)  

 

Domácnosti (S.14)

Domácnosti – živnosti (S_RZZIV - zaměstnavatelé a osoby samostatně výdělečně činné)

Domácnosti – obyvatelstvo (S_RZOBY - zaměstnanci, příjemci důchodů z vlastnictví, příjemci penzí, příjemci

ostatních transferů)

Ostatní domácnosti (SVJ - společenství vlastníků jednotek)

 

Neziskové instituce sloužící domácnostem (S.15) 

 

 

Nerezidenti (S.2) 

 

 

2. Podle časového hlediska            

-     vklady netermínované (bez uvedení doby splatnosti nebo výpovědi, je   možno kdykoliv disponovat s vkladem)

-     vklady krátkodobé s dobou splatnosti (výpovědi) do 1 roku včetně,

-     vklady střednědobé s dobou splatnosti (výpovědi) do 5 let včetně

(do r.2001 do 4 let včetně)

-     vklady dlouhodobé s dobou splatnosti (výpovědi) nad 5 let

(do r.2001 nad 4 roky)

 

 

3. Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE)  Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE) nahrazuje Odvětvovou klasifikaci ekonomických činností (OKEČ).

Klasifikace ekonomických činností byla vypracována na bázi evropského standardu NACE Revize 2.

V souvislosti s novým zatříděním došlo v CZ-NACE k rozšíření původních sekcí, oddílů, skupin i tříd. Sekce (první úroveň kódování) je označena alfabetickým kódem, oddíl (druhá úroveň kódování) je označena dvojmístným číselným kódem (sbíraný detail).

 

Sekce NACE Rev. 2 A–U, Popis, Oddíl NACE Rev. 2, 01–99:

 

A  – Zemědělství, lesnictví a rybářství 01-03

B  – Těžba a dobývání 05-09

C  – Zpracovatelský průmysl 10-33  

D  – Výroba a rozvod elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu 35  E – Zásobování vodou; činnosti související s odpadními vodami, odpady a sanacemi 36-39

F   – Stavebnictví 41-43

G  – Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel 45-47  

H  – Doprava a skladování 49-53 

I    – Ubytování, stravování a pohostinství 55-56

J   – Informační a komunikační činnosti 58-63   K – Peněžnictví a pojišťovnictví 64-66  

L   – Činnosti v oblasti nemovitostí 68 

M  – Odborné, vědecké a technické činnosti 69-75  

N  – Administrativní a podpůrné činnosti 77-82  

O  – Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení 84

P  – Vzdělávání 85

Q  – Zdravotní a sociální péče 86-88

R  – Kulturní, zábavní a rekreační činnosti 90-93 S – Ostatní činnosti 94-96

T – Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu 97-98  U – Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů 99

 

 

4. Podle druhového hlediska

 

Netermínované (uložené peněžní prostředky klientů, k nimž mají  klienti volný přístup bez výpovědní lhůty)

 

-        Běžné účty, kontokorentní účty 

-        Netermínované účelové vklady

-        Ostatní netermínované vklady

-        Úsporné vklady na požádání (vklad na vkladní knížce)

-        Vklady ve stavebním spoření netermínované

 

Termínované (uložené peněžní prostředky klientů, k nimž nemají klienti volný přístup)

             

-        Vkladové certifikáty 

-        Termínované vklady se splatností  - Termínované vklady s výpovědní lhůtou  - Úsporné vklady se splatností 

-        Úsporné vklady s výpovědní lhůtou 

-        Vklady ve stavebním spoření se splatností 

-        Vklady ve stavebním spoření s výpovědní lhůtou 

-        Účelově vázané vklady se splatností  

-        Účelově vázané vklady s výpovědní lhůtou 

-        Podřízené vklady 

-        Podřízené úvěry (přijaté)  

-        Úvěry z repo obchodů (přijaté)  - Ostatní přijaté úvěry

5. Podle skupin bank

Je založeno na velikosti bilanční sumy s doplněním o organizační a specializační aspekty (samostatné sledování poboček zahraničních bank a stavebních spořitelen). Rozdělení bank do skupin je revidováno vždy na začátku každého kalendářního roku, kdy jsou v případě potřeby měněny i hraniční hodnoty pro zařazení do skupin (z důvodu zachování dostatečného počtu subjektů v jednotlivých skupinách). Ve sledovaném období bylo nastavení skupin bank následující: 

 

Období

 

Aktiva v mld. Kč

 

Malá

Střední

Velká

2002 až 2006

do 20

20 až 100 

nad 100

2007 až 2008

do 50

50 až 150

nad 150

2009 až 2012

do 50

50 až 200

nad 200

2013 až 2015

do 50

50 až 250

nad 250

2016+

do 100

100 až 400

nad 400

 

                         

Zařazení bank do jednotlivých skupin platí vždy po celý rok bez ohledu na dosaženou bilanční sumu. Zároveň je vždy zvažována dlouhodobost překračování hraniční hodnoty v zájmu minimalizace změny struktury, která zásadně ovlivňuje vývoj ukazatelů ve skupinách bank.

 

 

 

 

 

IV.       Změna metodiky

 

-     Nové členění sektorů podle ESA95 od 1. 1. 2001.

 

-     Oddělené vykazování termínovaných vkladů se splatností a vkladů s výpovědní lhůtou od 1. 1. 2001.

 

-     Vyčlenění Konsolidační banky z bankovní soustavy od 1.9.2001 (výkyv v časové řadě).

 

-     Od 1.1.2002 jsou ve stavech vkladů zahrnuty i rozpočtové prostředky vládních institucí.

             

-     Od 30.9.2002 se vklady ve stavebním spoření klasifikují podle typu vkladu a splatnosti následovně: 

1.      Vklady s běžící dobou spoření do 5 let včetně se klasifikují (bez ohledu na možnost "předčasného" výběru vkladu) jako vklady ve stavebním spoření se stanovenou splatností 5 let  (vklady, které jsou předmětem smluv uzavíraných po 31.12.2003 s běžící dobou spoření do 6 let se klasifikují jako vklady ve stavebním spoření se stanovenou splatností nad 5 let).  Splatnost odpovídá lhůtě stanovené v podmínkách pro vyplacení státní podpory a pro případné uplatnění sankce ze strany stavební spořitelny za "předčasný" výběr vkladu, bez ohledu na obvykle stanovenou tříměsíční lhůtu výpovědi smlouvy o stavebním spoření.

2.      Vklady při pokračování smlouvy o stavebním spoření po uplynutí 5 let  (u smluv uzavíraných po 31.12.2003  po uplynutí 6 let doby spoření) - s obvykle pokračující podmínkou výpovědi smlouvy - se klasifikují jako vklady ve stavebním spoření s výpovědní lhůtou odpovídající lhůtě stanovené pro výpověď smlouvy (zpravidla 3 měsíce). Případná možnost ukončení smlouvy o stavebním spoření dohodou v kratší lhůtě (např.1 měsíc) se nebere v úvahu. Rovněž se zde nepřihlíží k případně běžící době mezi přijetím cílové částky (resp. potvrzením zájmu o poskytnutí úvěru) a ukončením rezervace cílové částky nebo poskytnutím úvěru ze stavebního spoření, která přesahuje dobu spoření 5 let (u smluv uzavíraných po 31.12.2003,  dobu spoření 6 let).

3.      Vklady po poskytnutí úvěru ze stavebního spoření (uzavření úvěrové smlouvy) při stanovené podmínce výplaty vkladu před čerpáním úvěru se klasifikují do vyplacení vkladu jako vklady ve stavebním spoření netermínované.

4.      Vklady po poskytnutí úvěru ze stavebního spoření (uzavření úvěrové smlouvy) bez stanovené podmínky výplaty vkladu před čerpáním úvěru se klasifikují do vyplacení vkladu podle podmínek pro jejich výplatu jako vklady ve stavebním spoření s výpovědní lhůtou (zpravidla 3 měsíce - při pokračující podmínce výpovědi smlouvy) nebo vklady ve stavebním spoření netermínované (pokud jsou vyplatitelné bez dalších podmínek).

 

 

-     Od 1.1.2004 byl zaveden nový kód sektoru S.2009030 "Mezinárodní instituce".

 

-     Od roku 2008 nejsou spořitelní a úvěrní družstva součástí klietských vztahů. Sektor spořitelních a úvěrních družstev je přesunut z klientských úvěrů/vkladů do vztahů k úvěrovým institucím. Úvěrové instituce pro účely bankovní statistiky zahrnují obchodní a centrální (emisní) banky, spořitelní a úvěrní družstva a mezinárodní instituce (kromě Mezinárodního měnového fondu),  účtující v účtové skupině 1.

 

-     Od roku 2009 byla zavedena klasifikace ekonomických činností NACE Revize 2, v českých podmínkách nazvaná CZ-NACE.

 

-     Od  roku 2010 jsou ekonomické sektory 1450000 a 2004500 určeny výhradně pro společenství vlastníků jednotek (nejsou součástí sektorů obyvatelstva (S_RZOBY, S_NROBY), do konce roku 2009 byla společenství vlastníků jednotek součástí sektorů S1500000 a 2005000 - neziskových institucí sloužících domácnostem).

 

-     Od 1.1.2010 (v datech aplikováno od 30.06.2010) došlo v rámci číselníku BA0024 - Typy vkladů a přijatých úvěrů ke zpřesnění popisu položek 10 - Vklady na běžných účtech a 30 - Úsporné vklady na požádání. Zpřesnění spočívá  v tom, že položka 10 - Vklady na běžných účtech neobsahuje spořící účty bez výpovědní lhůty. Tyto spořící produkty jsou zahrnuty v položce 30 - Úsporné vklady na požádání.

 

-     Od roku 2014 bylo zavedeno nové členění sektorů podle ESA2010.

 

 

 

V.        Vykazující subjekty

 

Vykazujícími subjekty jsou banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR, bez ČNB. 

 

Časové řady nejsou zpětně očišťovány o zaniklé banky.

Časové řady pro metodiku

Ke dni/ŘadŘada
- Podle sektorového hlediska (Vklady > Klientské)
- Podle časového hlediska (Vklady > Klientské)
- Podle odvětvového hlediska (Vklady > Klientské)
- Podle druhového hlediska (Vklady > Klientské)
- Domácnosti (Vklady > Klientské)
- Nefinační podniky (Vklady > Klientské)
- Vládní instituce (Vklady > Klientské)
- Podle skupin bank (Vklady > Klientské)
Ke dni/ŘadŘada
31.03.2019 (50) Sestava Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podrobné (Kč+cizí měna) (Klientské > Podle odvětvového hlediska)
31.03.2019 (28) Sestava Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podrobné_pokračování (Kč+cizí měna) (Klientské > Podle odvětvového hlediska)
31.03.2019 (21) Sestava Vklady klientů dle sektorového a subsektorového hlediska (Kč+cizí měna) (Klientské > Podle sektorového hlediska)
31.03.2019 (12) Sestava Vklady klientů podle druhového hlediska (Kč+cizí měna) (Klientské > Podle druhového hlediska)
31.03.2019 (12) Sestava Domácnosti celkem (rezidenti) - Vklady podle druhového hlediska (Kč+cizí měna) (Klientské > Domácnosti)
31.03.2019 (11) Sestava Vklady klientů dle sektor. hlediska (Kč+cizí měna) (Klientské > Podle sektorového hlediska)
31.03.2019 (11) Sestava Vklady klientů dle sektor. hlediska (Kč) (Klientské > Podle sektorového hlediska)
31.03.2019 (11) Sestava Vklady klientů podle časového hlediska (Kč+cizí měna) (Klientské > Podle časového hlediska)
31.03.2019 (11) Sestava Vklady klientů podle časového hlediska (Kč) (Klientské > Podle časového hlediska)
31.03.2019 (11) Sestava Vklady klientů podle časového hlediska (cizí měna) (Klientské > Podle časového hlediska)
31.03.2019 (11) Sestava Vklady klientů podle časového hlediska (EUR) (Klientské > Podle časového hlediska)
31.03.2019 (11) Sestava Domácnosti celkem (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna) (Klientské > Domácnosti)
31.03.2019 (11) Sestava Domácnosti - živnosti (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna) (Klientské > Domácnosti)
31.03.2019 (11) Sestava Domácnosti - obyvatelstvo (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna) (Klientské > Domácnosti)
31.03.2019 (11) Sestava Domácnosti celkem (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč) (Klientské > Domácnosti)
31.03.2019 (11) Sestava Domácnosti - živnosti (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč) (Klientské > Domácnosti)
31.03.2019 (11) Sestava Domácnosti - obyvatelstvo (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč) (Klientské > Domácnosti)
31.03.2019 (11) Sestava Nefinanční podniky celkem (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna) (Klientské > Nefinační podniky)
31.03.2019 (11) Sestava Nefinanční podniky celkem (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč) (Klientské > Nefinační podniky)
31.03.2019 (11) Sestava Vládní instituce celkem (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna) (Klientské > Vládní instituce)
31.03.2019 (11) Sestava Vládní instituce celkem (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč) (Klientské > Vládní instituce)
31.03.2019 (10) Sestava Vklady klientů podle druhového hlediska (Kč) (Klientské > Podle druhového hlediska)
31.03.2019 (10) Sestava Domácnosti - obyvatelstvo (rezidenti) - Vklady podle druhového hlediska (Kč+cizí měna) (Klientské > Domácnosti)
31.03.2019 (10) Sestava Domácnosti celkem (rezidenti) - Vklady podle druhového hlediska (Kč) (Klientské > Domácnosti)
31.03.2019 (10) Sestava Domácnosti - obyvatelstvo (rezidenti) - Vklady podle druhového hlediska (Kč) (Klientské > Domácnosti)
31.03.2019 (9) Sestava Vklady klientů dle sektor. hlediska (cizí měna) (Klientské > Podle sektorového hlediska)
31.03.2019 (9) Sestava Vklady klientů dle sektor. hlediska (EUR) (Klientské > Podle sektorového hlediska)
31.03.2019 (9) Sestava Vklady klientů podle druhového hlediska (cizí měna) (Klientské > Podle druhového hlediska)
31.03.2019 (9) Sestava Vklady klientů podle druhového hlediska (EUR) (Klientské > Podle druhového hlediska)
31.03.2019 (9) Sestava Domácnosti - živnosti (rezidenti) - Vklady podle druhového hlediska (Kč+cizí měna) (Klientské > Domácnosti)
31.03.2019 (9) Sestava Domácnosti - živnosti (rezidenti) - Vklady podle druhového hlediska (Kč) (Klientské > Domácnosti)
31.03.2019 (8) Sestava Banky celkem - vklady (Klientské > Podle skupin bank)
31.03.2019 (8) Sestava Velké banky - vklady (Klientské > Podle skupin bank)
31.03.2019 (8) Sestava Střední a malé banky - vklady (Klientské > Podle skupin bank)
31.03.2019 (8) Sestava Pobočky zahraničních bank - vklady (Klientské > Podle skupin bank)
31.03.2019 (3) Sestava Stavební spořitelny - vklady v Kč (Klientské > Podle skupin bank)
30.04.2017 (16) Sestava Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč+cizí měna) (Klientské > Podle odvětvového hlediska)
30.04.2017 (16) Sestava Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč) (Klientské > Podle odvětvového hlediska)
30.04.2017 (16) Sestava Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (cizí měna) (Klientské > Podle odvětvového hlediska)
30.04.2017 (16) Sestava Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (EUR) (Klientské > Podle odvětvového hlediska)


Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Důchody

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Podílové fondy

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies