KCP: Správci fondu nejednají ve prospěch akcionářů - Akcie TREND M

Hledání:  

Akcie TREND M - Diskuze a názory


přečíst (0) 25.05.02 16:18  KCP  (17905)

KCP: Správci fondu nejednají ve prospěch akcionářů

Komise pro cenné papíry

V Praze dne 2.5.2002
Čj. 51/Sk/14/2002/1
Počet stran: 4


Oznámení o zahájení správního řízení


Komise pro cenné papíry (dále jen „Komise“) jako správní úřad pro oblast kapitálového trhu a orgán státního dozoru podle zákona č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry a o změně
a doplnění dalších zákonů ve znění pozdějších právních předpisů a jako orgán státního dozoru podle zákona č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „zákon o investičních společnostech a investičních fondech“),

zahajuje doručením tohoto oznámení z vlastního podnětu ve smyslu ustanovení § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád) ve znění pozdějších předpisů, správní řízení se :
I. členy představenstva společnosti TREND - všeobecný investiční fond a. s., Škroupova 441, 500 02 Hradec Králové, IČ 45245177, ve věci možného porušení § 7 odst. 4 ve spojení s § 17a odst. 2 písm.b,ustanovení zákona
o investičních společnostech a investičních fondech, a to s
a. Johnem Moffittem, bytem Bílkova 14, Praha 1,nar. 16.7.1964,držitelem pasu USA č. Z7508903, a
b. Michaelem Bluhmem, nar. 14.10.1969 bytem U Nikolajky 4, Praha 5;

II. společností TREND - všeobecný investiční fond a. s. (dále jen „Trend VIF“), Škroupova 441, 500 02 Hradec Králové, IČ 45245177,

(dále též „účastník/účastníci řízení“).

Podle ustanovení § 7 odst. 4 zákona o investičních společnostech a investičních fondech pokud investiční fond hospodaří se svým majetkem sám, osoby jednající jeho jménem jsou povinny jednat s odbornou péčí. Podle ustanovení § 17a odst. 2 písm. b zákona o investičních společnostech a investičních fondech vynaložení odborné péče osobami jednajícími jménem investičního fondu znamená zejména to, že jednající osoby jednají čestně, odpovědně a ve prospěch akcionářů obhospodařovaných fondů.

Dne 19.6.1998 byla uzavřena smlouva o poskytování poradenských služeb v oblasti managementu mezi společnostmi Emerging Europe Investments, Ltd. (se sídlem Suite 12493, 72 New Bond Street, London W1Y 9DD, United Kingdom) a Trend VIF (dále jen „smlouva“), na které se strany dohodly v souvislosti se zavedením nucené správy v Trend VIF. Společnost Trend VIF byla zastoupena členy představenstva Johnem Moffittem
a Michaelem Bluhmem a Ing. Emilem Buškem podepsaným jako „bývalý nucený správce“. Komise pro nečitelnost podpisu není schopna identifikovat zástupce společnosti Emerging Europe Investments, Ltd. Předmětem smlouvy je závazek společnosti Emerging Europe Investments, Ltd.vyslat experta, „který bude poskytovat poradenské služby nucenému správci a advokátům objednatele, …, a který bude po ukončení nucené správy navržen do představenstva Trend VIF“ (čl.I. odst.2. smlouvy); vyslaný expert „musí splňovat kriteria odbornosti a důvěryhodnosti…“Vyslaným expertem podle smlouvy má být John Moffitt (čl.I. odst.3. smlouvy). Podle čl. IV. odst. 6. se „Objednatel zavazuje vyplácet expertovi za výkon jeho funkce člena představenstva odměnu ve stejné výši jako ostatním členům představenstva. V případě, že expert bude odvolán z funkce představenstva, náleží mu za to stejná odměna jako členovi představenstva.“ Předmětná smlouva upravuje výši odměny pro vysílatele experta společnost Emerging Europe Investments, Ltd. v závislosti na tom, o kolik se zvýší hodnota obchodního jmění v důsledku činnosti experta. Odměna činí „15% z hodnoty zvýšeného obchodního jmění v důsledku činnosti experta nebo pocházejícího ze smluv vztahujících se k navrácenému jmění. V případě, že se podaří zvýšit hodnotu obchodního jmění o celkovou částku vyšší než 1 miliardu Kč, má poskytovatel nárok na odměnu ve výši 25% z částky, která přesahuje 1 miliardu Kč. Pro účely této smlouvy bude za zvýšení hodnoty obchodního jmění objednatele jakékoli navrácení peněz, cenných papírů nebo jiných penězi ocenitelných hodnot, přičemž nemusí jít o stejné cenné papíry nebo hodnoty, které v majetku objednatele byly před zahájením činnosti experta. Za zvýšení hodnoty obchodního jmění objednatele pro výpočet odměny se nezapočítává zvýšení obchodního jmění v důsledku navýšení základního jmění a nebo v důsledku obchodování s akciemi v portfoliu nebo s jinými hodnotami v majetku objednatele.“ (čl.V. odst. 2. smlouvy).

Smlouva byla podepsána dne 19.6.1998 (datum smlouvy je dopsáno ručně) se zpětnou platností a účinností ode dne 16.12.1996. V době uzavření smlouvy 19.6.1998 byla nucená správa byla již ukončena. Nucená správa byla ukončena dne 6.11.1997 a od stejného data jsou účastníci řízení členy představenstva.

Z výše uvedeného je zřejmé, že smlouva byla uzavřena v době, kdy již John Moffitt byl členem představenstva Trend VIF a tudíž měl povinnost za Trend VIF jednat za zákona (tj. bez ohledu na tuto smlouvu) s odbornou péčí ve prospěch akcionářů Trend VIF.

S ohledem na ustanovení § 17a odst. 2 písm. b zákona o investičních společnostech
a investičních fondech je nutné konstatovat, že uzavřením smlouvy John Moffitt, nezískal pro Trend VIF žádný dodatečný prospěch, neboť jako člen představenstva Trend VIF už musel v době uzavření smlouvy (tj. dne 19.6.1998) ze zákona vynaložit veškerou odbornou péči ve prospěch Trend VIF již z titulu své funkce. Smlouva je tedy výhodná pouze pro společnost Emerging Europe Investments, Ltd.

V současném konkursním řízení je na základě této smlouvy přihlášena pohledávka „poskytovatele experta“ společnosti Emerging Europe Investments, Ltd. za společností Trend VIF ve výši 65 625 000,- Kč. Tato pohledávka, která podle vyjádření členů představenstva Trend VIF byla členy představenstva uznána, byla na návrh správce konkursní podstaty zamítnuta Krajským soudem v Hradci Králové dne 19.3.2000.

Dne 4.2.2002 bylo Komisi na výzvu č.j. 41/Zk/2/2002/1-3 ve věci pohledávky společnosti Emerging Europe Investments, Ltd. doručeno společné vyjádření účastníka řízení a obou výše uvedených osob jednajících jeho jménem (ze dne 1.2.2002, ev.č. 2256), ve kterém uvádí, že : „Jelikož 95% majetku bylo z Trendu vyvedeno, fond potřeboval odbornou pomoc při snaze
o znovunabytí majetku. Tato činnost vyžadovala odbornou kvalifikaci a nespadala do rámce běžné obchodní aktivity kolektivního investování.“ Smlouvou s Emerging Europe Investments, Ltd. byly potřebné odborné služby zajištěny a Trend získal kvalifikovaného pracovníka Johna Moffitta, který „pracoval na tomto případu na plný úvazek, řídil veškeré aktivity směřující k znovunabytí majetku a většinu prací prováděl sám.“
K uzavřené smlouvě uvedl: „Nucený správce Trendu uzavřel smlouvu se společností Emerging Europe Investments v prosinci 1996 (přiloženo). Uzavření této smlouvy bylo znovu potvrzeno představenstvem Trendu dne 6.3.1997.“ Tato informace je v rozporu se smlouvou (kterou přitom na Komisi poslalo představenstvo Trend VIF spolu s vyjádřením), kde je uveden datum uzavření smlouvy den 19.6.1998 a navíc nucený správce je tam uveden jako „bývalý nucený správce“. K pohledávce pak uvedl, že : „Představenstvo Trendu nepopřelo pohledávku Emerging Europe Investments, neboť k tomu nemělo žádný důvod. Jedná se
o legitimní pohledávku, jelikož služby podle této smlouvy byly řádně poskytnuty. Dohoda
o narovnání se společností Forminster Enterprises Limited a částka, jež má Forminster zaplatit Trenduve výši 350 mil. Kč je výsledkem práce na základě výše uvedené smlouvy. Pohledávka Emerging Europe Investments v konkurzním řízení znamená odměnu za poskytnuté služby v rámci této smlouvy.“

S ohledem na výše uvedené má Komise za to, že uzavřením předmětné smlouvy bylo účastníky řízení sub. I. porušeno ustanovení § § 7 odst. 4 ve spojení s § 17a odst. 2 písm.b,ustanovení zákona o investičních společnostech a investičních fondech, protože smlouva je pro společnost Trend VIF jednoznačně nevýhodná, neboť z ní vyplývá povinnost platit třetí osobě za činnost, kterou účastník řízení John Moffitt má pro společnost Trend VIF vykonávat ze zákona. Jejím uzavřením účastníci řízení rozhodně nejednali ve prospěch akcionářů.

Podle § 36 odst, 1 zákona o investičních společnostech a investičních fondech podléhá státnímu dozoru Komise činnost podle tohoto zákona vykonávaná : investičními fondy (písm. b)), členy jejich představenstev, dozorčích rad (písm.d)) a zaměstnanci (písm.f)).Pokud se
v průběhu tohoto správního řízení prokáže, že se účastníci řízení sub. I. dopustili porušení výše uvedených ustanoveních zákona o investičních společnostech a investičních fondech bude Komise povinna postupovat podle ustanovení § 37k zákona o investičních společnostech
a investičních fondech a účastníku řízení uloží pokutu do výše 100 000 Kč.

Vzhledem k tomu, že podle § 37 odst. 1, písm. a) bod 1. zákona o investičních společnostech a investičních fondech může Komise v případě zjištění porušení nebo porušování tohoto zákona, uložit investičnímu fondu, aby byly vyměněny osoby
v jeho orgánech, považuje Komise společnost Trend VIF za účastníka řízení ve smyslu
§ 14 správního řádu. Neboť zjistí-li Komise porušení zákona o investičních společnostech a investičních fondech a nařídí-li výměnu osob v jejích orgánech bude nepochybně společnost Trend VIF ve smyslu § 14 správního řádu osobou jejíchž práva, právem chráněné zájmy nebo povinnosti budou dotčena.

Komise na základě výše uvedeného vyzývá účastníka řízení, aby se ve lhůtě 10 pracovních dní ode dne doručení oznámení o zahájení správního řízení písemně vyjádřil k zahájenému správnímu řízení, případně navrhl důkazy ve smyslu ustanovení § 33 odst. 1 správního řádu. (Komise pro cenné papíry, odbor sankčních řízení, P.O.BOX 208, Washingtonova 7, 111 21 Praha 1.)

S ohledem na skutečnost, že Komise poskytla účastníku řízení lhůtu 10 pracovních dnů k vyjádření a s ohledem na pravděpodobné další dokazování formou výslechů, předkládání listin, případně ústního jednání s účastníkem řízení, nerozhodne Komise ve věci ve lhůtě 30 dnů ve smyslu ustanovení § 49 odst. 2 správního řádu, ale rozhodne podle téhož ustanovení do 60 dnů ode dne zahájení správního řízení, nebude-li dále lhůta prodloužena prezídiem Komise.
Vypsat: vlákno    Dosavadní doporučení: přečíst (0)
Vaše doporučení:


Výpis titulků 321až 340 (404)

Titulek   Výchozí řazení    Autor  šipka  Datum  šipka
  přečíst (0) Zcizený mailiardový majetek je stále zablokován   ČTK 22.09.02 19:51
  přečíst (0) Proč plk. Pelc ve věci kauzy TREND nemluvil pravdu ?   ČTK 20.09.02 22:37
  přečíst (0) Jak skončí pro akcionáře kauza fondu TREND ?   KCP 07.09.02 22:26
  přečíst (0) Vyjádření předsedy prezidia KCP ke kauze TREND   Čtenář www.ipoint.cz 01.09.02 14:43
  přečíst (0) Další vyšetřování kauzy TREND   MF DNES 05.08.02 17:41
  spíše nečíst (1) Další pokus o tunelování fondu TREND nevyšel   FBI 03.08.02 15:35
  spíše nečíst (1) Proč KCP dosud nepodala na Razíma trestní oznámení ?   Dotaz pro KCP 03.08.02 18:13
  přečíst (0) Proč KCP dosud nepodala na Razíma trestní oznámení ?   Dotaz pro KCP 03.08.02 18:57
  přečíst (0) KCP: Správci fondu nejednají ve prospěch akcionářů   KCP 25.05.02 16:18
  přečíst (0) Komise prošetřuje konkurzního správce vytunelovaného f ...   ČEKIA 25.05.02 10:40
  přečíst (0) Valná hromada KOTVY   LN 24.05.02 17:57
  přečíst (0) Mezník v historii tunelování fondů v ČR ?   OSMA 04.05.02 11:32
  spíše nečíst (1) Miliardová loupež v investičním fondu stále čeká na ob ...   RESPEKT č.18 28.04.02 21:00
  přečíst (0) J. Woolf: "Forminster byl přímo napojen na M.Hálka"   James Woolf 06.04.02 17:11
  spíše nečíst (1) HN: Flow East miri na rizeni Kotvy   HN 06.04.02 17:03
  spíše nečíst (1) Podezření z porušení povinností při správě cizího majetku   OSMA 06.04.02 08:03
  přečíst (0) John Moffitt dává podnět k podezření z dotunelování fo ...   Představenstvo TREND V.I.F. , a.s. 06.04.02 00:17
  přečíst (0) Reakce na tiskovou zprávu představenstva IF Trend.   OSMA 07.04.02 17:58
  přečíst (0) Účetní závěrka fondu TREND k 31.12.1999   Představenstvo TREND V.I.F. , a.s. 04.04.02 21:01
  přečíst (0) Stanovisko KCP k hodnotě ČOJ fondu TREND   Komise pro cenné papíry 04.04.02 20:30
« Předchozí | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Další »
stránkovat diskuzi po 10 | 20 | 50


 Burza Prime 16:29 
Název Kurz Změna
 AVAST  88.50  +0.57% 
 CETV  78.90  +0.90% 
 CEZ  550.00  -1.26% 
 ERSTE GROUP BANK  809.40  -3.04% 
 KOFOLA CS  302.00  0.00% 
 KOMERCNI BANKA  948.00  -0.21% 
 MONETA MONEY BANK  77.95  +0.58% 
 O2 C.R.  245.00  -0.41% 
 PFNONWOVENS  816.00  -1.69% 
 PHILIP MORRIS CR  14 220.00  -1.25% 
 VIG  548.50  -0.45% 
Komodity online
 Ropa 66.93 USD 21.02   
 Zlato 1328.50 USD 21.02   
 Stříbro 15.91 USD 21.02   
 Káva 99.45 USD 21.02   
 Cukr USD    
 Bavlna 74.01 USD 21.02   

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Důchody

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Podílové fondy

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies