Budovy celkem (počet) (Počet (jednotky), čtvrtletní data) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Počet (jednotky), čtvrtletní data

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Budovy celkem (počet) - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Min 31.03.2015 9 434.00
Max 30.09.2003 23 898.00

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.09.2019 12 578.00 12 876.00 - 298.00 -2.31% 12 212.00 366.00 3.00%
30.06.2019 12 876.00 10 731.00 2 145.00 19.99% 12 952.00 -76.00 -0.59%
31.03.2019 10 731.00 11 665.00 - 934.00 -8.01% 10 286.00 445.00 4.33%
31.12.2018 11 665.00 12 212.00 - 547.00 -4.48% 12 195.00 - 530.00 -4.35%
30.09.2018 12 212.00 12 952.00 - 740.00 -5.71% 13 428.00 -1 216.00 -9.06%
30.06.2018 12 952.00 10 286.00 2 666.00 25.92% 13 274.00 - 322.00 -2.43%
31.03.2018 10 286.00 12 195.00 -1 909.00 -15.65% 10 953.00 - 667.00 -6.09%
31.12.2017 12 195.00 13 428.00 -1 233.00 -9.18% 12 508.00 - 313.00 -2.50%
30.09.2017 13 428.00 13 274.00 154.00 1.16% 13 224.00 204.00 1.54%
30.06.2017 13 274.00 10 953.00 2 321.00 21.19% 13 406.00 - 132.00 -0.98%
31.03.2017 10 953.00 12 508.00 -1 555.00 -12.43% 10 093.00 860.00 8.52%
31.12.2016 12 508.00 13 224.00 - 716.00 -5.41% 11 430.00 1 078.00 9.43%
30.09.2016 13 224.00 13 406.00 - 182.00 -1.36% 12 344.00 880.00 7.13%
30.06.2016 13 406.00 10 093.00 3 313.00 32.82% 12 467.00 939.00 7.53%
31.03.2016 10 093.00 11 430.00 -1 337.00 -11.70% 9 434.00 659.00 6.99%
31.12.2015 11 430.00 12 344.00 - 914.00 -7.40% 10 662.00 768.00 7.20%
30.09.2015 12 344.00 12 467.00 - 123.00 -0.99% 13 022.00 - 678.00 -5.21%
30.06.2015 12 467.00 9 434.00 3 033.00 32.15% 12 220.00 247.00 2.02%
31.03.2015 9 434.00 10 662.00 -1 228.00 -11.52% 9 750.00 - 316.00 -3.24%
31.12.2014 10 662.00 13 022.00 -2 360.00 -18.12% 10 909.00 - 247.00 -2.26%
30.09.2014 13 022.00 12 220.00 802.00 6.56% 13 278.00 - 256.00 -1.93%
30.06.2014 12 220.00 9 750.00 2 470.00 25.33% 12 909.00 - 689.00 -5.34%
31.03.2014 9 750.00 10 909.00 -1 159.00 -10.62% 11 308.00 -1 558.00 -13.78%
31.12.2013 10 909.00 13 278.00 -2 369.00 -17.84% 13 138.00 -2 229.00 -16.97%
30.09.2013 13 278.00 12 909.00 369.00 2.86% 14 686.00 -1 408.00 -9.59%
30.06.2013 12 909.00 11 308.00 1 601.00 14.16% 15 054.00 -2 145.00 -14.25%
31.03.2013 11 308.00 13 138.00 -1 830.00 -13.93% 11 940.00 - 632.00 -5.29%
31.12.2012 13 138.00 14 686.00 -1 548.00 -10.54% 14 714.00 -1 576.00 -10.71%
30.09.2012 14 686.00 15 054.00 - 368.00 -2.44% 16 615.00 -1 929.00 -11.61%
30.06.2012 15 054.00 11 940.00 3 114.00 26.08% 17 472.00 -2 418.00 -13.84%
31.03.2012 11 940.00 14 714.00 -2 774.00 -18.85% 12 620.00 - 680.00 -5.39%
31.12.2011 14 714.00 16 615.00 -1 901.00 -11.44% 14 340.00 374.00 2.61%
30.09.2011 16 615.00 17 472.00 - 857.00 -4.90% 16 591.00 24.00 0.14%
30.06.2011 17 472.00 12 620.00 4 852.00 38.45% 16 222.00 1 250.00 7.71%
31.03.2011 12 620.00 14 340.00 -1 720.00 -11.99% 12 849.00 - 229.00 -1.78%
31.12.2010 14 340.00 16 591.00 -2 251.00 -13.57% 14 849.00 - 509.00 -3.43%
30.09.2010 16 591.00 16 222.00 369.00 2.27% 17 675.00 -1 084.00 -6.13%
30.06.2010 16 222.00 12 849.00 3 373.00 26.25% 17 348.00 -1 126.00 -6.49%
31.03.2010 12 849.00 14 849.00 -2 000.00 -13.47% 14 206.00 -1 357.00 -9.55%
31.12.2009 14 849.00 17 675.00 -2 826.00 -15.99% 16 215.00 -1 366.00 -8.42%
30.09.2009 17 675.00 17 348.00 327.00 1.88% 19 007.00 -1 332.00 -7.01%
30.06.2009 17 348.00 14 206.00 3 142.00 22.12% 19 460.00 -2 112.00 -10.85%
31.03.2009 14 206.00 16 215.00 -2 009.00 -12.39% 15 111.00 - 905.00 -5.99%
31.12.2008 16 215.00 19 007.00 -2 792.00 -14.69% 16 304.00 -89.00 -0.55%
30.09.2008 19 007.00 19 460.00 - 453.00 -2.33% 18 875.00 132.00 0.70%
30.06.2008 19 460.00 15 111.00 4 349.00 28.78% 17 570.00 1 890.00 10.76%
31.03.2008 15 111.00 16 304.00 -1 193.00 -7.32% 15 127.00 -16.00 -0.11%
31.12.2007 16 304.00 18 875.00 -2 571.00 -13.62% 18 853.00 -2 549.00 -13.52%
30.09.2007 18 875.00 17 570.00 1 305.00 7.43% 21 749.00 -2 874.00 -13.21%
30.06.2007 17 570.00 15 127.00 2 443.00 16.15% 20 009.00 -2 439.00 -12.19%
31.03.2007 15 127.00 18 853.00 -3 726.00 -19.76% 13 669.00 1 458.00 10.67%
31.12.2006 18 853.00 21 749.00 -2 896.00 -13.32% 17 490.00 1 363.00 7.79%
30.09.2006 21 749.00 20 009.00 1 740.00 8.70% 21 040.00 709.00 3.37%
30.06.2006 20 009.00 13 669.00 6 340.00 46.38% 20 639.00 - 630.00 -3.05%
31.03.2006 13 669.00 17 490.00 -3 821.00 -21.85% 14 473.00 - 804.00 -5.56%
31.12.2005 17 490.00 21 040.00 -3 550.00 -16.87% 19 074.00 -1 584.00 -8.30%
30.09.2005 21 040.00 20 639.00 401.00 1.94% 22 434.00 -1 394.00 -6.21%
30.06.2005 20 639.00 14 473.00 6 166.00 42.60% 23 386.00 -2 747.00 -11.75%
31.03.2005 14 473.00 19 074.00 -4 601.00 -24.12% 16 009.00 -1 536.00 -9.59%
31.12.2004 19 074.00 22 434.00 -3 360.00 -14.98% 19 813.00 - 739.00 -3.73%
30.09.2004 22 434.00 23 386.00 - 952.00 -4.07% 23 898.00 -1 464.00 -6.13%
30.06.2004 23 386.00 16 009.00 7 377.00 46.08% 22 465.00 921.00 4.10%
31.03.2004 16 009.00 19 813.00 -3 804.00 -19.20% 14 162.00 1 847.00 13.04%
31.12.2003 19 813.00 23 898.00 -4 085.00 -17.09% 17 331.00 2 482.00 14.32%
30.09.2003 23 898.00 22 465.00 1 433.00 6.38% 21 263.00 2 635.00 12.39%
30.06.2003 22 465.00 14 162.00 8 303.00 58.63% 21 882.00 583.00 2.66%
31.03.2003 14 162.00 17 331.00 -3 169.00 -18.29% 14 488.00 - 326.00 -2.25%
31.12.2002 17 331.00 21 263.00 -3 932.00 -18.49% 18 123.00 - 792.00 -4.37%
30.09.2002 21 263.00 21 882.00 - 619.00 -2.83% 21 412.00 - 149.00 -0.70%
30.06.2002 21 882.00 14 488.00 7 394.00 51.04% 21 412.00 470.00 2.19%
31.03.2002 14 488.00 18 123.00 -3 635.00 -20.06% 14 290.00 198.00 1.39%
31.12.2001 18 123.00 21 412.00 -3 289.00 -15.36% 18 535.00 - 412.00 -2.22%
30.09.2001 21 412.00 21 412.00 0.00 0.00 21 579.00 - 167.00 -0.77%
30.06.2001 21 412.00 14 290.00 7 122.00 49.84% 21 287.00 125.00 0.59%
31.03.2001 14 290.00 18 535.00 -4 245.00 -22.90% 14 824.00 - 534.00 -3.60%
31.12.2000 18 535.00 21 579.00 -3 044.00 -14.11% 18 617.00 -82.00 -0.44%
30.09.2000 21 579.00 21 287.00 292.00 1.37% 21 542.00 37.00 0.17%
30.06.2000 21 287.00 14 824.00 6 463.00 43.60% 21 845.00 - 558.00 -2.55%
31.03.2000 14 824.00 18 617.00 -3 793.00 -20.37% 13 914.00 910.00 6.54%
31.12.1999 18 617.00 21 542.00 -2 925.00 -13.58% - - -
30.09.1999 21 542.00 21 845.00 - 303.00 -1.39% - - -
30.06.1999 21 845.00 13 914.00 7 931.00 57.00% - - -
31.03.1999 13 914.00 - - - - - -

Graf jako obrázek

Budovy celkem  (počet) - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Budovy celkem (počet) (Počet (jednotky), čtvrtletní data)
Úvěry celkem bez kontokorentů, revolvingových úvěrů a pohledávek z kreditních karet - sazba (% p. a.) (Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR)
Úvěry celkem (bez kontokorentů, revolvingových úvěrů a pohledávek z kreditních karet) - objem (Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR)
Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - vklady s dohodnutou splatností celkem - sazba (% p. a.) (Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR)
Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - vklady s výpovědní lhůtou celkem - sazba (% p. a.) (Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR)
Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - vklady s dohodnutou splatností celkem - objem (Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR)
Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - vklady s výpovědní lhůtou celkem - objem (Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR)
Centrální banka - počet poboček (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)
Centrální banka - počet jednodenních vkladů (tisíce) (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)
Úvěrové instituce - počet poboček (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - celkem - čisté nové úvěry včetně navýšení - sazba (Refinancované úvěry a ostatní nová ujednání ke stávajícím smlouvám poskytnutých bankami domácnostem v ČR)


Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
English version
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies