Ostatní dluhové cenné papíry v držení banky, CZK - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Aktiva, hlavní položky, CZK

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Graf hodnot, Aktiva, hlavní položky, CZK (EUR*)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Graf hodnot, Aktiva, hlavní položky, CZK (USD*)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...
*Pro přepočet hodnot na EUR/USD jsou použity kurzy ČNB ke konci daného období.

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Ostatní dluhové cenné papíry v držení banky, CZK - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.08.2015 1 003 863.40
Min 31.03.2002 293 929.40

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.12.2017 732 815.50 782 887.50 -50 072.00 -6.40% 845 697.30 - 112 881.80 -13.35%
30.11.2017 782 887.50 773 697.00 9 190.50 1.19% 850 755.80 -67 868.30 -7.98%
31.10.2017 773 697.00 763 685.40 10 011.60 1.31% 853 822.40 -80 125.40 -9.38%
30.09.2017 763 685.40 762 175.70 1 509.70 0.20% 880 369.10 - 116 683.70 -13.25%
31.08.2017 762 175.70 763 981.60 -1 805.90 -0.24% 897 302.20 - 135 126.50 -15.06%
31.07.2017 763 981.60 772 561.20 -8 579.60 -1.11% 906 530.30 - 142 548.70 -15.72%
30.06.2017 772 561.20 779 535.10 -6 973.90 -0.89% 908 669.00 - 136 107.80 -14.98%
31.05.2017 779 535.10 791 971.50 -12 436.40 -1.57% 919 560.30 - 140 025.20 -15.23%
30.04.2017 791 971.50 811 036.10 -19 064.60 -2.35% 916 761.40 - 124 789.90 -13.61%
31.03.2017 811 036.10 816 756.40 -5 720.30 -0.70% 916 532.30 - 105 496.20 -11.51%
28.02.2017 816 756.40 825 359.10 -8 602.70 -1.04% 922 863.70 - 106 107.30 -11.50%
31.01.2017 825 359.10 845 697.30 -20 338.20 -2.40% 930 706.80 - 105 347.70 -11.32%
31.12.2016 845 697.30 850 755.80 -5 058.50 -0.59% 922 305.20 -76 607.90 -8.31%
30.11.2016 850 755.80 853 822.40 -3 066.60 -0.36% 938 667.30 -87 911.50 -9.37%
31.10.2016 853 822.40 880 369.10 -26 546.70 -3.02% 936 240.60 -82 418.20 -8.80%
30.09.2016 880 369.10 897 302.20 -16 933.10 -1.89% 960 064.00 -79 694.90 -8.30%
31.08.2016 897 302.20 906 530.30 -9 228.10 -1.02% 1 003 863.40 - 106 561.20 -10.62%
31.07.2016 906 530.30 908 669.00 -2 138.70 -0.24% 1 002 791.20 -96 260.90 -9.60%
30.06.2016 908 669.00 919 560.30 -10 891.30 -1.18% 1 000 461.80 -91 792.80 -9.18%
31.05.2016 919 560.30 916 761.40 2 798.90 0.31% 988 447.10 -68 886.80 -6.97%
30.04.2016 916 761.40 916 532.30 229.10 0.02% 974 799.40 -58 038.00 -5.95%
31.03.2016 916 532.30 922 863.70 -6 331.40 -0.69% 1 001 338.80 -84 806.50 -8.47%
29.02.2016 922 863.70 930 706.80 -7 843.10 -0.84% 999 950.70 -77 087.00 -7.71%
31.01.2016 930 706.80 922 305.20 8 401.60 0.91% 979 588.20 -48 881.40 -4.99%
31.12.2015 922 305.20 938 667.30 -16 362.10 -1.74% 990 195.70 -67 890.50 -6.86%
30.11.2015 938 667.30 936 240.60 2 426.70 0.26% 986 593.80 -47 926.50 -4.86%
31.10.2015 936 240.60 960 064.00 -23 823.40 -2.48% 975 785.90 -39 545.30 -4.05%
30.09.2015 960 064.00 1 003 863.40 -43 799.40 -4.36% 961 711.80 -1 647.80 -0.17%
31.08.2015 1 003 863.40 1 002 791.20 1 072.20 0.11% 956 066.60 47 796.80 5.00%
31.07.2015 1 002 791.20 1 000 461.80 2 329.40 0.23% 956 512.30 46 278.90 4.84%
30.06.2015 1 000 461.80 988 447.10 12 014.70 1.22% 955 492.00 44 969.80 4.71%
31.05.2015 988 447.10 974 799.40 13 647.70 1.40% 933 616.90 54 830.20 5.87%
30.04.2015 974 799.40 1 001 338.80 -26 539.40 -2.65% 917 240.90 57 558.50 6.28%
31.03.2015 1 001 338.80 999 950.70 1 388.10 0.14% 904 521.60 96 817.20 10.70%
28.02.2015 999 950.70 979 588.20 20 362.50 2.08% 921 391.30 78 559.40 8.53%
31.01.2015 979 588.20 990 195.70 -10 607.50 -1.07% 912 973.00 66 615.20 7.30%
31.12.2014 990 195.70 986 593.80 3 601.90 0.36% 899 401.40 90 794.30 10.09%
30.11.2014 986 593.80 975 785.90 10 807.90 1.11% 915 720.20 70 873.60 7.74%
31.10.2014 975 785.90 961 711.80 14 074.10 1.46% 923 339.50 52 446.40 5.68%
30.09.2014 961 711.80 956 066.60 5 645.20 0.59% 904 775.80 56 936.00 6.29%
31.08.2014 956 066.60 956 512.30 - 445.70 -0.05% 921 446.00 34 620.60 3.76%
31.07.2014 956 512.30 955 492.00 1 020.30 0.11% 915 871.50 40 640.80 4.44%
30.06.2014 955 492.00 933 616.90 21 875.10 2.34% 905 856.40 49 635.60 5.48%
31.05.2014 933 616.90 917 240.90 16 376.00 1.79% 940 743.20 -7 126.30 -0.76%
30.04.2014 917 240.90 904 521.60 12 719.30 1.41% 953 526.00 -36 285.10 -3.81%
31.03.2014 904 521.60 921 391.30 -16 869.70 -1.83% 951 032.20 -46 510.60 -4.89%
28.02.2014 921 391.30 912 973.00 8 418.30 0.92% 935 617.90 -14 226.60 -1.52%
31.01.2014 912 973.00 899 401.40 13 571.60 1.51% 937 702.20 -24 729.20 -2.64%
31.12.2013 899 401.40 915 720.20 -16 318.80 -1.78% 912 951.20 -13 549.80 -1.48%
30.11.2013 915 720.20 923 339.50 -7 619.30 -0.83% 904 007.30 11 712.90 1.30%
31.10.2013 923 339.50 904 775.80 18 563.70 2.05% 895 672.50 27 667.00 3.09%
30.09.2013 904 775.80 921 446.00 -16 670.20 -1.81% 913 591.50 -8 815.70 -0.96%
31.08.2013 921 446.00 915 871.50 5 574.50 0.61% 903 872.30 17 573.70 1.94%
31.07.2013 915 871.50 905 856.40 10 015.10 1.11% 895 238.50 20 633.00 2.30%
30.06.2013 905 856.40 940 743.20 -34 886.80 -3.71% 885 766.60 20 089.80 2.27%
31.05.2013 940 743.20 953 526.00 -12 782.80 -1.34% 880 184.80 60 558.40 6.88%
30.04.2013 953 526.00 951 032.20 2 493.80 0.26% 864 779.30 88 746.70 10.26%
31.03.2013 951 032.20 935 617.90 15 414.30 1.65% 873 853.60 77 178.60 8.83%
28.02.2013 935 617.90 937 702.20 -2 084.30 -0.22% 841 102.70 94 515.20 11.24%
31.01.2013 937 702.20 912 951.20 24 751.00 2.71% 829 024.70 108 677.50 13.11%
31.12.2012 912 951.20 904 007.30 8 943.90 0.99% 801 156.90 111 794.30 13.95%
30.11.2012 904 007.30 895 672.50 8 334.80 0.93% 797 338.90 106 668.40 13.38%
31.10.2012 895 672.50 913 591.50 -17 919.00 -1.96% 782 983.50 112 689.00 14.39%
30.09.2012 913 591.50 903 872.30 9 719.20 1.08% 797 594.10 115 997.40 14.54%
31.08.2012 903 872.30 895 238.50 8 633.80 0.96% 781 689.50 122 182.80 15.63%
31.07.2012 895 238.50 885 766.60 9 471.90 1.07% 765 299.00 129 939.50 16.98%
30.06.2012 885 766.60 880 184.80 5 581.80 0.63% 764 442.90 121 323.70 15.87%
31.05.2012 880 184.80 864 779.30 15 405.50 1.78% 762 336.80 117 848.00 15.46%
30.04.2012 864 779.30 873 853.60 -9 074.30 -1.04% 746 816.30 117 963.00 15.80%
31.03.2012 873 853.60 841 102.70 32 750.90 3.89% 775 842.20 98 011.40 12.63%
29.02.2012 841 102.70 829 024.70 12 078.00 1.46% 758 470.70 82 632.00 10.89%
31.01.2012 829 024.70 801 156.90 27 867.80 3.48% 737 684.10 91 340.60 12.38%
31.12.2011 801 156.90 797 338.90 3 818.00 0.48% 724 401.60 76 755.30 10.60%
30.11.2011 797 338.90 782 983.50 14 355.40 1.83% 718 385.10 78 953.80 10.99%
31.10.2011 782 983.50 797 594.10 -14 610.60 -1.83% 722 081.00 60 902.50 8.43%
30.09.2011 797 594.10 781 689.50 15 904.60 2.03% 766 615.40 30 978.70 4.04%
31.08.2011 781 689.50 765 299.00 16 390.50 2.14% 758 028.80 23 660.70 3.12%
31.07.2011 765 299.00 764 442.90 856.10 0.11% 753 101.20 12 197.80 1.62%
30.06.2011 764 442.90 762 336.80 2 106.10 0.28% 728 151.10 36 291.80 4.98%
31.05.2011 762 336.80 746 816.30 15 520.50 2.08% 723 071.40 39 265.40 5.43%
30.04.2011 746 816.30 775 842.20 -29 025.90 -3.74% 720 866.40 25 949.90 3.60%
31.03.2011 775 842.20 758 470.70 17 371.50 2.29% 727 192.00 48 650.20 6.69%
28.02.2011 758 470.70 737 684.10 20 786.60 2.82% 708 241.40 50 229.30 7.09%
31.01.2011 737 684.10 724 401.60 13 282.50 1.83% 707 884.70 29 799.40 4.21%
31.12.2010 724 401.60 718 385.10 6 016.50 0.84% 715 985.80 8 415.80 1.18%
30.11.2010 718 385.10 722 081.00 -3 695.90 -0.51% 718 356.20 28.90 0.00%
31.10.2010 722 081.00 766 615.40 -44 534.40 -5.81% 748 545.10 -26 464.10 -3.54%
30.09.2010 766 615.40 758 028.80 8 586.60 1.13% 726 595.30 40 020.10 5.51%
31.08.2010 758 028.80 753 101.20 4 927.60 0.65% 705 924.40 52 104.40 7.38%
31.07.2010 753 101.20 728 151.10 24 950.10 3.43% 700 911.70 52 189.50 7.45%
30.06.2010 728 151.10 723 071.40 5 079.70 0.70% 706 500.50 21 650.60 3.06%
31.05.2010 723 071.40 720 866.40 2 205.00 0.31% 689 444.80 33 626.60 4.88%
30.04.2010 720 866.40 727 192.00 -6 325.60 -0.87% 664 370.10 56 496.30 8.50%
31.03.2010 727 192.00 708 241.40 18 950.60 2.68% 644 366.70 82 825.30 12.85%
28.02.2010 708 241.40 707 884.70 356.70 0.05% 650 738.30 57 503.10 8.84%
31.01.2010 707 884.70 715 985.80 -8 101.10 -1.13% 663 161.70 44 723.00 6.74%
31.12.2009 715 985.80 718 356.20 -2 370.40 -0.33% 644 738.50 71 247.30 11.05%
30.11.2009 718 356.20 748 545.10 -30 188.90 -4.03% 632 286.00 86 070.20 13.61%
31.10.2009 748 545.10 726 595.30 21 949.80 3.02% 589 332.10 159 213.00 27.02%
30.09.2009 726 595.30 705 924.40 20 670.90 2.93% 548 728.90 177 866.40 32.41%
31.08.2009 705 924.40 700 911.70 5 012.70 0.72% 559 060.30 146 864.10 26.27%
31.07.2009 700 911.70 706 500.50 -5 588.80 -0.79% 556 517.50 144 394.20 25.95%
30.06.2009 706 500.50 689 444.80 17 055.70 2.47% 550 399.70 156 100.80 28.36%
31.05.2009 689 444.80 664 370.10 25 074.70 3.77% 547 549.10 141 895.70 25.91%
30.04.2009 664 370.10 644 366.70 20 003.40 3.10% 547 712.30 116 657.80 21.30%
31.03.2009 644 366.70 650 738.30 -6 371.60 -0.98% 552 424.60 91 942.10 16.64%
28.02.2009 650 738.30 663 161.70 -12 423.40 -1.87% 563 595.50 87 142.80 15.46%
31.01.2009 663 161.70 644 738.50 18 423.20 2.86% 598 266.00 64 895.70 10.85%
31.12.2008 644 738.50 632 286.00 12 452.50 1.97% 611 296.50 33 442.00 5.47%
30.11.2008 632 286.00 589 332.10 42 953.90 7.29% 584 768.20 47 517.80 8.13%
31.10.2008 589 332.10 548 728.90 40 603.20 7.40% 572 105.40 17 226.70 3.01%
30.09.2008 548 728.90 559 060.30 -10 331.40 -1.85% 561 983.60 -13 254.70 -2.36%
31.08.2008 559 060.30 556 517.50 2 542.80 0.46% 558 684.30 376.00 0.07%
31.07.2008 556 517.50 550 399.70 6 117.80 1.11% 561 286.40 -4 768.90 -0.85%
30.06.2008 550 399.70 547 549.10 2 850.60 0.52% 560 602.40 -10 202.70 -1.82%
31.05.2008 547 549.10 547 712.30 - 163.20 -0.03% 546 938.50 610.60 0.11%
30.04.2008 547 712.30 552 424.60 -4 712.30 -0.85% 545 765.60 1 946.70 0.36%
31.03.2008 552 424.60 563 595.50 -11 170.90 -1.98% 535 249.20 17 175.40 3.21%
29.02.2008 563 595.50 598 266.00 -34 670.50 -5.80% 548 990.70 14 604.80 2.66%
31.01.2008 598 266.00 611 296.50 -13 030.50 -2.13% 538 165.20 60 100.80 11.17%
31.12.2007 611 296.50 584 768.20 26 528.30 4.54% 525 806.60 85 489.90 16.26%
30.11.2007 584 768.20 572 105.40 12 662.80 2.21% 509 514.90 75 253.30 14.77%
31.10.2007 572 105.40 561 983.60 10 121.80 1.80% 488 281.80 83 823.60 17.17%
30.09.2007 561 983.60 558 684.30 3 299.30 0.59% 491 062.60 70 921.00 14.44%
31.08.2007 558 684.30 561 286.40 -2 602.10 -0.46% 493 254.50 65 429.80 13.26%
31.07.2007 561 286.40 560 602.40 684.00 0.12% 492 184.80 69 101.60 14.04%
30.06.2007 560 602.40 546 938.50 13 663.90 2.50% 488 880.20 71 722.20 14.67%
31.05.2007 546 938.50 545 765.60 1 172.90 0.21% 480 875.10 66 063.40 13.74%
30.04.2007 545 765.60 535 249.20 10 516.40 1.96% 467 581.40 78 184.20 16.72%
31.03.2007 535 249.20 548 990.70 -13 741.50 -2.50% 457 346.40 77 902.80 17.03%
28.02.2007 548 990.70 538 165.20 10 825.50 2.01% 458 895.80 90 094.90 19.63%
31.01.2007 538 165.20 525 806.60 12 358.60 2.35% 451 693.50 86 471.70 19.14%
31.12.2006 525 806.60 509 514.90 16 291.70 3.20% 458 323.20 67 483.40 14.72%
30.11.2006 509 514.90 488 281.80 21 233.10 4.35% 450 587.90 58 927.00 13.08%
31.10.2006 488 281.80 491 062.60 -2 780.80 -0.57% 443 118.70 45 163.10 10.19%
30.09.2006 491 062.60 493 254.50 -2 191.90 -0.44% 445 505.20 45 557.40 10.23%
31.08.2006 493 254.50 492 184.80 1 069.70 0.22% 448 794.50 44 460.00 9.91%
31.07.2006 492 184.80 488 880.20 3 304.60 0.68% 452 293.00 39 891.80 8.82%
30.06.2006 488 880.20 480 875.10 8 005.10 1.66% 457 366.20 31 514.00 6.89%
31.05.2006 480 875.10 467 581.40 13 293.70 2.84% 441 679.10 39 196.00 8.87%
30.04.2006 467 581.40 457 346.40 10 235.00 2.24% 439 007.60 28 573.80 6.51%
31.03.2006 457 346.40 458 895.80 -1 549.40 -0.34% 437 102.50 20 243.90 4.63%
28.02.2006 458 895.80 451 693.50 7 202.30 1.59% 439 507.80 19 388.00 4.41%
31.01.2006 451 693.50 458 323.20 -6 629.70 -1.45% 442 405.60 9 287.90 2.10%
31.12.2005 458 323.20 450 587.90 7 735.30 1.72% 474 885.70 -16 562.50 -3.49%
30.11.2005 450 587.90 443 118.70 7 469.20 1.69% 483 499.00 -32 911.10 -6.81%
31.10.2005 443 118.70 445 505.20 -2 386.50 -0.54% 488 509.70 -45 391.00 -9.29%
30.09.2005 445 505.20 448 794.50 -3 289.30 -0.73% 500 422.90 -54 917.70 -10.97%
31.08.2005 448 794.50 452 293.00 -3 498.50 -0.77% 523 751.80 -74 957.30 -14.31%
31.07.2005 452 293.00 457 366.20 -5 073.20 -1.11% 527 123.30 -74 830.30 -14.20%
30.06.2005 457 366.20 441 679.10 15 687.10 3.55% 531 501.60 -74 135.40 -13.95%
31.05.2005 441 679.10 439 007.60 2 671.50 0.61% 527 192.00 -85 512.90 -16.22%
30.04.2005 439 007.60 437 102.50 1 905.10 0.44% 525 171.00 -86 163.40 -16.41%
31.03.2005 437 102.50 439 507.80 -2 405.30 -0.55% 518 258.30 -81 155.80 -15.66%
28.02.2005 439 507.80 442 405.60 -2 897.80 -0.66% 526 787.60 -87 279.80 -16.57%
31.01.2005 442 405.60 474 885.70 -32 480.10 -6.84% 524 746.00 -82 340.40 -15.69%
31.12.2004 474 885.70 483 499.00 -8 613.30 -1.78% 419 559.70 55 326.00 13.19%
30.11.2004 483 499.00 488 509.70 -5 010.70 -1.03% 414 829.70 68 669.30 16.55%
31.10.2004 488 509.70 500 422.90 -11 913.20 -2.38% 408 446.80 80 062.90 19.60%
30.09.2004 500 422.90 523 751.80 -23 328.90 -4.45% 399 032.80 101 390.10 25.41%
31.08.2004 523 751.80 527 123.30 -3 371.50 -0.64% 397 678.30 126 073.50 31.70%
31.07.2004 527 123.30 531 501.60 -4 378.30 -0.82% 387 466.90 139 656.40 36.04%
30.06.2004 531 501.60 527 192.00 4 309.60 0.82% 380 936.50 150 565.10 39.52%
31.05.2004 527 192.00 525 171.00 2 021.00 0.38% 364 266.40 162 925.60 44.73%
30.04.2004 525 171.00 518 258.30 6 912.70 1.33% 358 074.10 167 096.90 46.67%
31.03.2004 518 258.30 526 787.60 -8 529.30 -1.62% 351 241.90 167 016.40 47.55%
29.02.2004 526 787.60 524 746.00 2 041.60 0.39% 340 730.30 186 057.30 54.61%
31.01.2004 524 746.00 419 559.70 105 186.30 25.07% 330 808.40 193 937.60 58.63%
31.12.2003 419 559.70 414 829.70 4 730.00 1.14% 329 311.50 90 248.20 27.41%
30.11.2003 414 829.70 408 446.80 6 382.90 1.56% 337 908.70 76 921.00 22.76%
31.10.2003 408 446.80 399 032.80 9 414.00 2.36% 329 748.30 78 698.50 23.87%
30.09.2003 399 032.80 397 678.30 1 354.50 0.34% 331 119.70 67 913.10 20.51%
31.08.2003 397 678.30 387 466.90 10 211.40 2.64% 324 304.20 73 374.10 22.62%
31.07.2003 387 466.90 380 936.50 6 530.40 1.71% 313 993.40 73 473.50 23.40%
30.06.2003 380 936.50 364 266.40 16 670.10 4.58% 310 865.80 70 070.70 22.54%
31.05.2003 364 266.40 358 074.10 6 192.30 1.73% 303 437.60 60 828.80 20.05%
30.04.2003 358 074.10 351 241.90 6 832.20 1.95% 303 962.90 54 111.20 17.80%
31.03.2003 351 241.90 340 730.30 10 511.60 3.08% 293 929.40 57 312.50 19.50%
28.02.2003 340 730.30 330 808.40 9 921.90 3.00% 309 944.80 30 785.50 9.93%
31.01.2003 330 808.40 329 311.50 1 496.90 0.45% 305 565.40 25 243.00 8.26%
31.12.2002 329 311.50 337 908.70 -8 597.20 -2.54% - - -
30.11.2002 337 908.70 329 748.30 8 160.40 2.47% - - -
31.10.2002 329 748.30 331 119.70 -1 371.40 -0.41% - - -
30.09.2002 331 119.70 324 304.20 6 815.50 2.10% - - -
31.08.2002 324 304.20 313 993.40 10 310.80 3.28% - - -
31.07.2002 313 993.40 310 865.80 3 127.60 1.01% - - -
30.06.2002 310 865.80 303 437.60 7 428.20 2.45% - - -
31.05.2002 303 437.60 303 962.90 - 525.30 -0.17% - - -
30.04.2002 303 962.90 293 929.40 10 033.50 3.41% - - -
31.03.2002 293 929.40 309 944.80 -16 015.40 -5.17% - - -
28.02.2002 309 944.80 305 565.40 4 379.40 1.43% - - -
31.01.2002 305 565.40 - - - - - -

Graf jako obrázek

Ostatní dluhové cenné papíry v držení banky, CZK - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Ostatní dluhové cenné papíry v držení banky, CZK (Aktiva, hlavní položky, CZK)
Ostatní dluhové cenné papíry v držení banky, CZK (Aktiva, hlavní položky, CZK)
Ostatní dluhové cenné papíry v držení banky, CZK (Aktiva, hlavní položky, CZK)
Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR (Nové obchody - vybrané ukazatele v EUR)
1 Úvěry s obj. do 30 mil. CZK - sazba (% p. a.) (Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR)
1 Úvěry s obj. do 7,5 mil. CZK - sazba (% p. a.) (Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR)
2 Úvěry s obj. 7,5 - 30 mil. CZK - sazba (% p. a.) (Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR)
2 Úvěry s obj. nad 30 mil. CZK - sazba (% p. a.) (Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR)
1 Úvěry s obj. do 30 mil. CZK - objem (Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR)
1 Úvěry s obj. do 7,5 mil. CZK - objem (Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR)
2 Úvěry s obj. 7,5 - 30 mil. CZK - objem (Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR)
2 Úvěry s obj. nad 30 mil. CZK - objem (Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR)
Analytické účty centrální banky (v mld. CZK) (Analytické účty centrální banky)


Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
English version
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Důchody

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Podílové fondy

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies